Tải bản đầy đủ

DONG LUC h THAI CUASONG BBO

Động lực hình thái cửa sông ven biển đồng bằng Bắc bộ
Việt Nam phục vụ khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên
môi trường cửa sông ven biển : TS / Hoa Mạnh Hùng ;
Nghd.:TS Nguyễn Văn Cư, TS Nguyễn Hoàn . - H. :
ĐHKHTN, 2001 . - 202 tr.
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương I:Tổng quan về các loại cửa sông việt nam và khái quát động lực phát triển cửa sông Bác
Bộ

…………………………………………………………………………………………….8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vùng cửa sông ven biển............................................................................8
1.2. Khái niệm cửa sông và giới hạn nghiên cứu........................................................................ 11
1.2.1. Cửa sông ............................................................................................................................11
1.2.2. Phân vùng cửa sông ...........................................................................................................12
Ì .3. Các loại cửa sông ven biển Viộl Nam ...................................................................................18
1.3.1. Tổ hợp một số yếu tố trong phân loại cửa sông Việt Nam.................................................20
1.3.2. Các loại cửa sông Việt Nam...............................................................................................24
1.4. Khái quát động lực phát triển cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Rộ ....................................3!
1.4.1. Của Nam Triệu.................................................................................................................. 34

1.4.2. Cửa Vãn úc.........................................................................................................................35
1.4.3. Cửa Thái Bình ....................................................................................................................36
1.4.4. Cửa Trà Lý .........................................................................................................................37
1.4.5. Cửa Ba Lạt .........................................................................................................................38
1.4.6. Cửa Đáy và cửa Lạch Giang ..............................................................................................39
Kết luận chương Ì .................................................................................................................... 39
Chương 2 : Phân tích một sô các nhân tố ảnh hương đến cúc quá trình động lực phát triển vùng
cửa sông ven biển đổng bằng Bắc nợ ……………………………………………………………41
2.1. Các nhân tố khí hậu vùng cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ ........................................... 41


2.1.1. Chế độ gió........................................................................................................................... 41
2.1.2. Chế độ mưa......................................................................................................................... 42
2.1.3. Nhũng dạng nhiêu dộng khí hậu - thời tiết đặc biệt............................................................ 43

2.2. Các nhân tố thúy vãn, hải văn vùng cửa sông đồng bằng Bắc Bộ........................................ 43
2.2.1. Chế dô dòng chảy sông ngòi.............................................................................................. 44
2.2.2. Quy luật diên biến dòng chảy vùng cửa sông đồng bằng Bắc Bộ ..................................... 49
2.3. Mội số đặc trưng vật lý của nước ở vùng cửa sông ven biển
đồng bằng Bắc Bộ................................................................................................................. 62
2.3.1.

hiệt độ của nước biển vùng cửa sồng đổng bằng Bấc Bộ............................................... 62

2.3.2. Độ mặn của nước vùng cửa sông đồng bằng Bắc Bộ ....................................................... 63
2.3.3. Độ đục vùng cửa sông....................................................................................................... 66
2.4. Đặc điểm địa chất và trầm lích hiện đại ............................................................................... 69
2.4.1. Đặc điểm địa chất kim vực................................................................................................ 69
2.4.2. Đặc điểm Irầm tích hiện dại lắng mặt cửa sống đổng bằng Bắc Bộ................................ 71
2.5. Đặc điểm địa mạo khu vực nghiên cứu................................................................................. 79
2.5.1. Địa hình đồng bằng tích tụ tuổi Q3IV ................................................................................. 79
2.5.2. Địa hình lích tụ hiên đại bãi triều ......................................................................................83
2.5.3. Địa hình tích tụ ngầm hiện đại...........................................................................................86
2.6. Hoại động nhân sinh..............................................................................................................87
Kết luận chương 2 .......................................................................................................

88

Chương 3: Đạc điểm động lực hình thái vùngcửa sông ven biển
đồng bằng Bác Bộ...................................................................................................91


3.1. Động lực bùn cát vùng cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ...............................................93
3.1.1. Diên biến bùn cái ương sông vùng đồng bằng ...................................................................93


3.1.2. Vận chuyển bùn cát khu vực cửa sông................................................................................97
3.2. Động lực hình thái và cán cân bồi tích vùng cửa sông ven biển
đồng bằng Bắc Bộ................................................................................................................ 112
3.2. 1 Bồi tích cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ..................................................................1 1 3

3.2.2 . Động lực hình thái và bổi tích ờ vùn li cửa sõng đồng bằns Bác Bộ.................................................. 116
3.3 Quá trình phái triển bãi hổi cửa sóng đồng bằng Bác Bó ......................................................................... 125
3.3.\ Xu thế biến độnỉi các bãi bổi cửa sòn" dải ven biên.............................................................................. 125
3.3.2. Quá trình phát triển của vùng cửa sông ven biên Bắc Bộ ..................................................................... 134
Kết luận chương 3........................................................................................................................................143
Chương 4: Định hướng khai thác, sử dụng hợp Ný tài nguyên và bảo vệ môi
trường cửa sông ven biên đổng bằng Bắc Bộ.................................................145
4.1. Những thuận lợi và khó khăn trong khai thác và sử dụng hợp lý
tài nguyên thiên nhiên ờ vùng cửa sông đồng bàng Bắc Bộ................................................................... 147
4.1.1. Những thuận lợi.............................................................................................................................. 147
4.1.2. Nhum khó khăn .............................................................................................................................. 148

4.2. Một số ván đề có tính bền vững, hiệu quả trong khai thác tài nguyên
thiên nhiên ở vùng cửa sông đồng bằng Bắc Bộ.................................................................................... 150
4.3. Phương hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường ở vùng của sông đổng bằng Bắc Bộ ....................................................................................152
4.3.1.

Tài nguyên đất bãi bồi và vấn đề quai đê lấn biển .............................................................................152

4.3.2.

Phát triển giao thông và xây dựng ....................................................................................................159

4.3.3.

Phục vụ thoát lũ ..............................................................................................................................161

4.3.4 Khai thác tài nguyên sinh vật ...............................................................................................................163
Kết luận chương 4........................................................................................................................................ 164
Kết luận và kiến nghị ...................................................................................................................................166
Tài liệu tham khảo ............................................................................................................. »170


Phụ lục ................................................................................................................................. 181Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×