Tải bản đầy đủ

Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcTHỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚCGroup: 9


OUTLINE

C1
C2
C3

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HÓA
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆ
NAM


GIẢI PHÁP


NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH
NGHIỆP NHÀ NƯỚC

C1


1.KHÁI NIỆM


CÔNG TY CỔ PHẦN
Loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được
chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và
được phát hành ra ngoài thị trườngHUY ĐỘNG VỐN
Người nắm giữ là các cổ đông.


ĐẶC ĐIỂM

Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ

Tối thiểu là 3 thành viên và không hạn
chế số lượng

phần.
Mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào
công ty cổ phần

Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần, các

góp của mìnhkhoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã
góp

Có thể phát hành chứng khoán


KHÁI NIỆM CỔ PHẦN HÓA 

Việc chuyển doanh nghiệp

Chuyển DN từ chỗ hoạt động

mà chủ sở hữu là Nhà nước

theo Luật doanh nghiệp Nhà

thành công ty cổ phần

nước sang công ty cổ phần
trong Luật Doanh nghiệp


MỤC TIÊU CỦA CỔ PHẦN HÓA DN

Chuyển một phần sở hữu nhà nước sang sở hữu hỗn hợp
Huy động vốn của toàn xã hội
Tạo điều kiện để người lao động trở thành người chủ thực sự trong doanh nghiệp
Thay đổi phương thức quản lý trong doanh nghiệp


ĐỐI TƯỢNG DN CỦA CỔ PHẦN HÓA

Có quy mô vừa và nhỏ

Không thuộc diện Nhà

Có phương án kinh doanh

nước giữ 100% vốn đầu

hiệu quả hoặc có khó khănnhưng triền vọng tốt

Điều kiện thứ 2 là quan trọng nhất


QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM

C2


HÌNH THỨC TIẾN HÀNHCỔ PHẦN HÓA

Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước
hiện tại, phát hành cổ phiếu thu hút thêm

Tách một bộ phận của doanh
nghiệp để cổ phần hoá

vốn

Bán toàn bộ giá trị hiện có
Bán một phần giá trị thuộc vốn

thuộc vốn Nhà nước để

Nhà nước hiện có tại doanh

chuyển thành công ty cổ phần

nghiệp


Đổi mới xí nghiệp quốc doanh
Nhiều địa phương đã tìm lối thoát và
đổi mới kinh tế từ cơ sở

Bối cảnh cổ phần
hóa

Cải tiến quản lý thử
nghiệm với khoán trong
nông nghiệp


Nền kinh tế và công nghiệp vẫn tăng chậm, xu

Cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập

hướng khủng khoảng. Các nguồn vốn bị cắt

trung quan liêu bao cấp, mô hình
công nghiệp kiểu Xô viết.

Bối cảnh cổ phần
hóa

Tập trung cho công nghiệp hoá ưu
tiên công nghiệp nặng

giảm và cấm vận của đế quốc Mỹ


Quá trình cổ phần hóa
Giai đoạn thí điểm cổ phần hóa
Giai đoạn 1990-1996

Chính sách đổi mới nền kinh tế thực hiện từ
năm 1986. Nhưng phải tới năm 1990 nội dung cổ
phần hóa doanh nghiệp nhà nước mới được
đưa ra.

Cổ phần hóa ở Việt Nam được
thực hiện theo đường lối thử và
sửa.

3 doanh nghiệp nhà nước do trung
ương quản lý và 2 doanh nghiệp nhà
nước do địa phương quản lý được cổ
phần hóa


Giai đoạn 1996-1998
Năm 1996 Chính phủ quyết định
tiến hành thử cổ phần hóa ở quy
mô rộng hơn.

Nghị định 28/CP và Nghị định số
25/CP

có 25 doanh nghiệp nhà nước đã được
chuyển thành công ty cổ phần.

giai đoạn thí điểm mô hình chính
sách cổ phần hóa


Giai đoạn đẩy mạnh CPH từ giữa năm 1998 trở đi
(Nghị định 44/1998/NĐ-CP)

Hàng loạt DN và bộ phận DNNN không cần nắm giữ 100% vốn được CPH

Chuyển thành các DN đa sở hữu có hoặc không có cổ phần nhà nước

văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, được sửa đổi, bổ sung hỗ trợ chính sách
cho CPH.


Ở THỜI KỲ ĐẦU CỦA GIAI ĐOẠN
CPH được triển khai rất mạnh mẽ, trên diện rộng

3 năm đầu (giữa năm 1998-2001) số DNNN và bộ phận DNNN được CPH là 745
DN.

Sau 1 năm có số lượng DN CPH giảm nhẹ (năm 2002 CPH được 164 DN) do Nghị định
64/2002/NĐ-CP
4 năm tiếp theo số DNNN và bộ phận DNNN được CPH tăng rất mạnh với số lượng lần lượt là 621, 856,
813, 359 DN

số CPH riêng trong 4 năm này đã chiếm gần gần 2/3 (63%)


Kết quả trên có được là nhờ

Đặc biệt, các cơ chế chính

chủ trương của Nghị quyết

sách trong các Nghị định

Đại hội Đảng

KẾT QUẢ

28/1997/ NĐ-CP, Nghị định
44/1998/NĐ-CP, Nghị định
64/2002/NĐ-CP


Ở NHỮNG NĂM TIẾP THEO CỦA GIAI
ĐOẠN

Đến năm 2011 tổng số có 3.976
Tốc độ CPH đã chững lại và giảm

DNNN và bộ phận DNNN đã hoàn

mạnh. Số lượng DNNN và bộ phận

thành CPH và chuyển sang hoạt

DNNN được CPH trong 5 năm 2007

động theo hình thức công ty cổ

- 2011 là 388 DN

phần


Tái cơ cấu DNNN

Thực hiện Quyết định 929/ QĐ-TTg Đề án tái cơ cấu
Giai đoạn thực hiện CPH nhằm
thúc đẩy tái cơ cấu DNNN từ
năm 2012 đến nay

DNNN giai đoạn 2011-2015


KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Sau 5 năm triển khai đã có nhiều cải thiện, vốn chủ sở hữu tăng; tỷ suất lợi nhuận riêng tổng tài sản của DNNN năm 2015 tăng
26% so với năm 2010,
Vốn chủ sở hữu tăng 57%,
Lợi nhuận trước thuế tăng 16%.
Vốn điều lệ bình quân của 2.400 DN cũng tăng 68%, l
Lợi nhuận sau thuế tăng 100%,
Nộp ngân sách tăng 47%.
Danh mục những ngành, lĩnh vực Nhà nước sẽ nắm giữ trên 75%, từ 67-75%, dưới 65% vốn điều lệ hoặc không giữ vốn sau khi
CPH


HẠN CHẾ
Quá trình tái cơ cấu hiện nay vẫn còn nhiều “ngổn

Mục tiêu của Chính phủ năm 2015 phải CPH 289 DN

ngang”, tiến độ chậm

nhưng 8 tháng đầu năm, mới có 95 DN thực hiện.

Tổng chung đến tháng 9/2015, 340 DN được CPH

Thoái vốn Nhà nước đến nay đạt 8.390 tỷ
đồng, so với hơn 23.700 tỷ đồng “đọng” lại
trong các lĩnh vực

hoàn thành 64% kế hoạch 2011 - 2015.


KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị máy móc của Công ty tại thời điểm 31/03/2015.

Tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính
Trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đơn vị tư vấn
Xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2015 để cổ phần hóa

Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa

Xây dựng phương án sử dụng đất trình các cơ quan có thẩm quyền.

Xây dựng Cơ cấu vốn Điều lệ
Lập Phương án sử dụng và sắp xếp lại


SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA QUA CÁC GIAI ĐOẠN
Giai đoạn

Số DN và bộ phận DN cổ phần hóa

Giai đoạn thí điểm CPH (1992 – giữa 1996) theo Quyết định 202-CT

5

Giai đoạn mở rộng thí điểm CPH (giữa 1996 – giữa 1998) theo Nghị định 28/CP và Nghị định 25/1997/NĐ-CP

25

Giai đoạn đầy mạnh CPH (giữa 1998 – 2011) theo các Nghị định 44/1998/NĐ-CP, 64/2002/NĐ-CP, 187/2004/NĐ-CP, 109/2007/NĐ-CP

3950


4 năm 1999 – 2002

909

4 năm 2003 – 2006

2649

4 năm 2007 – 2010

376

Năm 2011

16

Giai đoạn CPH nằm tái cơ cấu DNNN theo Quyết định 929/QĐ-Tg, các Nghị định 59/2011/NĐ-CP, 189/2013/NĐ-CP499

Năm 2012

13

Năm 2013

66

Năm 2014

143

Năm 2015

222

Năm 2016

55


DIỄN GIẢI THỰC TẾ

QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI


TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐỐI VỚI NƯỚC XUẤT KHẨU VỐN ĐẦU TƯ

Ngày 11/02/2015
Tổng Công ty Đường
sắt Việt Nam ban
hành Quyết định số
176/QĐ-ĐS
Ngày 22/9/2015 Bộ
Giao thông Vận tải
ban hành Quyết định
số 3412/QĐ-BGTVT

Giá trị thực tế của
doanh nghiệp để
cổ phần hóa
là: 1.197.941.

050.373
đồng 

Trong đó Giá trị
thực tế phần vốn
Nhà nước tại
doanh nghiệp
là: 800.589.634.

142 đồng 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×