Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TOÁN BỂ NƯỚC

HƯỚNG DẪN GIẢI
BÀI TOÁN BỂ NƯỚC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thiết lập mô hình
Định nghĩa, gán tiết diện
Định nghĩa tải trọng, Joint Patterns
Gán tải trọng
Điều kiện biên
Chạy phân tích, xem kết quả

BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:


KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Kết cấu tấm – vỏ

Bể BTCT
-Rộng 4m
-Sâu 3m
-Cao 3m
Tường dày 20cm
Đáy dày 30cm
-Khoảng chia mỗi
phương là 1m.
-Cột nước 2m trong
bể.
-Coi bể liên kết với
nên là liên kết
ngàm cứng

Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình


Kết cấu tấm – vỏ
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Kết cấu tấm – vỏ
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Hệ thống lưới
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Tạo nhanh phần tử tấm vỏ
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Kết cấu tấm – vỏ
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Xem 3D với tùy chọn Fill Objects
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Đổi chiều trục cục bộ số 3
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


1

Thiết lập mô hình

Kết quả sau khi đổi chiều trục cục
bộ số 3
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


2

Vật liệu và tiết diện

Thông số vật liệu
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


2

Vật liệu và tiết diện

ĐỊnh nghĩa tiết diện tường, đáy
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


2

Vật liệu và tiết diện

Gán tiết diện tường, đáy
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


3

Tải trọng

ĐỊnh nghĩa tải trọng
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


3

Tải trọng

ĐỊnh nghĩa tổ hợp tải trọng
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


3

Tải trọng

ĐỊnh nghĩa Joint Patterns
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


4

Tải trọng

Gán Joint Patterns
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


4

Tải trọng

Gán Joint Patterns
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


4

Tải trọng

Gán áp lực nước cho bể
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


4

Tải trọng

Gán áp lực nước cho bể
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


5

Điều kiện biên

Liên kết ngàm cứng
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


6

Phân tích, xem kết quả

Xem nội lực, ứng suất
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi


6

Phân tích, xem kết quả

Xem nội lực, ứng suất
Biên Soạn: KS. Đặng Tuấn Phong. Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy LợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×