Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 5
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết cách thực hiện phép chia hai số có số tận cùng là chữ số 0.
- Aùp dụng để tính nhẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1: Chia hai số có số tận cùng là
chữ số 0
Mục tiêu :
Biết cách thực hiện phép chia hai số có số
tận cùng là chữ số 0

Tiến hành :
a) Trường hợp số chia và số bị chia đều
có 1 chữ số 0 ở tận cùng.
Phép chia 320 : 40
Aùp dụng tính chất một số chia cho một
tích để thực hiện.
Khẳng định các cách trên đều đúng, cả
lớp cùng làm theo cách: 320 : ( 10x4)
Vậy 320 : 40 được mấy?
Có Nhận xét gì về kết quả 320 : 40 và
320 : 4?

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

Đọc biểu thức
Thực hiện.
Làm vào vở.
8
Cùng kết quả .


Kết luận:
Vậy để thực hiện 320 : 40 ta chỉ việc xóa
đi một chữ số 0 ở tận cùng của 320 và 40
để được 32 và 4 rồi thực hiện phép chia 32
cho 4.
Yêu cầu HS đặt phép tính và áp dụng
tính chất vừa nêu.
Nhận xét và kết luận về cách đặt phép
tính đúng.
b) Trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng số
bị chia nhiều hơn số chia
viết 32000 : 400và yêu cầu HS áp dụng
tính chất một số chia cho một tích để tính.
GV hướng dẫn tương tự như trên.
Kết luận : để thực hiện 32000:400 ta chỉ
việc xóa đi hai chữ số 0 ở tận cùng 32000
và 400 để được 320 và 4 rồi thực hiện
phép chia.


Yêu cầu HS đặt tính thực hiện phép chia.
Khi chia 2 số có tận cùng là chữ số 0 ta
làm như thế nào ?
GV chốt lại.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu : Aùp dụng để tính nhẩm
Tiến hành :
Bài tập 1: Nêu yêu cầu ?
Yêu cầu HS tự làm bài.
Nhận xét bài làm của bạn?
Nhận xét và cho điểm.
Bài tập 2: Bài toán yêu cầu làm gì?
Yêu cầu HS tự làm bài .
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
Bài tập 3: GV gọi một HS đọc đề bài.
GV cho HS làm bài vào vở .

Nghe
32∅ 4∅
0
8
Nghe

Trình bày
Nghe
320∅∅ 4∅∅
80
0

Trả lời
Làm bài
Nhận xét
Nêu
Trình bày
Nghe
Đọc
Làm bài
Sửa


Trình bày .
GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở
làm nhanh .
Kết luận:
Yêu cầu HS tìm phép chia đúng trong các
phép chia sau,vì sao?
1200:60 = 200; 1200:60 = 2; 1200:60 =
20.
Vậy khi thực hiện chia 2 số có tận cùng là
chữ số 0 ta phải lưu ý gì?
4.

Trả lời
20
Trả lời

Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×