Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU CNXHKH VAI TRÒ GCCN

Vai trò của đảng Cộng sản đối với việc thực hiện SMLS của GCCN.
- Phân tích công thức: Chủ nghĩa Mác-Lênin + Phong trào công nhân = Đảng Cộng
sản
- Phân tích Mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp
Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào
công nhân.
Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ nhất của
giai cấp công nhân. Đảng là một bộ phận của giai cấp, hơn thế là bộ phận ưu tú của giai cấp.
Đảng có mối quan hệ máu thịt với giai cấp công nhân, không có Đảng giai cấp công nhân
không thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, và ngược lại, Đảng xa rời giai cấp thì
Đảng cũng không thể tồn tại. Để có được đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp
cách mạng đúng đắn, nhằm lôi cuốn, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân lao động đi theo
mình làm cách mạng, giai cấp công nhân phải xây dựng được chính đảng của mình.
Trong cuộc đấu tranh để giành chính quyền và xây dựng chế độ xã hội mới, giai cấp
công nhân không có vũ khí nào quan trọng hơn là tổ chức. Hình thức tổ chức cao nhất của
giai cấp công nhân là Đảng cộng sản. Đảng đã đưa yếu tố tự giác vào phong trào công nhân,
thực hiện sự kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân. C.Mác và
Ph.Ăngghen khẳng định: Trong cuộc đấu tranh của mình chống lại quyến lực liên hợp của
các giai cấp hữu sản chỉ khi nào giai cấp vô sản tự mình tổ chức được thành một chính Đảng
độc lập, để đối lập với tất cả mọi chính đảng cũ do các giai cấp hữu sản lập ra, thì mới có thể
hành động với tư cách giai cấp được. Việc giai cấp vô sản tổ chức thành chính Đảng là tất

yếu để bảo đảm cho cách mạng xã hội thu được thắng lợi và thực hiện được mục đích cuối
cùng của nó là tiêu diệt giai cấp
Nguyên tắc đầu tiên để xây dựng một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân là
phải lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động
của Đảng. Lênin chỉ rõ : “Chỉ có Đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới
có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”
Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học về cuộc cách mạng của giai cấp
công nhân, là ngọn cờ đoàn kết những người cộng sản, là cơ sở để vạch ra cương lĩnh và sách
lược của cách mạng, là cơ sở khoa học trong việc xây dựng Đảng cộng sản thành một tổ thức
chính trị vững mạnh của giai cấp công nhân.
Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng.
Đảng là đội tiên phong chiến đấu, là bộ tham mưu của giai cấp, là biểu hiện tập trung lợi ích,
nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp. Giữa Đảng với giai cấp có mối quan hệ gắn bó
hữu cơ, không thể tách rời. Giai cấp công nhân thông qua Đảng tiền phong lãnh đạo toàn xã


hội thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong bằng hoạt
động dũng cảm và sáng tạo của mình, giai cấp công nhân tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của
đông đảo nhân dân lao động và những phần tử tiến bộ tạo thành một giai cấp mạnh để đấu
tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử.
+ Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
Là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản được trang bị bằng lý luận của
chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn đứng ở trung tâm của sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai
cấp và dân tộc. Những người cộng sản khác những người vô sản ở chỗ, họ nhận thức rõ
những bước phát triển tất yếu của quá trình lịch sử và những mục tiêu cần tiến tới của phong
trào vô sản, do đó, họ có khả năng giáo dục, động viên, hướng dẫn, lôi cuốn mọi tầng lớp
nhân dân lao động vào cuộc đấu tranh tự giải phóng.
Là lãnh tụ chính trị của giai cấp và dân tộc, Đảng cộng sản đem lại cho giai cấp vô sản
và toàn thể nhân dân lao động một cương lĩnh cách mạng đúng đắn trên cơ sở nhận thức và
vận dụng được những quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Thông qua cương lĩnh cách
mạng, Đảng cộng sản thể hiện thái độ chính trị của mình, đường lối đấu tranh của mình, sự
thống nhất về ý chí của giai cấp vô sản và của toàn thể nhân dân lao động trong cuộc đấu
tranh vì độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản vạch ra và chỉ đạo toàn
bộ chiến lược, sách lược nhằm thực hiện cương lĩnh cách mạng của giai cấp vô sản. Thông
qua đảng của mình, giai cấp vô sản chẳng những hiểu được quy luật phát triển của xã hội, mà
còn tìm ra được những con đường, những phương pháp đúng nhất, có hiệu quả nhất để thực
hiện những nhiệm vụ cách mạng được đề ra trong từng thời kỳ nhằm từng bước tiến tới
những mục tiêu đã xác định. Đối với giai cấp vô sản, đường lối chiến lược và phương pháp


cách mạng đúng đắn là những vấn đề hết sức quan trọng không chỉ trong cuộc đấu tranh
giành chính quyền, mà còn trong giai đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã
hội.
Trên tất cả những ý nghĩa đó, Đảng cộng sản là nhân tố quyết định bảo đảm hoàn
thành thắng lợi sự nghiệp vĩ đại của giai cấp vô sản nhằm thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và xây
dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×