Tải bản đầy đủ

Học vần lớp 1: Bài 91. oa, oe

Giaựo vieõn:
Nguyeón Ngoùc HaứTôi chọn ... 

Đọc
bài
(SGK)

Nói câu
có vần
kết thúc
bằng âm
p


Häc vÇn
Bµi 91oa
o
a
hoaï
hoaï só


o
oe
e
xoeø
muùa xoeø


oa
oe


Thö gi·n gi÷a giê

Gheùp chöõ


oa
hoạ

oe
xoè

múa
hoạ só
xoèø
chích
Sách giáo
khoa
choè
hoà bình mạnh
khoẻTiÕt
2

oa, oe


Chích
chòe

Mạnh
khỏe

Sách
giáo
khoa

Họa só

Hòa
bình

Múa
xòe


Hoa ban xòe cánh trắ

Lan tươi màu nắng và

Cành hồng khoe nụ th

Bay làn hương dòu dàn


Đọc sách giáo khoa


Nghæ
giöõa
tieátsức khỏe là vốn
quý nhất


Chúc các con
chăm ngoan, học giỏi !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×