Tải bản đầy đủ

Hệ thống đề kiểm tra 15p, 45p, HK môn sinh 12 (1)

SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 phút LẦN 1 (HKI)- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian làm bài:15 phút, không kể thời gian giao đề

Họ tên:................................................................... Lớp:
Mã đề:
12-1
Câu 1 (4 điểm):
a, Bằng kiến thức đã học, em cho biết câu tục ngữ sau nói về vấn đề gì trong sinh học, giải thích.
“Trứng rồng lại nở ra rồng,
Liu điu lại nở ra dòng liu điu”
b, Em hãy chọn một câu tụ ngữ, ca dao khác có ý nhĩa tương tự.
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Câu 2 (3 điểm): Một đoạn gen có trình tự nucleotit của một mạch như sau:
Điền các nuclêotít vào các vị trí còn trống sao cho phù hợp (biết mạch 1 là mạch gốc)
Mạch 1:
3’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 5’
Mạch 2:
5’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 3’

Gen

mARN:
5’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 3’
Câu 3 (3 điểm): Có 2 gen, mỗi gen nhân đôi 3 lần, các gen con tạo ra đều phiên mã 4 lần, mỗi phân tử
mARN tạo ra để cho 5 riboxom trượt qua một lần. Xác định:
a, Số gen con tạo ra.
b, Số phân tử mARN tạo ra.
c, Số chuỗi polipeptit hình thành
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 phút LẦN 1 (HKI)- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian làm bài:15 phút, không kể thời gian giao đề

Họ tên:................................................................ Lớp:


12A2
Mã đề:
12-2
Câu 1 (3 điểm):
a, Bằng kiến thức đã học, em cho biết câu tục ngữ sau nói về vấn đề gì trong sinh học, giải thích.
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”
b, Em hãy chọn hai câu tụ ngữ, ca dao khác có ý nhĩa tương tự.
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Câu 2 (3 điểm): Một đoạn gen có trình tự nucleotit của một mạch như sau:
(1)- AAX XXX AAA TTT XGA XXA XAT – (2)
Đoạn gen này được phiên mã và dịch mã tổng hợp các axít amin, trong đó axít amin đầu tiên là
Isoleuxin. Biết rằng Isoleuxin được mã hóa bởi bộ ba 5’- UAX -3’.
a, Mạch cho trên là mạch gốc hay mạch bổ sung.
b, Điền chiều tổng hợp vào vị trí số (1) và (2)
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Câu 3 (4 điểm): Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Xác định:
- Số nhiếm sắc thể trong các thể ba nhiễm, ba nhiếm kép
- Có bao nhiêu trường hợp thể 3 có thể xảy ra?
- Có bao nhiêu trường hợp thể 1 kép có thể xảy ra?
- Có bao nhiêu trường hợp đồng thời xảy ra cả 3 đột biến; thể 0, thể 1 và thể 3?
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 phút LẦN 1 (HKI)- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian làm bài:15 phút, không kể thời gian giao đề
Họ tên:................................................................... Lớp:
Mã đề:
12-3
Câu 1 (4 điểm):
a, Bằng kiến thức đã học, em cho biết câu tục ngữ sau nói về vấn đề gì trong sinh học, giải thích.
“Trứng rồng lại nở ra rồng,
Liu điu lại nở ra dòng liu điu”
b, Em hãy chọn một câu tụ ngữ, ca dao khác có ý nhĩa tương tự.
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Câu 2 (3 điểm): Một đoạn gen có trình tự nucleotit của một mạch như sau:
Điền các nuclêotít vào các vị trí còn trống sao cho phù hợp (biết mạch 1 là mạch gốc)
Mạch 1:
3’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 5’
Mạch 2:
5’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 3’

Gen

mARN:
5’ UAA XXA GAU AGG XXG GUA XXA XXX 3’
Câu 3 (3 điểm): Có 2 gen, mỗi gen nhân đôi 3 lần, các gen con tạo ra đều phiên mã 4 lần, mỗi phân tử
mARN tạo ra để cho 5 riboxom trượt qua một lần. Xác định:
a, Số gen con tạo ra.
b, Số phân tử mARN tạo ra.
c, Số chuỗi polipeptit hình thành
Giải
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 1- KHỐI 12- Mã đề 12.1
Câu
1
(4 điểm)

Nội dung
a, nói lên hiện tượng di truyền
b, HS lấy VD

2
(4 điểm)
3
( 2 điểm)

Điểm
2
2

4
P = 2x23x3x5 = 320
2


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: 15 PHÚT – LẦN 1
Khối: 11, 12
Thời gian kiểm tra: Tiết 8

Lớp

Sĩ số

11A1
11A2
11A4
11D4
12A1
12A2
12D4
TỔNG

43
40
33
43
40
46
48
293

Nhận xét:

Giỏi
SL
7
19
2
13
23
23
28
115

Khá
%
0.16
0.48
0.06
0.30
0.58
0.50
0.58
0.39

SL
14
10
4
17
11
10
4
70

%
0.33
0.25
0.12
0.40
0.28
0.22
0.08
0.24

Trung bình
SL
%
16
0.37
11
0.28
25
0.76
11
0.26
6
0.15
16
0.35
6
0.13
91
0.31

Yếu
SL
6
0
2
2
10
0
0
20

%
0.14
0.00
0.06
0.05
0.25
0.00
0.00
0.07


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HKI)- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao đề

I. Mục tiêu của đề kiểm tra
Kiểm tra 1 tiết - Chương trình cơ bản lớp 12
II. Ma trận đề
Chủ đề kiểm tra

Nhận biết

Chương I:Cơ chế di
truyền và biến dị

Gen, ARN, Protein

40% = 5 điểm
Chương II: Tính QL
của HTDT:
Hiện tượng PLĐL và
hiện tượng HVG
20% =5 điểm
10 điểm `~100%

40%= 2 điểm.

III. Câu hỏi đề kiểm tra

Thông hiểu

Quy luật phân li
độc lập

2 điểm ~20%

40%= 2điểm.
2 điểm ~ 20%

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Đột biến thể lệch
bội
Đột biến thể lệch
bội
40% = 2 điểm.
20% = 1điểm.
Tính tỷ lệ giao tử
và tỷ lệ kiểu hình
trong phép lai tự
thụ phấn
40% = 3 điểm
5 điểm=50%
1 điểm= 10%


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2015
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (2 điểm): Chọn phương án đúng (Đ) hoặc sai (S)
a. Một phân tử ADN là một gen
b. Chiều dài của phân tử mARN trưởng thành của TBNT bằng chiều dai của gen cấu trúc tạo ra nó.
c. Một đoạn AND có 3000 nucleotit thì chiều dài của nó là 5100Ao
d. Cấu trúc chuỗi polipeptit do vùng điều hòa của gen quy định.
Câu 2 (2 điểm) Thế nào là sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng? Vì sao lại có hiện tượng đó?
Câu 3 (3 điểm): Ở cà độc dược 2n = 24, trong quần thể thấy xuất hiện một số cá thể có 23 NST, 25 NST,
22 NST và 26 NST. Hãy cho biết:
a. Tên gọi của các cá thể này.
b. Số trường hợp xảy ra thể 3 kép.
Bd
, tần số HVG (f) = 20%
bD
a. Tính tỷ lệ từng loại giao tử được tạo ra
b. Nếu cho cá thể trên tự thụ phấn. Xác định tỷ lệ cá thể có KG đồng hợp lặn.
Câu 4 (3 điểm): Cho cá thể có KG Aa


IV. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- KHỐI 12

Câu hỏi
Câu 2
(2 điểm)

Câu 2
(2 điểm)

Câu 3
(2 điểm)

Nội dung trả lời
a. S
b. S
c. Đ
d. S
a. Sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng: là hiện tượng di truyền mà trong đó
các tính trạng không phụ thuộc vào nhau, sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ
thuộc vào cặp tính trạng kia và chúng phân li ĐL với nhau.
b. Nguyên nhân: là do cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp NST khác
nhau, dẫn đến trong giảm phân và thụ tinh chúng đã PLĐL và tổ hợp tự do với nhau.
Do các gen PLĐL và tổ hợp tự do với nhau nên các tính trạng do chúng quy định
cũng phân li độc lập với nhau.
a. Tên các dạng đột biến lệch bội :
Cơ thể có 23 NST = 2n – 1 (thể một)
Cơ thể có 25 NST = 2n + 1 (thể ba)
Cơ thể có 22 NST = 2n – 2 (thể không)
Cơ thể có 26 NST = 2n + 2 (thể bốn).
b. Số trường hợp thể 3 kép: C 122 = 66
a. ABd = AbD = aBd = abD = ½ x (50% - 20% /2) = 20%
ABD = Abd = aBD = abd = 20% /2 = 5%

Câu 4
(2 điểm)

b. Cá thể mang KG đồng hợp lặn: aa

bd
= 0.05 x0.05
bd

Điểm
0.5
điểm/
câu

1

1

2
1

2
1


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: 1 TIẾT
Khối: 11, 12
Thời gian kiểm tra: Tiết 16

Lớp

Sĩ số

11A1
11A2
11A4
11D4
12A1
12A2
12D4
TỔNG

43
40
33
43
40
46
48
293

Nhận xét:

Giỏi
SL
21
20
25
0
19
23
7
115

Khá
%
0.49
0.50
0.76
0.00
0.48
0.50
0.15
0.39

SL
7
19
6
13
13
23
7
88

%
0.16
0.48
0.18
0.30
0.33
0.50
0.15
0.30

Trung bình
SL
%
13
0.30
1
0.03
2
0.06
28
0.65
9
0.23
0
0.00
34
0.71
87
0.30

Yếu
SL
2
0
0
2
0
0
0
4

%
0.05
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 2- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 - 2015
Thời gian làm bài:15 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 2 (4 điểm): Phân biệt quần thể ngẫu phối với quần thể tự phối.
Câu 3 (4 điểm): Nêu nguyên nhân phát sinh của một số bệnh, hội chứng sau (điền thông tin vào cột
nguyên nhân phát sinh):
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên bệnh, hội chứng
Bệnh bạch tạng
Bệnh phenylketonieu
Bệnh máu khó đông
Bệnh mù màu
Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm
Bệnh ung thư máu
Hội chứng Patau
HC Etuot
HC Đao
HC Claipenter

Nguyên nhân phát sinh

Câu 3 (2 điểm): Cho quần thể Po có 100% Aa. Sau 3 thế hệ tự phối cấu trúc di truyền của quần thể này như
thế nào?
-------------------------HẾT-----------------------------


BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 2- KHỐI 12

Câu 1
(4 điểm)

Câu 2
(4 điểm)

Quần thể Tự phối
Làm giảm tỉ lệ dị hợp và tăng
dần tỉ lệ đồng hợp
Các cá thể chỉ xảy ra sự tự
phối.
Thành phần kiểu gen thay đổi
qua các thế hệ.
Kiểu gen phân thành các dòng
thuần khác nhau
Không tạo ra biến dị phong phú
TT
Tên bệnh, hội chứng
1n Bệnh bạch tạng

n
ph
át
sin
h

Quần thể Ngẫu phối
Tạo trạng thái cân bằng di truyền cho
quần thể
Có cấu trúc di truyền p2AA + 2pqAa +
q2aa
Thành phần kiểu gen đợc duy trì ổn
định
Nổi bật bởi đặc điểm đa hình

4 điểm

Tạo ra nguồn biến dị phong phú
Nguyên
Đột biến gen lặn/ NST thường

2
3
4
5

Câu 3
(2 điểm)

Bệnh phenylketonieu
Đột biến gen lặn/ NST thường
Bệnh máu khó đông
Đột biến gen lặn/ NST X
Bệnh mù màu
Đột biến gen lặn/ NST X
Bệnh thiếu máu hồng cầu Đột biến gen trội dạng thay thế cặp
hình lưỡi liềm
TA = AT ở vị trí số 6 tlàm thay thế
1 aa của phân tử Hb
6
Bệnh ung thư máu
Mất đoạn NST 21
7
Hội chứng Patau
3 NST 13 (2n + 1)
8
HC Etuot
3 NST 18 (2n + 1)
9
HC Đao
3 NST 21 (2n + 1)
10 HC Claipenter
3 NST 23 (2n + 1): XXY
Cấu trúc DT sau 3 thế hệ tự phối: 7/16AA + 1/8 Aa + 7/16 aa

0.4 điểm/ý

2 điểm


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: 15 phút – Lần 2
Khối: 11,12
Thời gian kiểm tra: Tiết 28

Lớp

Sĩ số

11A1
11A2
11A4
11D1
12A1
12A2
12D4
TỔNG

43
40
33
43
40
46
48
293

Giỏi
SL
11
25
11
19
8
0
1
75

%
0.26
0.63
0.33
0.44
0.20
0.00
0.02
0.26

Khá
SL
15
8
16
10
22
4
5
70

%
0.35
0.20
0.48
0.23
0.55
0.09
0.10
0.24

Trung bình
SL
%
17
0.40
7
0.18
6
0.18
9
0.21
10
0.25
11
0.24
42
0.88
91
0.31

Yếu
SL
0
0
0
5
0
31
0
20

%
0.00
0.00
0.00
0.12
0.00
0.67
0.00
0.07

Nhận xét:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 - 2015
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao
đề

Bước 1. Xác định mục tiêu của đề kiểm tra:
Kiểm tra học kì I
Bước 2: Hình thức kiểm tra:
- TNTL: 2 câu = 5 điểm
- TNKQ: 20 câu = 5 điểm  0,4 điểm/câu
Bước 3: Ma trận đề
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Chủ đề
Chương I:
Cơ chế di
truyền và
biến dị

32% tổng
điểm = 3,2
điểm (8 câu)
Chương II:
Tính quy
luật của hiện
tượng di
truyền

Nhận biết
- Biết được
dạng đột biến
gen.
- Biết được một
số bệnh tật ở
người liên quan
đến đến đột
biến gen, đột
biến NST.
- Nêu được hậu
quả và ý nghĩa
của các dạng
ĐB cấu trúc
NST.
- Nắm được
đặc điểm và
ứng dụng của
thể đa bội.
50 %
= 1,6 điểm
(4 câu)
- Nhớ được bản
chất của phép
lai phân tích.

Mức độ nhận thức
Vận dụng ở cấp
Thông hiểu
độ thấp
- Phân biệt được
các dạng đột biến
gen.
- Chỉ ra được các
dạng đột biến số
lượng NST qua số
lượng NST trong
tế bào.
- Hiểu rõ đặc điểm
của thể dị đa bội.
- Giải thích được
vì sao ADN con
sinh ra gống ADN
mẹ

37,5 %
= 1,2 điểm
(3 câu)
- Nhận biết được
gen quy định tính
trạng ở nhân hay tế
bào chất bằng các
phép lai thông
thường.
- Phân biệt rõ đặc
điểm di truyền do

Vận dụng ở cấp độ cao
- Tính được số lượng các
loại nu của gen sau đột
biến.

12,5%
= 0,4 điểm (1 câu)
- Xác định được
tỉ lệ kiểu gen,
kiểu hình ở đời
con khi cho lai
các dạng bố mẹ
với nhau.
- Biết cách xác
định tỉ lệ các

- Biện luận được để tính
xác suất KH ở đời con về
một tính trạng do gen
nằm trên NST giới tính
quy định.


gen quy định tính
trạng nằm trên
NST giới tính.
40% tổng
điểm = 4,0
điểm (9 câu)
Chương III:
Di truyền
học quần thể

12% tổng
điểm = 1,2
điểm (3 câu)
Chương IV:
Ứng dụng di
truyền học

16% tổng
điểm = 1,6
điểm( 4 câu)
10 điểm (25
câu)

11% hàng = 0,4
điểm
(1 câu)

22% hàng = 0,8
điểm
(2 câu)

- Nêu được các - Chỉ ra được đặc
bước kĩ thuật
điểm của dòng
cấy gen.
thuần.
- Nhớ được các
thành tựu của
CN gen.
- nêu được các
thành tựu của
công nghệ tế
bào động vật.
60% hàng
40% hàng
= 1,2 điểm
= 0,4 điểm
(3 câu)
( 1 câu)
3,2 điểm =32% 2,4 điểm = 24%
(8 câu)
(6 câu)

Bước 4: Câu hỏi đề kiểm tra
Bước 5: Biểu điểm chấm

giao tử tạo ra
trong trường hợp
liên kết gen
không hoàn toàn.
56% hàng = 2,4
điểm
(6 câu)
- Xác định được
tỉ lệ của một KH
ở đời sau trong
trường hợp quần
thể tự thụ phấn.
- Biết cách xác
định trạng thái
cân bằng của
quần thể.
66,6%
= 0,8 đ (2 câu)

3,2 điểm = 32%
(8 câu)

11% hàng = 0,4 điểm
( 1câu)
- Xác định được tỉ lệ của
một KG ở thế hệ sau theo
định luật Hacđi- Vanbeg.

33,7%
= 0,4đ (1 câu)

1,2 điểm = 12%
(3 câu)


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ I- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 - 2015
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao
đề

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
I. TRẮC NGHIỆM
1: Xác định tỉ lệ KG, KH quy luật phân ly
2: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ
cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh
được 2 người con nêu trên là:
3: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỉ lệ loại kiểu hình mang 2 tính
trội và 2 tính lặn ở F1 là
4: Một đơn vị tái bản có 20 đoạn Okazaki, số đoạn mồi của đơn vị tái bản trên là
5: Cá thể có kiểu gen

AB
AB
tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen
thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen đều
ab
Ab

xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%
6: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:
7: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
9: Enzim nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là
10: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?
11: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?
12: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa
bao nhiêu loại mã bộ ba?
13: Vùng điều hoà là vùng
14: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
15: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
16: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
17: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
18: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:
19: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là
20: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền
trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết
của mình bằng cách nào?
II. TỰ LUẬN
21. Đặc điểm nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã, phân biệt các quy luật, hiện tượng di truyền.
22. Bài tập di truyền quần thể


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2015
MÔN: SINH HỌC KHỐI 12
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề )

Điểm:...............................

MÃ ĐỀ A

Họ và tên:………………………………………………………………..Lớp:……………………
I. Phần trắc nghiệm: (0,25 điểm/1câu 5 điểm )
Câu 1
ĐA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu 1: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng
tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai
A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.
C. đều có kiểu hình khác bố mẹ.
D. đều có kiểu hình giống bố mẹ.
Câu 2: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn
lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất
họ sinh được 2 người con nêu trên là:
A. 3/16.
B. 3/64.
C. 3/32.
D. 1/4.
Câu 3: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỉ lệ loại kiểu hình mang 2
tính trội và 2 tính lặn ở F1 là
A. 9/16
B. 6/16
C. 6/16
D. 3/16
Câu 4: Một đơn vị tái bản có 20 đoạn Okazaki, số đoạn mồi của đơn vị tái bản trên là
A. 20
B. 22
C. 24
D. 21
Câu 5: Cá thể có kiểu gen

AB
AB
tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen
thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen
ab
Ab

đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%
A. 16%
B. 4%
C. 9%
D. 8%
Câu 6: Với 2 alen A và a, bắt đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa, ở thế hệ tự thụ phấn thứ n, kết quả sẽ là:
n

1
1−  ÷
A. AA = aa =
 2  ; Aa =
2
n

n

1
 ÷.
2
2

1
1
C. AA = Aa =  ÷ ; aa = 1 −  ÷ .
2
2

2

2

1
1
B. AA = aa = 1 −  ÷ ; Aa =  ÷ .
2
2
n

1
D. AA = Aa = 1 −  ÷ ; aa =
2

n

1
 ÷.
2

Câu 7: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
A. Hiện tượng thoái hóa giống.
B. Tạo ra dòng thuần.
C. Tạo ra ưu thế lai.
D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.
Câu 8: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?
A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.
B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân.
C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.
D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai.
Câu 9: Enzim nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là
A. restrictaza.
B. ligaza.
C. ADN-pôlimeraza.
D. ARN-pôlimeraza.


Câu 10: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen?
A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.
B. Tạo ra cừu Đôly.
C. Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín.
D. Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
Câu 11: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?
A. Giúp tạo giống vi sinh vật sản xuất các sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp.
B. Giúp tạo giống cây trồng sản xuất chất bột đường, protêin trị liệu, kháng thể trong thời gian ngắn.
C. Giúp tạo ra các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng sản phẩm cao.
D. Giúp tạo giống mới sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người.
Câu 12: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có
tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
A. 6 loại mã bộ ba.
B. 3 loại mã bộ ba.
C. 27 loại mã bộ ba.
D. 9 loại mã bộ ba.
Câu 13: Vùng điều hoà là vùng
A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin
B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
C. mang thông tin mã hoá các axit amin
D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã
Câu 14: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
A. UGU, UAA, UAG
B. UUG, UGA, UAG
C. UAG, UAA, UGA
D. UUG, UAA, UGA
Câu 15: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 16: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
A. 1800
B. 2400
C. 3000
D. 2040
Câu 17: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
A. nhân con
B. tế bào chất
C. nhân
D. màng nhân
Câu 18: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:
A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 19: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một NST.
C. mất đoạn, chuyển đoạn.
D. chuyển đoạn trên cùng một NST.
Câu 20: Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền
trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết
của mình bằng cách nào?
A. Cho F1 lai phân tích.
B. Cho F2 tự thụ phấn.
C. Cho F1 giao phấn với nhau.
D. Cho F1 tự thụ phấn.
II. Tự luận


Câu 1(2điểm): Vì sao hai phân tử ADN con tạo ra sau nhân đội lại giống nhau và giống với AND mẹ?
Câu 2(3 điểm)
Cho 2 quần thể: Quần thể 1 ở thế hệ xuất phát có 100% Aa
Quần thể 2 ở thế hệ xuất phát có 100% AA
Xác định cấu trúc di truyền của quần thể 1 và 2 sau 3 thế hệ tự phối
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2015
MÔN: SINH HỌC KHỐI 12
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề )

Điểm:...............................

MÃ ĐỀ B

Họ và tên:…………………………………………..Lớp:………………………………….
I. Phần trắc nghiệm: (0,25 điểm/1câu 5 điểm )
Câu 1
ĐA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu 1: Ý nghĩa của công nghệ gen trong tạo giống là gì?
A. Giúp tạo giống vi sinh vật sản xuất các sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp.
B. Giúp tạo giống cây trồng sản xuất chất bột đường, protêin trị liệu, kháng thể trong thời gian ngắn.
C. Giúp tạo ra các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng sản phẩm cao.
D. Giúp tạo giống mới sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người.
Câu 2: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối
đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
A. 6 loại mã bộ ba.
B. 3 loại mã bộ ba.
C. 27 loại mã bộ ba.
D. 9 loại mã bộ ba.
Câu 3: Vùng điều hoà là vùng
A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin
B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
C. mang thông tin mã hoá các axit amin
D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã
Câu 4: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
A. UGU, UAA, UAG B. UUG, UGA, UAG C. UAG, UAA, UGA D. UUG, UAA, UGA
Câu 5: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 6: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
A. 1800
B. 2400
C. 3000
D. 2040
Câu 7: Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:
A. nhân con
B. tế bào chất
C. nhân
D. màng nhân
Câu 8: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:
A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 9: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổII. Tự luận
Câu 1(2điểm): Vì sao hai phân tử ADN con tạo ra sau nhân đội lại giống nhau và giống với AND mẹ?
Câu 2(3 điểm)
Cho 2 quần thể: Quần thể 1 ở thế hệ xuất phát có 100% Aa
Quần thể 2 ở thế hệ xuất phát có 100% AA


Xác định cấu trúc di truyền của quần thể 1 và 2 sau 3 thế hệ tự phối
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


BIỂU ĐIỂM CHẤM- ĐỢT 1
MÃ ĐỀ A
Câu 1
ĐA A

2
B

3
C

4
B

5
D

6
A

7
C

8
B

9
B

10
B

11
D

12
C

13
B

14
C

15
B

16
C

17
B

18
A

19
B

20
A

2
C

3
B

4
C

5
B

6
C

7
B

8
A

9
B

10
A

11
A

12
B

13
C

14
B

15
D

16
A

17
C

18
B

19
B

20
B

MÃ ĐỀ B
Câu
ĐA

1
D

Câu1(4điểm)
b

Câu2(2điểm)

Nội dung trả lời
Vì quá trình nhân đôi được thực hiện theo 2 nguyên tắc: NTBS và NTBBT
- NTBS: Một bazo lớn đi với một bazo bé:
AG – Tmt, TG – AMT, GG – XMT, XG - GMT
- NTBBT: Một mạch làm khuôn để tổng hợp nên mạch mới
- QT 1: 1/16AA : 1/8Aa: 1/16 aa
- QT 2: 100% AA

Điểm
2

3


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: Học kì I
Khối: 11,12
Thời gian kiểm tra: Tiết 36

Lớp

Sĩ số

11A1
11A2
11A4
11D1
12A1
12A2
12D4
TỔNG

43
40
33
43
40
46
48
293

Giỏi
SL
36
28
22
3
11
16
1
117

%
0.84
0.70
0.67
0.07
0.28
0.35
0.02
0.40

Khá
SL
7
11
4
10
8
11
3
70

%
0.16
0.28
0.12
0.23
0.20
0.24
0.06
0.24

Trung bình
SL
%
0
0.00
1
0.03
7
0.21
23
0.53
18
0.45
19
0.41
20
0.42
91
0.31

Yếu
SL
0
0
0
7
3
0
24
20

%
0.00
0.00
0.00
0.16
0.08
0.00
0.50
0.07

Nhận xét:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………


SỞ GD VÀ ĐT TP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 2 (HKII)- KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC -NĂM HỌC: 2015 – 2015
Thời gian làm bài:15 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (4 điểm):
a. Theo quan niệm hiện đạt nhân tố tiến hóa là gì, có những nhân tố tiến hóa cơ bản nào?
b. Vì sao giáo phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa?
Câu 2 (6 điểm): Con La không có khả năng sinh sản, chúng là kết quả của quá trình lai xa giữa con Lừa và
con Booc đô.
a. Giá trị thích nghi của con La là bao nhiêu?
b. Con La có bị cách li sinh sản không? vì sao?

-------------------------HẾT-----------------------------


BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 1- KHỐI 12 (HKII)

Câu

1
(4 điểm)

2
(6điểm)

Nội dung
a.
* Nhân tố tiến hóa là nhân tố thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
* Các CTTH cơ bản
- Đột biến
- Giao phối không ngẫu nhiên
- CLTN
- Di nhập gen
- Các yếu tố ngẫu nhiên
b. GPKNN không được xem là nhân tố tiến hóa vì: GPKNN dẫn tới trạng
thái cân bằng của quần thể, khi ở trạng thái cân bằng thì GPKNN không
làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
a. Con La không có khả năng sinh sản nên giá trị của con La bằng không
b. Con La đang bị cách li sau hợp tử
* Vì:
- Có 2 mức độ cách li là trước và sau hợp tử. Con La là kết quả giao pối
giữa Lừa và Ngựa nhưng không có khả năng sinh sản
- Mọi chướng ngại ngăn cản làm cho con lai không có khả năng sinh sản
đều dẫn tơi cách li sinh sản

Điểm

2

2
3
3


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: 15 PHÚT – LẦN 1- HKII
Khối: 11, 12
Thời gian kiểm tra: Tiết 8

Lớp

Sĩ số

11A1
11A2
11A3
11A4
11D1
11D2
11D3
11D4
11D5
12A1
12A2
12D4
TỔNG

43
40
40
33
43
29
46
38
41
40
46
48
487

KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2- HKII
Giỏi
Khá
Trung bình
SL
%
SL
%
SL
%
26
0.60
5
0.12
9
0.21
16
0.40
3
0.08
10
0.25
8
0.20
10
0.25
22
0.55
29
0.88
2
0.06
1
0.03
12
0.28
13
0.30
18
0.42
29
1.00
0.00
0.00
24
0.52
22
0.48
0
0.00
24
0.63
6
0.16
8
0.21
23
0.56
7
0.17
11
0.27
26
0.65
5
0.13
7
0.18
15
0.33
29
0.63
2
0.04
28
0.58
7
0.15
10
0.21
260
0.53
109
0.22
98
0.20

Yếu
SL
3
11
0
1
0
0
0
0
2
0
3
20

%
0.07
0.28
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.06
0.04

Nhận xét:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×