Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

BÀI 6
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.Mục tiêu:
Giúp H :
- Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số.
- Ap dụng trong cuộc sống hàng ngày.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: SGK
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2H chữa bài trên bảng,
4P
- 1H nêu qui tắc chia cho số có tận
- Bài 1 phần b trang 80
cùng là chữ số 0
- Chia cho số có một chữ số
B. Bài mới:
- G dẫn dắt từ phép chia cho số có

1. Giới thiệu bài:
một chữ số
1P
- G nêu phép chia cho
- H nêu cách thực hiện, đặt tính
2. trường hợp chia hết
- G hướng dẫn cách chia, giúp H
5P
tập ước lượng thương trong mỗi
VD:
672 : 21 = ?
lần chia
- Đặt tính, chia theo thứ tự từ trái
sang phải
- G hướng dẫn tương tự phần 1 và
3. trường hợp chia có dư
lưu ý H số dư phải nhỏ hơn số chia
5P
VD: 779 : 18 = ?
- Mỗi dãy làm 1 phép tính, 2 H
4. Thực hành:
làm trên bảng.
19P
- Đại diện chữa bài, nhận xét
* Bài 1:
- G chốt KQ:
Đặt tính rồi tính:


a. 288: 24
45
* Bài 2:
15 phòng: 240 bộ
1 phòng: ... bộ?
Bài giải:
Mỗi phòng có số bộ là:
240 : 15 = 16 ( bộ )
Đáp số: 16 bộ
* Bài 3:
Tìm x:


a. X x 34 = 714
b. 846 : x = 18

3. Củng cố dặn dò:
2P

720: - H đọc bài toán
- G hỏi: + Bài tóan hỏi gì? và đã
cho biết gì?
- H nêu cách thực hiện và làm theo
nhóm
4N
- Đại diện nhóm chữa, nhận xét
- G chốt KQ:
- H nêu lại qui tắc tìm các thành
phần chưa biết của phép tính.
- H làm theo nhóm đôi, chữa
2H
- G chốt KQ:
- H nêu cách thực hiện phép chia
- G lưu ý các em trường hợp chia
có dư.
- Nhân xét tiết học, giao bài về nhà

BÀI 6
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiếp theo)
I.Mục tiêu:
Giúp H :
- Biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có hai chữ số.
- Biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: SGK
- HS: SGK
B.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ:
4P
819 : 64
32
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P

- 2 H thực hiện chia trên bảng
- Cả lớp làm vào nháp, nhận xét
716 :
- G dẫn dắt từ bài cũ
- G nêu phép tính
- H đặt tính trên bảng, nháp, nêu
cách thực hiện.
- G giúp H tập ước lượng thương
trong mỗi lân chia.

2. Hình thành kiến thức:
10P
a. Trường hợp chia hết:
VD: 8192 : 64 = ?

- G hướng dẫn thực hiện tương tự
phần trên

b. Trường hợp chiacó dư:
VD: 1154 : 52 = ?
3. Thực hành:
19P
* Bài 1:
Đặt tính rồi tính:
a. 4674 : 82
35

- H nêu yêu cầu, nêu cách thực
hiện phép chia, làm bài vào vở,
trên bảng 2H

2488 :

* Bài 2:
Đóng gói 3500 bút chì theo từng tá
(12 cái)
Chia 3500 cho 12
Bài giải:
Số tá bút chì đóng được là:
3500: 12 = 291 ( dư 8)
Đáp số: 291 tá còn thừa 8
cái
* Bài 3:

- H đọc bài toán
2H
- G hỏi: + Bài toán hỏi gì và cho
biết gì
- Hướng dẫn H chọn phép tính
thích hợp
- H làm theo nhóm , chữa
4N
- G chốt KQ:
- H nhắc lại qui tắc tìm thành phần
chưa biết của phép tính


Tìm x:
a. 75 x x = 1800
b. 1855 : x = 35
3. Củng cố dặn dò:
2P
Bài 1 phần b. trang 82

2H
- H làm bài theo nhóm đôi, chữa,
nhận xét
- G Nhân xét tiết học, giao bài về
nhà
- H: Ôn lại bài ở nhà

BÀI 6
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiếp theo)
A. Mục tiêu:
- Giúp H biết thực hiện phép chia cho só có 5 chữ số cho số có 2 chữ số.
- Biết thực hiện giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: SGK
- HS: SGK
B.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:
5P
18 408 : 52
17 826 : 48
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2. Hướng dẫn thực hiện phép chia
8P
10 105 : 43 = ?
26 345 : 35 = ?

Cách thức tiến hành
- 2H lên bảng thực hiện
- H+G nhận xét đánh giá
- G nêu mục tiêu của bài
- G nêu phép chia.
- H đặt tính, tính vào nháp, trên
bảng 2H
- G: HD thực hiện chia từ trái sang
phải


3. Thực hành:
19P
* Bài 1:
Đặt tính rồi tính:
a. 23 567 : 56
48
b. 18 510 : 15
37

- H nêu yêu cầu
- H thực hiện vào vở, trên bảng
4H
- G lưu ý cách ước lượng thương
31 628 :
31 628 :

* Bài 2 ( toán có lời văn )
- Đổi giờ ra phút; Km ra mét
Tóm tắt: 1 giờ15 P: 38 Km 400m
1phút: ..... m?
Bài giải:
1 giờ 15 phút = 75 phút
38 Km 400m = 38 400 m
Trung bình mỗi phút người đó đi
được
38 400 : 75 = 512 ( m)
Đáp số: 512 m
3. Củng cố - dặn dò:
2P

- H đọc bài toán, tìm, nêu dạng
toán.
- Thực hiện theo nhóm
4N
- Đại diện trình bày, nhận xét
- G chốt KQ:

- G nhận xét tiết học, hướng dẫn
bài về
* Bài 3: ( toán tìm số trung bình
cộng)
- Tính tổng số sản phẩm của đội
làm trong 3 tháng.
- Tính số sản phẩm trung bìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×