Tải bản đầy đủ

luu dd

Trong khi đó nghiên cứu của Chen và Tsai (1994) phát hiện sinh trưởng về hiệu
quả sử dụng thức ăn của cá mú chấm đen có khối lượng ban đầu là 4g đạt mức
tối ưu sau 50 ngày thí nghiệm khi được cho ăn thức ăn chứa 8% lipid và 48%
protein; tốc độ sinh trưởng của cá trong thí nghiệm này rất thấp chỉ đạt
0,18g/ngày; điều này có thể là do cá không chuộng loại thức ăn đưa vào thí
nghiệm (chứa casein và dextrin) lắm.
Kết quả nghiên cứu của Shiau và Lan (1986) lại chỉ ra rằng, tốc độ sinh trưởng
cao nhất của cá mú chấm đen (khối lượng ban đầu 9g) là 0,93 g/ngày khi thử
nghiệm với thức ăn bột cá và tinh bột trong vòng 8 tuần.
Hai kết quả nghiên cứu này đều thấp hơn so với nghiên cứu của Lê Anh Tuấn,
với cỡ cá trên 17 g tốc độ sinh trưởng là 1,13 g/ngày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×