Tải bản đầy đủ

hay nhất thời đại 1 hhhhhh

Đề tài:

Ứng dụng tin học vào việc trích và xử lí từ kỳ thi

Tốt Nghiệp Phổ Thông Cơ Sở Cho Tuyển Sinh 10

I . ĐẶT VẤN ĐỀ

Hằng năm sau kỳ thi TNPT cơ sở, các trường trung học phổ thông trong
tỉnh đều lên kế hoạch về công tác tuyển sinh 10 theo hướng dẫn của Sở Gíao
Dục và đào tạo mỗi tỉnh.

Để hoàn thành công tác tuyển sinh 10, trong giai đoạn này không thể
thiếu sự hỗ trợ của máy tính, và người lập trình để giải quyết bài toán tuyển
sinh.

Trường trung học phổ thông Long Xuyên làm theo hướng lấy dữ liệu từ
kỳ thi TNPT cơ sở hàng năm để để tuyển sinh 10 .


II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT


1. Qúa trình phát triển kinh nghiệm : Nhận thấy công tác tuyển sinh
10 hành năm của mỗi trường phổ thông trung học qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi
nhiều thời gian, nhiều công sức của mỗi thành viên trong Ban Xét tuyển. Mỗi
công đoạn có cách tổ chức và thực hiện riêng. Riêng việc lập bảng xét tuyển
sinh 10 , nếu trường nào biết sử dụng máy tính và lập trình để giải quyết trong
khâu nhập liệu và xử lí kết quả theo yêu cầu thì công việc sẽ nhanh và đạt hiệu
qủa cao.

Qua nhiều năm liền , trường trung học phổ thông Long Xuyên không
nhập dữ liệu từng phiếu tuyển sinh bằng Word, hoặc Excel mà sử dụng chương
trình để xử lí dữ liệu cho kết qủa bằng ngôn ngữ lập trình: trước đây là Foxpro
For Dos , bây giờ là Foxpro for Win.

A . Chuẫn bị ban đầu

a. Tổ chức : Các DBF chính sử dụng cho tuyển sinh 10 năm học 20022003

-

Tệp THISINH.DBF của kỳ thi TNPT cơ sở có tổng số 24491
học sinh đổi thành tệp DULIEU.DBF cho Tuyển 10

-

Tệp HOIDONG.DBF có 54 hội đồng thi


-

Tệp TRUONG.DBF có 103 trường THCS

-

Tệp TSLX03.DBF là tệp chứa toàn bộ dữ liệu trích và nhập

-

Tệp TUYEN10.DBF là nội dung các mẫu tin đã được tuyển


b. Tham khảo các tài liệu :

-

Tham khảo hướng dẫn Tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 hệ trung
học phổ thông năm học 2003-2004 của sở GD và ĐT An Giang
số 540 /GDĐT

-

Mẫu Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 , mẫu Phiếu
xét tuyển của từng thí sinh … để tổ chức dữ liệu, thiết kế màn
hình phục vụ lập trình .

c. Lập trình giải quyết bài toán Tuyển sinh 10

 Chọn ngôn ngữ lập trình : Foxpro for Win

 Phần mềm VietKey, bảng mã TCVN3 để tương thích với dữ liệu
kỳ thi TNPTCS và có hướng sử dụng lâu dài cấp PTTH , kỳ thi
tốt nghiệp PT trung học.


d. Thử nghiệm, điều chỉnh, áp dụng : Chương trình đã sử dụng trong
kỳ tuyển sinh 10 năm hoc 2003-2004 đạt hiệu qủa. Và sẽ sử dụng trong các
năm học kế tiếp.

B. Sử dụng chương trình

a . Yêu cầu máy, cài đặt : Máy tính từ 586 trở lên để xử lí nhanh

-

Cài đặt Foxfro For Win . Phần mềm VietKey hay ABC và
chọn bảng mã TCVN3

-

Chép thư mục TS10_03 (tuyển 10 năm 2003 ) từ đĩa CD sang
đĩa cứng C

-

Xóa thuộc tính chỉ đọc (clear) tất cả tập tin trong thư mục
TS10_03 .

-

Máy in : Cài đặt máy in LQ 2170 hoặc 2180 để in khổ A3

b. Thực hiện chương trình: Người sử dụng chương trình nên có kiến
thức về sử dụng phần mềm và Foxpro for Win


- Khởi động Foxpro For Win

- Dùng lệnh Set defa to c:\TS10_03 để xác
định ổ đĩa và thư mục làm việc.

-

Dùng lệnh DO TUYEN10.APP để thi hành
chương trình hoặc tạo biểu tượng trên màn hình để thi hành như:

c. Màn hình chính của chương trình:


d. Các chức năng của chương trình TUYEN10

Menu Bar ( thanh ngang ) có 5 mục :

1. Mục Tham khảo có các mục chọn :


-

Chọn Xem kết qủa TN ….. màn hình Tham khảo có ý nghĩa :

Nếu bạn dùng chuột chọn mục không, màn hình sẽ in ra
kết qủa tỉ lệ bậc trung học cơ sở ( phần này có ý nghĩa tham khảo
đối với các bộ qủan lí . ( Mẫu số 1 )

Nếu bạn chọn mục có , chương trình sẽ in ra mẫu ra máy
in. Bấm phím Esc để quay về màn hình chính.

- Mục Xem mã HĐ – Tên Hội Đồng : Có ý nghĩa tham khảo để
bạn biết khi Phiếu Xét tuyển còn thiếu chi tiết (Mẫu số 2 )

- Mục Tìm thí sinh thi TNPT cơ sơ: Hỗ trợ người nhập hồ sơ
tìm thông tin về một thí sinh trong tỉnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×