Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN KHUNG 2D 2D FRAME

BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:

KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi

BÀI TOÁN KHUNG 2D
2D FRAME


BÀI GIẢNG SAP 2000

1. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 2D

Kết cấu khung
nhà cao tầng1. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 2D

BÀI GIẢNG SAP 2000

Bài toán cơ học kết cấu hệ khung


2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

BÀI GIẢNG SAP 2000

*Bài toán khung 2D sử dụng phần tử thanh (Frame)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thiết lập sơ đồ hình học
Khai báo vật liệu, tiết diện, gán
Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng
Tổ hợp tải trọng
Gán điều kiện biên
Kiểm tra mô hình
Chạy chương trình
Xem kết quả


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

a) Khung phẳng
m (tầng) x n (nhịp)
VD: 5 tầng x 5 nhịp
ht=5m, ln=4m
BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

-Chọn đơn vị
-2D Frames


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Number of Stories (số tầng):5
-Number of Bays (số nhịp):5
-Story height (chiều cao tầng):5
-Bay width (bề rộng nhịp):4


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

b) Khung phẳng
có số liệu các tầng
và nhịp khác nhau


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

-Chọn hệ đơn vị
-Chọn mô hình


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Chọn số tầng, số nhịp, chiều cao tầng, chiều rộng
nhịp gần với con số trung bình


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Hiệu chỉnh lưới cho trùng với đề bài


BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

-Nhập lại tọa độ
các đường lưới
X và Z
-Glue to Grid
Lines
để kết cấu biến
đổi theo thay
đổi


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Click chọn các thành
phần khung dư thừa
để xóa


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Bấm phím Delete để
xóa, còn lại phần kết
cấu theo yêu cầu đề bài


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

c) Giải dầm limon như hình vẽ


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Chọn hệ đơn vị và tạo lưới (Grid Only)


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Xây dựng hệ lưới 3x2


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Click chọn cửa sổ 2D


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Click chọn làm việc trong mặt phẳng XOZ


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

-Chỉnh sửa hệ thống lưới cho phù hợp với đề bài


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

- Vẽ khung bằng các phần tử thanh (Frame)
- Vẽ theo thứ tự từ nút i đến nút j
- Click chuột phải khi vẽ xong


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

- Xác định điều kiện biên với nút A và D (Khớp cố định)
- Nút C là khớp di động


3. THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH

BÀI GIẢNG SAP 2000

- Kết quả


4. Thực hành

BÀI GIẢNG SAP 2000

-

Bài tập ví dụ:
Vật liệu BTCT có E=2.65e6 T/m2
Hệ số Poisson (U)=0.18
Trọng lượng riêng BTCT : 2.45 T/m3.
Kích thước Cột : 25X30cm Kích thước Dầm: 20X40cm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×