Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG dân tộc học QUAN hệ xã hội của các dân tộc ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Dân tộc học


1

Môc ®Ých
1. Khái niệm về quan hệ DT, sắc tộc

2
3

Yªu cÇu
Néi dung

4

Thêi gian

5

Ph¬ng ph¸p


6

Tµi liÖu

2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ
tộc người ở VN
3. Xu hướng phát triển quan hệ DT ở VN


1. Khái niệm về quan hệ dân tộc, sắc tộc
Quan hệ dân tộc
Quan hệ dân tộc là sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các
tộc người trong quốc gia đa tộc và giữa các quốc gia dân
tộc với nhau trên một lĩnh vực của đời sống xã hội
Qhệ giữa các tộc người
trong một quốc gia đa DT

Quan hệ trong nội bộ từng
tộc người


1. Khái niệm về quan hệ dân tộc, sắc tộc
Quan hệ dân tộc
Quan hệ sắc tộc
là quan hệ giữa các
cộng đồng người có
sự khác biệt nào đó về
ngôn ngữ, văn hóa, tín
ngưỡng, tôn giáo, tộc
người, dân tộc, chủng
tộc (Thường hàm ý
miệt thị, kỳ thị dân
tộc, phân biệt chủng
tộc)

Quan
hệ1. Khái niệm về quan hệ dân tộc, sắc tộc
Quan hệ dân tộc
Quan hệ sắc tộc
Vấn đề dân tộc

Các quan hệ tộc, người dân
tộc
Việc giải quyết các mối quan
hệ đó


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

Xu hướng phân
chia
Xu hướng hợp nhất

Quá trình cố kết
Quá trình hòa
hợp
Quá trình đồng
hóa


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

b
b Đặc điểm quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới

- Đa dạng, sinh động, phụ thuộc vào điều kiện
lịch sử cụ thể, diễn ra trên mọi lĩnh vực.
- Hết sức nhạy cảm và tế nhị.
- Hiện nay, đó là vấn đề diễn ra khá phức tạp,
vừa là vấn đề toàn cầu, vừa là vấn đề nổi côm
của từng quốc gia.
- Là vấn đề còn tồn tại lâu dài.


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

b
b Đặc điểm quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới

c
c Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở VN
1

Đoàn kết
tương trợ,
giúp đỡ lẫn
nhau


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

b
b Đặc điểm quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới

c
c Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở VN
1

Đoàn kết
tương trợ,
giúp đỡ lẫn
nhau

2

Xu thế chủ
đạo là cố
kết hòa
hợp trong
dựng nước
và giữ
nước


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

b
b Đặc điểm quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới

c
c Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở VN
1

Đoàn kết
tương trợ,
giúp đỡ lẫn
nhau

2

3

Xu thế chủ
đạo là cố
kết hòa
hợp trong
dựng nước
và giữ
nước

Các dân
tộc cùng
chung sự
nghiệp
dựng nước
và giữ
nước


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
a
a

Các xu hướng chủ yếu của quá trình tộc người

b
b Đặc điểm quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới

c
c Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở VN
1

Đoàn kết
tương trợ,
giúp đỡ lẫn
nhau

2

3

4

Xu thế chủ
đạo là cố
kết hòa
hợp trong
dựng nước
và giữ
nước

Các dân
tộc cùng
chung sự
nghiệp
dựng nước
và giữ
nước

Các DT cư
trú đan xen
nên có mối
giao lưu
tộc người
trên mọi
lĩnh vực


2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở Việt Nam
Một số vấn đề chú ý trong giải quyết quan hệ
tộc người ở VN hiện nay.
1

2

4
3

- Mâu thuẫn do lịch sử để lại giũa một số DT.
- Sự chênh lệch về trình độ phát triển của các tộc người.
- Tình trạng lạc hậu về kinh tế, xã hội của đất nước.
- Một số vấn đề nảy sinh từ quá trình CNH, HĐH và phát
triển KT-XH.
- Một số hạn chế của chính sách DT và thực thi chính sách
DT; tình trạng quan liêu, tham nhũng…
- Sự chống phá của các thế lực thù địch.


3. Xu hướng phát triển quan hệ dân tộc ở Việt Nam
a
a Những nhân tố tác động đến quan hệ tộc người nước ta

Trong nước?
Thế giới?


3. Xu hướng phát triển quan hệ dân tộc ở Việt Nam
b
b Xu hướng phát triển quan hệ dân tộc ở Việt Nam

Đoàn kết, hòa hợp, tương trợ cùng phát triển

Xu
hướng
phát
triển

Thu hẹp dần chênh lệch trình độ KT-XH
giữa các DT
Ý thức quốc gia DT thống nhất ngày càng
được tăng cường
Chăm lo giải quyết hài hòa lợi ích của các DT
Còn tiếm ẩn những nhân tố phức tạp, khó lường


3. Xu hướng phát triển quan hệ dân tộc ở Việt Nam
c
c

Phương hướng giải quyết vấn dề dân tộc ở nước ta
- Thực hiện đúng quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng
và Nhà nước.
- Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch.

- Quan tâm phát triển toàn diện vùng miền núi dân tộc.

- Chủ động làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá
hoại của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc


Các vấn đề nghiên cứu
1. Xu hướng, đặc điểm của quan hệ tộc người trên thế
giới hiện nay?
2. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ tộc người ở VN hiện
nay?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×