Tải bản đầy đủ

những bài văn bằng Tiếng Anh nói về sở thích

NHỮNG BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH NÓI VỀ
SỞ THÍCH.
Làm thế nào để viết một bài luận tiếng Anh theo chủ đề?
Để có thể viết một bài luận theo chủ đề như trên không hề khó chút nào nhé, chỉ
cần các bạn làm theo các bước dưới đây:
– Bước 1: xem xét chủ đề, ví dụ chủ đề trên là sở thích chơi thể thao thì bạn cần
suy ngẫm xem mình thích môn thể thao nào, bởi vì nó sẽ giúp bạn có nhiều ý
tưởng thú vị cho bài viết.
– Bước 2: triển khai đề tài bằng cách trả lời các câu hỏi như bạn thích môn thể thao
đó từ khi nào? Tại sao bạn thích môn thể thao đó? Bạn thường chơi vào thời gian
nào? Môn thể thao có tác dụng gì với bạn? Chỉ cần trả lời các câu hỏi trên theo suy
nghĩ riêng của bạn là được.
– Bước 3: kết thúc bài viết bằng một mong ước, chia sẻ của bạn về môn thể thao
mà mình yêu thích.
Chỉ cần thực hiện các bước cơ bản trên là bạn đã có thể hoàn thành một bài viết
tiếng Anh về sở thích chơi thể thao ngắn gọn nhưng đủ ý đấy! Và sau đây mình xin
gửi tới các bạn NHỮNG BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH NÓI VỀ SỞ

THÍCH.

Giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh 1

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some
books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am
learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books
about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I
also get books from my friends. I collect books because I would like to learn from
books. They help me broaden my knowledge. In the future, I try to make my
collection larger. I would open a book store of my own.
Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất cứ khi nào tôi cần nhiều
sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như một cuốn truyện hay sách giáo khoa mà
tôi đang học ở trường, bạn biết đấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về
thiên nhiên. Tôi mua sách từ một hiệu sách gần nhà tôi và một số cửa hàng khác.


Tôi cũng nhận được sách từ bạn bè của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ
sách. Chúng giúp tôi mở rộng kiến thức của mình. Trong tương lai, tôi cố gắng
làm cho bộ sưu tập của mình lớn hơn. Tôi sẽ mở một cửa hàng sách của riêng
mình.
Viết đoạn văn về sở thích bằng tiếng Anh 2
This essay on book collecting is intended for potential book collectors and
neophytes to this field of collecting and it will likely prove boring to those who are
established book collectors and probably to some who are not. Our intention is to
acquaint you with this interesting hobby, to explain the terminology or jargon, and
to dispel a few myths or misconceptions.
Bài tiểu luận về việc sưu tầm sách này dành cho những người sưu tập sách và
người mới bước vào công cuộc sưu tầm và thu hút sự chú ý của những người sinh
ra để trở thành nhà sưu tầm sách và có lẽ là những người không phải thế. Mục
đích của chúng tôi là làm quen với sở thích thú vị này, để giải thích thuật ngữ hoặc
biệt ngữ, và xua tan một vài bí mật hoặc quan niệm sai lầm.
You can collect in any of a mind-boggling number of areas — this hobby has more
variety within it than any other collecting field we can imagine. You can collect
your favorite author; an author you always wanted-to-read, but- never-had-thetime; a subject about which you wish to learn more — i.e. the American Indian, or
the American Indian of the 19th century, or the Blackfoot Tribe or the agriculture
of the Algonquins — you can collect recent in-print books, books from the 19th
century, books from the first century of printing, paperback books, pulp magazines,
fine leather bindings, historic newspapers, pamphlets from the period of the
American Revolution or the French Revolution or Vietnam, books printed on
mission presses in the Pacific, or even books about book collecting!
Bạn có thể sưu tầm trong bất kỳ trông số các lĩnh vực làm xào trộn tâm trí – sở
thích này có nhiều biến thể trong nó hơn bất kỳ lĩnh vực sưu tầm nào khác chúng
ta có thể tưởng tượng. Bạn có thể sưu tầm tác giả yêu thích của mình; một tác giả


bạn luôn muốn đọc, nhưng không bao giờ có thời gian; một chủ đề mà bạn muốn
tìm hiểu thêm – tức là người Mỹ da đỏ, hoặc người Mỹ da đỏ của thế kỷ 19, hoặc
bộ lạc Blackfoot hay nông nghiệp của Algonquins – bạn có thể sưu tầm những
cuốn sách in, sách từ thế kỷ 1, sách từ thế kỷ thứ nhất của in ấn, sách bìa mềm, tạp
chí bột giấy, kết cấu da mịn, báo lịch sử, sách mỏng từ thời Cách mạng Mỹ hay
Cách mạng Pháp hay Việt Nam, sách in trên máy truyền giáo ở Thái Bình Dương,
hoặc thậm chí là sách về cuốn sách sưu tầm!
Book collecting is expensive! Not true! You can spend as little or as much as you
are able and willing to spend on your collection. Some collectors purchase only


new in-print books, others buy only at yard sales and library book sales, others
visit their neighborhood used book shop, others order only from mail order
antiquarian book catalogs, and many are now buying books on the world wide
web. If you are very limited in discretionary funding or very frugal, you could even
hold yourself to a maximum of $1.00 (US or the equivalent) per volume by buying
at flea markets and yard sales and slowly build an interesting and potentially
valuable collection.
Sưu tầm sách là tốn kém! Không đúng! Bạn có thể chi tiêu ít hoặc nhiều như bạn
có thể và sẵn sàng chi cho bộ sưu tập của bạn. Một số người thu gom chỉ mua
sách in mới, những người khác chỉ mua sách bán hàng và bán sách thư viện,
những người khác ghé thăm cửa hàng sách ở khu phố của họ, những người khác
chỉ đặt hàng từ danh mục sách cổ, và nhiều người hiện đang mua sách trên toàn
thế giới web . Nếu bạn rất hạn chế trong kinh phí tùy ý hoặc rất tiết kiệm, bạn
thậm chí có thể tự nắm giữ tối đa $ 1,00 (US hoặc tương đương) cho mỗi khối
lượng bằng cách mua tại chợ trời và bán hàng sân và từ từ xây dựng một bộ sưu
tập thú vị và có giá trị.
Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh độc đáo
I love listening to music, but I am not like other people who often listen to the
music that is popular at a time. The part of music that attracts me is the attitude of
the composers and the tone, because the songs represent the writers’ mood and
feeling. Through the songs people can feel what the composers try to express, so I
often listen to Jazz, Rock, and R&B. These three types of music contain different
languages but they are all my favorite music styles.
When I really want to relax my body, or to do the exercises at home I will listen to
Jazz music. I do not have the exact time to do exercises, I just play it to release my
body. Jazz music is much faster and more relaxing than pop music. It makes me
want to dance, to do any kind of motion to let go of my body while the music is on.
Sometimes I prefer to do it on my bed. It is healthy for my body.
My second favorite music style is Rock, which I listen to when I am in a bad mood
or lonely. Rock is very different from Jazz because Rock is quite noisy and
contains a lot of screaming. But the tone of the songs is like magic that can flush
all my unhappiness, even though those things are still right there, but at the
moment I can feel I have strength to solve problems, and I am not scared of
anything anymore. When I have something to face or have to make a choice, I
always listen to Rock music, let the music go through my mind so that I can think
deeper and deeper.


I often just sit on the chair and do nothing. This happened when I am quite tired or
sleepy; for example, sitting on the MRT or buses, I do not think or do anything. I
do not like to be disturbed by others, I want to have my own space. And R&B
music can help me get away from my busy life and clean up my soul.
The three types of music have different functions for me, however, they all bring
me happiness and help me get through difficult time.
Bài dịch:
Tôi thích nghe nhạc, nhưng tôi không nghe loại nhạc phổ biến đại chúng như nhiều
người khác. Phần thu hút tôi trong âm nhạc là thái độ của tác giả và âm điệu, bởi vì
các bài hát thể hiện tâm trạng và cảm xúc của người sáng tác. Thông qua các bài
hát, mọi người có thể cảm nhận được những gì mà các nhạc sĩ cố gắng thể hiện, vì
vậy tôi thường nghe Jazz, Rock, và R&B. Ba loại nhạc này có cách thể hiện ngôn
ngữ khác nhau nhưng chúng đều là phong cách bài hát yêu thích của tôi.
Khi tôi thực sự muốn thư giãn cơ thể của mình, hoặc thực hiện các bài tập vận
động ở nhà, tôi sẽ nghe nhạc Jazz. Tôi không lịch tập thể dục chính xác, tôi chỉ vận
động để giải phóng cơ thể của mình. Nhạc Jazz nhanh hơn và thư giãn hơn nhiều
so với nhạc pop. Nhạc Jazz thôi thúc tôi nhảy múa, buông mình vận động theo bất
kỳ cách nào. Đôi khi tôi thích ngọ nguậy vận động trên giường mình. Làm vậy
giúp cơ thể tôi khỏe khoắn hơn.
Phong cách âm nhạc yêu thích thứ hai của tôi là Rock, tôi nghe Rock khi tôi đang
có tâm trạng tồi tệ hoặc cô đơn. Rock rất khác so với Jazz vì Rock khá ồn ào và có
nhiều tiếng gào thét. Nhưng giai điệu của các bài hát lại giống như ma thuật có thể
xả trôi tất cả muộn phiền, mặc dù những điều tồi tệ vẫn còn đó, nhưng tại thời
điểm ấy tôi cảm thấy tôi có sức mạnh để giải quyết vấn đề, và tôi không sợ hãi bất
kỳ điều gì nữa. Khi phải đối mặt với một vấn đề hoặc phải đưa ra lựa chọn, tôi luôn
nghe nhạc Rock, để âm nhạc lướt qua tâm trí mình để có thể suy nghĩ sâu hơn, sâu
hơn nữa.
Tôi thường có thói quen chỉ ngồi trên ghế và không làm gì cả. Điều này xảy ra khi
tôi mệt mỏi hoặc buồn ngủ; ví dụ, khi ngồi trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt, tôi
không nghĩ hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi không muốn bị quấy rầy bởi những người
khác, tôi muốn có không gian riêng của mình. Và nhạc R&B có thể giúp tôi thoát
khỏi cuộc sống bận rộn và gột rửa tâm hồn mình.
Ba loại nhạc có tác dụng khác nhau với tôi, tuy nhiên, tất cả đều mang lại niềm
hạnh phúc và giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn.
BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH CHƠI THỂ THAO – MÔN LẶN
Once you are comfortable with diving – and I mean to a point where you don’t
have to think about your buoyancy anymore, when you can equalize your ears


without having to blow into your nose, and when being underwater is as normal as
being on land – then you get the real joy of diving. Only then will you see what
you have not noticed before when you were too busy adjusting your gear all the
time. Up here, in the Pacific Northwest, for example, you will notice the seasons
under water. There is spring, summer, fall and winter below the waves, just as it is
on land, and each season has its own fauna and flora. You will notice who is prey
and who is predator, and if you take your time, you will see that fish are not the
simple creatures we make them out to be. You will laugh out loud watching a sea
star do a back-flip on a smooth wall, and you may be startled to find out that a ling
cod would challenge you to defend its eggs. You will notice the sea gulls and fir
branches above when you lie on your back at 100 feet. You will notice the color of
the water, and the rays of the sun playing on the sand. In short, once you are past
the fear and the gear, you will see and understand the world under water more
clearly. Diving always puts me on an even keel. It always puts things in perspective
and makes me appreciate life. Maybe I’m getting narc’d too much…
Bản dịch bài viết tiếng anh về sở thích chơi thể thao – môn lặn
Một khi bạn cảm thấy thoải mái với việc lặn – và ý tôi là bạn không phải nghĩ về
sự nổi của mình nữa, khi bạn có thể cân bằng đôi tai của mình mà không phải thổi
vào mũi, và khi dưới nước cũng bình thường như đất – thì khi đó bạn có được niềm
vui thực sự của môn lặn. Chỉ khi đó bạn sẽ thấy những gì bạn đã không nhận thấy
trước khi mà toàn bộ thời gian bạn quá bận rộn điều chỉnh thiết bị của mình. Ví dụ,
ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, bạn sẽ thấy các mùa dưới nước. Có mùa xuân,
mùa hè, mùa thu và mùa đông bên dưới những con sóng, giống như trên đất liền,
và mỗi mùa đều có hệ động vật và thực vật riêng. Bạn sẽ nhận thấy ai là con mồi
và kẻ săn mồi, và nếu bạn dành thời gian của bạn, bạn sẽ thấy rằng cá không phải
là những sinh vật đơn giản mà chúng ta vốn nghĩ về chúng. Bạn sẽ cười to khi nhìn
thấy một con sao biển lộn ngược trên một bức tường trơn tru, và bạn có thể giật
mình khi nhận ra rằng một con cá tuyết ling sẽ thách thức bạn để bảo vệ trứng của
nó. Bạn sẽ nhận thấy những chú mòng biển và các nhánh cây ở trên khi bạn nằm
ngửa ở độ sâu 100 feet. Bạn sẽ thấy màu nước, và những tia nắng mặt trời chơi đùa
trên cát. Tóm lại, một khi bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi và thiết bị, bạn sẽ thấy và hiểu
thế giới dưới nước rõ ràng hơn. Lặn luôn đặt tôi vào một trạng thái cân bằng. Nó
luôn luôn xây dựng mọi thứ thành quan điểm và làm cho tôi đánh giá cao cuộc
sống. Có lẽ tôi đang nhận được quá nhiều bí mật…
BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH VẼ TRANH
Every one of us has some kind of liking for certain things in life. Drawing is my
favorite hobby. I guess my life would be less colorful without drawing.


Mỗi người chúng ta đều có vài niềm yêu thích cho những thứ nhất định nào đó
trong cuộc sống. Vẽ là sở thích của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc
nếu không có vẽ.
I like drawing since I was 6 years old. My greatest inspiration is my mother who
always encourages me to design her dresses. I can never feel bored when I have
my colors with me. When I am blue I cheer myself up by drawing something so
that I can make myself happy.
Tôi thích vẽ từ khi còn 6 tuổi. Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là mẹ, người luôn
khuyến khích tôi thiết kế những chiếc đầm cho bà.
Tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán khi tôi có những màu sắc bên cạnh mình.
Khi buồn, tôi tự cổ vũ bản thân mình lên bằng cách vẽ một cái gì đó có thể làm
cho bản thân cảm thấy vui.
Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as
it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing
about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I
learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have
always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human
faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still
improving. I constantly make efforts to retain my hobby.
Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng
như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành.
Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là
do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm thông qua các cuốn sách có chứa
những bản vẽ phác thảo khác nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) tất cả mọi thứ từ
những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những
đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng
bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích
của tôi.
I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my
grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are
very fond of my drawings and always encourage me to practice more.
Tôi đã trang trí ngôi nhà của mình với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà
và cha mẹ tôi những bản vẽ của mình vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất
thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn.


Drawing has now become the most important part of my life. But most of the
times I am unable to take out much time due to my work and social life. I’ve tried
to take out some time and practice to improve my drawing. My leisure hours are
always occupied to my drawing paper, pen and brush.
Vẽ giờ đây đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng hầu
hết tôi không thể có nhiều thời gian dành cho nó do công việc và đời sống xã hội
của tôi. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành ra vài khoảng thời gian để thực hành và cải
thiện kĩ năng vẽ của mình. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ
vẽ.
Bài luận mẫu giới thiệu sở thích bằng tiếng anh: Sở thích lướt sóng
Imagine you are high in the air, the water is spraying your face, the wind is
blowing your hair, and you are riding a six-footer. Then… crash, you are down! It’s
the joy of surfing, one of the world’s most adrenaline-based sports.
For me, surfing is a release for all stress. It takes my mind off things. Sure it is
hard, but once you are on that long board, you are on for the ride. I fell in love with
surfing the moment I got on that board, which was hard to do. The first time I tried
to surf I couldn’t even sit on the board like all the other surfers were doing while
they waited for a wave. I thought once I got on, the rest would be easy, but boy, I
was wrong.
A four-foot wave came my way and before I knew it I was pinned to the sand on
myboard. How was I ever supposed to do this? I became frustrated and told myself
I would not leave the beach until I was riding a wave! Hours later I rode one in. I
was actually on the wave, while I was on the board! Unfortunately, my board ran
into another surfer’s board, but he happened to be really cute!
I’m still practising. Living in Massachusetts makes it hard to surf all year round,
but I have my wet suit, so I’m ready for Massachusetts waves! Just remember, if
you want to learn how to surf, be patient – and watch where you are going.
Bài dịch:
Hãy tưởng tượng bạn đang bay cao trong không khí, nước tạt trên mặt bạn, gió thổi
tung tóc của bạn, và bạn đang cưỡi trên một con sóng cao gần 2 mét. Sau đó… vù
một cái, bạn lao xuống! Đó là niềm vui sướng của lướt sóng, một trong những môn
thể thao mang tính kích thích nhất trên thế giới.
Đối với tôi, lướt sóng là một cách giải tỏa mọi căng thẳng. Lướt sóng giúp tôi
không phải bận tâm về những thứ khác. Chắc chắn lướt sóng rất khó, nhưng một
khi bạn dẫm lên tấm ván dài ấy, bạn đã bước vào cuộc phiêu lưu rồi. Tôi đã yêu


lướt sóng ngay khoảnh khắc tôi bước lên ván lướt, và đứng vững được trên ván thì
thật là khó. Lần đầu tiên tôi cố gắng tôi thậm chí không thể ngồi trên ván như
những tay lướt sóng khác trong khi chờ đợi một làn sóng. Tôi nghĩ rằng một khi tôi
đã vào nhịp, phần còn lại sẽ dễ dàng, nhưng các bạn ạ, tôi đã sai.
Một con sóng cao 1m2 ập đến đón đầu tôi và trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã ôm
ván đâm vào bờ cát. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi rất chán nản và tự nhủ rằng tôi
sẽ không rời khỏi bãi biển cho tới khi tôi lướt được trên 1 con sóng! Nhiều giờ sau
tôi đã làm được. Tôi thực sự đang lướt trên làn sóng, trên ván lướt của tôi! Thật
không may, ván của tôi đâm vào ván của 1 tay lướt sóng khác, nhưng hóa ra anh ta
rất đáng mến!
Tôi vẫn tập luyện. Sống ở Massachusetts thì thật khó có cơ hội lướt sóng quanh
năm, nhưng tôi có bộ đồ lướt sóng của mình rồi, vì vậy tôi đã sẵn sàng cho những
con sóng của Massachusetts! Chỉ cần nhớ, nếu bạn muốn học cách lướt sóng, hãy
kiên nhẫn – và chú ý đường đi của mình.
Bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao – môn trượt tuyết
Skiing is one of the most popular sports nowadays, especially the countries have
cold weather with snow in the winter. This sport is not popular in Viet Nam,
because they do not have snow and just play with it at sport center in the city.
When I was 5, my mother always took me to sport center at the weekend, there are
many sports in there such as badminton, football, swimming,…but I chose skiing.
The first time, I was quite strange with this sport, after trained by physical trainer, I
got it. Now, I always play skiing every weekend. Skiing helps me relax and make
me feel meaningful life.
I hope that in the future, I will play skiing with my family in Australia to get
experience with skiing in real life.
Bài dịch
Trượt tuyết là một môn thể thao phổ biến ngày nay, đặc biệt là ở các nước có khí
hậu lạnh kèm với tuyết vào mùa đông. Còn ở Việt Nam thì không phổ biến, vì
chúng ta không có tuyết và chỉ được chơi trượt tuyết tại các khu vui chơi ở thành
phố.
Khi tôi lên 5, mẹ thường cho tôi tới các khu vui chơi vào dịp cuối tuần, trong số rất
nhiều môn thể thao ở trong đó như cầu lông, đá bóng, bơi lội,…tôi lại lựa chọn
trượt tuyết. Ban đầu, tôi rất lạ lẫm với môn thể thao này nhưng sau khi được các
anh huấn luyện viên chỉ dẫn tôi dần làm quen với nó. Giờ đây, vào cuối tuần tôi lại


đi trượt tuyết. Môn thể thao này giúp tôi thư giãn và giúp tôi cảm thấy cuộc sống
rất ý nghĩa.
Tôi mong rằng trong tương lai tôi sẽ được trượt tuyết ở Australia cùng với gia đình
mình để được trải nghiệm bộ môn thể thao yêu thích này ngoài cuộc sống thực.
Bài luận mẫu về sở thích cưỡi ngựa:
I started riding when I was eight or nine.
For my very first lesson, my instructor had me ride English style. That was the first
and last time I rode English style. My instructor, John, said that I was a natural and
that he wanted me to try riding Western style because it was more challenging.
After my first lesson, I always rode Western.
Once I got a little bigger, I started putting the saddle, harness, reins, stirrups, etc.
on my horse. I made sure that it was comfortable for the horse as well as safe
enough for me to ride.
I always rode the same horse. Her name was Dixie and she was my best friend.
I’ve always had trust issues, but with Dixie, I knew she would never let me fall.
She trusted me as well, which made me never want to get down. Dixie was a
beautiful horse. She was a black horse with a white blaze on her head.
Unfortunately, she passed away not too long ago, but I know she will always be
with me. I love her more than anything.
Riding a horse is kind of like riding a bike. You never forget how to ride. If you are
as small as I was when I first got on the back of a horse, you might feel a little
nervous. You have to show the horse that you trust them, and your fears will
disappear.
Bài dịch tiếng Việt:
Tôi bắt đầu cưỡi ngựa khi tôi lên tám hay chín tuổi.
Trong bài học đầu tiên, người hướng dẫn của tôi đã dạy tôi tập cưỡi ngựa phong
cách Anh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi theo phong cách Anh.
Người hướng dẫn của tôi, Britt, nói tôi có năng khiếu bẩm sinh và cô ấy muốn tôi
thử cưỡi ngựa kiểu miền Tây vì nó đầy thử thách. Sau bài học đầu tiên, tôi luôn
luôn cưỡi ngựa theo phong cách miền Tây.
Khi tôi đã lớn hơn một chút, tôi bắt đầu trang bị yên ngựa, dây cương, dây curoa,
bàn đạp, vv cho chú ngựa của tôi. Tôi đảm bảo rằng con ngựa được thoải mái cũng
như đủ an toàn cho tôi.


Tôi luôn cưỡi cùng một con ngựa. Tên nó là Dixie và nó là bạn thân của tôi. Tôi
luôn có vấn đề về sự tin tưởng, nhưng với Dixie, tôi biết nó sẽ không bao giờ để tôi
ngã. Nó cũng tin tưởng tôi, điều đó khiến tôi không bao giờ muốn xuống ngựa.
Dixie là một con ngựa đẹp. Lông nó màu đen với một vệt lang trắng trên đầu. Thật
không may, nó đã qua đời cách đây không lâu, nhưng tôi biết nó sẽ luôn bên cạnh
tôi. Tôi yêu nó nhiều hơn bất cứ điều gì.
Cưỡi ngựa giống như đi xe đạp. Bạn không bao giờ quên làm thế nào để đi xe. Nếu
bạn nhỏ như tôi vào lần đầu tiên được lên yên ngựa, bạn có thể cảm thấy một chút
lo lắng. Bạn phải cho con ngựa thấy bạn tin tưởng nó, và nỗi sợ của bạn sẽ tan
biến.
Bài luận tiếng anh về sở thích chơi violin!
Violin is one of the rare instruments that you can learn at a very young age, as they
make very small student versions, and so at the age of 10 I began to learn to play
violin.
Learning violin was a lot of fun to me due to the great teachers in the class, and
now that my parents knew that I needed to stay interested so as to keep
progressing. Following the traditional path, I started with group violin lessons
rather than individual violin lessons.
I didn’t even start with a real violin; we all had boxes that were wrapped in brown
paper! A ruler was taped to the end of the box to simulate a fingerboard, and our
“bow” was the cardboard tube from a clothes hanger. Therefore, my very first
lessons on how to play violin were actually about how to stand, how to hold the
violin, and how to make the proper movements in unison with the teacher and the
other kids.
It didn’t take long for me to earn the privilege of unwrapping my box and receiving
a real violin. And soon my violin lessons, along with daily practice with my
parents, became part of the family routine.
I know now that to learn to play violin, you need to be drawn to the sound of the
violin. You’re going to be hearing that sound a lot, so it’s very crucial to have some
connection there from the start! You will need someone who can show you proper
setup at the beginning, since there are so many dead ends and blind alleys related
to postures and positioning that are very hard to overcome without help. And you
also need someone around you who can motivate you and keep you accountable on
a regular basis. It’s best if this person is a violin teacher, someone who can assess
your progress regularly.


Why learn to play violin instead of other instruments? Because the violin is so
versatile! You can play alone, choosing among hundreds of years’ worth of solo
repertoire from composers as diverse as Bach, Paganini, Bartok or John Adams.
You can play with a friend who has a piano, or with three in a string quartet. You
can also play in a string orchestra or a full orchestra. And there are many more
community orchestras than professional ones so that anybody that wants to play in
a group has a chance.
The discipline and love of the violin sound will take you anywhere you want to go.
If you’ve been thinking about learning to play violin, don’t wait any longer! Find a
violin, get it a check-up, and get someone to show you the basis. Then don’t let
anything stand in your way.
Bài dịch tiếng việt
Violin là một trong những nhạc cụ hiếm hoi mà bạn có thể học ở độ tuổi còn rất
nhỏ, vì chúng có các phiên bản dành cho học sinh, và do đó khi 10 tuổi tôi mới bắt
đầu học violin.
Học violin rất vui vẻ với tôi vì có những giáo viên tuyệt vời trong lớp, và bây giờ
bố mẹ tôi biết rằng tôi cần phải quan tâm để tiếp tục tiến bộ. Theo con đường
truyền thống, tôi bắt đầu với các bài học violin nhóm chứ không phải là những bài
học violin.
Tôi thậm chí không bắt đầu bằng một cây đàn violin thực sự; Tất cả chúng tôi đều
có hộp đựng giấy màu nâu! Một cái thước được gắn vào cuối hộp để mô phỏng
một băng ghi âm, và “cái gậy” của chúng tôi là ống các tông từ một cái móc áo
quần. Vì vậy, những bài học đầu tiên của tôi về cách chơi violin là về cách đứng,
cách cầm violin, và làm thế nào để thực hiện những động tác phù hợp với giáo viên
và những bạn khác.
Không mất nhiều thời gian cho tôi để có được đặc quyền bỏ đi cái hộp đó và nhận
được một violin thực sự. Và chẳng bao lâu, những bài tập violin, cùng với việc tập
luyện hàng ngày với bố mẹ tôi, đã trở thành một phần trong thói quen của gia đình.
Tôi biết, bây giờ, để học chơi violin, bạn cần phải cảm thụ tốt âm thanh của violin.
Bạn sẽ nghe thấy rằng âm thanh rất nhiều lần, vì vậy rất quan trọng để có một số
kết nối từ đó! Bạn sẽ cần một người có thể cho bạn thấy những gì phù hợp ngay từ
đầu, vì có rất nhiều khó khăn liên quan đến tư thế và vị trí rất khó vượt qua mà
không cần sự giúp đỡ. Và bạn cũng cần một ai đó xung quanh bạn, người có thể
động viên bạn và luôn phải chịu trách nhiệm về việc chơi nhạc cụ của bạn. Tốt
nhất là nếu người này là giáo viên dạy violin, một người có thể đánh giá tiến trình
của bạn thường xuyên.


Tại sao học chơi violon thay vì nhạc cụ khác? Bởi vì violin rất linh hoạt! Bạn có
thể chơi một mình, lựa chọn giữa các tiết mục độc tấu nổi tiếng hàng trăm năm của
các nhà soạn nhạc như Bach, Paganini, Bartok hay John Adams. Bạn có thể chơi
với một người bạn có một cây đàn piano, hoặc với ba người trong một bộ tứ dây.
Bạn cũng có thể chơi trong dàn nhạc dây hoặc dàn nhạc đầy đủ. Và có nhiều dàn
nhạc cộng đồng hơn các dàn nhạc chuyên nghiệp để bất cứ ai muốn chơi trong một
nhóm đều có cơ hội.
Các quy tắc và tình yêu của âm thanh violin sẽ đưa bạn bất cứ nơi nào bạn muốn
đi. Nếu bạn đã suy nghĩ về việc học chơi violon, đừng đợi lâu nữa! Tìm một cây
violin, tập chơi, và nhờ ai đó cho bạn biết cơ sở. Sau đó, không để cho bất cứ điều
gì ngăn cản con đường của bạn.
Trên đây là Những bài luận bằng Tiếng Anh hay nói về sở thích. Cảm ơn các
bạn đã quan tâm theo dõi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×