Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài 5:
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 .
- Thực hành đặt tính và tính thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : Chia một tích cho một số .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b/Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦAN GIÁO
VIÊN
Hoạt động 1 : Tìm hiểu trường hợp
số bị chia và số chia đều có một chữ

số 0 ở tận cùng .
MT : HS nắm cách chia trường
hợp số bị chia và số chia đều có một - On tập cho HS 2 nội dung :
chữ số 0 ở tận cùng .
+ Chia nhẩm cho 10 , 100 , 1000
PP : Giảng giải, đàm thoại.
…:
ĐDDH ; SGK , - Phấn màu .
Ví dụ : 320 : 10 = 32
Hoạt động lớp .
3200 : 100 = 32
- Theo dõi , phát biểu .
32 000 : 1000 = 32
+ Quy tắc chia một số cho một
tích :
Ví dụ : 60 : ( 10 x 2 ) = 60 : 10 : 2
=6:2
=3
- Ghi bảng : 320 : 40 = ?
- Tiến hành theo cách chia một số
cho một tích :
320 : 40 = 320 : ( 10 x 4 )
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4


- Nêu nhận xét : 320 : 40 = 32 : 4

Hoạt động 2 : Tìm hiểu trường hợp
số chữ số 0 ở tận cùng của số bị
chia nhiều hơn số chia .
MT : HS nắm cách chia trường
hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị
chia nhiều hơn số chia .
PP : Giảng giải, đàm thoại.
ĐDDH ;- Phấn màu .
Hoạt động lớp .
Theo dõi , phát biểu .
- Nêu nhận xét : 32 000 : 400 =
320 : 4Hoạt động 3 : Thực hành .
MT : Hs biết làm được các bài tập.
PP : Động não, đàm thoại, thực
hành.
ĐDDH ; SGK .
- Phấn màu .
Hoạt động lớp .
- Tự làm bài rồi chữa bài .
- Nhắc lại cách tìm thừa số chưa
biết rồi thực hiện .
a) x = 640
b) x = 420

=8
- Hướng dẫn đặt tính và tính ở
bảng .
- Lưu ý : Khi đặt phép tính theo
hàng ngang , ta ghi : 320 : 40 = 8

- Ghi bảng : 32 000 : 400 = ?
- Tiến hành theo cách chia một số
cho một tích :
32 000 : 400 = 32 000 : ( 100 x 4 )
= 32 000 : 100 : 4
= 320 : 4
= 80
- Hướng dẫn đặt tính và tính ở
bảng .
- Lưu ý : Khi đặt phép tính theo
hàng ngang , ta ghi : 32 000 : 400
= 80
- Nêu kết luận như SGK , lưu ý :
+ Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận
cùng của số chia thì phải xóa bấy
nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số
bị chia .
+ Sau đó thực hiện phép chia như
thường
- Bài 1 :
- Bài 2 :
Gv nhận xét
- Bài 3 :


- Tự nêu tóm tắt bài toán rồi làm
bài và chữa bài .
GIẢI
Nếu mỗi toa chở 20 tấn hàng thì
cần :
180 : 20 = 9 (toa)
Nếu mỗi toa chở 30 tấn hàng thì
cần :
180 : 30 = 6 (toa)
Đáp số : 9 toa và 6 toa

Gv nhận xét.
4. Củng cố :
- Các nhóm cử đại diện thi đua
đặt tính và tính các phép tính ở
bảng .
- Nêu lại cách chia vừa học .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều : - Làm các bài tập
tiết 71 sách BT .

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×