Tải bản đầy đủ

QUY CHẾ HOẠT ĐÔNG CUA BCH HỘI NÔNG DÂN KHÓA x

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TĨNH GIA
BCH HND THỊ TRẤN

*
Số: 01-QC/HNDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị trấn, ngày 04 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
Làm việc của Ban Chấp Hành Hội nông dân thị trấn khóa IX
Nhiệm kỳ 2018 – 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 -QĐ/HND ngày 04 tháng 4 năm 2018
của Ban chấp hành Hội nông dân thị trấn)
CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HỘI
NÔNG DÂN THỊ TRẤN TĨNH GIA

Điều 1. Ban Chấp Hành

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Hội và phong trào nông
dân thị trấn giữa 2 kỳ Đại hội; Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
đại biểu Hội nông dân thị trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Quán triệt, triển khai, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội
cấp trên.
3. Hướng dẫn chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực
tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
giám sát và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước
ở khu dân cư; kiểm tra đôn đốc giải quyết những vấn đề phát sinh do yêu cầu
thực tiễn đặt ra.
4. Tổ chức hướng dẫn nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát
triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh tích cực tham gia xây dựng
khu đô thị văn minh, xây dựng Hội vững mạnh.
5. Quyết định các chủ trương, biện pháp lớn về công tác Hội; Quyết định
khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể, cá nhân theo quy định của Điều lệ.
6. Chuẩn bị các nội dung, nhân sự tổ chức Đại Hội đại biểu Hội nông
dân thị trấn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Điều 2. Ủy viên Ban chấp hành
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực xây dựng Nghị quyết của Ban
chấp hành tại các kỳ họp
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước; Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện Hội,
tỉnh Hội và Trung ương Hội nông dân Việt Nam.
3. Có trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được phân
công phụ trách.


4. Có quyền được thông báo tình hình hoạt động của Hội và các vấn đề
có liên quan về công tác Hội.
Điều 3. Ban Thường Vụ
1. Triển khai, chỉ đạo hướng dẫn các chi Hội thực hiện Nghị quyết của
Ban chấp hành; Ban Thường vụ và các chương trình công tác của Hội; Giải
quyết công việc giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành.
2. Chuẩn bị Nội dung Hội nghị Ban chấp hành thường kỳ và bất thường.
3. Giữ mối liên hệ của tổ chức Hội với cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt
trận tổ quốc và các đoàn thể, các bộ phận có liên quan để thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh công tác Hội
và phong trào nông dân.
4. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền khen


thưởng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, Hội viên có thành tích xuất sắc trong
công tác Hội và phong trào nông dân.
5. Báo cáo với Ban thường vụ Đảng ủy, Hội nông dân huyện về tình hình
hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
Điều 4. Ủy viên Ban thường vụ Hội.
1. Tham gia đầy đủ các Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, tích
cực tham gia góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành tại các kỳ họp.
2. Chủ động báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và
phong trào nông dân với Chủ tịch, Phó chủ tịch do cá nhân phụ trách.
3. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; Được thay mặt Ban
Thường vụ giải quyết các công việc được ủy quyền.
4. Thường xuyên được thông tin tình hình hoạt động công tác Hội và
phong trào của Hội.
Điều 5. Chủ tịch Hội nông dân thị trấn.
1. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Hội nông dân huyện về kết quả hoạt
động công tác Hội và phong trào nông dân của đơn vị mình.
2. Điều hành phó chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ, chi hội trưởng các chi
Hội thực hiện nhiệm vụ của Hội; Quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban thường
vụ Hội các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Định hướng hoạt động của Hội để
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thảo luận quyết định.
3. Ký các Quyết định, Quy chế, quy định, công văn, báo cáo của Ban
chấp hành, Ban thường vụ.
Điều 6. Phó chủ tịch
1. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ và Chủ tịch
Hội nông dân thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong
trào nông dân; Chủ động điều hành các chi Hội trưởng, BCH thuộc lĩnh vực
phụ trách; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của nhà nước; Chỉ thị nghị quyết của Hội.
2. Thực hiện các công việc do Chủ tịch ủy quyền.


3. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch, pháp luật về các văn bản ký phát
hành.
CHƯƠNG II
PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ.
1. Ban chấp hành, Ban thường vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục
tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; Cá nhân được bảo lưu ý kiến nhưng
phải chấp hành Nghị quyết và các quyết định của tổ chức.
2. Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có hiệu lực
khi quá 1/2 tổng số ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ biểu quyết đồng ý;
Hội nghị Ban chấp hành; Ban thường vụ chỉ hợp lệ khi số ủy viên có mặt 2/3
trở lên.
Điều 8. Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
1. Hội nghị Ban Chấp hành mỗi tháng họp 1 lần theo quy định của Điều lệ
Hội nông dân Việt Nam. Khi cần hoặc có trên 1/2 số ủy viên đề nghị Ban Chấp
hành họp bất thường.
2. Hội nghị Ban Thường Vụ mỗi tháng họp 1 kỳ theo quy định của Điều lệ.
Khi cần Ban Thường vụ họp bất thường.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các đồng chí có
liên quan nghiêm túc thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần sử đổi bổ sung Ban chấp hành
xem xét sửa đổi cho phù hợp./.
Nơi nhận:
-

BTV huyện hội; b/c

-

BTV Đảng ủy TT; b/c

-

Ủy viên BCH HND TT khóa IX;

-

Lưu: Vp.Hội.

TM. BCH HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN
CHỦ TỊCH


HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TĨNH GIA
BCH HND THỊ TRẤN

*
Số: 02-QĐ/HNDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị trấn, ngày 04 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội nông dân
thị trấn khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Căn cứ Điều lệ hội nông dân Việt Nam.
Căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Hội nông dân thị
trấn ngày 13/4 /2018.
BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN TĨNH GIA
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội nông dân thị
trấn khóa IX nhiệm kỳ 2018 – 2023 (có Quy chế kèm theo)
Điều 2. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hôi nông dân thị trấn chịu
trách nhiệm thi hành quyết Định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-

BTV huyện hội; b/c

-

BTV Đảng ủy TT; b/c

-

Ủy viên BCH HND TT khóa IX;

-

Lưu: Vp.Hội.

TM. BCH HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×