Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử NHỮNG vẫn đề cơ bản và cấp BÁCH TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO

Chuyên đề

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ TÔN GIÁO


1. Nắm được những nội dung cơ bản và

giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về TG.

Mục
đích

2. Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không

tín ngưỡng TG, nâng cao trách nhiệm
trong việc thực hiện chính sách TG của
Đảng và nhà nước ta.
3. Biết vận dụng sáng tạo TTHCM về TG
vào xây dựng khối đoàn kết lương, giáo,

góp phần củng cố, tăng cường khối ĐĐK
toàn dân.


Tài liệu tham khảo:

* Tài liệu bắt buộc:
1. Ban Tôn giáo Chính phủ, Tôn giáo và chính sách
tôn giáo ở Việt Nam, Hà Nội, 2006.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2002, (12 tập)
* Tài liệu mở rộng:
1. GS, TS Lê Hữu Nghĩa và PGS, TS Nguyễn Đức Lữ
(Đồng chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và
công tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2003.


I. Những vấn đề chung về tôn giáo và
tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

Kết
cấu
nội
dung

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo những vấn đề cơ bản, cấp thiết.

III. Vận dụng những vấn đề cơ bản và
cấp thiết của TTHCM về TG trong tình
hình hiện nay.


Vaán ñeà trao ñoåi
Vì sao Hồ Chí Minh coi tôn giáo là một
thành tố của văn hóa?


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÔN GIÁO VÀ
TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM


1.1

1.2

Quan niệm
chung về
tôn giáo và
tín ngưỡng
tôn giáo.

Một số nét
về tôn giáo
và tín
ngưỡng tôn
giáo ở Việt
Nam.


CÂU HỎI

1) Tôn giáo và tín ngưỡng tôn giáo
giống và khác nhau như thế nào?
2) Để được gọi là tôn giáo cần có
những yếu tố nào?


1.1. Quan niệm chung về tôn giáo và tín
ngưỡng tôn giáo.

Theo từ điển tiếng Việt:

a.
Khái
niệm
tôn
giáo

1) HTYTXH gồm những quan niệm dựa
trên cơ sở tin và sùng bái những lực lượng
siêu tự nhiên, cho rằng có những lực lượng
siêu tự nhiên quyết định số phận con người,
con người phải phục tùng và tôn thờ.
2) hệ thống những quan niệm tín ngưỡng
một hay những vị thần linh nào đó và những
hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.


Để có
tôn
giáo
cần
phải:

+ Có giáo chủ và
sách.
+kinh
Có tín
ngưỡng
dựa
trênhệ
cơthống
sở
+ Có
thần quyền.

tổ chức giáo hội
các cấp.


b. Khái niệm tín ngưỡng tôn giáo:


1.2. Một số nét về tôn giáo và
tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam có 12 tôn giáo lớn nhỏ đã
được nhà nước cấp đăng ký hoạt động và công
nhận tư cách pháp nhân đó là:

a.
Các
tôn
giáo

Việt
Nam.

1)2)Phật
giáo
Hồi
giáo
3)4)Thiên
Chúa
Đạo
Tin
5)6)Đạo
Cao
giáo
Phật
giáo
Lành
7)
Tứ
ân
hiếu
đài
8)
Bửu
sơn
9)
Tịnh
độ kỳ
cư sĩ
Hòa
Hảo
10)
Đạo
Baha’i
11)
Giáo
hộiNam
phật
nghĩa
(Công
phật12)
hội
Việt
hương
(Công
Minh
lý đạo

đường
nam
tông
(Công
nhận
nhận
4/6/2006).
(Công
nhận
ngày
Tam
tông
miếu
nhận
7/2006).
minh

đạo
(Công
8/2008)
21/11/2007).
(Công nhận
nhận 01/10/2008).
01/10/2008).


1.2. Một số nét về tôn giáo và
tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

b.
Tín
ngưỡng
tôn
giáo

Việt
Nam.

- Việt Nam là một quốc gia
- Khi
Phật giáo
vào vềViệt
đa
tộc người,
đa dạng
- hoá,
Từngười
thế
X, đã
tín kết
ngưỡng
Nam,
hợp đa
văn
tín kỷViệt
ngưỡng,
tôn
- Từ
thế
kỷ
khi
Công
thần
cùng
với
việc
kết
- giáo
Từ
thế
kỷ
XV

sự
pha
Phật
với
các
yếu
tố
tínhợp
giáo
song
thống
nhất
ởXVI,
một
thâm
nhập
vào
Việt
nhuần
nhuyễn
Phật,
Nho
ngưỡng
nguyên
thuỷ
tạo
điểm
làgiáo
đều

tập
tục
thờ
trộn
giữa
tíngiữa
ngưỡng
mới
Nam,
tínvào
ngưỡng
và hệ
Đạo
giáo
trong
tônthờ
giáođộc
nên
thống
tín
ngưỡng
đa
thần.
với tục thờ cúng tổ tiên
hình
thành
gọibắt
là đầu
Tam
giáo
đồng ở
thờđược
tứthần
pháp
mang
đậm
màu
vốn

trong
tư theo
duy
của
những
người
Công
nguyên
đã
trở
thành
một
sắc của nền văn minh lúa hệ
người
Việt
tục
giáo,
sau thành
đó
được
thống
tâmnhưng
linh hình
mang
đậmnósắc
nước.
kết
vớiThành
tục thờhoàng
cúng tổ
thờ
thần
thái
dânhợp
tộc Việt
Nam.
tiên của người Việt.
làng.


II. TTHCM VỀ TÔN GIÁO - NHỮNG VẤN ĐỀ
CƠ BẢN, CẤP THIẾT

*

Khái
niệm
TTHCM
về tôn
giáo

“TTHCM
về TG
là kếtkhái
quả sự
Hãy
hình
thành
vận
dụng
phát
Bao
gồmvà
một
hệ triển
thống sáng
QĐ vềtạo
địa vị

tưởng
đó

nền
tảng

niệm
TTHCM
về
tôn
quan
điểm
của
CNMLN,
lịch sử,
vị trí,
vai trò
của TG tinh
và cách
luận
các
chính
ứng
xử đốicho
với TG
nhằm QĐ,
phát
cao
hoa
văn
hoá
nhân
loại huy

giáo?
nhất vai trò của nhân tố con người và

truyền
thống
vào điều
kiệnvà là
sách
củaDTĐảng
về TG
SM của khối ĐĐKTD cho sự nghiệp
ánh
sáng
soi đường cho
cụCM
thể
của
VN.
của
DT.

công tác TG của Đảng và
Nhà nước ta”.


2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về
tôn giáo và công tác tôn giáo.

* Từ tinh hoa trong
truyền
* Từthống
quanđoàn
điểmkết
của
của
dân
tộcthực
Việt
chủ
MácNam
– Lênintôn
* nghĩa
Từ
trạng
về giáo
vai trò
của Nam
quần và
ở Việt
chúng
và về vụ
yêu nhân
cầu, dân
nhiệm
tôncách
giáo.mạng.


2.2. Những vấn đề cơ bản, cấp thiết trong
tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và
công tác tôn giáo.

a

b

Những
vấn đề cơ
bản, cấp
thiết về
tôn giáo.

Những vấn
đề cơ bản,
cấp thiết
về công tác
tôn giáo.


a.
Quan

điểm
HCM
về
tôn
giáo

* Phát huy truyền thống
dân
hiện tự
đoàn
* tộc,
Tônthực
trọng
dokếttín
tônngưỡng
giáo
và đoàn
kết
lương
* Giải
quyết
hàicủa
hoà
tôn
giáo
giáo, vấn
không
ngừng
củng
đề tôn
giáo
với lợi
nhân
dân.
cố, tăng cường khối đại
ích quốc gia, dân tộc.
đoàn kết toàn dân.


b.
Quan
điểm
HCM
về
công
tác
tôn
giáo

* Phải nhận rõ những
Xây dựng
cán
ưu* điểm
của đội
tôn ngũ
giáo,
trách
công
* chuyên
Phát
vai
trò của
có bộ
niềm
tinhuy
vào
lòng
táccác
giáocó
sắc
tôn có
giáo
*tônchức
Phải
nhận
thức
yêu
nước

ý vận
thức
phẩm
chất,
năng
lực
trong
việc
vận
động
đúng
đắn

nâng
cao
dân
tộc
của
đồng
bào
có bào
lòng
khoan
đồng
các quản
tôn
giáo.
chất
lượng
lý nhà
cáctốt,
tôn
giáo.
dung,nước
độ lượng.
về tôn giáo.


Câu hỏi
TTHCM về tôn giáo và công tác TG
có giá trị lý luận, thực tiễn gì?


2.3. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn
giáo và công tác tôn giáo.

a.
Giá
trị

luận

* Hồ Chí Minh đã làm
* Đã tạophú
nên sựthêm
đồng thuận
phong

** Đã
tưởng
giữa
đức
tin
tôn
luận
Mác
– sở
Lênin
vềvới
Đãlà cơ

cơtưgiáo
sở
để đểmỗi
Đảng
có CNXH,
chủ trương,
mục
tiêutacủa
đưa
tôn giáo
CBĐVvà
và công
ND ta tác
nâng cao
chính
sách
đúng
đắn
tôn giáo trở thành một bộđối
tôn
giáo
nhận
về
trịcủa
của
với
tônthức
giáo
vàvị
công
tác TG
phận
không
tách
rời
trong
tôn
giáokhối
qua ĐĐKTD
các thờivà
kỳvai
CNXH.
cách
trò mạng.
của TG trong sự
nghiệp GPDT và xây
dựng CNXH


b.
Giá
trị
thực
tiễn

* Đã làm thất bại âm mưu lợi
* ĐãTG,
gópchia
phần
dụng
rẽ mở
khốirộng
ĐĐK và
*
Đã
góp
phần
làm
phong
phátdân
huy
cao
độ sức
mạnh
toàn
của
CNTD
và phát
phú
thêm
sống
tinh
*khối
Đã
lại
kinh
của
ĐĐKTD,
tạo
thêm
huy
được
vaiđể
tròđời
củanhững
các
TG
*
TTHCM
về TG
vẫn
còn
thần
của
nhân
dân
ta,
động
lựctranh
mạnh
mẽ bảo những
đảm
trong
đấu
CM.
nghiệm
quý,
nguyên
giálợi.
trị giữa
và đang
cho
CM
giành
thắng
tạo
nên
sự
hoà
hợp
mẫu mực về việc đối xử
tiếp
tục
định
hướng,
soi
các
TG

giữa
lương
với TG và công tác vận
đường cho công tác
với
giáo.
động giáo dân.
quản lý TG của Đảng và
NN ta hiện nay.


III. VẬN DỤNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ
CẤP THIẾT CỦA TTHCM VỀ TÔN GIÁO
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
3.1.

3.2.

Sự cần thiết
phải vận dụng
TTHCM
về tôn giáo
trong tình hình
hiện nay.

Yêu cầu và
biện pháp vận
dụng TTHCM
về tôn giáo
trong tình hình
hiện nay.


3.1. Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM về TG
trong tình hình hiện nay.

CÂU HỎI

Những yếu tố nào quy định sự
cần thiết phải vận dụng TTHCM
về TG trong tình hình hiện nay?


* Xuất phát từ giá trị lịch
phát
từ âm
mưu,
sử* Xuất

hiện
thực
của
* Xuất phát từ mụctưtiêu
thủ đoạn
củaMinh
các về
thế
tưởng
Hồ
Chí
của cách mạng và điều
lực
thù
địch
đang
lợi
tôn kiện
giáo và
cầncông
thiếttácđểtônhiện
dụng tôn giáo để chống
giáo.
thực hoá các mục tiêu
phá cách mạng nước ta.
đã xác định.


3.2. Yêu cầu và biện pháp vận dụng TTHCM về
tôn giáo trong tình hình hiện nay.

* Nâng cao nhận thức

Yêu
cầu

cho
toàn dân,
* Quán
triệt,trước
thực hết
hiện
là tốt
hệ thống
chính trị
Nghị quyết
số và
25độiNQ/TW,
ngũ CBĐV
về 12/3/2003
sự cần
ngày
thiết
của phải
Ban vận
Chấp dụng
hành
TTHCM
TG trong
Trungvề
ương
Đảng tình
khoá
hình
nay.tác tôn giáo
IX hiện
về công


3.2. Yêu cầu và biện pháp vận dụng TTHCM về
tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Biện
pháp

Một là, tăng cường giáo dục
CNMLN,
quanvai
điểm
 Hai là,TTHCM,
phát huy
trò,
đường
của
Đảng,
  Ba lối
là,
phátcủa
triển
KT,
VH,
trách
nhiệm
hệchính
thống
sách
pháp
luật
của
Nhà
nước
   
Bốn
là,
ngăn
chặn
kịp
XH,
cải
thiện

từng
bước
chính trị để thực hiện
về TG, giáo dục lòng yêu
nâng
cao
đời
sống
nhân
thời

kiên
quyết
TTHCM
về
đoàn
kết
TG
nước, truyền thống DT và các
dân,
đặc
biệt
làhiện
ND
ởđất
vùng
trong
giaitốt
đoạn
trừng
trịđẹp
những
âm
giá
trị
VH
của nay.
sâu,
xa, động
vùng có
nước.
mưuvùng
hành
lợi

đông đồng bào theo TG.

dụng TG để phá hoại
khối ĐĐKTD.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×