Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

BÀI 7
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0
I.Mục tiêu: Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường
hợp có chữ số 0 ở thương.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học
T
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
L
5’ 1. Bài cũ:
Đặt tính và tính kết quả:
Hai học sinh lên bảng làm bài
a. 4935 : 44
b. 17826 : 48
Cả lớp nhận xét bài bạn
GV nhận xét chung, ghi điểm.
2. Bài mới:
a. Trường hợp thương có chữ
8’ số 0 ở hàng đơn vị:
9450 : 35 = ?

- Học sinh lắng nghe, cảm thụ
- Đặt tính
- Trả lời những câu hỏi nhỏ của
- GV hướng dẫn học sinh thực giáo viên VD như: 94 chia 35
hiện từ trái sang phải
được mấy lần ? Để củng cố kĩ
Lần 1: 94 chia cho 35 được 2, năng tìm thương qua từng bước
viết 2;
chia.
2 nhân 5 bằng 10; 14 trừ 10 bằng
4, viết 4 nhớ 1;
2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7;
9 trừ 7 bằng 2, viết 2
9450 35
24
2
Lần 2: Hạ 5, được 245; 245 chia
35 bằng 7, viết 7;


7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng
0, viết o nhớ 3;
7 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng
24;
24 trừ 24 bằng 0, viết 0.

7’

18


2’

9450 35
` 245 27
00
Lần 3: Hạ 0; 0 chia 35 được 0, Học sinh lắng nghe, lĩnh hội
viết 0
0 nhân 35 bằng 0; 0 trừ 0 bằng 0
9450 35


245 270
000
Chú ý: Ở lần chia thứ ba ta có 0
chia 35 được 0; phải viết chữ số
0 ở vị trí thứ ba của thương.
b. Trường hợp thương có chữ
số 0 ở hàng chục:
2448 : 24 = ?
GV hướng dẫn học sinh thực
hiện tương tự bài ở trường hợp 1.
Chú ý: Ở lần chia thứ hai ta có 4
chia 24 được 0; phải viết 0 ở vị
trí thứ hai của thương.
3. Thực hành
HS đọc đề, làm bài vào vở 4 HS
Bài 1/84 SGK ( dòng 1,2)
lên bảng làm bài. HS cả lớp nhận
GV ghi đề bài lên bảng
xét


Gọi 4 HS lên bảng làm bài
GV nhận xét chung

Kết quả:
8750 35
175 250
0000

*. HSG:
Tính nhanh biểu thức sau:
(1 + 3 + 5 + 7 +….+ 97 + 99) x
(45 x 3 – 45 x 2 – 45)
2996 28
4. Củng cố:
196 107
Nối phép chia với kết quả đúng:
00
HS giỏi làm bài
11780 : 42

405

407

409

23520 56
112 420
0000
2420 12
020 201
8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×