Tải bản đầy đủ

Bai 35 khai quat chau mi

LOGO

Crix-tốp Cô-lôm-bô (1451- 1506)
Sinh ra ở Giôn-xơ, Tây Ban Nha.

Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày
12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lôm-Bô lần
đầu cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề
biết là mình đã khám phá ra một châu lục thứ 4 của trái
đất: Đó là châu Mĩ.


LOGO


LOGO

1.1.Một
Mộtlãnh
lãnhthổ
thổrộng

rộnglớn
lớn
2.2.Vùng
Vùngđất
đấtcủa
củadân
dânnhập
nhậpcư.
cư.
Thành
Thànhphần
phầnchủng
chủngtộc
tộcđa
đadạng
dạng


Tiết 40

LOGO

1. Một lãnh thổ rộng lớn:
168độ04’Tũi Pr
M
a. Diện tích:
b. Vị trí, giới hạn:

ô

vị tríđịnh
của Châu
Xác
tọa độMỹ?
địa lí
của châu Mĩ?

nc
ra


đạo,
chí tuyến
hạn đường
của Châu
Mỹ

haibản
vòng
cực?
trên
đồ?
Nhận xét

Mũi Mơcchi xơn

B
ũi
M

- Lãnh thô trải dài từ vùng cực
định
đường
xích
Bắc Xác
đến
Xácvùng
địnhcận
vịcực
tríNam.
giới

71độ59’B
ên
u
p
ơo
x
n
i

34độ54’T

Mũi Phroiet

54độ53’N


LOGO

1600Đ

200T

Nửa cầu Tây

Nửa cầu Đông

Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?


LOGO

1. Một lãnh thổ rộng lớn:
a. Diện tích:
b. Vị trí, giới hạn:

i
§¹

y

Th

D

¸i

ng
ư¬

nh

g
¬n


- Lãnh thô trải dài từ vùng cực
Bắc đến vùng cận cực Nam.
- Nằm hoàn toàn ở nửa
cầu Tây.
- Phía bắc giáp Bắc Băng
Qua H35.1
Dương,
đông SGK
giáp cho
Đại biết
Tây
châu tây
Mĩ giáp
tiếp Thái
giáp Bình
với
Dương,
những đại dương nào?
Dương.

B¾c B¨ng D
ư¬ng


LOGO

- Châu lục gồm hai lục địa:
Vị trí
Lục địa
Bắcgiới
Mĩ hạn
và lụccủa
địa
NamChâu
Mĩ. Nối
lục địa
Mĩliền
cóhai
gì khác
là eobiệt
đất Panama
so với các châu
-Xác
Trảilục
dàikhác?
gần
định
vị 139VT->
trí kênh Có
đàođủ
các
đới tự nhiên
thuộc
ba
Panama
và nêu
ý nghĩa
vành
đai nhiệt trên Trái Đất.
của nó?

BẮC
MỸ
Pa
am
a

1. Một lãnh thổ rộng lớn:
a. Diện tích:
b.Vị trí, giới hạn:

NAMn
MỸ

Lược đồ tự nhiên Châu Mĩ


Tiết 40

LOGO

Eo đất Pa-na-ma


LOGO

Kênh đào này rộng không đến 50 km. Ðược xây dựng năm
1878 nhưng sau này đến năm 1914 mới hoàn thành.


Tiết 40

LOGO

Một số hình ảnh về kênh đào Panama


LOGO

Xan Phranxixco
La
HaBaNa

Có mấy cách đi từ La-ha-ba-na
(thủ đô Cu Ba) đến Xan-Phranxi-xcô bằng đường biển? Nếu
em là thuyền trưởng của con tàu
đó, em sẽ chọn cách nào? Tại
sao?

Bản đồ tự nhiên thế giới


Tiết 40

LOGO

1. Một lãnh thổ rộng lớn:
a. Diện tích:
-Rộng 42 triệu km2, đứng thứ 2 trên thế giới sau
châu Á.
b. Vị trí, giới hạn:
- Lãnh thô trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận
cực Nam.
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
- Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, đông giáp Đại Tây
Dương, tây giáp Thái Bình Dương.


Tiết 40

LOGO

2. Vùng đất của dân nhập cư.
Thành phần chủng tộc đa dạng:
a. Vùng đất của dân nhập cư.
- Trước TK XVI có người E-xkimô và người Anh-điêng thuộc
chủngTrước
tộc TKMôn-gô-lô-it
sinh
XVI, chủ nhân
sống.của Châu Mĩ là người gì?
Họ thuộc chủng tộc nào?

Người Anh-điêng

Người E-xki-mô.


ngô

lôit

Exkimô

Anh
điêng

Xác định luồng nhập cư
của họ trên lược đồ?
Lược đồ các luồng nhập cư vào
Châu Mĩ


Tiết 40

LOGO

2. Vùng đất của dân nhập cư.
Thành phần chủng tộc đa dạng:
Một
số
hình
ảnh
về
Người Anh Điêng sinh sống
hoạt
ở đâu trong châu lục? Có
động
những hoạt động kinh tế
kinh
tế của
nào?
người
Người Anh-điêng phân bố khắp châu lục
Anhđiêng


Tiết 40

LOGO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI Ê-XKI-MÔ

Hoạt
động
kinh
tế
của
Người Ê-xki- mô sinh
người
E-sống ở đâu trong Châu
xki-lục? Có những hoạt


dộng kinh tế nào?

Người E-xki-mô sống ven Bắc Băng Dương


Tiết 40

LOGO

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng:
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HÓA CỦA CÁC BỘ LẠC CỔ

Kim
tháp
nền
văn
hóa
Cổng
đềncủa
Đền
chiến
con
binh
báo(Mai-a)
(Mai-a)
Kiến trúc của người In
-ca tựvào
Lăng
mộ
của
người
InMai
- ca.- a.

? Hiểu biết gì về các nền
văn hóa của các bộ lạc
cổ Mai-a, A- xơ- tếch, Inca?

Một số công trình kiến trúc của người A-xơ-tếch


Tiết 40

LOGO

2. Vùng đất của dân nhập cư.
Thành phần chủng tộc đa dạng:
a. Vùng đất của dân nhập cư.
- Trước TK XVI có người E-xkimô và người Anh-điêng thuộc
chủng tộc Môn-gô-lô-it sinh
sống.
- Từ TK XVI có thêm:
+ Người
gốc phát
Âu thuộc
chủng
tộc
Từ sau
kiến của
CrixƠ-rô-pê-ô-ít.
tôp Cô-lôm-bô (1492) thành
+ Người
đencư
thuộc
phầndadân
châuchủng
Mĩ có tộc
sự
Nê-grô-it
bứcnào?
từ châu
thay bị
đổicưỡng
như thế
phi sang làm nô lệ.

Người
Âuluồng
xâm chiếm

Lược châu
đồ các
nhập châu
cư vào

Châu Mĩ


Tiết 40

LOGO

2. Vùng đất của dân nhập cư.
Thành phần chủng tộc đa dạng:
a. Vùng đất của dân nhập cư.
b.Thành phần chủng tộc đa dạng.
- Có đủ các chủng tộc chính trên
NêuMôn-gô-lô-ít,
các luồng nhập
cư vào
thế giới:
Ơ-rô-pê-ôchâu Mĩ?
it, Nê-grô-it.
Cácchủng
luồngtộc
nhập
cư có vai
tròhoà
- Các
đã chung
sống
quan
thếphần
nào đến
huyết
tạotrọng
nên như
thành
người
lai.sự hình thành cộng đồng dân
cư châu Mĩ?

Lược đồ các luồng nhập cư vào
Châu Mĩ


Tiết 40

LOGO

- Dân Giải
cư Bắc
Mĩ ởtại
haisao
nước
thích
cóHoa
sự
Kỳ vàkhác
Ca-na-đa,
là conngữ
nhau đa
vềsốngôn
cháu ngưới
Châucư
Âuởgốc
Anh,
giữa dân
khu
vực
Pháp,Bắc
Đức Mĩ
thuộc
lạc cổ
vớibộdân
cưĂng
khu
lô xắcvực
xông,
nói tiếng
Anh
được
Trung
và Nam
Mĩ?
gọi là Châu Mĩ Ăng lô xăc xông
- Dân cư Trung và Nam Mĩ từ
Mê-hi-cô trở xuống là con cháu
người Âu gốc Tây Ban Nha và
Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La
tinh được gọi là Châu Mĩ La
tinh.

Châu Mĩ
Ăng-lô-xăc-xông

Ch
âu

M
ĩL
a-

tin
h

Lược đồ các luồng nhập cư vào
Châu Mĩ


Tiết 40

LOGO

LUYỆN TẬP CỦNG CỐ:
Bài tập 1. Điền vào chỗ chấm(……..)những từ thích hợp sao cho đúng.
42 triệu km2
Tây
1. Châu mĩ rộng……………………..,
nằm hoàn toàn ở nửa cầu………….,
lãnh thổ
từ vùng cực Bắc đến
vùng cận cực Nam
trải dài từ………………………………..
đến tận……………………………………..
2
lục địa Nam Mĩ
lục địa Bắc Mĩ
2. Châu Mĩ gồm…………lục
địa, đó là ……………………..và………………………
50km
Pa-na-ma
Nối liền 2 lục địa là eo đất…………………………rộng
không đến ……………….
Ơ-rô-pê-ô-ít
đa dạng
Môn-gô-lô-ít
3. Châu Mĩ có thành phần chủng tộc………………:…………………,…………………,
Nê-grô-ít
…………………………Các
chủng tộc ở châu Mĩ đã hoà huyết tạo nên các thành
lai
phần người……………..


Tiết 40

LOGO

Dặn dò
Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.
Học bài và làm bài tập SGK và tập bản đồ Địa lí 7.


LOGO


Tiết 40

LOGO

* Điểm giống: Nằm đối
xứng nhau qua đường
xích đạo; Có đường chí
Vị lãnh thổ.
trí
tuyến đi qua


*châu
Khác nhau:


châu Phi có
+ Châu Mĩ: Lãnh thổ kéo
những
điểm
dài
hơn về hai
cực;gì
đường
tuyến
đi qua
giốngchívà
khác
phần hẹp của lãnh thổnhau?nhiên ôn hòa,
>Thiên
phong phú hơn.
+ Châu Phi: Hai đường
chí tuyến đi qua phần
lãnh thổ mở rộng->
Thiên nhiên khắc nghiệt
hơn

Bản đồ tự nhiên thế giớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×