Tải bản đầy đủ

Đề cương tham chiếu gói thầu TVGS

VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN
1. Năng lực của đơn vị tư vấn
- Nhà thầu tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký
kinh doanh phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ nhà thầu theo qui định
hiện hành của Việt Nam và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do bên vay của
Ngân hàng Thế giới thực hiện (tháng 1-2011), có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thực
hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng (trong trường hợp
liên danh: Từng thành viên trong liên danh phải thỏa mãn điều kiện trên đối với
phạm vi đảm nhận thực hiện).
- Nhà thầu tư vấn phải có chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng phù hợp.
- Nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng đã hoàn
thành gói thầu tư vấn giám sát công trình thủy lợi về hồ chứa trong 05 năm gần
đây.
- Có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 01 dự án/dịch vụ lập kế hoạch ứng phó
khẩn cấp EPP trong 05 năm gần đây.
Có năng lực về tài chính, có đủ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần
thiết phục vụ cho hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng; Có đủ đội ngũ nhân
viên với chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện gói thầu này.
2. Yêu cầu về năng lực của các chuyên gia tư vấn
Đơn vị tư vấn sẽ bố trí các chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
về các lĩnh vực được phân giao. Yêu cầu tối thiểu về năng lực chuyên môn và kinh

nghiệm của các chuyên gia chủ chốt trong đội ngũ tư vấn như sau:

TT

Vị trí

Yêu cầu về kinh nghiệm,
Năng lực

Chức năng, nhiệm vụ

Số
Lượn
g

Yêu cầu
nhân sự
1

Tư vấn - Có bằng đại học chuyên
trưởng
ngành công trình thủy lợi,
có tối thiểu 05 năm kinh
nghiệm làm việc trong lĩnh
vực tư vấn giám sát công
trình thủy lợi/ công trình
Nông nghiệp và PTNT.
- Có chứng chỉ hành nghề
giám sát công trình phù

Tổ chức giám sát thi công.
Chịu trách nhiệm chung về
khối lượng, chất lượng, tiến độ
và tất cả các vấn đề pháp lý có
liên quan đến toàn bộ công
trình trong phạm vi trách
nhiệm của tư vấn giám sát.
Quản lý, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện của các kỹ thuật
giám sát hiện trường ở tất cả01


2

3

hợp;
- Có kinh nghiệm làm tư
vấn trưởng tối thiểu 01 gói
thầu tư vấn giám sát công
trình thủy lợi về hồ chứa.
- Ưu tiên có kinh nghiệm
tham gia dịch vụ tư vấn tại
vùng dự án.

các công trình; chịu trách
nhiệm đảm bảo hoàn thành
chính xác tất cả các công tác
kiểm tra theo luật của Chính
phủ Việt Nam.
- Hỗ trợ PPMU phối hợp với
WB trong quá trình thực hiện
dự án.

- Có bằng đại học chuyên
ngành thuỷ lợi, từ 05 năm
làm việc trong lĩnh vực tư
vấn thủy lợi;
- Đã từng tham gia 01 công
trình tương tự đối với lập
EPP.
Tư vấn - Ưu tiên đã tham gia và có
kinh nghiệm trong các dự
phó
án thủy lợi đa mục tiêu do
WB và các nguồn vốn quốc
tế, có kinh nghiệm trong vị
trí và công việc tương tự.
Am hiểu về qui định và
trình tự thủ tục của WB về
chuẩn tài liệu phục vụ báo
cáo.

- Điều hành các tư vấn thành
viên, kết nối với Chủ đầu tư,
thông qua CNDA:
- Chịu trách nhiệm với phần
công việc được phân công
trong công tác tổ chức quản lý
đội Tư vấn, đảm bảo tiến độ
và chất lượng các báo cáo và
sản phẩm và có sự phối hợp
liên hệ với các Cơ quan liên
quan và đội tư vấn được hỗ trợ
bởi WB.
- Chủ trì công tác lập kế
hoạch; chịu trách nhiệm chung
về đội tư vấn và các hoạt động
của dịch vụ tư vấn lập kế
hoạch EPP

Kỹ

giám sát
hiện
trường
chuyên
ngành
thuỷ lợi

Chịu trách nhiệm giám sát liên
tục trong quá trình thi công,
theo dõi tất cả các hạng mục
công việc thuộc hạng mục
công trình thủy lợi và phải
chịu trách nhiệm tất cả các
mặt về khối lượng, chất lượng,
tiến độ, vệ sinh an toàn lao
động của các hạng mục thuộc
gói thầu đó.

- Có bằng đại học chuyên
ngành thủy lợi, có tối thiểu
05 năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực tư vấn
giám sát công trình thủy
lợi/ công trình Nông nghiệp
và PTNT;
- Có chứng chỉ hành nghề
giám sát công trình phù hợp
- Có kinh nghiệm làm giám
sát tối thiểu 01 gói thầu
thuộc công trình thủy lợi về
hồ chứa trong 05 năm gần

01

04


đây.
- Ưu tiên có kinh nghiệm
tham gia dịch vụ tư vấn tại
vùng dự án.

4

Kỹ

giám sát
chuyên
ngành
giao
thông

5

Kỹ

giám sát
hiện
trường
chuyên
ngành
xây
dựng
dân
dụng

6

Chuyên

- Có bằng đại học chuyên
ngành giao thông, có tối
thiểu 05 năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực tư
vấn giám sát công trình
giao thông;
- Có chứng chỉ hành nghề
giám sát công trình giao
thong phù hợp.
- Có kinh nghiệm làm giám
sát tối thiểu 01 gói thầu
thuộc công trình giao thông
trong 05 năm gần đây.
- Ưu tiên có kinh nghiệm
tham gia dịch vụ tư vấn tại
vùng dự án.
- Có bằng đại học chuyên
ngành xây dựng, có tối
thiểu 05 năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực tư
vấn giám sát công trình dân
dụng;
- Có chứng chỉ hành nghề
giám sát công trình dân
dụng.
- Có kinh nghiệm làm giám
sát tối thiểu 01 gói thầu
thuộc công trình dân dụng
trong 05 năm gần đây.
- Ưu tiên có kinh nghiệm
tham gia dịch vụ tư vấn tại
vùng dự án.
Có bằng đại học chuyên

Kỹ sư này sẽ có trách nhiệm
giám sát thi công các hạng
mục giao thông trong các gói
thầu xây lắp. Kỹ sư này sẽ
chịu trách nhiệm giám sát liên
tục trong quá trình thi công,
theo dõi khối lượng, chất
lượng tất cả các hạng mục
công việc nêu trên và phải
chịu trách nhiệm tất cả các
mặt về khối lượng, chất lượng
và tiến độ của công trình đó.

- Chịu trách nhiệm giám sát
thi công các hạng mục xây
dựng dân dụng trong các gói
thầu xây lắp. Kỹ sư này sẽ
chịu trách nhiệm giám sát liên
tục trong quá trình thi công,
theo dõi khối lượng, chất
lượng tất cả các hạng mục
công việc nêu trên và phải
chịu trách nhiệm tất cả các
mặt về khối lượng, chất lượng
và tiến độ của công trình đó.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm

03

01

01


ngành thủy lợi, có từ 05
năm kinh nghiệm làm việc
với lý lịch chuyên môn xác
thực về thực hiện các dự án
gia lập lập kế hoạch ứng phó với
kế hoạch các loại hình thiên tai, thích
ứng phó. ứng biến đổi khí hậu;
- Có kinh nghiệm thực hiện
nhiệm vụ tương tự tối thiểu
01 gói thầu tư vấn lập kế
hoạch EPP.

chung trong công tác xây dựng
phương án ứng phó và kế
hoạch sơ tán.
- Chịu trách nhiệm tiến hành
hoạt động thu thập các thông
tin số liệu và thực hiện các
tính toán liên quan đến lĩnh
vực thủy lực công trình.
- Tổng hợp và lập báo cáo
chuyên ngành thủy lực

7

- Có bằng đại học chuyên
ngành khảo sát địa hình, từ
Chuyên 05 năm kinh nghiệm về
gia khảo lĩnh vực khảo sát, trắc địa
sát địa công trình.
hình
- Đã tham gia thực hiện
công tác khảo sát từ 1 công
trình trở lên.

+ Chủ trì khảo sát địa hình tại
thực địa
+ Lập hồ sơ khảo sát địa hình
theo quy định
+ Giải trình khi có yêu cầu

01

8

- Có bằng đại học về
chuyên ngành thủy lợi, từ
Chuyên 03 năm kinh nghiệm trở lên
gia thủy trong lĩnh vực chuyên môn;
lực/thủy
- Đã tham gia thực hiện 01
văn
công trình tương tự đối với
lập EPP.

+ Chịu trách nhiệm tiến hành
hoạt động thu thập các thông
tin số liệu và thực hiện các
tính toán liên quan đến lĩnh
vực thủy lực công trình.
+ Tổng hợp và lập báo cáo
chuyên ngành thủy lực.

01

Cán bộ - Tốt nghiệp đại học, có ít
hỗ trợ
nhất 02 năm kinh nghiệm
trong công tác hỗ trợ đội tư
vấn giám sát, thu thập số
liệu, tham vấn cộng đồng,
thiết kế công trình thủy lợi,
hỗ trợ triển khai thực hiện
các nhiệm vụ tư vấn.

- Tổng hợp, lập các báo cáo
định kỳ theo quy định của hợp
đồng.
- Dịch thuật các tài liệu trong
phạm vi gói thầu theo yêu cầu
của nhà tài trợ.
- Hỗ trợ các chuyên gia chính
khảo sát thực địa, thu thập
thông tin, tham vấn cộng
đồng, xử lý thông tin định
lượng và định tính.

9

04


- Hỗ trợ các chuyên gia chính
thực hiện nội dung lập kế
hoạch ứng phó khẩn cấp
- Hỗ trợ biên tập, in ấn, phátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×