Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 5
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Thực hiện được chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Ôn tập :
-Ghi 320 : 10 ; 3200 : 100
60 : (10 x 2), y/c :
-2 HS lên bảng tính, lớp nhận xét.
-Nhắc lại cách chia nhẩm cho
10,100, 1000,...và qui tắc chia 1 số
3/ Giới thiệu trường hợp SBC và
cho 1 tích.
SC đều có 1 chữ số 0 ở tận cùng :
a) Ghi : 320 : 40 = ?, y/c 1 HS lên
bảng tính theo cách chia 1 số cho 1 320 : 40 = 320 : (10 x 4) = 320 : 10 :
tích.

4
-Nêu nhận xét 320 : 40 = 32 : 4
= 32 : 4 = 8
-Có thể cùng xóa 1 chữ số 0 ở tận
cùng của SBC và SC để được phép
b) Thực hành : H/dẫn cách đặt tính. chia 32 : 4, rồi chia như thường.
-Y/c :
-H/dẫn cách tính.
-1 HS lên bảng đặt tính.
4/ Trường hợp các chữ số 0 ở tận
cùng của SBC nhiều hơn SC :
-Ghi : 32000 : 400 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng tính theo cách chia 1
-Nêu nhận xét 32000 : 400 = 320 : số cho 1 tích.
4
-Có thể xóa 2 chữ số 0 ở tận cùng


của SBC và SC để được phép chia
320 : 4, rồi chia như thường
-H/dẫn HS cách đặt tính và tính.
*Vậy khi thực hiện chia 2 số có tận
cùng là các chữ số 0 ta làm thế
nào ?
5/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố chia 2 số có tận
cùng là chữ số 0.
-Y/c :
-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 2a : Biết tìm thừa số chưa
biết.
-Y/c :
+Btập 3a : Giải toán có lời văn.
-Y/c :
6/ Củng cố, dặn dò :
-Nhận xét tiết học .

-Ta có thể xóa 1,2,3,...chữ số 0 ở tận
cùng của SC và SBC, rồi chia như
thường.


-1 HS đọc y/c BT.
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Vài HS nhắc lại cách tính.
-1 HS đọc y/c BT.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-1 HS đọc đề.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×