Tải bản đầy đủ

TOR goi 9 bao cao hien trang DDSH

VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ
THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN
Tên gói thầu: Xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn quốc gia
Bidoup Núi Bà
Vị trí: Chuyên gia tư vấn trong nước
Số lượng: 02 chuyên gia tư vấn
Nguồn vốn: Viện trợ ODA không hoàn lại từ Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng
cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Mã số: 00074659 – PIMS 3965:)
của UNDP thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)
Địa điểm thực hiện: tỉnh Lâm Đồng
Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2014
Mục tiêu nhiệm vụ:
Xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của VQG Bidoup Núi Bà theo đúng
quy định tại Điều 33 của Luật Đa dạng sinh học. Báo cáo phải phản ánh được hiện
trạng đa dạng sinh học về các sinh cảnh và các loài quý hiếm, quan trọng của Vườn
quốc gia Bidoup Núi Bà để đề xuất các kế hoạch, chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho
công tác bảo tồn của Vườn quốc gia.
Phạm vi nhiệm vụ:
a. Thu thập tài liệu, tổng hợp thông tin để lập báo cáo hiện trang đa dạng sinh học
của VQG Bidoup Núi Bà với các nội dung chính như sau:
-


Thực trạng, tình trạng phục hồi và kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên
trong VQG;

-

Thực trạng và kế hoạch bảo tồn các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ trong VQG;

-

Yêu cầu đặt ra đối với bảo tồn đa dạng sinh học trong VQG;

-

Hiện trạng sử dụng đất trong VQG;

-

Đề xuất các kế hoạch, chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho công tác bảo tồn của
Vườn quốc gia
1


b. Xác định cụ thể các sinh cảnh, loài quan trọng cần theo dõi, giám sát để đánh
giá tác động và hiệu quả của đề án thí điểm.
Sản phẩm giao nộp:
Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (in ấn và nộp
dĩa CD).
Yêu cầu năng lực:
 Có Bằng thạc sỹ trở lên về các lĩnh vực Sinh học, Môi trường, Quản lý tài
nguyên, Lâm nghiệp hoặc tương đương;
 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến bảo tồn đa dạng
sinh học;
 Có kinh nghiệm lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học cho rừng đặc dụng là
một ưu tiên;
 Có khả năng phân tích số liệu và viết báo cáo tốt.
 Sử dụng máy tính thành thạo;
Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản
tham chiếu về địa chỉ sau:


Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.
Điện thoại: 0908 212 767 Fax: 0633 813 654 Email: quangcuongvqg@gmail.com
Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 26 tháng 8 năm 2014
Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ

2


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Gói thầu số 9:
Đối tượng:
Địa điểm:
Tên dự án:
Thời
hiện:

gian

Xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học cho Vườn
quốc gia Bidoup - Núi Bà.
Chuyên gia tư vấn trong nước
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà
Đề án thí điểm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ
dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà
thực Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2014

Bối cảnh Dự án PA
Tổng cục môi trường/Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường chủ trì thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý
các khu bảo tồn ở Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua
Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 4 năm từ 2011-2014. Mục tiêu
chung của dự án nhằm đảm bảo hệ thống các khu bảo tồn có nguồn tài chính bền vững
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu
Trong đó có hợp phần triển khai tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nhằm xây dựng cơ
chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tập
trung vào thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái. Mục tiêu của dự án
là: “Thúc đẩy và hoàn thiện chính sách tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn ở
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà thông qua sử dụng hợp lý dịch vụ hệ sinh thái gắn với
bảo tồn dạng sinh học và quản lý rừng bền vững”. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục
tiêu lớn hơn là “Bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học cho Vườn quốc gia Bidoup Núi
Bà”. Để đạt được các mục tiêu của đề án, các kết quả đầu ra của đề án phải được đảm
bảo, bao gồm (1) Xây dựng đề án tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch
vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; (2) Triển khai Đề án tăng nguồn
thu và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ hệ sinh thái; và (3) Tăng cường năng lực cho
VQG Bidoup Núi Bà.
Bối cảnh triển khai Dự án thí điểm tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà
Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt
Nam” do Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ được đề xuất
thực hiện tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, Đề án thí điểm xây dựng cơ chế tài chính
bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Đề án thí điểm
sẽ tiến hành từ việc thu và sữ dụng nguồn thu từ (1) chi trả dịch vụ môi trường rừng
3


(DVMTR); (2) nguồn thu từ Du lịch sinh thái (DLST) và (3) Nghiên cứu khoa học
cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.
Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt
Nam” do Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ được đề xuất
thực hiện tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nhằm xây dựng cơ chế tài chính bền vững
từ một số dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Dự án sẽ tiến hành
thu và sữ dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái cho Vườn quốc gia Bidoup
Núi Bà.Kết quả của dự án sẽ cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn
thiện cơ chế, chính sách tạo nguồn tài chính bền vững phục vụ cho việc bảo tồn và
phát triển bền vững hệ sinh thái rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cộng
đồng và địa phương.
Một trong các hoạt động của Đề án thí điểm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ
dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà là: Xây dựng báo cáo hiện
trạng đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Để thực hiện nội
dung này, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà cần tuyển dụng 02 chuyên gia có kinh
nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực Sinh học, Sinh thái Môi trường, Lâm nghiệp để
thực hiện hoạt động nói trên.
Mục tiêu công việc
Xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của VQG Bidoup Núi Bà theo đúng
quy định tại Điều 33 của Luật Đa dạng sinh học. Báo cáo phải phản ánh được hiện
trạng đa dạng sinh học về các sinh cảnh và các loài quý hiếm, quan trọng của Vườn
quốc gia Bidoup Núi Bà để đề xuất các kế hoạch, chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho
công tác bảo tồn của Vườn quốc gia.
Nhiệm vụ của Chuyên gia tư vấn
Để thực hiện nhiệm vụ này, chuyên gia tư vấn cần tiến hành các công việc cụ thể như
sau:
a. Thu thập tài liệu, tổng hợp thông tin để lập báo cáo hiện trang đa dạng sinh học
của VQG Bidoup Núi Bà với các nội dung chính như sau:
-

Thực trạng, tình trạng phục hồi và kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên
trong VQG;

-

Thực trạng và kế hoạch bảo tồn các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ trong VQG;

-

Yêu cầu đặt ra đối với bảo tồn đa dạng sinh học trong VQG;

-

Hiện trạng sử dụng đất trong VQG;

-

Đề xuất các kế hoạch, chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho công tác bảo tồn của
Vườn quốc gia

b. Xác định cụ thể các sinh cảnh, loài quan trọng cần theo dõi, giám sát để đánh
giá tác động và hiệu quả của đề án thí điểm.
4


Dự kiến sản phẩm
TT

Sản phẩm

Yêu cầu đạt được

Báo cáo đánh giá về hiện trạng đa dạng Báo cáo phải phản ánh được giá trị đa
sinh học của Vườn quốc gia Bidoup Núi dạng sinh học, thực trạng bảo tồn, các
Bà.
loài bị đe dọa… theo các nội dung
như nêu tại phần Phạm vi công việc
và được Vườn quốc gia Bidoup Núi
Bà chấp thuận

1

Thời gian và kế hoạch thực hiện
Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 9 năm đến tháng 10 năm 2014 hạn nộp sản phẩm
31/10/2014.
Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
TT
Một số mốc hoạt động chính
1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành
Nộp cùng với lý lịch lịch khoa
học để xét tuyển tư vấn

2

Dự thảo báo cáo số 1

40 ngày sau khi ký hợp đồng

3

Báo cáo hoàn thiện

2 tháng sau khi ký hợp đồng

Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm của chuyên gia trong nước
 Có Bằng thạc sỹ trở lên về các lĩnh vực Sinh học, Môi trường, Quản lý tài
nguyên, Lâm nghiệp hoặc tương đương;
 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến bảo tồn đa dạng
sinh học;
 Có kinh nghiệm lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học cho rừng đặc dụng là
một ưu tiên;
 Có khả năng phân tích số liệu và viết báo cáo tốt.
 Sử dụng máy tính thành thạo;
PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hương

5


PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Mục 1: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo phương
pháp chấm thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
Mức điểm
TT
Tiêu chuẩn
Điểm tối đa
Thang điểm chi tiết (nếu có)
yêu cầu
tối thiểu
1 Kinh nghiệm và năng lực
20
15
(20% tổng số điểm)
a. Đã thực hiện gói thầu 10
Trên 5 gói: 10
tương tự về tính chất, quy
3-5 gói: 5
mô, giá trị ...
Dưới 3 gói : 0
b. Đã thực hiện gói thầu có 10
Trên 5 gói: 10
điều kiện địa lý tương tự
3-5 gói: 5
Dưới 3 gói : 0
Giải pháp và phương pháp 50
40
2 luận
(20% tổng số điểm)
a. Tính hợp lý về phương 20
- Rất hợp lý: 20
pháp luận, kế hoạch thực
- Hợp lý: 15
hiện
- Tạm chấp nhận: 10
- Không cung cấp: 5
b. Giải pháp thực hiện
30
- Rất hợp lý và nắm rất vững thực tế
và các số liệu liên quan đến vùng dự
án của gói thầu: 30
- Hợp lý và nắm khá vững thực tế và
các số liệu liên quan đến vùng dự án :
25
- Hợp lý nhưng không am hiểu thực tế
và các số liệu liên quan đến vùng dự
án: 20
- Không cung cấp tài liệu: 10
3 Nhân sự (30% tổng số 30
20
điểm)
a. Bằng cấp
20
Tiến sĩ: 20
Thạc sĩ: 15
Cử nhân (kỹ sư): 10
b. Kinh nghiệm
10
Trên 10 năm kinh nghiệm: 10
5 -10 năm kinh nghiệm: 5
Dưới 5 năm kinh nghiệm: 2
Tổng cộng (100%)

Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính

6


Do đây là gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao nên sau khi đánh giá về tiêu chuẩn
kỹ thuật sẽ chọn ra tư vấn cá nhân có số điểm kỹ thuật cao nhất để thương thảo tài chính trên
cơ sở giá thấp hơn hoặc bằng với kinh phí so với dự toán ngân sách ban đầu của dự án.

7


PHỤ LỤC 2: MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung: đơn dự thầu thuộc đề xuất kỹ thuật,
những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu, giải pháp và phương
pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV, lý lịch chuyên gia.
Mẫu số 1: Đơn bày tỏ nguyện vọng
Mẫu số 2: Lý lịch chuyên gia tư vấn

8


Mẫu số 1
ĐƠN BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG
____, ngày ___ tháng ___ năm ______
Kính gửi: Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (sau đây gọi là bên mời thầu)
Sau khi nghiên cứu Điều khoản tham chiếu mà tôi đã nhận được, tôi, ______ [Ghi tên chuyên
gia], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn, vị trí chuyên gia
tư vấn], theo đúng yêu cầu của điều khoản tham chiếu mời thầu. Tôi gửi kèm theo đây Lý
lịch khoa học có chữ ký và kế hoạch thực hiện.
Tôi cam kết rằng mọi thông tin trong lý lịch khoa học là chính xác và trung thực.
Chuyên gia
(ký và ghi rõ họ tên)

9


Mẫu số 2
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Vị trí dự kiến đảm nhiệm: __________________________________________________
Họ tên chuyên gia tư vấn: __________________________________________________
Nghề nghiệp: ____________________________________________________________
Năm sinh: _______________________________________________________Nam/Nữ
Quốc tịch _______________________________________________________________
Địa chỉ:_________________________________________________________________
Mobile:_________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
Tổ chức - nơi làm việc:____________________________________________________
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Mô tả chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công: ________________________________
_______________________________________________________________________
Năng lực:
[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được
phân công. Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công trong các dự án đã thực hiện, thời gian
và địa điểm thực hiện]
_______________________________________________________________________
Trình độ học vấn:
[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]
_______________________________________________________________________
Kinh nghiệm công tác:
[Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công tác, thời gian công tác tại từng vị trí.
Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án
và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu]
_______________________________________________________________________
Kỹ năng làm việc: [Mô tả rõ những kỹ năng làm việc]____________________________
_______________________________________________________________________
Ngoại ngữ, tin học:
[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ, tin học]
_______________________________________________________________________
Xác nhận:
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.
____, ngày ____ tháng ___ năm ____
Người khai
[Ký và ghi rõ họ tên]
Ghi chú:
- Nhà thầu tư vấn gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp chứng
chỉ hành nghề chuyên môn (nếu được bên mời thầu yêu cầu).

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×