Tải bản đầy đủ

Muc luc giao trinh DDTA thuy san

mục lục
Chơng mở đầu: Đặc điểm dinh dỡng của động vật nớc
Trang 2
Chơng 1: Sinh lý tiêu hoá cá
5
Chơng 2: Dinh dỡng protein và axit amin
- 11
Chơng 3: Dinh dỡng lipit
- 24
Chơng 4: Nhu cầu carbohydrat
- 36
Chơng 5: Năng lợng và nhu cầu năng lợng
- 41
Chơng 6: Nhu cầu vitamin
- 45
Chơng 7: Nhu cầu chất khoáng
- 55
Chơng 8: Thức ăn thuỷ sản, chất độc và chất kháng
dinh dỡng - 60
Chơng 9: Chế biến thức ăn
- 70

Chơng 10: Thức ăn công nghiệp
- 79
Chơng 11: Phối hợp khẩu phần
- 85
Phụ lục
1- Bảng nhu cầu dinh dỡng của một số loài cá (NRC
1993)
- 97
2- Bảng thành phần hoá học và giá trị DE của thức ăn
tôm-cá
- 99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×