Tải bản đầy đủ

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ……………
TRƯỜNG ………………………………………

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

Họ và tên: …………………
Ngày sinh: ………………
Đơn vị công tác: ………………
Địa điểm học: ………………………………………

…………………., THÁNG 6 NĂM 2018


MỤC LỤC
ST
T

NỘI DUNG


TRAN
G

1

I. Đặt vấn đề

1

2

Khái quát nội dung chương trình

1

3

2.1. Tên nội dung các chuyên đề đã học

1

4

2.2. Nội dung chính của các chuyên đề đã học:

1

5

2.2.1. Chuyên đề 1: Lý luận về nhà nước và hành chính nhà
nước

2

6

2.2.2. Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo
dục và đào tạo


3

7

2.2.3. Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát
triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

5

8

2.2.4. Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh
trong trường thcs

7

9

2.2.5. Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và
phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS.

9

10

2.2.6. Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo
viên THCS hạng II.
2.2.7. Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng
lực học sinh trường trung học cơ sở.

11

11

14

12

2.2.8. Chuyên đề 8. Thanh tra, kiểm tra và một số hoạt động
đảm bảo chất lượng trường trung học cơ sở

16

13

2.2.9. Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi
dưỡng giáo viên trong trường THCS.

18

14

2.2.10. Chuyên đề 10. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài
nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển
trường THCS.

21

15

III. Kết luận

23


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II được Quý thầy, cô của
trường Đại học Thủ Đô Hà Nội truyền đạt những nội dung kiến thức và kỹ năng
cơ bản trong 10 chuyên đề.
Đây là những nội dung kiến thức hết sức hay và cần thiết cho người quản
lí, giáo viên giảng dạy trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Với
10 chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và
thực tiễn mới trong công tác dạy và học. Qua một thời gian học tập bản thân đã
tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích qua đó mạnh dạn đưa ra một số bài học
nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này tuy nhiên do thời gian hoàn thiện
ngắn, việc nghiên cứu chưa được sâu và kinh nghiệm bản thân có hạn do đó dù
đã cố gắng rất nhiều nhưng bài viết này chắc chắn còn những hạn chế, rất mong
được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn
chỉnh hơn.

II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
2.1 Tên nội dung các chuyên đề đã học:
Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.
Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ
chế thị trường định hướng XHCN.
Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS.
Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch
giáo dục ở trường THCS.
Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.
Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường
THCS.


Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng
trường THCS.
Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên
trong trường THCS.
Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng
cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS.
2.2 Nội dung chính của các chuyên đề đã học:
2.2.1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.
Những kết quả thu nhận được:
* Về kiến thức:
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước tác
động đến các đối tượng quản lí bằng công cụ quyền lực của mình nhằm thực hiện các
chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.
Hành chính nhà nước là một trong những hoạt động của quản lí nhà nước, là sự
tác động có tổ chức bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình và hành vi hoạt động
của công dân, do các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương tiến hành,
nhằm mục đích thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, bảo vệ duy trì trật
tự an ninh, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các nhân, công dân, tổ chức.
Hành chính nhà nước là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lí, điều
hành các lĩnh vực đời sống xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật.
Chính sách công là hệ thống các quan điểm, các quy định thể hiện một thái độ
nhất định, lâu dài của nhà nước, mà thông qua đó nhà nước hướng dẫn, định hướng,
quản lí các hoạt động xã hội nhằm đạt đến mục tiêu xác định.
* Về kỹ năng:
Nâng cao kĩ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lí luận về nhà
nước và quản lí nhà nước.


Năng lực tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết những vấn đề về
nhà nước và chính sách công.
Có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong nghiên cứu các vấn
đê liên quan đên nhà nước và quản lí nhà nước.
Có kĩ năng phê phán và phản biện xã hội (đối với các văn bản chính sách
chưa đúng và không khả thi)
* Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Từ thực tiễn công tác và nội dung đã học, bản thân tôi nhận thấy ........................

ĐỂ CÓ BẢN THU HOẠCH ĐẦY ĐỦ
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
01687978454Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×