Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN KHUNG 3D 3D FRAMES

BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:

KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi

BÀI TOÁN KHUNG 3D
3D FRAMES


1. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D

BÀI GIẢNG SAP 2000

Kết cấu khung nhà cao tầng1. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D

BÀI GIẢNG SAP 2000

Kết cấu khung nhà cao tầng


1. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D
Kết cấu khung nhà cao tầng

BÀI GIẢNG SAP 2000

*Cột có mặt cắt tiết diện thay đổi


2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

BÀI GIẢNG SAP 2000

*Bài toán khung 3D sử dụng phần tử thanh (Frame)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thiết lập sơ đồ hình học
Khai báo vật liệu, tiết diện, gán
Tải trọng, tổ hợp tải trọng
Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng
Gán điều kiện biên
Kiểm tra mô hình
Chạy chương trình
Xem kết quả


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNHBÀI GIẢNG SAP 2000

a) Khung không gian
- 4 tầng
- 2 nhịp theo
phương X
- 2 nhịp theo
phương Y


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

-Chọn đơn vị
-3D Frames


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Number of Stories (số tầng):4
-Number of Bays, X (số nhịp theo phương X):2
-Number of Bays, Y (số nhịp theo phương Y):2
-Story height (chiều cao tầng):4
-Bay width, X (bề rộng nhịp theo phương X):5
-Bay width, Y (bề rộng nhịp theo phương Y):2

3D Frame Type
- Open Frame
Building
Tạo kết cấu khung 3D
- Flat Plate Building
Tạo kết cấu khung 3D
có sàn trên các tầng


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Number of Divisions, X :4
Số khoảng chia mặt sàn theo phương X
-Number of Divisions, Y :4
Số khoảng chia mặt sàn theo phương Y


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

1: Khung trạng thái vị trí của cửa sổ 2D đang làm việc tương tác
2: Vị trí của mặt phẳng 2D đang làm việc
X-Z Plane @ Y = 2: Đang làm việc trong mặt phẳng X-Z tại Y=2
3: Lên 1 giá trị tọa độ theo trục sau @
4: Xuống 1 giá trị tọa độ theo trục sau @


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

Các trình tự khác giống như bài toán khung phẳng 2D


4. BÀI TẬP ÁP DỤNG

BÀI GIẢNG SAP 2000

Bài tập ví dụ 1:
Chiều cao cột tầng trệt là 5m, tầng lầu là
3,6m. Vật liệu BTCT
Tiết diện cột C20x20cm
Tiết diện dầm 6m: D20x60cm
Tiết diện cột 4m: D20x40cm
Tải trọng tường tác dụng lên dầm tầng
lầu: 650 kgf/m
Tải trọng tường tác dụng lên dầm tầng
thượng: 180kgf/m
Tải trọng gió đẩy
theo trục X: 200kgf/m
Tải trọng gió hút
Theo trục X: 150kgf/m
Xác định nội lực ???


4. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài tập ví dụ 2:

BÀI GIẢNG SAP 2000

Khung nhà BTCT
Cột C40x40cm, Dầm D24x40
Tải phân bố đều trên tầng thượng: 20kN/m
Tải phân bố đều trên tầng 3: 15kN/m
Liên kết giữa nhà và mặt đất là liên kết ngàm. Xđ nội lực ???Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×