Tải bản đầy đủ

ancol khó dành cho học sinh giỏiCâu 1: Đun nóng 72,8 gam hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng là X, Y (Mx < My ) thu được 0,3
mol anken , 21,3 gam ete và ancol dư . Đốt cháy hết lượng anken và ete thì thu được 2,15 mol H2O. Còn đốt
cháy lượng ancol dư thì cần vừa đư 2,25 mol O2 thu được 2,1 mol H2O. % khối lượng ancol X tham gia phản
ứng ete hóa là :
A.35 ; B.42,5 ; C.37,5 ; D.27,5
Câu 2: M là hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z có số C liên tiếp, đều mạch hở (MX < MY < MZ; X, Y no; Z
chưa no, có một nối đôi C=C). Chia M làm 3 phần bằng nhau: + Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 2,01 mol CO2
và 2,58 mol H2O. + Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2. + Đun nóng phần 3 với H2SO4
đặc ở 140o C được 16,41 gam hỗn hợp N gồm 6 ete. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp N được 0,965 mol CO2 và
1,095 mol H2O. Hiệu suất tạo ete của X, Y, Z lần lượt là A. 60% ; 50% ; 35% B. 35% ; 50% ; 60% C. 45% ;
50% ; 50% D. 62% ; 40% ; 80%
Câu 3: chia hh gồm 2 ancol dơn chức X và Y (X- đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đkc) và 6,3g H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140 độ C tạo thành 1,25g hh 3 ete. hoá hơi hoàn toàn hh 3 ete trên, thu
được thể tích hơi bằng thể tích hơi của 0,42g N2 (cùng đk). hiệu suất của pứ ete của X, Y lần lượt là:
a. 25% & 35%
b. 20 & 40
c. 40 & 20
d. 30 & 30

Câu hỏi 4:
Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đồng đẳng liên tiếp đi qua Al2O3, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm ba
ete; 0,27 mol olefin; 0,33 mol hai ancol dư và 0,42 mol H2O. Biết rằng hiệu suất tách nước tạo mỗi olefin đối
với mỗi ancol đều như nhau và số mol ete là bằng nhau. Khối lượng của hai ancol dư có trong hỗn hợp Y
(gam) gần giá trị nào nhất?
A. 14,5.B. 17,5.C. 18,5.D. 15,5.Câu hỏi 5:
Đun nóng 8,68 gam hỗn hợp X gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp Y gồm:
ete (0,04 mol), anken và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng anken và ete trong Y, thu được 0,34 mol CO 2. Nếu
đốt cháy hết lượng ancol trong Y thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O. Phần trăm số mol ancol không
tham gia phản ứng là:
A. 21,43%.B. 26,67%.C. 31,25%.D. 35,29%.


Câu 6: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp
thành hai phần bằng nhau:


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn
hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp
suất). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là ? (Đề thi ĐH Hóa khối B – 2011)
A. 30% và 30%.

B. 25% và 35%.

C. 40% và 20%.

D. 20% và 40%.

Câu 7. Chi 16,96 gam hỗn hợp gồm 2 ancol đều đơn chức, mạch hở thành 2 phần bằng nhau: + Phần 1 tác
dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). + Phần 2 đem đun nóng với CuO, thu được hỗn hợp F gồm 2
anđehit. Lấy toàn bộ F tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 69,12 gam Ag. Công thức của 2 ancol
có khối lượng phân tử lớn là. A. CH2=CH-CH2OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. CH ≡ C-CH2OHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×