Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG điện tử GIỚI THIỆU tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP hồ CHÍ MINH

GiỚI THIỆU TÁC PHẨM

BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP


MỤC ĐÍCH
ĐÍCH
MỤC
Người
Người học
học nắm
nắm được
được hoàn
hoàn cảnh
cảnh ra
ra đời,
đời, nội
nội dung
dung

cơ bản

bản và
và ýý nghĩa
nghĩa của
của tác
tác phẩm,
phẩm, làm
làm cơ
cơ sở
sở tiếp
tiếp
tục
tục đi
đi sâu
sâu nghiên
nghiên cứu
cứu làm
làm rõ
rõ tính
tính cách
cách mạng
mạng và

khoa
khoa học
học của
của tư
tư tưởng
tưởng Hồ
Hồ Chí
Chí Minh
Minh
Nâng
Nâng cao
cao trinh
trinh ®é
®é giác
giác ngộ
ngộ c¸ch
c¸ch m¹ng
m¹ng,, tin


tin tưởng
tưởng
tuyệt
tuyệt đối
đối vào
vào sự
sự nghiệp
nghiệp cách
cách mạng
mạng do
do Đảng
Đảng lãnh
lãnh
đạo,
đạo, nhất
nhất là
là tình
tình hình
hình hiện
hiện nay.
nay.


KẾT CẤU NỘI DUNG

I

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ QUÁ
TRÌNH HÌNH THÀNH TÁC PHẨM

II

NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA TÁC PHẨM

III

Ý NGHĨA TÁC PHẨM


TÀI LIỆU HỌC TẬP
HỒ CHÍ MINH
TOÀN TẬP

2
1924
1924 -- 1930

NHÀ
NHÀ XUẤT
XUẤT BẢN
BẢN CHÍNH
CHÍNH TRỊ
TRỊ QUỐC
QUỐC GIA
GIA

Ngoài ra học viên tham khảo tài liệu khác ở thư viện


I
11

HON
HON CNH
CNH LCH
LCH S
S V
V QU
QU TRèNH
TRèNH
HèNH
HèNH THNH
THNH TC
TC PHM
PHM

Hon
Hon cnh
cnh lch
lch s
s

a, Th gii
- T chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1917), bản chất bóc lột tàn bạo của chủ
nghĩa đế quốc ngày càng bộ lộ rõ.
+ Nguyên nhân của chiến tranh, do mâu thuẫn
về thuộc địa không thể điều hoà đợc gia hai
tập đoàn đế quốc.
+ 2 khi: ức, áo, Hung, >< Anh, Pháp, Nga.


- Hậu quả chiến tranh: Chủ nghĩa t bản ngày
càng giàu có, còn nhân dân lao động vô cùng
cực khổ, khốn đốn.


- Sau chiến tranh,
thực dân Pháp tng c
ờng khai thác các
thuộc địa với quy mô
lớn, trong đó có ông
Dơng.
+ Lợi dụng CSKT thuộc
địa... GCPK, địa chủ
cũng ra sức áp bức, bóc
lột nhân dân lao động.
+ Dới ách áp bức, bóc lột
của thực dân, PK địa
chủ đã làm cho mâu
thuẫn dân tộc ở các nớc
thuộc địa phát triển


Về chính trị

Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam
giữ nhiều
người Việt Nam yêu nước


Về kinh tế: … Nh©n d©n bÞ bãc lét tËn x¬ng
tñy


- Cách mạng
tháng 10 Nga
nm
1917
thành công, mở
ra một thời đại
mới, cổ vũ cho
phong
trào
đấu tranh của
nhân dân các
nc
thuộc
địa,
phụ
thuộc, chống lại
bọn đế quốc,
thực dân xõm


b, Trong nước
- C¸c phong trµo ®Êu tranh
chèng ph¸p cña nh©n d©n ta
diÔn ra s«i næi, m¹nh mÏ,
song ®Òu thÊt b¹i.
Phong
Phongtrào
tràoCần
CầnVương,
Vương,
, ,Yên
YênThế
Thếcuối
cuốithế
thếkỷ
kỷXIX
XIX

Phong
Phongtrào
tràoĐông
ĐôngDu,
Du,Duy
DuyTân,
Tân,
chống
chốngthuế
thuếđầu
đầuthế
thếkỷ
kỷXX
XX

Vua Hàm Nghi

Hoàng Hoa Thám

Thất
Thất
bại
bại

Các
Cácthế
thếhệ
hệngười
ngườiVN
VNyêu
yêunước
nước
đứng
đứngdậy
dậychống
chốngngoại
ngoạixâm
xâm
Phan Bội Châu

Phan Chu Trinh


-- Từ
Từ nhận
nhận định
định nguyên
nguyên nhân
nhân thất
thất bại
bại
của
của các
các phong
phong trào
trào đấu
đấu tranh
tranh trong
trong nn
ớc,
ớc, Nguyễn
Nguyễn ái
ái Quốc
Quốc đã
đã nghĩ
nghĩ đến
đến
việc:
việc:
+
+ Làm
Làm thế
thế nào
nào để
để thức
thức tỉnh
tỉnh nhân
nhân dân,
dân,
nhận
nhận rõ
rõ chủ
chủ nghĩa
nghĩa thực
thực dân
dân là
là kẻ
kẻ thù,
thù, là

cội
cội nguồn
nguồn sinh
sinh ra
ra đau
đau khổ.
khổ.
+
+ Làm
Làm thế
thế nào
nào để
để cho
cho nhân
nhân dân
dân Pháp
Pháp

và nhân
nhân dân
dân thế
thế giới
giới biết
biết đ
đợc
ợc sự
sự thật
thật về
về
cái
cái gọi
gọi là
là chính
chính sách
sách khai
khai hoá
hoá của
của bọn
bọn
thực
thực dân
dân ởở ông
ông D
Dơng.
ơng.
-- Nguyễn
Nguyễn ái
ái Quốc
Quốc đặt
đặt câu
câu hỏi:
hỏi: cách
cách
mạng
mạng Việt
Việt Nam
Nam nên
nên đi
đi theo
theo con
con
ng
ng nào
nào để
để c
c giải
giải phóng?
phóng?


22 Quỏ
Quỏ trỡnh
trỡnh hinh
hinh thnh
thnh tỏc
tỏc phm
phm
-- Tác
Tác phẩm
phẩm đc
đc viết
viết từ
từ nm
nm 1921
1921 -- khi
khi Ng
Ngời
ời đ
đợc
ợc
ảng
ảng cộng
cộng sản
sản pháp
pháp giao
giao nhiệm
nhiệm vụ
vụ thành
thành lập
lập Hội
Hội
liên
liên hiệp
hiệp thuộc
thuộc địa
địa (1921).
(1921).
-- ể
ể viết
viết tác
tác phẩm,
phẩm, Nguyễn
Nguyễn ái
ái Quốc
Quốc đã
đã thu
thu llợm
ợm
thông
thông tin
tin tt liệu
liệu qua
qua các
các sách
sách báo,
báo, tạp
tạp chí
chí

và t
t
thực
thực tiễn
tiễn nc
nc Pháp
Pháp cựng
cựng nhiều
nhiều nnớc
ớc khác.
khác.
-- T
T 6/
6/ 1923
1923 -- 10/
10/ 1924,
1924, thời
thời gian
gian ởở Liên
Liên Xô,
Xô, Nguyễn
Nguyễn
ái
ái Quốc
Quốc tham
tham dự
dự các
các hoạt
hoạt động
động của
của phong
phong trào
trào cộng
cộng
sản,
sản, công
công nhân
nhân quốc
quốc tế
tế và
và thu
thu thập
thập thông
thông tin,
tin,
tiếp
tiếp tục
tục viết
viết các
các ch
chơng
ơng còn
còn lại
lại của
của tác
tác phẩm.
phẩm.
-- Tác
Tác phẩm
phẩm đ
đợc
ợc xuất
xuất bản
bản lần
lần đầu
đầu tại
tại Pari
Pari nm
nm 1925
1925
bằng
bằng tiếng
tiếng pháp
pháp và
và xuất
xuất bản
bản ởở Việt
Việt Nam
Nam lần
lần đầu
đầu
bằng
bằng tiếng
tiếng pháp
pháp nm
nm 1946,
1946, lần
lần thứ
thứ hai
hai bằng
bằng tiếng
tiếng
Việt
Việt Nam
Nam nm
nm 1960.
1960.


II

NI
NI DUNG
DUNG C
C BN
BN CA
CA TC
TC PHM
PHM

Tác phẩm Bản án chế độ thực dân pháp đợc
in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb
CTQG, Hà nội, 2002 từ trang (21 133), gồm:
12 chơng và phụ lục.

Chng 11:
Chng
6
:
Chng
Chng
Chng
Chng
2: 3Chng
:4: 5Chng
: Chng
9: 10: 12:
7
: Chng
Chng 1
: tham
Chng
8: kh nhc
T
nhngNi
VicCỏc
u
Cỏc
Nhng
quan
c
quan
nh
Chớnh
Chsỏch
ngha
Nụ l
Búc
lt
trong b
mỏy lýca ngi
Cụng
Thu
mỏu
ngi
bn
x
ngi
thng
bn
cai
khai
c
x
tr
hoỏ
ngu
giỏo
dõn
thc
hi
tnh
(Tr.88

96)
(Tr.23 34)
cai
tr 87)
bn
(Tr.35
(Tr.39
(Tr.47
39)
(Tr.53
46)
52)
(Tr.74
67) (Tr.97
(Tr.101
100)
(Tr.114
104)x
128)
(Tr.68 73)

(Tr.105 113)

Ngoi ra tỏc phm cũn phn ph lc: Gi
Thanh niờn An Nam (tr.129 - 133)


11

Tác
Tác phẩm
phẩm vạch
vạch trần
trần bản
bản chất
chất xấu
xấu
xa,
xa, tàn
tàn bạo
bạo của
của chính
chính quyền
quyền thực
thực
dân,
dân, đế
đế quốc
quốc ởở các
các nnớc
ớc thuộc
thuộc đa.
đa.

* Ch lớnh tỡnh nguyn
-- ây
ây thực
thực chất
chất là
là một
một thứ
thứ thuế
thuế đặc
đặc biệt,
biệt, đ
đợc
ợc tác
tác giả
giả
viết
viết ởở ch
chơng
ơng 11 với
với tiêu
tiêu đề
đề (Thuế
(Thuế máu).
máu).
-- T.giả
T.giả chỉ
chỉ rõ
rõ sự
sự h.sinh
h.sinh vô
vô ích
ích của
của nhng
nhng ng.lính
ng.lính tỡnh
tỡnh
nguyện.
nguyện.
-- ể
ể đạt
đạt đ
đợc
ợc mục
mục đích
đích của
của mỡnh,
mỡnh, CNTD
CNTD ởở các
các nnớc
ớc
thuộc
thuộc địa
địa không
không từ
từ bỏ
bỏ một
một thủ
thủ đoạn
đoạn nào
nào để
để bắt
bắt
"lính
"lính tỡnh
tỡnh nguyện"
nguyện"
+
+ Nhng
Nhng ng
ngời
ời bản
bản xứ
xứ b
b đối
đối xử
xử nh
nh nhng
nhng con
con vật,
vật, họ
họ
trở
trở thành
thành nhng
nhng cái
cái xác
xác bị
bị lột
lột trần
trần sau
sau cuộc
cuộc chiến
chiến
hoặc
hoặc bị
bị chôn
chôn vùi
vùi nơi
nơi chiến
chiến xa.
xa.
++ Chỳng
Chỳng sử
sử dụng
dụng nhng
nhng b.pháp
b.pháp hết
hết sức
sức dã
dã man
man nh
nh:: ccỡng
ỡng
bức,
bức, vây
vây bắt,
bắt, tra
tra tấn,
tấn, buộc
buộc ng
ngời
ời bản
bản xứ
xứ phải
phải phục
phục


* Chính sách bóc lột, đầu độc nhân
dân các nớc thuộc địa ca ch ngha
thc
dõn.
- Tác giả đã vạch trần chính sách và hành động dã

man, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân với nhân
dân các nớc thuc địa, chúng đầu độc bằng rợu
và thuốc phiện.
+ Tỏc gi so sánh gia việc đầu độc rợu với việc
xây trờng học (tr. 36).
+ Tác giả chỉ rõ, hàng nm chính phủ tng từ 23
đến 24 triệu lít rợu cho 12 triệu ngời bản xứ, kể
cả đàn bà và trẻ con.
- Tác giả t cỏo chính sách ngu dân ca bn thc
dõn l chính sách cực kỳ phản động, phản vn
hoá.... (chơng 9, trang 97 - 100).
Tác giả kết luận: mục đích chính trị của chúng là
làm cho dân ngu để dễ trị (trang 99).


* Tác giả chỉ ra nhng kẻ đại diện cho
đất mẹ pháp, nhng tên tiêu biểu cho
bè lũ đế quốc, thực dân (ợc trỡnh bày trong
chơng kẻ
3,
5, 6,diện
10). cho
--các
Nhng
Nhng
kẻ 4,đại
đại
diện
cho nnớc
ớc đại
đại Pháp
Pháp ởở
th.địa
th.địa nh
nh:: Quan
Quan thống
thống đốc,
đốc, quan
quan cai
cai trị,
trị,
nhng
nhng thy
thy tu.
tu. ây
ây là
là nhng
nhng kẻ
kẻ bất
bất tài,
tài, vô
vô lại,
lại,
độc
độc ác
ác và
và tham
tham lam.
lam.
-- Tác
Tác giả
giả vch
vch trn,
trn, t
t cỏo
cỏo cỏc
cỏc th
th on
on cú
cú c
c
tinh
tinh vi...b
vi...b i...
i... v
v đặt
đặt câu
câu hỏi:
hỏi: Tại
Tại sao
sao ởở
ông
ông D
Dơng,
ơng, cái
cái loài
loài n
n hại
hại ngân
ngân sách
sách ấy
ấy lại
lại
nhiều
nhiều đến
đến thế
thế ??
-- Tỏc
Tỏc gi
gi mn
mn cõu
cõu núi
núi ca
ca một
một cựu
cựu nghị
nghị sĩ

Pháp
Pháp đ
đ kết
kết luận:
luận: So
So với
với bọn
bọn viên
viên chức
chức thuộc
thuộc
địa
địa thỡ
thỡ nhng
nhng tên
tên ccớp
ớp đ
đờng
ờng còn
còn là
là nhng
nhng ng
ng
ời
ời llơng
ơng thiện
thiện (trang
(trang 69)
69)* Tác giả giành một chơng để nói về
nỗi khổ nhục, thiệt thòi của ngời phụ
n bản xứ.

- Tác giả đã lên án hành
động bạo ngợc, vô nhân
đạo của chủ nghĩa thực
dân đối với phụ n bản
xứ.... v b sung thờm :
"Chế độ thực dân là n c
ớp, hiếp dâm và giết ngời"
- Tác giả kêu gọi nhng ng
ời lơng thiện ở chính quốc
phải có hành động chống
lại chính sách đối xử vô
nhân đạo, dã man của bọn
quan lại đối với phụ n bản
xứ.


Một
Một số
số vấn
vấn đề
đề cơ
cơ bản
bản v
v cách
cách
22
mạng
mạng giải
giải phóng
phóng dân
dân tộc
tộc
thuộc
thuộc địa
địa..

Tác giả
giả trỡnh
trỡnh bày
bày TT
TT Ch
Chơng
ơng 12
12 (Nô
(Nô lệ
lệ thức
thức
Tác
tỉnh) và
và phụ
phụ lục
lục với
với tiêu
tiêu đề
đề (Gửi
(Gửi thanh
thanh niên
niên
tỉnh)
An Nam).
Nam).
An
Tác giả
giả đã
đã chỉ
chỉ rõ
rõ kẻ
kẻ thù
thù chính
chính của
của GCVS
GCVS ởở
-- Tác
chính quốc
quốc và
và của
của nhân
nhân dân
dân lao
lao động
động ởở các
các
chính
ớc thuộc
thuộc địa
địa là
là Ch
Ch ngha
ngha t
t bn.
bn.
nnớc
Tác giả
giả đã
đã chỉ
chỉ ra
ra con
con đ
đờng
ờng để
để giải
giải phóng
phóng
-- Tác
các dân
dân tộc
tộc thuộc
thuộc địa
địa phải
phải bằng
bằng con
con đ
đờng
ờng
các
CMVS, i
i theo
theo con
con ng
ng cách
cách mạng
mạng tháng
tháng 10
10
CMVS,
Nga.
Nga.
+ T
T bi
bi hc
hc kinh
kinh nghim
nghim ca
ca CM
CM Nga...
Nga...
+
+ Vai
Vai trũ
trũ của
của cách
cách mạng
mạng tháng
tháng 10
10 Nga
Nga với
với các
các dân
dân
+
tộc thuộc
thuộc địa...
địa...
tộc


- Tác giả chỉ ra mối quan hệ gia
cách mạng GPDT thuộc địa với CMVS
thế giới (trang 120)
+ Lun im: CNTB nh một con đỉa hai
vòi
+ MQH gia CM GPDT thuộc địa v CMVS
chớnh quc...(Tr. 126)
+ S nghip GP cỏc DT thuộc địa, phải do
chính bản thân nhân dân cỏc thuộc
địa. (Tr. 128)
+ cao vai trũ CM thuc a, song tác giả
ch trng kêu gọi phải đoàn kết các DT
thuộc địa với nhau để chống kẻ thù
chung. (Tr. 128)


- Tác giả đã chỉ rõ
phải chm lo bồi d
ỡng thế hệ tơng
lai của dân tộc.
(129-133)
+ Nêu thực trạng của
thanh niên An Nam
(ang già cỗi, rụt rè,
thụ động, thiếu tổ
chức...).
+ Khng nh vai trũ,
trỏch
nhim
ca
thanh niờn i vi s
nghip cỏch mng ca
nc nh

Thanh niờn ch qun
quanh ch lng


III

íí NGHA
NGHA LCH
LCH S
S V
V HIN
HIN THC
THC
CA
CA TC
TC PHM
PHM

11 í
í ngha
ngha lch
lch s
s
- TP là bản luận tội ton din v sõu
sc v CNTD... mang tính lý luận
và thực tiễn sắc bén; vạch trần
bộ mặt tht của bn t bản pháp
đợc che đậy bi cỏi gi l "T do,
bỡnh đẳng, bác ái; khai húa, vn
minh... xõm lc ụng Dng
thời kỳ này, cha có tác phẩm
nào tố cáo mạnh mẽ tội ác của bọn
thực dân pháp ở ông Dơng nh
Bản án chế độ thực dân


Tác phẩm
phẩm đã
đã gây
gây một
một tiếng
tiếng vang
vang lớn,
lớn,
-- Tác
ảnh hhởng
ởng sâu
sâu rộng
rộng tới
tới phong
phong trào
trào CMVS
CMVS
ảnh
khắp các
các nnớc
ớc thuộc
thuộc địa
địa của
của thực
thực dân
dân
ởở khắp
pháp.
pháp.
Tác phẩm
phẩm là
là đòn
đòn tiến
tiến công
công quyết
quyết liệt
liệt
-- Tác
vào chủ
chủ nghĩa
nghĩa đế
đế quốc,
quốc, tr
trớc
ớc hết
hết là
là đế
đế
vào
quốc pháp.
pháp.
quốc
Tác phẩm
phẩm là
là một
một cống
cống hiến
hiến quan
quan trọng
trọng
-- Tác
của Nguyễn
Nguyễn i
i Quốc
Quốc i
i vi
vi s
s nghip
nghip
của
giải phóng
phóng các
các dân
dân tộc
tộc thuộc
thuộc địa
địa trong
trong
giải
thi i
i mi.
mi.
thi
Tác phẩm
phẩm không
không chỉ
chỉ có
có ýý nghĩa
nghĩa lý
lý luận
luận
-- Tác
to lớn
lớn mà
mà còn
còn có
có giá
giá tr
tr v
v vn
vn học,
học, nghệ
nghệ
to
thuật, hỡnh
hỡnh thành
thành dòng
dòng vn
vn học
học cách
cách
thuật,
mạng, vn
vn học
học XHCN.
XHCN.
mạng,


22 í
í ngha
ngha hin
hin thc
thc
- Tác phẩm không chỉ thức
tỉnh nhân dân các dân tộc
thuộc địa lựa chọn con đ
ờng cách mạng đúng mà còn
phải kiên định con đờng
CMVS, kiờn trỡ vi mục tiêu
LDT và CNXH.
- Tác phẩm khẳng định bản
chất của chủ nghĩa đế quốc
l không thay đổi. Vỡ vậy,
CNQ dự có thay đổi, thích
nghi nh th no, cng khụng
c mơ hồ, mt cảnh giác...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×