Tải bản đầy đủ

bài thu hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở huyện nam giang

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

ĐỀ TÀI
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÀ BHING, HUYỆN NAM GIANG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
A/- PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Như chúng ta đã biết, bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là dân chủ,
theo đó dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng
của Đảng và nhân dân ta. Từ lâu Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc nên đã đưa cách mạng Việt
nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ hóa đời sống xã hội
đã được Đảng cộng sản Việt nam xác định là một trong những nội dung cốt
lõi, trọng tâm. Đặc biệt là dân chủ hóa đời sống xã hội ở cơ sở.
Vì vậy, ngày 15/5/1998, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số
29/1998/NĐ-CP về “ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn” nhằm phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn
định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng

cao dân trí, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, góp phần thực
hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Qua quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực tế cho thấy
kết quả bước đầu là rất quan trọng. Tuy vậy, vẫn còn bộc lộ những thiếu sót,
yếu kém như: quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn bị vi phạm ở nhiều nơi,
trên nhiều lĩnh vực. Tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, mệnh lệnh tham
nhũng, gây phiền hà cho dân vẫn còn khá phổ biến. Phương châm “Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa đi vào thực chất.
Để không ngừng tăng cường việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và
góp phần xem xét, đánh giá vấn đề một cách khách quan, khoa học, việc đưa
sâu nghiên cứu, tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc
hay từng địa phương cụ thể đều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Với ý
nghĩa trên, tôi mạnh dạn chọn vấn đề “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên
địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang – Thực trạng và giải pháp” làm đề tài
viết bài thu hoạch lớp Trung cấp LLCT hành chính, nhằm vận dụng kiến thức
đã học để làm rõ hơn vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn
xã Tà Bhing cụ thể.
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-1-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

2. Đối tượng, phạm vi chủ đề
Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quá trình thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing.
Phạm vi chủ đề: Đề tài nghiên cứu việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở trên địa bàn xã Tà Bhing.
3. Vấn đề nghiên cứu của đề tài
Phân tích, làm rõ ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ là cơ sở,
mục tiêu, động lực của quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội trên địa bàn xã.
Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở trên địa bàn xã Tà Bhing.
- Vạch ra những nguyên nhân làm hạn chế việc thực hiện Quy chế dân
chủ cũng như đề xuất những phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy
mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã hiện nay.


Qua nghiên cứu, phân tích quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
trên địa bàn xã Tà Bhing, đề tài khái quát một số kết quả bước đầu, chỉ ra
những hạn chế, nguyên nhân của nó, đồng thời đề xuất những phương hướng,
giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với điều
kiện địa bàn xã.
B/- PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
1. Quan điểm chủ nghĩa mác- Lê nin
Dân chủ là một hình thức chính trị của xã hội, như vậy có thể dân là
chính quyền thuộc về nhân dân, một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là
nhà nước của chế độ dân chủ.
Dân chủ là khát vọng vươn tới, là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài
người, lịch sử thế giới chứng tỏ rằng, sự phát triển của nền dân chủ qua các
giai đoạn từng nấc thang là: dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ nhân
dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của nền dân chủ, vì các nền dân
chủ. Trước đó là dân chủ của giai cấp thiểu số trong xã hội, dân chủ mang bản
chất giai cấp sâu sắc giai cấp nào nắm được chính quyền về tay mình cũng chỉ
bảo đảm quyền dân chủ của giai cấp mình. Dân chủ chân chính là quyền làm
chủ của mọi công dân đối với nhà nước, đối với toàn xã hội. Dân chủ xã hội
chủ nghĩa là hình thức chính trị nhà nước của xã hội. Trong đó con người là
thành viên trong xã hội có đủ tư cách công dân là quyền làm chủ của nhân
dân.
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-2-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

2. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh
Cơ sở quyền làm chủ của nhân dân là “tất cả quyền lực thuộc về nhân
dân” dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ. Bản chất của nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “nhà nước ta là nhà
nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì nhân dân, bao nhiêu quyền hạn đều là
của dân”. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp
kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính
phủ, Trung ương do dân bầu cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã là do dân
bầu chọn nên. Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người luôn xác định dân
chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Trong
quá trình đổi mới đất nước, nền dân chủ ngày càng mở rộng về nội dung; dân
chủ cả trong chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và các cấp từ trung ương đến
cơ sở; Đến từng người dân cả về dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nhằm
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3. Quan điểm chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở đã được
Đảng ta chỉ rõ trong chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp
hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường
Vụ Quốc Hội ngày 24 tháng 04 năm 2007 về việc thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở:
Đặc biệt phát quy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế
tổng thể của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ”. Coi trọng cả ba mặt nói trên, không vì nhấn một mặt mà coi nhẹ, hạ
thấp các mặt khác. Vừa phát huy tốt chế độ dân đại diện, nâng cao chất lượng
và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ
ban nhân dân các cấp vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở
để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết
thực gắn liền với ích của mình.
Phát huy dân chủ gắn liền với phát triển kinh tế- văn hoá – xã hội và
nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả.
Nội dung và chế độ thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở phải phù
hợp với biện pháp và pháp luật, thể hiện tinh thần đi đôi với kỷ cương, trật tự,
quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-3-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi
phạm pháp luật.
Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải
cách hành chính sữa đổi những cơ chế chính sách và thủ tục hành chính
không phù hợp.
Trong thực hiện quy chế dân chủ hiện nay xã Tà Bhing đang thực hiện
theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc
Hội ngày 20 tháng 04 năm 2007.
II. Thực trạng trong vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
2.1. Đặc điểm tình hình chung của xã
Tà Bhing là xã thuộc chương trình 135 của chính phủ, có diện tích tự
nhiên là 15.886,44 ha, cách trung tâm hành chính huyện 07 km về phía Tây,
có vị trí địa lý phía Ðông giáp xã Cà Dy, phía Tây giáp xã Tà Pơơ, phía Nam
giáp xã Đắc Pring và huyện Phước Sơn, phía Bắc giáp TT Thạnh Mỹ, đây là
mặt vô cùng thuận lợi trong việc giao lưu thương mại, trao đổi hàng hóa cho
nhân dân. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ xã kịp thời
xuống thôn để tuyên truyền, phổ biến những chủ trương đường lối chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước được đến tận nhân dân, đảm bảo thông tin
hai chiều từ xã đến thôn. Nhờ đó các chính sách ưu đãi, các chương trình dự
án đầu tư của Nhà nước, Trung ương đều được triển khai đến tận nhân dân và
thực hiện tốt như chương trình 135, 134, 167…, tạo điều kiện cho đời sống
của nhân dân ngày được ổn định, nhà tạm được xóa, nhân dân được hưởng
nhiều công trình phúc lợi như: điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, nhà
sinh hoạt…đạt được những kết quả đó là phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ
đạo kịp thời sát sao, phát huy cao tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ của cấp
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn.
Đơn vị hành chính xã gồm 07 thôn được bố trí dọc tuyến đường 14D
(dài 12km), thành phần dân tộc chủ yếu là Cơ Tu, chiếm tỷ lệ 93,28%, dân tộc
khác chiếm tỷ lệ 6,72% dân số, số hộ nghèo năm 2018 là 262 hộ nghèo chiếm
39,8 % toàn xã, hộ cận nghèo 84 hộ chiếm 12,7%. Đời sống của nhân dân chủ
yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, vì thế thu nhập của người dân ở đây
phần lớn không ổn định và tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Cơ cấu kinh tế của xã gồm
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch, trong đó
kinh tế nông – lâm – nghiệp vẫn nắm vai trò chủ đạo. Thu nhập bình quân đầu
người 9,553 triệu đồng/người/năm (theo đánh giá của Chi cục – Thống kê
huyện).
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-4-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

Tổng số đoàn viên; hội viên các đoàn thể xã là hiện có 2.320 đ/c, chiếm
119,59 % so với tổng số dân trong đó: Đoàn viên thanh niên: 175 đoàn viên,
chiếm 7,54 % so với tổng số dân; HLHPN 841 hội viên chiếm 36,25 % so với
tổng số dân; Hội cựu chiến binh 114 hội viên chiếm 4,91 % so với tổng số
dân; Hội TNXP 42 hội viên chiếm 1,81 % so với tổng số dân; Hội nông dân
383 hội viên chiếm 36,12 % so với tổng số dân; Hội người cao tuổi 235 hội
viên chiếm 10,12 % so với tổng số dân; Công đoàn 40 đoàn viên chiếm 1,72
% so với tổng số dân; Hội chữ thập đỏ: 490 hội viên chiếm 21,12 % so với
tổng số dân.
Tổng số đảng viên của đảng bộ là 189 đ/c, trong đó Ban Chấp hành
Đảng bộ có 16 đ/c (trong đó có 01 đ/c tăng cường do Huyện ủy chỉ định); Ban
Thường vụ đảng uỷ có 06 đ/c (trong đó có 01 đ/c bầu bổ sung trong năm
2016); có 11/11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7/11 chi bộ thôn; 02 chi bộ
trường (trường tiểu học và trường mầm non); 01 chi bộ quân sự; 01 chi bộ cơ
quan.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND và sự phối hợp
chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể xã, trong những năm qua, tình hình
kinh tế văn hóa – xã hội trên địa bàn xã có sự phát triển ổn định, xây dựng
Nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống giao thông nông
thôn được cải thiện đáng kể, giáo dục có bước phát triển khá, trình độ dân trí
được nâng cao, nhiều gia đình đã mua sắm được các trang thiết bị phục vụ đời
sống sinh hoạt, ý thức làm chủ của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân được
nâng lên. Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích
cực đến phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ
thống chính trị ở địa phương.
2.2. Cũng cố Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động
Sau đại hội Đảng bộ xã Tà Bhing nhiệm kỳ 2015-2020; xã tiến hành
điều chỉnh bổ sung ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ có 07 đồng chí, do
đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ xã kiêm trưởng khối dân vận làm trưởng ban,
đồng chí Chủ tịch MTTQ xã làm phó ban, các ban ngành là thành viên, có
thông báo phân công cho từng thành viên cụ thể.
Điều chỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tổng kết các hoạt động của Ban chỉ đạo và định
hướng hoạt động hàng năm; ngoài ra tham gia với Thường trực Hội đồng
nhân dân xã tổ chức kiểm tra, giám sát các chuyên đề về kinh tế - xã hội thực
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-5-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chánh, công tác
tiếp dân, hoà giải ở các thôn.
Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo chọn thôn Pà Xua làm điểm chỉ
đạo chung. Thành lập 01 ban thanh tra nhân dân với 12 thành viên trong đó
đồng chí phó Chủ tịch Mặt trận xã làm trưởng ban, các thôn đều có ban thanh
tra nhân dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, năm theo
đúng quy định.
2.3. Thực trạng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
2.3.1. Tình hình triển khai
Bằng nhiều hình thức và nội dung tổ chức triển khai thực hiện quy chế
dân chủ cho tất cả các đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ nội
dung quy chế. Kết quả triển khai được như sau: trong Đảng đạt 100%, BCH
đoàn thể xã đạt 100%, đoàn viên đạt 100% và tuyên truyền ra nhân dân đạt
100%.
Thông qua các cuộc họp của thôn, chi bộ, đảng bộ, các kỳ họp Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cũng như Mặt trận, các đoàn thể xã, các hoạt
động văn hoá, văn nghệ, thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền đến nhân
dân được 14 cuộc có 638 lượt người dự và nghe.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có tổ chức họp rút kinh nghiệm, để
trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của
từng địa bàn thôn trong toàn xã.
Việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền đã đóng góp làm
chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của nhân dân nói chung và đồng bào
dân tộc nói riêng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời góp phần
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2.3.2. Kết quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ xã Tà Bhing
Thực hiện tốt chỉ thị số 30-CT/TW của bộ chính trị, và pháp lệnh số 34PL/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền, mặt trận và các
ban, ngành, đoàn thể xã đều quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ. Việc
thực hiện quy chế dân chủ ở xã đạt được nhũng kết qủa sau:
2.3.2.1. Nội dung công khai để nhân dân biết
Nhằm đảm bảo việc thực hiện nội dung quy chế dân chủ một cách có
hiệu quả theo đúng quy định, thời gian, những vấn đề cần thông báo cho nhân
dân biết là nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế, từ đó thông tin
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-6-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

rộng rãi bằng nhiều hình thức như thông tin tuyên truyền, thông qua việc tiếp
xúc cử tri, các cuộc họp dân, các cuộc họp của các ban ngành, đoàn thể xã,
niêm yết công khai tại UBND xã, nội dung cụ thể như: Luật thuế, luật nghĩa
vụ quân sự, luật đất đai, luật hôn nhân gia đình .v.v., những vấn đề liên quan
đến quyền và lợi ích của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ trương kế
hoạch vay vốn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, danh sách cử tri bầu
cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, danh sách thanh
niên được gọi nhập ngũ...Qua thực hiện các công việc nêu trên được nhân dân
đồng tình ủng hộ, được nhân dân đóng góp nhiều ý kiến, thiết thực góp phần
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương.
Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, các thôn đã làm tốt công tác huy động nguồn
lực đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là phong trào làm
đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn
hóa, vệ sinh môi trường, cầu treo... Năm 2011-2015 đến năm 2017 từ các
nguồn vốn, toàn xã đã có 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, 04
trường Mầm non (trong đó 01 điểm chính), 01 trạm y tế xã; Nhà văn hóa thôn
đã đầu tư xây mới 7/7 nhà văn hóa thôn; nhà ở khu dân cư đã có 70 hộ dân
làm nhà ở, hình thành khu dân cư mới (thôn Pà xua, Cà Đăng); Đường ngõ,
xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 7,017km/trên tổng số 7,33 km, đạt tỷ
lệ 95,7%; 4,332km/tổng số trên đường nội đồng ở các cánh đồng đã quy
hoạch với tổng chiều dài 5,3km, đạt 81,73%; Tỷ lệ km kênh mương do xã
quản lý đã được kiên cố hóa là 3,8 km/trên tổng số 4,950 km đạt tỷ lệ 77 %;
Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt
15/18 ha, đạt 83,3%; 02 công trình nước sinh hoạt tại 02 thôn Pà Tinh, Cà
Đăng... Bên cạnh đó, thông qua phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng
Nông thôn mới, các công trình, dự án trọng điểm của địa phương và của xã
cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt kết quả tốt. Đến nay,
toàn xã có 7/7 thôn được công nhận Nông thôn mới, trong đó có 01 thôn được
công nhận Nông thôn kiểu mẫu (thôn Pà ia).
2.3.2.2. Nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp
Ngoài những vấn đề cần thông báo kịp thời cho dân biết về còn những
vấn đề quan trọng quyết định đến quyền lợi của nhân dân, xây dựng nông
thôn mới của xã được Đảng uỷ - UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện thông
báo kịp thời rộng rải đến dân, nhằm để cho nhân dân trực tiếp bàn bạc và

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-7-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

quyết định qua hình thức họp thôn để thông qua cho nhân dân bàn bạc và trực
tiếp quyết định cụ thể là:
Mức đóng góp của công trình phúc lợi, phục vụ cho cầu đường nông
thôn, tiến hành họp dân xin ý kiến dân quyết định. Xây dựng quy chế thôn
văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín
dị đoan các tệ nạn xã hội, họp xét đề nghị hộ cận nghèo, hộ thóat nghèo, các
dự án hỗ trợ sản xuất, bàn bạc những công vịêc thuộc nội bộ cộng đồng dân
cư, nội dung tập trung và có hiệu quả nhất là việc bàn bạc thống nhất chuyển
đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo Nghị quyết 03 của Huyện ủy Nam
giang, xây dựng kết cấu hạ tầng, mức đóng góp phương pháp tiến hành thi
công, nạo vét kênh mương nội đồng, cầu, đường giao thông nông thôn, sắp
xếp thứ tự ưu tiên trong xem xét xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; các
khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản khác ngoài quy định của Nhà
nước.
Với phương châm nhà nước cùng nhân dân cùng làm, trong những năm
qua, xã đã vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, hiến
vườn để làm đường bê tông nông thôn, nhân dân đóng góp công để xây
duwgnj đường, nhà văn hóa, nạo vét kênh mương nội đồng, bắt bóng điện
thắp sáng các đường hẻm .v.v., đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày
một khang trang sạch, đẹp, an toàn. Cải tạo hàng chục hacta đất hoang dã để
chăn nuôi, trồng trọt cụ thể trên phạm vi xã có trang trại chăn nuôi bò tập
trung tại các thôn Zơ ra, Pà ia, Pà Ting .v.v. Đặc biệt, một số gia đình đã cải
tạo vườn tạp đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào trồng như cây
chuối, cây keo, cây ưi, loong boong, đình lăng, cây ba kích tím tại các thôn
trên địa bàn xã góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương trong những
năm qua.
Tổ chức phê bình và tự phê bình trước dân, lấy phiếu tín nhiệm các
chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu và tổ chức hiệp thương giới thiệu bầu
trưởng ban nhân dân thôn để dân quyết định (trong đó HĐND xã đã tổ chức
03 cuộc hiệp thương với 135 người tham dự và tổ chức 01 cuộc lấy ý kiến từ
nhân dân).
Vấn đề dân bàn và quyết định trực tiếp đã tạo điều kiện cho nhân dân
được quyết định trực tiếp những vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt
của cộng đồng dân cư, từ đó được nhân dân đồng tình ủng hộ, hiệu quả công
việc được nâng cao trong quá trình bàn bạc và quyết định. Từ đó tạo niềm tin
ở nhân dân, người tham gia đóng góp ngày càng nhiều hơn.
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-8-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

2.3.2.3. Nội dung dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền
quyết định
Thực hiện cơ bản nội dung dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có
thẩm quyền quyết định tập trung vào những nội dung như: Trước khi quyết
định những vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội ở
địa phương như: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án thâm canh định cư, vùng kinh tế
mới và phương án phát triển ngành nghề của xã, dự thảo quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất
của xã và dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình dự án trên địa bàn; chủ
trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ
tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư, hiệp thương lấy ý kiến
chọn người ra ứng cử Đại biểu HĐND xã, dự thảo các kế hoạch triển khai các
chương trình quốc gia về y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, các chương
trình an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, bình xét hộ cận nghèo, hộ thóat nghèo,
hộ gia đình văn hoá .v.v. thì HĐND - UBND xã phối hợp với Mặt trận, các
ban ngành, đoàn thể xã và ban dân chính các thôn tổ chức họp dân để nhân
dân bàn bạc, có ý kiến đóng góp đề xuất đến HĐND - UBND xã ra quyết
định.
2.3.2.4. Nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, công tác giám sát
kiểm tra của nhân dân đối với họat động của HĐND - UBND cũng như cán
bộ, đại biểu HĐND xã, nhằm tránh được hoạt động không hiệu quả. Để thực
hiện tốt công tác trên được cụ thể bằng hình thức thông qua các kỳ họp
HĐND, nơi đại diện các đoàn thể tham dự, tiếp dân để hòa giải kịp thời,
những khiếu nại, tố cáo của công dân, ban thanh tra nhân dân, thông qua cho
nhân dân biết về hoạt động của HĐND, kết quả thực hiện nghị quyết của
HĐND và các quyết định của UBND xã giải quyết khiếu kiện của công dân,
dự toán và quyết toán ngân sách xã, thực hiện chế độ chính sách, các chương
trình an sinh xã hội khác để nhân dân giám sát kiểm tra phát hiện chấn chỉnh
kịp thời. Hỗ trợ hộ nghèo theo quyết định số 102-QĐ/TTg là 262 hộ, hỗ trợ
tiền điện cho hộ nghèo theo quyết định số 268-QĐ/TTg là 262 hộ/657 hộ.
2.3.2.5. Kết quả cải cách thủ tục hành chính
UBND xã có quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ
tục hành chính của công dân, bố trí phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên, sắp xếp chỗ, nơi làm việc phục vụ tốt cho công tác cải cách hành
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

-9-

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

chính theo cơ chế “một cửa” đáp ứng được yêu cầu; thực hiện niêm yết công
khai thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực theo quy định, từ đó đáp ứng kịp
thời, giảm thời gian đi lại, giảm các thủ tục không cần thiết cho người dân.
Trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, cán bộ luôn
quan tâm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, có tác phong, lề lối làm việc nghiêm
chỉnh, văn minh, lịch sự, được nhân dân tín nhiệm.
Từ khi thực hiện pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của
Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa
nền kinh tế xã nhà phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực đời sống vật chất,
tinh thần của đại bộ phận người dân được cải thiện rõ rệt bộ mặt nông thôn
ngày càng đổi mới, lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến
bộ; quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị ngày càng
được cũng cố hoàn thiện, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát
huy hơn và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần xây dựng quê
hương ngày càng giàu đẹp.
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.3.1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc
phục đó là:
Nhận thức việc thực hiện Quy chế dân chủ của một số cán bộ, đảng
viên chưa sâu, dẫn đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đạt hiệu quả
chưa cao, có lúc còn mang tính hình thức, chưa thật sự quan tâm đến việc
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, địa phương mình.
Việc triển khai pháp lệnh dân chủ chưa đều, chưa thường xuyên, một số
ban dân chính thôn, cán bộ đảng viên, công chức, người lao động quán triệt
nội dung thực hiện Quy chế dân chủ chưa đầy đủ, một số nơi việc thực hiện
bàn bạc lấy ý kiến nhân dân chưa được chú trọng và nội dung công khai còn
chồng chéo, thiếu rõ ràng, nhất là việc tổ chức cho nhân dân kiểm tra giám sát
các công trình xây dựng cơ bản, bên cạnh vẫn còn một số người dân ít quan
tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ.
Sự phối hợp giữa UBND xã với Mặt trận và các đoàn thể xã đôi lúc
chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao; hoạt động của ban thanh tra nhân dân
còn hạn chế, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ gắn với cải cách hành chính
chuyển biến còn chậm so với yêu cầu.
Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể xã chưa phát huy tốt vai trò chức
năng giám sát và phản biện xã hội, từ đó chưa làm tốt nhiệm vụ đại diện cho
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 10 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

quyền và lợi ích của nhân dân, trình độ năng lực một số cán bộ chưa ngang
tầm với nhiệm vụ đặt ra.
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ, Ban chỉ đạo thiếu
kiểm tra chặt chẽ, một số thôn làm chưa tốt việc tổ chức họp định kỳ và sơ
tổng kết theo quy định.
2.3.3.2. Nguyên nhân của thành tựu
Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Huyện uỷ và Đảng uỷ
xã, phát huy vai trò tham mưu của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của
xã.
Được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân thông qua vịêc tổ chức
thực hiện pháp lệnh dân chủ.
Đảng uỷ xã có chỉ đạo sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời phát huy ưu
điểm và khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện phát lệnh dân chủ ở
xã.
2.3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
Sự phối hợp chưa đồng bộ nhịp nhàng của từng thành viên trong Ban
chỉ đạo cũng như các ngành, đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện pháp lệnh dân chủ và những vấn
đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.
Trình độ năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ mới, chưa nắm vững nội dung pháp lệnh dân chủ, thiếu xây
dựng kế hoạch, chưa thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, việc nắm bắt
tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân còn
hạn chế.
2.3.3.4. Bài học kinh nghiệm
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tôi rút ra một số bài
học kinh nghiệm như sau:
Cần tiếp tục quán triệt chỉ thị 30-CT/TW và pháp lệnh 34 của
UBTVQH, đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thông qua quy chế
dân chủ, các ngành đoàn thể có trách nhiệm xây dựng chính quyền trong sạch
vững mạnh, khắc phục quan liêu thiếu trách nhiệm, mất dân chủ trong giải
quyết các công việc, đẩy mạnh quan tâm xây dựng về tư tưởng cho đội ngủ
cán bộ, đảng viên, đủ sức đáp ứng trong tình hình mới.
Thực hiện đúng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”.

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 11 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

Phối hợp với Mặt trận và các ngành, đoàn thể xã, ban thanh tra nhân
dân thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm tư tưởng, những kiến nghị có liên
quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.
Ban chỉ đạo quy chế dân chủ xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công
từng thành viên, phát huy trách nhiệm hơn nữa, định kỳ sơ, tổng kết kịp thời
khen thưởng cho tổ chức và cá nhân, điển hình các khu dân cư thực hiện quy
chế dân chủ.
III. Phương hướng và giải pháp
3.1. Phương hướng chung
Thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương; Cấp uỷ Đảng
thường xuyên xuống các thôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để
xây dựng phương hướng, kế hoạch cho những năm tiếp theo.
Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW và pháp lệnh 34 của
UBTVQH về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Niêm yết công khai thủ tục
cải cách hành chính, quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân được
các ngành giải quyết kịp thời, trách gây phiền hà cho nhân dân nhất là trong
việc giải quyết tranh chấp đất đai.
3.2. Giải pháp thực hiện
Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing,
huyện Nam Giang cần quan tâm đến một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW,
ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóaVIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân
chủ ở xã, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế của Ban chỉ đạo đề ra, nhất là
duy trì chế độ hội họp, giao ban, phân công trách nhiệm cho các thành viên, tổ
chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương tập thể,
cá nhân làm tốt. Tiếp tục chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi nội dung hương ước,
quy ước ở khu dân cư cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thường
xuyên tổ chức kiểm tra giám sát để kịp thời có hướng chỉ đạo.
Phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các ngành, đoàn thể xã trong công
tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại thôn. Đồng thời gắn
với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 12 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

Phối hợp với Mặt trận và các ngành, đoàn thể xã, ban thanh tra nhân
dân thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm tư tưởng, những kiến nghị có liên
quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Giải quyết có hiệu quả đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt
cấp.
Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hoá đạt chuẩn và
trang bị các thiết chế văn hoá phục vụ sinh hoạt, phát huy dân chủ của cán bộ,
nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng. Phát huy
tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tích cực
tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
C/- PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận
Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xét về mặt lý
luận và thực tiễn đều là vấn đề cần thiết và cấp bách, từ những vấn đề trên có
thể rút ra những kết luận cơ bản như sau:
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở xã Tà Bhing, công tác chỉ
đạo tổ chức thực hiện luôn có sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, và các
ngành, đoàn thể xã có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương
trình phát triển kinh tế, quốc phòng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ.
Nhiều chủ chương, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến
quyền và nghĩa vụ của công dân được triển khai tốt thực hiện theo phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” đối với các chủ trương,
chính sách lớn là rất quan trọng, trong khi trên địa bàn xã đang thực hiện
chương trình xây dựng Nông thôn mới, thực hiện dồn đổi ruộng đất cũng như
cải tạo ruộng hoang.
Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã Tà Bhing đã góp phần
đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành bộ máy chính quyền xã, kịp thời
triển khai chủ trương của cấp uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội tạo cho
người dân phát triển sản xuất và tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân
dân, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau xoá đói giảm nghèo.
2. Kiến nghị, đề xuất
2.1. Đối với cấp trên
Kính đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Huyện ủy quan tâm tổ chức
triển khai các lớp tập huấn cho đội ngũ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để
công tác tham mưu và thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 13 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

Quan tâm đào tạo chuẩn hoá cán bộ xã, thôn và thực hiên tốt các chế độ
chính sách có liên quan đến quyền lợi cán bộ nhất là sinh hoạt phí hàng tháng
đặc biệt là cán bộ không hưởng lương.
Quan tâm hỗ trợ vốn và dạy nghề cho hộ nghèo đang gặp khó khăn
trong cuộc sống về sản xuất. Đề nghị hổ trợ kinh phí cho công tác thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở.
2.2. Đối với Đảng ủy, chính quyền xã Tà Bhing
Tăng cường chỉ đạo hoạt động Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt
việc công khai minh bạch các vấn đề liên quan đến nhân dân.
Thường xuyên kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế dân chủ ở
cơ sở, hằng năm phải có kế hoạch kiểm tra cụ thể ở các thôn.
Xác nhận của Đảng ủy xã Tà Bhing
PHÓ BÍ THƯ

A lăng Thị Thảo

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

Người viết bài thu hoạch

Cha Brăng Thị Râng

- 14 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình xã hội chủ nghĩa khoa học, chương trình trung cấp LLCT
– HC, Nxb Chính trị - hành chính.
2. Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban dân vận Huyện ủy
Nam Giang.
4. Báo cáo năm 2017 của Đảng ủy xã Tà Bhing.
5. Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
năm 2017 của Khối Dân vận Đảng ủy xã Tà Bhing.

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 15 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC
A/- PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài......................................................................1
2. Đối tượng, phạm vi chủ đề...........................................................................2
3. Vấn đề nghiên cứu của đề tài.......................................................................2
B/- PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
1. Quan điểm chủ nghĩa mác- Lê nin...............................................................2
2. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh...............................................................3
3. Quan điểm chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...........................3
II. Thực trạng trong vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
2.1. Đặc điểm tình hình chung của xã..............................................................4
2.2. Cũng cố Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động.................5
2.3. Thực trạng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...........................6
2.3.1. Tình hình triển khai................................................................................6
2.3.2. Kết quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ xã Tà Bhing..................6
2.3.2.1. Nội dung công khai để nhân dân biết..................................................6
2.3.2.2. Nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp...........................................7
2.3.2.3. Nội dung dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết
định..................................................................................................................9
2.3.2.4. Nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra................................................9
2.3.2.5. Kết quả cải cách thủ tục hành chính...................................................9
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân......................................................................10
2.3.3.1. Hạn chế.............................................................................................10
2.3.3.2. Nguyên nhân của thành tựu..............................................................11
2.3.3.3. Nguyên nhân hạn chế........................................................................11
2.3.3.4. Bài học kinh nghiệm.........................................................................11
III. Phương hướng và giải pháp
3.1. Phương hướng chung..............................................................................12
3.2. Giải pháp thực hiện.................................................................................12
C/- PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận......................................................................................................13
2. Kiến nghị, đề xuất......................................................................................13
2.1. Đối với cấp trên.......................................................................................13
2.2. Đối với Đảng ủy, chính quyền xã Tà Bhing............................................14

Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 16 -

Lớp Trung cấp LLCT- HC


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang
Thực trạng và giải pháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

BÀI THU HOẠCH
Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

ĐỀ TÀI
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÀ
BHING, HUYỆN NAM GIANG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Học viên: CHA BRĂNG THỊ RÂNG
Lớp: Trung cấp LLCT – HC huyện Nam Giang
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Tà Bhing

Nam Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2018
Học viên: Cha Brăng Thị Râng

- 17 -

Lớp Trung cấp LLCT- HCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×