Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 5
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
I.Mục tiêu:
Thực hiện được chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
II.Các hoạt động dạy học:
T
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
L
5’ 1.Bài cũ:
Tìm x biết x : 98 = 76
HS ghi kết quả đúng vào
A. x = 6764.
B. x = 1157 bảng con
C. x = 7764
D. x = 6774
2.Bài mới:
33 a.Trường hợp số bị chia và số chia
’ đều có một chữ số 0 ở tận cùng.
320 : 40 = ?
Làm thế nào để giải được bài toán

trên?
Em có thể tìm cách đưa bài toán về Dạng một số chia cho một
dạng nào đó mà em có thể giải tích.
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
được?
= 320 : 10 : 4
Hãy đưa về dạng một số chia cho
= 32 : 4
một tích để giải.
=8
Vậy 320 : 40 = 32 : 4
Khi có phép chia 320 : 40 em phải
làm gì để có 32 :4?
* Đặt tính:
320 40
0
8
Cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng
của số chia và số bị chia.
Thực hiện phép chia. 32 : 4


b. Trường hợp số chữ số 0 ở tận
cùng của số bị chia nhiều hơn số
chia.
32000 : 400 = ?
GV hướng dẫn tương tự để HS rút ra
nhận xét: 32000 : 400 = 320 : 4
HS nêu cách chia 32000 : 400 =
320 : 4
Đặt tính: 32000
400
00
80
0
*. Kêt luận: HS đọc ghi chú
SGK/80.
c)Thực hành:
Bài1 /80
a. HS đọc đề. GV viết đề lên bảng.


Hãy áp dụng quy tắc SGK để giải.
a Số bị chia sẽ không còn chữ số 0
b Số bị chia sẽ còn chữ số 0
HS làm vào vở. 1 em làm bảng và
nêu phương pháp giải.
Bài 2a /76
x x 40 = 25600
Xác định thành phần của x trong
phép nhân và nêu cách tìm x.
Cả lớp làm vở. 1 em làm bảng.
Cả lớp thống nhất và chữa bài.
.x x 40=25600
Bài 3a /80
2’ HS đọc đề ,tìm hiểu đề

32000 : 400=
= 32000 : (100 x 4)
= 32000 :100 : 4
= 320 : 4
= 80

a 420 : 60 = 42 : 6 = 7
b/ 85000 : 500 =
= 850 : 5
= 9.

x là thừa số chưa biết.
Muốn tìm thừa số chưa biết
ta lấy tích chia cho thừa số
đã biết.
Đáp số:
9 toa xe.
HSKG tự làm bài


HS tự giải vào vở. 1 em giải bảng.
Cả lớp thống nhất và chữa bài.
*HSKG: Làm thêm bài 3b, 2b SGK
3.KT:
Kết quả của phép chia: 9800 : 200
=?
A. 4900
B. 409
C. 49
D. 490Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×