Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 5
CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ KHÔNG
I.Mục tiêu:
Giúp H :
- Biết thực hiện phép chia 2 số có tận cùng là các chữ số không.
- Ap dụng phép chia vào thực tế hàng ngày.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: SGK
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2H nêu qui tắc chia
2P
- cả lớp và G nhận xét
- Chia nhẩm cho 10, 100, 1000....
- Chia một số cho một tích
B. Bài mới:
- G dẫn dắt từ bài cũ
1. Giới thiệu bài:

1P
- G nêu phép chia
- Hướng dẫn H đưa phép chia về
2. Hình thành kiến thức:
dạng một số nhân với một tích
10P
- 1H làm trên bảng, cả lớp làm vào
a. Trường hợp cả số bị chia và số chia nháp
đều có một chữ số 0 ở tận cùng
- H nhận xét và nêu qui tắc
VD: 320 : 40 = ?
320: ( 10 x 4) = 320 : 10 : 4 = 332 : 4
=8
* Xoá 1 chữ số 0 ở số chia và số bị
- G nêu phép chia và hướng dẫn H
chia.
theo cách một số chia cho một tích
- Hướng dẫn H đặt tính và chia
b. Trường hợp chữ số 0 ở tận cùng
của số bị chia nhiều hơn số chia
* G nêu KL: và lưu ý H xoá bao
VD: 32000 : 400 = ?
nhiêu chữ số 0 ở số bị chia thì cũng
xoá bấy nhiêu chữ số 0 ở số chia


3. Kết luận chung:
3P
- 1H nêu lại cách chia 2 số có tận
* Khi chia hai số có tận cùng là chữ cùng là chữ số 0, áp dụng thực hiện
số 0....
vào vở, chữa trên bảng
2H
4. Thực hành:
18P
* Bài 1:
- H nhắc lại cách tìm thừa số chưa
Tính: a. 420 : 60
biết, làm bài và chữa
45000: 500


2H
- G chốt KQ:
* Bài 2:
Tìm x:
a. X x 40 = 25600
b. X x 90 = 37800
- H đọc bài toán, nêu cách giải, làm
theo nhóm
*Bài 3:
4N
a. Mỗi toa: 20 tấn
- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét
? toa : 180 tấn
- G chốt lời giải
b. 30 tấn: 1 toa
180 tấn: ? toa
- H nêu qui tắc chia 2 số có tận
cùng là chữ số 0
3. Củng cố dặn dò:
- G Nhận xét tiết học, hướng dẫn
2P
bài về
Bài 1 phần b trang 80
nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×