Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

Bài 6:
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết cách chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số .
- Thực hiện phép chia này thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn cách chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia cho số có hai chữ số .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách
chia

MT : HS nắm cách chia cho số
có hai chữ số
PP : Trực quan, giảng giải.
ĐDDH ; SGK .
a) Trường hợp chia hết :
- Phấn màu .
- Ghi phép chia ở bảng : 672 : 21 = ?
Hoạt động lớp .
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
phép tính ở bảng .
- Theo dõi .
- Lưu ý : Tính từ trái sang phải ,
ước lượng tìm thương trong mỗi lần
chia .
b) Trường hợp chia có dư :
- Ghi phép chia ở bảng : 779 : 18 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
- Tiếp tục theo dõi .
phép tính ở bảng .
- Lưu ý : Tính từ trái sang phải ,
ước lượng tìm thương trong mỗi lần
chia .
Hoạt động 2 : Thực hành .


MT : HS làm được các bài
tập .
PP : Động não, thực hành.
Hoạt động lớp .
- Đặt tính rồi tính .
- Đọc bài toán , chọn phép tính
thích hợp , đặt tính và tính vào
vở .
GIẢI
Số bộ bàn ghế được xếp vào
mỗi phòng :
240 : 15 = 16 (bộ)
Đáp số : 16
bộ
- Nhắc lại quy tắc tìm thừa số


chưa biết ; tìm số chia chưa
biết rồi thực hiện .
a) x = 21
b) x = 47

- Bài 1 :
- Bài 2 :

Gv nhận xét.
- Bài 3 :
Gv nhận xét.
4. Củng cố :
- Các nhóm cử đại diện thi đua thực
hiện các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có
hai chữ số .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn cách chia số có ba chữ số cho
số có hai chữ số .
- Làm các bài tập tiết 72 sách BT .

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài 6:
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết cách chia số có bốn chữ số cho số có hai chữ số .
- Thực hiện phép chia này thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn cách chia số có bốn chữ số cho số có hai chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Chia cho số có hai chữ số .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia cho số có hai chữ số (tt) .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách
chia
MT : HS nắm cách chia cho số
có hai chữ số .
PP : Trực quan, giảng giải.
ĐDDH ; SGK .
- Phấn màu .
Hoạt động lớp .
- Theo dõi .

- Tiếp tục theo dõi .

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

a) Trường hợp chia hết :
- Ghi phép chia ở bảng : 8192 : 64 =
?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
phép tính ở bảng .
- Lưu ý : Tính từ trái sang phải ,
ước lượng tìm thương trong mỗi
lần chia .
b) Trường hợp chia có dư :
- Ghi phép chia ở bảng : 1154 : 62 =
?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện
phép tính ở bảng .


- Lưu ý : Tính từ trái sang phải ,
ước lượng tìm thương trong mỗi
lần chia .
Hoạt động 2 : Luyện tập .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Động não, thực hành.
ĐDDH ; SGK . - Phấn màu .
Hoạt động lớp .
- Bài 1 :
- Đặt tính rồi tính .
- Bài 2 :
- Đọc bài toán , chọn phép tính
thích hợp , đặt tính và tính vào
vở .
GIẢI
Thực hiện phép chia , ta có :
3500 : 12 = 291 (dư 8)
Vậy : Đóng gói được nhiều nhất
291 tá bút chì và còn thừa 8 bút
chì .
Gv nhận xét.
Đáp số : 291 tá bút chì , còn
thừa 8 bút chì .
Bài 3 :
- Nhắc lại quy tắc tìm thừa số
chưa biết ; tìm số chia chưa biết
rồi thực hiện .
4. Củng cố :
- Trò chơi : Các nhóm cử đại diện
thi đua thực hiện các phép tính ở
bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có hai
chữ số .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn cách chia số có bốn chữ số
cho số có hai chữ số .
- Làm các bài tập tiết 73 sách BT .
- Ruùt kinh nghieäm:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 6:
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số .
- Thực hiện các phép tính thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Luyện tập .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia cho số có hai chữ số (tt) .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách
chia
MT : HS nắm cách chia số có
5 chữ số cho số có 2 chữ số .
PP : Trực quan, giảng giải.
ĐDDH ; SGK . - Phấn màu .
Hoạt động lớp .
a) Trường hợp chia hết :
- Ghi phép tính ở bảng :
- Theo dõi .
10 105 : 43 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép
tính ở bảng .
- Chú ý : Cần tập ước lượng tìm thương
sau mỗi lần chia .
b) Trường hợp chia có dư :
- Ghi phép tính ở bảng :


- Tiếp tục theo dõi .

Hoạt động 2 : Luyện tập .
MT : HS làm được các bài tập
.
PP : Động não, thực hành.
ĐDDH ; SGK ,
- Phấn màu .
Hoạt động lớp .
- Đặt tính rồi tính .
- Tự làm bài rồi chữa bài .
GIẢI
1 giờ 15 phút = 75 phút
38 km 400 m = 38 400 m
Trung bình mỗi phút người đó
đi được :
38 400 : 75 = 512 (m)
Đáp số : 512
m

26 345 : 35 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép
tính ở bảng .
- Chú ý : Cần tập ước lượng tìm thương
sau mỗi lần chia .

- Bài 1 :
- Bài 2 :

Gv nhận xét.
4. Củng cố :
- Trò chơi : Các nhóm cử đại diện thi
đua thực hiện các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có hai chữ số .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn thực hiện phép chia số có 5 chữ số
cho số có 2 chữ số .
- Làm các bài tập tiết 75 sách BT .

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×