Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI 7
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có
chữ số 0 ở thương.
- Aùp dụng để giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1:hướng dẫn thực hiện phép
chia.
Mục tiêu :
Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ

số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.
Tiến hành :
Phép chia 9450 : 35 ( trường hợp có
chữ số 0 ở hàng đơn vị của thương).
Viết phép chia.
HS đặt tính và tính.
Hướng dẫn HS đặt tính và tính như SGK.
Phép chia 10105 : 43 là phép chia hết hay
phép chia có dư? Vì sao?
Chú ý nhấn mạnh lần chia cuối cùng 0
chia 35 được 0 viết vào thương ở bên phải

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- HS lên bảng làm, cả
lớp làm vào nháp.
- Là phép chia hết vì có
dư bằng 0.


số 7.
Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên.
Phép chia 2448 :24 ( trường hợp chữ
số 0 có hàng chục của thương).
Viết phép chia.
Yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép
chia này tương tự như trên.
Phép chia này là chia hết hay có dư?
Nhấn mạnh lần chia thứ hai 4 chia 24
được 0 viết vào thương ở bên phải của số 1.
Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia này.

- HS lên bảng làm.
- Là phép chia có dư.
- Thực hành phép chia.
- Nêu.

Kết luận:
Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép


chia thương có chữ số 0.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu :
Aùp dụng để giải các bài toán có liên
quan.
Tiến hành :
Bài tập 1:
Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Yêu cầu HS tự đăït tính rồi tính.
Yêu cầu cả lớp Nhận xét bài làm trên
bảng.
Nhận xét và cho điểm.
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS tự tóm tắt và trình bày bài
giải toán.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài.

-

Trả lời
Thực hiện.
Nhận xét
Nghe

- Đọc
- Tóm tắt.
- Nghe
- Đọc
- Trả lời
- Ta phải biết độ dài hai
cạnh.
- Trả lời .


Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Muốn tính được chu vi và diện tích của
- Nêu ý kiến .
mảnh đất ta phải biết được gì?
Bài toán cho biết những gì về các cạnh
- Nghe
của mảnh đất?
Em hiểu thế nào là tổng hai cạnh liên tiếp?
- Aùp dụng bài toán tìm
Vẽ hình chữ nhật và giảng hai cạnh liên
hai số khi biết tổng và
tiếp chính là tổng của một chiều dài và một
hiệu của hai số đó.
chiều rộng.
Ta có cách nào tính được chiều dài và
chiều rộng của mảnh đất?
Yêu cầu HS làm bài.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×