Tải bản đầy đủ

Câu hỏi ôn tập sinh học VBANG 2 dược

BÀI 1&2. CẤU TRÚC TẾ BÀO
1. Cấu tạo và chức năng của dịch bào tương?
2. Các quá trình gì của tế bào xảy ra trong dịch bào tương? Cho một ví dụ.
3. Mặc dù cả hai lớp của màng tế bào được cấu tạo chủ yếu bởi lipid và protein
nhưng vì sao hai lớp này không đối xứng với nhau?
4. Trình bày cấu tạo của màng tế bào?
5. Trình bày cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo của tế bào?
6. Trình bày cấu tạo và chức năng của không bào ở tế bào thưc vật?
7. Bào quan nào có trong tế bào động vật nhưng không có trong tế bào thực vật và
nấm? Trình bày cấu tạo và chức năng của bào quan này?
8. Bên trong tế bào eukaryot có nhiều bào quan, bào quan nào lớn nhất và đặc trưng
nhất ở tế bào thưc vật? Mô tả cấu tạo của nó?
9. Bào quan nào oxy hóa các hợp chất hữu cơ tạo ra tiền chất cho các quá trình sinh
tổng hợp quan trọng nhưng không sinh ra năng lượng ATP? Mô tả cấu tạo và chức
năng của bào quan này?
10. Trình bày cấu tạo và chức năng của proteasom?
11. Trong tế bào eukaryot, bào quan nào có màng lớn nhất và có chức năng tổng hợp
lipid, protein màng và protein tiết? Mô tả cấu tạo của nó?
12. Trình bày cơ chế cản phân bào của colchicin,vinblastin?
13. Trình bày cấu tạo và chức năng của vi ống?
14. Cho một ví dụ cho thấy tính linh động của ống vi thể?

15. Trình bày cấu tạo và chức năng của sợi trung gian?
16. Trình bày cấu tạo và chức năng của vi sợi?
17. Nêu cấu tạo và chức năng của ribosom ở tế bào eukaryot?
18. Trình bày cấu tạo và chức năng của ty thể?
19. Trình bày cấu tạo và chức năng của lạp thể?
20. Trình bày cách sinh sản của ty thể?
21. Hãy cho biết ty thể mất chức năng trong các môi trường nào?
22. Kỹ thuật nào thường được dùng để tách rời các bào quan của tế bào? Kỹ thuật đó
được làm như thế nào?
23. Giải thích vì sao cấu trúc của tất cả các màng sinh học phụ thuộc vào tính chất
hóa học của phospholipids, trong khi chức năng của mỗi loại màng phụ thuộc vào
loại protein của màng đó?
24. Các bào quan như ty thể và lạp thể mỗi bào quan có cấu trúc riêng, làm thế nào
mà cấu trúc của mỗi bào quan đó gắn liền với chức năng của nó?
25. Nhiều nhà nghiên cứu ước đoán nồng độ protein trong bào tương là 200-400 mg/l,
chiếm khoảng ¼ tổng số protein bên trong tế bào. Giải thích vì sao protein trong
bào tương dồi dào như vậy?
26. Trình bày cấu tạo và chức năng của bộ xương tế bào?
27. Nêu chức năng của protein màng tế bào?
28. Trình bày chức năng của protein ty thể?
29. Trình bày cấu tạo của vách tế bào thực vật?
30. Nêu cấu trúc của lông và roi và cơ chế vận động của chúng?
31. Trình bày cấu tạo của tế bào prokaryot?
32. So sánh cấu tạo của tế bào động vật với tế bào thực vật?


BÀI 2. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG
1. Protein vận chuyển là protein gì?
2. Có mấy kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào. Cho ví dụ của mỗi kiểu vận
chuyển đó?
3. Trình bày cơ chế của sự vận chuyển các phân tử hay các chất có kích thước nhỏ
qua màng tế bào?
4. Nước được vận chuyển qua màng tế bào theo cơ chế nào?
5. Trình bày cơ chế loại cholesterol (dạng LDL) thừa trong máu?
6. Các chất sau đây:N2, O2, glucose, acid amin, ethanol, ATP, protein và urea chất
nào thấm, chất nào không thấm được qua màng phospholipid kép, tại sao?
7. Trình bày các bước của quá trình vận chuyển tích cực?
8. Các hormon của tuyến tụy tiết vào máu theo cơ chế nào?
9. Có mấy loại thụ thể? Cơ chế hoạt động của chúng như thế nào?
10. Vì sao tế bào có thể giữ được nồng độ của một số ion chênh lệch rất cao giữa bên


trong và bên ngoài tế bào, ví dụ Na+ bên trong tế bào 5-15 mM, bên ngoài tế bào
145 mM; K+ bên trong tế bào 140 mM, bên ngoài tế bào 5 mM ?
BÀI 3. HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Trình bày các giai đoạn của hô hấp tế bào?
2. Giải thích cơ chế tạo ATP trong hô hấp tế bào?
3. Trong một thí nghiệm, người ta cho vào trong một ống nghiệm các thành phần: ty
thể, 15 NADH, 5FADH2 và một lượng oxygen bão hòa. Hỏi có bao nhiêu ATP
sinh ra trong ống nghiệm này? Giải thích tại sao?
4. Vì sao sự hình thành ATP ở màng trong của ty thể được gọi là phosphoryl oxy
hóa?
5. Các chất nào được sử dụng để ức chế hô hấp ? Trình bày cơ chế tác động của nó?
6. Nêu vai trò của các phức hợp protein của chuỗi chuyền điện tử ?
BÀI 4. QUANG HỢP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trình bày hai giai đoạn của quang hợp ?
Trình bày con đường chuyển điện tử trong quang hợp và vai trò của nó?
Trình bày con đường chuyển điện tử vòng trong quang hợp và vai trò của nó?
Quang hệ là gì ?
Trình bày cơ chế tạo ATP trong quang hợp ?
Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ?
Chứng minh thực vật tạo được nguồn carbohydrat ?
Vì sao thực vật được phân chia thành thực vật C3, C4 và CAM ?

BÀI 5. CHU KỲ TẾ BÀO- PHÂN CHIA TẾ BÀO
1. Chu kỳ tế bào là gì ? Mô tả các giai đoạn của chu kỳ tế bào ?
2. Trình bày cơ chế giúp sinh vật bảo tồn được nòi giống và tế bào duy trì được số
lượng nhiễm sắc thể là 2n ?


3. Cơ chế nào giúp sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể ? Trình bày diễn biến của
quá trình ?
4. Trình bày cách phân chia tế bào chất của tế bào mẹ cho 2 tế bào con ở tế bào thưc
vật và động vật ?
5. Phân bào vô nhiễm là gì ? Trình bày quá trình phân bào vô nhiễm ?
6. So sánh phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm ?



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×