Tải bản đầy đủ

he thong cau hoi on thi sinh hoc

ðỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC
(Các câu hỏi thường gặp)
A.Cấu trúc ñề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:
Cơ sở di truyền học
Chương III : Biến dị :11 câu.*
Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : 9 câu*
Chương V : Di truyền học người : 2 câu.
Sự phát sinh và phát triển sự sống
Chương I : Sự phát sinh sự sống : 2 câu.
Chương II : Sự phát triển của sinh vật : 2 câu.
Chương III : Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa : 12 câu*
Chương IV : Phát sinh loài người : 2 câu.
B.Hệ thống các câu hỏi thường gặp :

Download eBook, Tài liệu học tập nhiều hơn
Hãy vào Onbai.Org
PHẦN 1 : 8 ñiểm.

Chương Biến dị
Câu 1:
ðột biến ñược ñịnh nghĩa như sau

A. ðột biến là những biến ñổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN)
B. ðột biến là những biến ñổi của vật chất di truyền ñã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
C. ðột biến là những biến ñổi của vật chất di truyền ñã thể hiên trên kiểu hình của cơ thể
D. ðột biến là những biến ñổi trong vật chất di truyền,xảy ra ở cấp ñộ phân tử (ADN) hoặc cấp ñộ tế bào (
nhiễm sắc thể )
Thể ñột biến ñược ñịnh nghĩa như sau :
Câu 2 :
A.Là những biến ñổi trong cấu trúc của gen, liên quan ñến 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit, xảy ra tại 1 ñiểm nào ñó
của phân tử ADN.
B.Là các biến ñổi trong vật chất di truyền.
C.Là những cá thể mang ñột biến ñã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
D.Là những biến ñổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (biến ñổi bất thường trong cấu trúc nhiễm
sắc thể)
Câu 3 : Trong những dạng biến ñổi vật chất di truyền dưới ñây,dạng ñột biến nào là ñột biến gen:
I. Chuyển ñoạn nhiễm sắc thể(NST)
II.Mất cặp nuclêôtít
III.Tiếp hợp và trao ñổi chéo trong giảm phân
IV.Thay cặp nuclêôtít
V.ðảo ñoạn NST
VI.Thêm cặp nuclêôtít
VII.Mất ñoạn NST
A.
B.
C.
D.

I,II,III,IV,VI
II,IV,VI
II,III,IV,VI
I,V,VII


Câu 4 : ðột biến gen là những biến ñổi
A. kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường.
B. trong vật chất di truyền ở cấp ñộ tế bào.
C. kiểu gen của cơ thể do lai giống.
D. trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một ñiểm nào ñó của phân tử
ADN.
Câu 5: Dạng ñột biến gen có thể làm thay ñổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen ñó chỉ huy tổng hợp là
A. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá cuối.


B. mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.
C. thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.
D. ñảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.
Câu 6 : ðột biến do các nguyên nhân nào dưới ñây gây ra:
A.Do những tác nhân của môi trường ngoài cơ thể, gồm có các tác nhân vật lý hoặc tác nhân hoá học
B.Do những nguyên nhân bên trong cơ thể gây ra những biến ñổi sinh lý, hoá sinh trong tế bào
C.Do sai sót ngẫu nhiên trong quá trình nhân ñôi của ADN hoặc quá trình phân ly của nhiễm sắc thể
D.Tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 7: Nguyên nhân gây ñột biến là do :
A. Môi trường không thay ñổi.
B. Các tác nhân lý hóa của ngoại cảnh hoặc những rối loạn về sinh lý, hóa sinh của tế bào.
C. Sự thay ñổi thường xuyên của môi trường.
D. Sự thay ñổi mang tính chu kỳ của môi trường (thay ñổi không thường xuyên)
Câu 8: Những dạng ñột biến gen nào sau ñây không làm thay ñổi tổng số nuclêotít và số liên kết hyñrô so với
gen ban ñầu?
A. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm1 cặp nuclêôtit.
B. ðảo vị trí 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyñrô.
C. Mất một cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hiñrô.
D. Mất một cặp nuclêôtit và ñảo vị trí 1 cặp nuclêôtit.
Câu 9 Những dạng ñột biến gen nào sau ñây không làm thay ñổi tổng số nuclêotít và số liên kết hyñrô so với
gen ban ñầu ?
A. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nuclêôtit.
B. Mất một cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hiñrô.
C. ðảo vị trí 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit A-T bằng T-A.
D. Mất một cặp nuclêôtit và ñảo vị trí 1 cặp nuclêôtit.
Câu 10 : Trong các bệnh sau ñây ở người, bệnh do ñột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên là
bệnh
A. máu khó ñông.
B. ðao.
C. tiểu ñường.
D. thiếu máu hồng cầu hình liềm.
Câu 11: Loại ñột biến không ñược di truyền qua sinh sản hữu tính là ñột biến
A. giao tử.
B. xôma.
C. tiền phôi.
D. gen.
Câu 12 ðột biến dị bội 2n + 1 ở người liên quan ñến các bệnh và tật di truyền :
A. Tật sứt môi, hội chứng ðao, ung thư máu.
B. Bệnh bạch tạng, hội chứng tiếng mèo kêu, hồng cầu hình liềm.
C. Hội chứng 3X, Claiphentơ, ðao.
D. Hội chứng ðao, tật thừa ngón, bệnh bạch tạng.
(giải thích : Vì 2n + 1 là có 3 NST ở 1 cặp, còn gọi là thể ba nhiễm. 3X là XXX, Claiphentơ là XXY, ðao là 3 NST
ở cặp số 21).


Câu 13: Trong các dạng ñột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay
ñổi là
A. mất ñoạn.
B. lặp ñoạn.
C. chuyển ñoạn.
D. ñảo ñoạn.
Câu 14: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là:
A. 48.
B. 36. (vì tam bội là 3n)
C. 27.
D. 25.
Câu 15: Thể ñột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm sắc thể tương ñồng tăng thêm 1 chiếc ñược
gọi là
A. thể ña bội.
B. thể tam bội.
C. thể ña nhiễm.
D. thể tam nhiễm.
Câu 16 : ðột biến mất ñoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả
A. mất khả năng sinh sản của sinh vật.
B. giảm cường ñộ biểu hiện tính trạng.
C. tăng cường ñộ biểu hiện tính trạng.
D. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật.
Câu 17: Bệnh hồng cầu hình liềm ở người là do dạng ñột biến
A. thay thế 1 cặp nuclêôtit.
B. ñảo vị trí 1 cặp nuclêôtit.
C. thêm 1 cặp nuclêôtit.
D. mất 1 cặp nuclêôtit.
Câu 18: Ở người, một số ñột biến trội gây nên các bệnh, tật:
A. mù màu, bạch tạng, hồng cầu hình liềm.
B. máu khó ñông, mù màu, bạch tạng.
C. bạch tạng, máu khó ñông, câm ñiếc.
D. tay 6 ngón, ngón tay ngắn.
Câu 19: Cơ chế phát sinh ñột biến số lượng nhiễm sắc thể là:
A. Quá trình tự nhân ñôi nhiễm sắc thể bị rối loạn.
B. Sự phân ly không bình thường của một hay nhiều cặp NST ở kỳ sau của quá trình phân bào.
C. Cấu trúc nhiễm sắc thể bị phá vỡ.
D. Quá trình tiếp hợp và trao ñổi chéo của nhiễm sắc thể bị rối loạn.
Câu 20 : Các dạng ñột biến chỉ làm thay ñổi vị trí của gen trong phạm vi 1 nhiễm sắc thể là
A. ñảo ñoạn nhiễm sắc thể và chuyển ñoạn trên một nhiễm sắc thể.
B. ñảo ñoạn nhiễm sắc thể và lặp ñoạn trên 1 nhiễm sắc thể.
C. ñảo ñoạn nhiễm sắc thể và mất ñoạn nhiễm sắc thể.
D. mất ñoạn nhiễm sắc thể và lặp ñoạn nhiễm sắc thể.
Câu 21 : Hiện tượng nào sau ñây là thường biến?
A. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài.
B. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng.
C. Trên cây hoa giấy ñỏ xuất hiện cành hoa trắng.(Vd SGK)
D. Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.
Câu 22 : Thường biến là :
A. Một loại ñột biến trên kiểu hình, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể, dưới ảnh hưởng của môi trường


B. Một loại biến dị di truyền ñược.
C. Là những biến ñổi ở kiểu hình của cùng 1 kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh
hưởng của môi trường.
D. Là những biến ñổi trên vật chất di truyền, xảy ra ở cấp ñộ phân tử ( ADN) hoặc cấp ñộ tế bào (nhiễm sắc thể)
Câu 23: Hội chứng siêu nữ có ñặc ñiểm gì?
A. Có 3 nhiễm sắc thể X (còn gọi là hội chứng 3X).
B. Nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con.
C. Nữ, lùn, cổ ngắn, trí tuệ chậm phát triển.
D. A và B.
Câu 24 : Hội chứng Tơcnơ là:
A. Một hậu quả của thể dị bội NST giới tính ở người.
B. Tế bào chỉ có 1 NST X (0X)
C. Nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, vú không phát triển, âm ñạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ chậm phát triển.
D. Tất cả các ñặc ñiểm trên.
Câu 25 : Thể ñột biển dị bội NST giới tính nào ở người có các ñặc ñiểm : nam, mù màu, thân cao, chân tay dài,
tinh hoàn nhỏ, si ñần, vô sinh, cặp NST giới tính XXY?
A. Hội chứng ðao.
B. Hội chứng Tơcnơ.
C. Hội chứng Claiphentơ.
D. A,B,C ñều sai.
Câu 26: Hội chứng ðao là :
A. Một hậu quả của ðB dị bội: 3 NST số 21 ở người.
B. Người mắc ðao có ñặc ñiểm :cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, lông mi ngắn và thưa, lưỡi dài và dày,
ngón tay ngắn, cơ thể chậm pt, si ñần, thường vô sinh.
C.Gặp ở cả 2 giới.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 27 : Mức phản ứng là :
A.Giới hạn thường biến của một kiểu hình.
B. Giới hạn thường biến của một kiểu gen trước các ñiều kiện môi trường khác nhau.
C. Mức tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
D. Mức ñộ phản ứng của 1 gen trước các tác nhân gây ñột biến.
Câu 28: ðặc ñiểm của tế bào ña bội là :
A. Lượng ADN tăng gấp ñôi nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ.
B. Lượng ADN tăng gấp bội,quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ
C. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.
D. B và C.
Câu 29 : ðột biến mất ñoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả
A. tăng cường ñộ biểu hiện tính trạng.
B. giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật.
C. mất khả năng sinh sản của sinh vật.
D. giảm cường ñộ biểu hiện tính trạng.
Câu 30: Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào sau ñây quy ñịnh?
A. ðiều kiện môi trường.
B. Kiểu gen của cơ thể.
C. Thời kỳ phát triển.
D. Thời kỳ sinh trưởng.
Câu 31: Một trong những ñặc ñiểm của thường biến là
A. không thay ñổi kiểu gen, thay ñổi kiểu hình.
B. không thay ñổi kiểu gen, không thay ñổi kiểu hình.
C. thay ñổi kiểu gen và không thay ñổi kiểu hình.


D. thay ñổi kiểu gen và thay ñổi kiểu hình.
Câu 32: Khi nói về biến dị của sinh vật, nhận ñịnh nào sau ñây là không ñúng ?
A. ðột biến di truyền ñược, còn thường biến không di truyền ñược.
B. ðột biến là sự biến ñổi theo hướng xác ñịnh, thường biến xảy ra trên một số cá thể.
C. ðột biến là sự biến ñổi trong kiểu gen,thường biến là sự biển ñổi ở kiểu hình.
D. ðột biến là sự biến ñổi ñột ngột không xác ñịnh, thường biến diễn ra ñồng loạt tương ứng với ñiều
kiện môi trường.
Câu 33: Ở người, bệnh ung thư máu ñược phát hiện là do ñột biến :
A.Lặp ñoạn NST số 1.
B.Mất ñoạn NST số 21.
C.Mất ñoạn NST số 2.
D.Lặp ñoạn NST số 5.
Câu 34: Ở người, những biến dị nào sau ñây là thường biến ?
A. hồng cầu có dạng hình lưỡi liềm.
B. người bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng.
C. bàn tay bị dính ngón 2-3, mù màu.
D. da bị sạm ñen khi phơi nắng, số lượng hồng cầu tăng lên khi di cư lên vùng cao.
Câu 35: Nội dung nào sau ñây không ñúng khi nói ñến ñột biến ñảo ñoạn NST?
A. Các gen trong nhóm liên kết không thay ñổi về số lượng và thành phần gen.
B. ðoạn NST có thể chứa hoặc không chứa tâm ñộng.
C. ðảo ñoạn NSTgóp phần tăng cường sự sai khác giữa các NST tương ứng giữa các nòi trong loài.
D. ðoạn NST bị ñảo phải nằm ở ñầu cách hay giữa NST và không mang tâm ñộng.
Câu 36: Ở người , những bệnh và tật di truyền nào sau ñây liên quan ñến NST giới tính?
A. Mù màu, ngón tay ngắn, câm ñiếc bẩm sinh.
B. Mù màu, máu khó ñông, có túm lông ở tai.
C. Xương chi ngắn, sáu ngón tay, bạch tạng.
D. ðao, Tớcnơ, hồng cầu hình lưỡi liềm.
Câu 37 : Theo quan ñiểm hiện ñại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là
A. ADN và prôtêin.
B. ARN và prôtêin.
C. axit nuclêic và prôtêin.
D. ADN và ARN.
Câu 38 : Phát biểu nào sau ñây không ñúng về ñột biến gen :
A. ðột biến gen làm biến ñổi ñột ngột một hoặc một số tính trạng nào ñó trên cơ thể sinh vật.
B. ðột biến gen làm phát sinh các alen mới trong quần thể.
C. ðột biến gen làm biến ñổi một hoặc một số cặp nuclêôtit trong cấu trúc của gen.
D. ðột biển gen là do thay ñổi vị trí các gen trên nhiễm sắc thể.
Câu 39 : Những dạng ñột biến phát sinh trong quá trình nguyên phân là :
A.xôma và ñột biến tiền phôi.
B.giao tử và ñột biến xôma.
C.cấu trúc NST và ñột biến tiền phôi.
D.tiền phôi và ñột biến giao tử.
Câu 40 : Sự thay ñổi số cặp nuclêôtit ở trường hợp nào sau ñây không phải là cảu ñột biến gen ?
A. Chuyển một số cặp nuclêôtit từ NSt này sang NST khác.
B. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.
C. ðảo vị trí một số cặp nuclêôtit.
D. Thêm một số cặp nuclêôtit.

********************************


Chương Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
Câu1: Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là
A. thực khuẩn thể và plasmit.
B. plasmit và nấm men.
C. plasmit và vi khuẩn.
D. thực khuẩn thể và vi khuẩn
Câu 2:
Các vi khuẩn cùng loài có thể có số lượng plasmit khác nhau. Sự khác nhau ñó là do plasmit :
A. Có số lượng nuclêôtit khác nhau.
B. Là ADN trần, xoắn kép, dạng vòng.
C. Nằm trong tế bào chất.
D. Có khả năng nhân ñôi ñộc lập với ADN nhiễm sắc thể.

Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất ñược hợp chất sinh học nào sau ñây :
A. Văcxin chống các bệnh do virut gây ra.
B. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của ñộng vật.
C. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của thực vật.
D. Insulin.
Câu 4 :
ðể nối ñoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim
A. reparaza.
B. pôlymeraza.
C. restrictaza.
D. ligaza.
Câu 5:
Những loại enzim nào sau ñây ñược sử dụng trong kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp?
A. Amilaza và ligaza.
B. ARN-pôlimeraza và peptidaza.
C. ADN-pôlimezara và amilaza.
D. Restrictaza và ligaza.
Câu 6 : Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền là
A. tạo các giống cây ăn quả không hạt.
B. tạo thể song nhị bội.
C. sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn.
D. tạo ưu thế lai.
Câu 7 :
Trong kỹ thuật di truyền, ADN tái tổ hợp ñược tạo ra bằng cách
A. chuyển ADN của tế bào cho vào tế bào nhận.
B. Nối ñoạn ADNcủa tế bào cho với ADN tế bào nhận
C. Nối ñoạn ADNcủa tế bào cho với ADN thể truyền ở vị trí xác ñịnh.
Câu 8 :
Trong kỹ thuật cấy gen, người ta chọn vi khuẩn E.Coli làm tế bào nhận vì E.Coli có
A. Kích thước lớn, dễ nhận ADN tái tổ hợp.
B. Khả năng sinh sản rất nhanh, dễ nuôi cấy.
C. Sẵn trong tự nhiên, không phải nuôi cấy
D. Nhiều plasmit trong tế bào chất.
Câu 9 :

Tia tử ngoại thường ñược dùng ñể gây ñột biến nhân tạo trên các ñối tượng

A. hạt khô và bào tử.
B. vi sinh vật, hạt phấn, bào tử.
C. hạt nẩy mầm và vi sinh vật.
D. hạt phấn và hạt nảy mầm.


Tia tử ngọai ñược phân tử ADN hấp thụ nhiều nhất khi có bước sóng
Câu 10:
A. 257 nm
B. 340 nm
C. 175 nm
D. 280 nm
Câu 11: Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây ñột biến nhân tạo là gây
A. kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.
B. kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.
C. kích thích nhưng không ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.
D. ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.
Câu 12: Các loại tia phóng xạ ñược dùng ñể gây ñột biến nhân tạo do có khả năng :
A. kích thích nhưng không gây ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua mô sống.
B. Cản trở sự phân ly của các NST trong quá trình phân bào.
C. Thay thế hoặc làm mất một số cặp nuclêôtit, gây ñột biến gen.
D. Kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.
Câu 13: Chất cônsixin thường ñược dùng ñể gây ñột biến thể ña bội ở thực vật, do nó có khả năng
A. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển.
B. tăng cường sự trao ñổi chất ở tế bào.
C. cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly.
D. tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ.
Câu14:
Cônsixin thường ñược dùng ñể gây ñột biến thể ña bội ở thực vật vì nó có khả năng
A. Ngăn cản sự hình thành thoi vô sắc, làm cho các cặp NST kép không phân ly trong phân bào.
B. Kích thích tế bào phân chia mạnh mẽ, làm cho cơ quan sinh dưỡng lớn hơn mức bình thường.
C. Cản trở sự hình thành vách ngăn trong quá trình phân bào.
D. Cản trở sự hình thành màng nhân trong quá trình phân bào.
Thể ña bội thường gặp ở
Câu 15 :
A. vi sinh vật.
B. thực vật.
C. thực vật và ñộng vật.
D. ñộng vật bậc cao.
Câu 16:
Hiện tượng thoái hoá giống ở một số loài sinh sản hữu tính là do
A. lai khác giống, lai khác thứ.
B. tự thụ phấn, giao phối cận huyết.
C. lai khác loài, khác chi.
D. lai khác dòng.
Câu 17:
ðể kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai người ta dùng
A. các xung ñiện cao áp.
B. vi rút xenñê.
C. môi trường nuôi dưỡng chọn lọc.
D. hoóc môn thích hợp.
Câu 18 : Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là lai
A. khác thứ.
B. khác loài.
C. khác dòng.
D. cùng dòng.
Câu 19:
Trong lai khác dòng tạo ưu thế lai, người ta thường cho lai thuận nghịch nhằm mục ñích :
A. Tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
B. Xác ñịnh tính trạng trội.
C. Xác ñịnh tính trạng lặn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×