Tải bản đầy đủ

Baithu hoach TH quan sat ĐBNST

TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN
Điểm

BÀI THU HOẠCH- THỰC HÀNH QUAN SÁT ĐBNST
NĂM HỌC 2017- 2018
Họ tên:……………………..........….Lớp………………

………………..

Thời gian:…………....Ngày kiểm tra……………….….

Câu 1: Chú thích các mức độ cấu trúc hiển vi của
NST
1......................................................................
2.....................................................................
3.....................................................................
4.....................................................................
5.....................................................................
Câu 2: Nêu chức năng của nhiễm sắc thể

Hình 1 Cấu trúc hiển vi của NST

Các hình 2, 3, 4 mô tả bộ NST bất thường ở người làm phát sinh các thể đột biến.

Hình 2

Hình 3

Câu 4: Tên gọi:................................
Số lượng NST.....................

Hình 4

Tên gọi:................................

Tên gọi:................................

Số lượng NST.....................

Số lượng NST.....................

P:

P:

Câu 5: Dùng sơ đồ lai giải thích cơ
chế phát sinh từng thể đột biến
P:
GP:
F1:

2nAA
nA

x

2n AA
.................

..............................................

GP:XX

x

XY

............................................

F1:...............................................

GP:

XX

x

XY

............................................

F1:...............................................


Câu 6: Nêu tên các thể đột biến và số NST tương ứng với các

Câu 7: Vẽ sơ đồ giải thích cơ chế phát sinh dạng 1, 2, 4.

hình từ 1 đến 6
Dạng1: (2n – 2)

Dạng 2: (2n – 1)

Dạng 4: (2n + 1)

Câu 8: Gia sử một loài 2n = 16. Nếu xảy ra đột biến thể 1 nhiễm kép
- Số NST trong một tế bào của thể đột biến này là bao nhiêu:..................................................................................................
- Số khả năng có thể xảy ra dạng đột biến này là bao nhiêu?....................................................................................................
Câu 8: Hoàn thành 3 sơ đồ dưới đây bằng cách điền các thôngtin thích hợp vào các số từ 1 đến 5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×