Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 5
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
I. MỤC TIÊU:
- Giúp hs biết thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.
- Giảm tải bài 2( b), bài 3( b)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


Hoạt động dạy
A, Kiểm tra bài cũ:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(50 x19 ) : 10 =
( 112 x 200 ) : 100 =
- Gv cùng nx, chữa bài.
B, Giới thiệu bài mới:
? Nêu cách chia nhẩm cho 10; 100;
1000;...Vd.
? Nêu qui tắc chia một số cho một
tích? Vd: 2. Giới thiệu trường hợp số
bị chia và số chia đều có một chữ số 0
ở tận cùng.


Hoạt động học
- 2 Hs lên bảng, lớp làm nháp
= ( 50 : 10 ) x 19 = 5 x 19 = 95
= 112 x( 200 : 100 ) = 112 x 2 =
224.
- Hs nêu và làm ví dụ:
530 : 10 = 53; ...
40 : (10 x 2 )= 40 : 10 : 2 = 4 : 2 = 2.

Tiến hành theo cách chia một số cho
một tích:
- 1 Hs lên bảng làm, lớp làm nháp:
320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 :(10 x 4 ) = 320 : 10 :
4
? Có nhận xét gì?
= 32 : 4 =
8
320 : 40 = 32 : 4
? Phát biểu :
- Có thể cùng xoá một chữ số 0 ở
tận cùng của số chia và số bị chia để
được phép chia 32 : 4, rồi chia như
thường.
- Thực hành:
- 1 Hs lên bảng, lớp làm nháp.
+ Đặt tính:
320 40
+ Xoá chữ số 0 ở tận cùng. 0 8
+ Thực hiện phép chia:
- Ghi lại phép tính theo hàng ngang:
320 : 40 = 8.
3. Giới thiệu trường hợp số chữ số 0 ở
tận cùng của số bị chia nhiều hơn số
chia.


32000 : 400 = ?
( Làm tượng tự như cách trên)+ Đặt tính.
+ Cùng xoá 2 chứ số 0 ở tận cùng
của số chia và số bị chia.
+ Thực hiện phép chia 320 : 4 = 80.
- Hs phát biểu sgk.

? Từ 2 vd trên ta rút ra kết luận gì?
3. Thực hành:
Bài 1.Tính.
- Hs đọc yc.
a. Nhận xét gì sau khi sau khi xoá các
chữ số 0?
- Số bị chia sẽ không còn chữ số 0.
b. Sau khi xoá bớt chữ số 0:
- Số bị chia sẽ còn chữ số 0.(Thương
có 0 ở tận cùng)
- Cả lớp làm bài vào vở, 4 hs lên
bảng chữa bài.
- Gv cùng hs nx chữa bài.
Bài 2(a). Tìm x
- Hs đọc yc.
? Nhắc lại cách tìm một thừa số chưa - Hs nêu.
biết?
- Lớp làm bài vào vở, 1 hs lên bảng
chữa bài.
a. X x 40 = 25 600
X = 25 600 : 40
X = 640
- Gv cùng lớp chữa bài.
Bài 3(a). Đọc đề toán, tóm tắt, phân - Hs tự giải bài vào vở, 1 hs lên chữa
tích.
bài.
Bài giải
a.Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn
hàng thì cần số toa xe là:
180 : 20 = 9 ( toa )
- Gv chấm bài, cùng Hs nx, chữa bài. Đáp số: a. 9 toa xe;
4. Củng cố, dặn dò:
? Muốn chia 2 số có tận cùng là các
chữ 0 ta làm thế nào?
- Nx tiết học. Về nhà học và chuẩn bị
bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×