Tải bản đầy đủ

MA TRÂN đề KHẢO sát CHẤT LƯỢNG THÁNG 2

MA TRÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2, NĂM 2018
MÔN SINH HỌC LỚP 12
Số điểm/
Số câu hỏi:
40
câu:
0.25
Mức độ nhận thức
Vận dụng
Biết
Hiểu
Vận dụng
Chủ đề (Đơn vị kiến thức)
cao
Số câ
Điể
Số câ
Điể
Số câ
Điể
Số câ

Điể
u
m
u
m
u
m
u
m

Tổng

Số câ
u

Điể
m

1. Cơ chế di truyền và biến dị

1

0.25

2

0.5

2

0.5

2

0.5

7

1.75


2. Tính quy luật của hiện DT

1

0.25

2

0.5

3

0.75

3

0.75

9

2.25

3. Di truyền học quần thể
4. Ứng dụng di truyền học
5. Di truyền học người
6. Tiến hóa
7. Sinh thái học
Tổng
%

1
1
1
1
2
8

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
2

1
2
1
2
2
12

0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
3

2
1
1
2
1
12

0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
3

1

0.25
0
0.25
0.25
0
2

5
4
4
6
5
40

1.25
1
1
1.5
1.25
10

0.5

1
1
8
0.5

100


Số câu hỏi:
Chủ đề
(Đơn vị kiến thức)
1. Chuyển hóa vật chất và
năng lượng
2.
Cơ chế di truyền và biến d


MA TRÂN ĐỀ VỀ NHÀ THÁNG 2, NĂM 2018
MÔN: SINH HỌC LỚP 12
20
câu
Số điểm/ câu:
0.5
Mức độ nhận thức
Biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Số câ
Số câ
Số câ
Số câ
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm
u
u
u
u
1

0.5

1

0.5

3. Tính quy luật của hiện

0

4. Di truyền học quần thể
5. Ứng dụng di truyền học
6. Di truyền học người
7. Tiến hóa
8. Sinh thái học
Tổng
%

0
0.5
0
0
0.5
2

1

1
4

1

1
1
2
1
6
0.5

Tổng
Số câ
u

Điểm

0

1

0.5

0

2

1

0.5

1

0.5

0

3

1.5

0

2

1

2

1

4

2

0.5
0.5
0
1
0.5
3

1

0.5
0
0.5
0
0
3

1

0.5
0
0.5
0
0
2

3
2
2
2
2
20

1.5
1
1
1
1
10

1

6

1

4
0.5

100


Số câu hỏi:
TT chủ
đề
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA THI THPTQG CỦA BỘ, THÁNG 1.2018
Số điểm/
40
câu:
0.25

Chủ đề
(Đơn vị kiến thức)
Chuyển hóa VC và NL ở
thực vật
Chuyển hóa VC và NL ở
động vật
Cơ chế di truyền và biến
dị
Tính quy luật của hiện
DT
Di truyền học quần thể
Ứng dụng di truyền học

Biết
Số câ
Điểm
u

Sinh thái học
Tổng
%

Vận dụng cao
Số câ
Điểm
u

Tổng
Số câ
u

Điểm

0

4

1

2

0.5

1

0.25

1

0.25

1

0.25

1

0

1

0

1

0

4

1

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

8

2

1

0.25

1

0.25

4

1

4

1

10

2.5

1
0

0.25
0
0
0.25
0.75
2.75

0
0
0
0.5
0.5
2

1
0

0.25
0
0
0
0.5
2.5

1

0.25
0
0.25
0
0
2

3
0
1
3
7
40

0.75
0
0.25
0.75
1.75
10

Di truyền học người
Tiến hóa

Mức độ nhận thức
Hiểu
Vận dụng
Số câ
Số câ
Điểm
Điểm
u
u

1
3
11

50.0

0
2
2
9

2
11

50.0

1

9

100.0


Số câu hỏi:
Chủ đề
(Đơn vị kiến thức)
CHVCTV
CHVCĐV
Cơ chế di truyền và biến
dị
Tính quy luật của hiện
DT
Di truyền học quần thể
Ứng dụng di truyền học
Di truyền học người
Tiến hóa
Sinh thái học
Tổng
%

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÀ NỘI THÁNG 3-2018
40
Số điểm/ câu:
0.25
Biết
Số câu
Điểm
2
0.5
1
0.25

Mức độ nhận thức
Hiểu
Vận dụng
Số câu
Điểm
Số câu
Điểm
1
0.25
1
0.25
1
0.25
1
0.25

Tổng
Vận dụng cao
Số câu
Điểm
1
0.25
1
0.25

Số câu
5
4

Điểm
1.25
1

1

0.25

2

0.5

2

0.5

1

0.25

6

1.5

1

0.25

1

0.25

4

1

4

1

10

2.5

1
1
1
1
1
10

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2.5

1
1

0.25
0.25
0
0
0.25
2.75

1

1
1
2
1
10

0
0.25
0.25
0.5
0.25
2.5

0.25
0
0.25
0
0
2.25

3
3
3
3
3
40

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
10

50.0

1
11

1

9
50.0

100.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×