Tải bản đầy đủ

Tuần 24. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH
CỦA NHÓM 2
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


ĐỀ TÀI:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
Cơ sở hình
thành
Lý luận: Theo CN MacLênin: CM là sự nghiệp của quần chúng, còn ở Vn ”Giặc đến
nhà đàn bà cũng đánh”, “Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh”

Thực tiễn: KHảo sát những PTCMGPDT (CM Pháp, Mỹ, Nga)


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
•Sự phân hóa xã hội: Các giai cấp ở thuộc địa dù
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu của CM giải là địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phân là
phóng DT
người nô lệ mất nước
•Mâu thuẫn xã hội: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã
hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân
tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân
•Đối tượng của cách mạng: Không phải là giai
cấp tư sản bản xứ, căng không phải giai cấp địa chủ
nói chung, mà là chủ nghĩa thự dân và tay sai phản
động
•Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc
địa: là độc lập dân tộc
•Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa:
kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc,
nhấn mạnh đó là “nhiệm vụ ức thiết”
•Tính chất của cách mạng thuộc địa: là sự kết
hợp nhiệm vụ dân tộc với dân chủ


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu của CM giải
phóng DT

Cách mạng giải phóng dân tộc
nhằm đanh đổ ách thống trị của
chủ nghĩa thực dân, gianh độc lập
dân tộc va thiết lập chính quyền
nhân dân

Mục tiêu cấp thiết của cách mạng
giải phóng dân tộc là quyền lợi
chung của toan dân tộcTư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng lợi phải
đi theo con đường
CMVS

Cuối XIX đầu XX các pt yêu nc diễn ra vô cùng anh dũng
với tinh thần " người trước ngã, người sau đứng dậy "
nhưng đều bị TD Pháp dìm trong biển máu
=> khủng hoảng về đg lối cứu nc của VN vào đầu XX

Hồ chí Minh nhận thấy sai lầm về con đường của Phan
Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám. Người rất
khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha nhưng không
tán thành các con đường của họ
=> quyết tâm ra đi tìm con đg mới
HCM đã đến với học thuyết CM của chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn khuynh hướng chính trị VS. Người khẳng
định: " Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có
con đường nào khác con đường Cách mạng vô sản "


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng…

•Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, một chínhđảng của giai cấp công
nhân và dân tộc Việt Nam.
•Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam
là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam.

3/ Cách mạng giải
phóng dân tộc trong
thời đại mới phải do
Đảng Cộng sản lãnh
•Hồ Chí Minh đã xây dựng được một Đảng
đạo
cách mạng tiên phong, phù hợp với thực tiễn Việt
Nam, gắn bó với nhân dân, với dân tộc.
•Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm ngọn
cờ lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam
và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm cho mọi
thắng lợi của cách mạng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày
3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh
(Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng…
3/ Cách mạng giải
phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của
cách mạng giải
phóng dân tộc bao
gồm toàn dân tộc

•Một cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị
trong quần chúng: Người khẳng định
“cách mệnh là việc chung của cả dân
chúng chứ không phải việc một hai
người”.
•Trong Cách mạng Tháng Tám 1945,
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ, Người lấy nhân dân làm
nguồn sức mạnh. Người chủ trương phát
động chiến tranh nhân dân.


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng…
3/ Cách mạng giải
phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của
cách mạng giải
phóng dân tộc bao
gồm toàn dân tộc

•Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò
của quần chúng nhân dân, coi sức mạnh
và năng lực sáng tạo của quần chúng là
nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi.
•Hồ Chí Minh không coi nhẹ khả
năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân
tộc của các giai cấp và tầng lớp khác.
Người coi tiểu tư sản, tư sảndân tộc và
một bộ phận giai cấp địa chủ là bạn đồng
minh của cách mạng.


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng…
3/ Cách mạng giải
phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của
cách mạng giải…

•Hồ Chí Minh khẳng định công
cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa
chỉ có thể thực hiện được bằng sự
nỗ lực tự giải phóng.
•Theo Hồ Chí Minh, cách mạng
dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô
sản ở chính quốc có mối quan hệ
mật thiết với nhau,tác động qua lại
lẫn nhau. Đó là mối quan hệ bình
đẳng chứ không phải là quan hệ lệ
thuộc, hoặc quan hệ chính – phụ.

5/ Cách mạng giải
phóng dân tộc cần
được tiến hành chủ
động, sáng tạo và có
•Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách
khả năng giành
thắng lợi trước cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa
mạng vô sản ở chính phải chủ động và có thể giành thắng
lợi trước cách mạng vô sản ở chính
quốc
quốc.


Tư tưởng HCM về CM giải phóng DT
1/ T/c, nhiệm vụ &
mục tiêu…
2/ CM giải phóng DT
muốn thắng…
3/ Cách mạng giải
phóng dân tộc…
4/ Lực lượng của
cách mạng giải…
5/ Cách mạng giải
phóng dân tộc…
6/ Cách mạng giải
phóng dân tộc phải
được tiến hành
bằng con đường
cách mạng bạo lực

•Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách
mạng là bạo lực của quần chúng.
•Hình thức của bạo lực cách mạng
bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu
tranh vũ trang
•Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả
năng giành và giữ chính quyền ít đổ
máu.
•Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải
pháp bắt buộc cuối cùng.
•Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành
khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân
dân.
•Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ
Chí Minh chủ trương sử dụng phương
châm chiến lược đánh lâu dài.


Ý nghĩa & vận dụng:
• Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt
Nam Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và 30
năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (19451975) đã chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ,
tính khoa học và tính cách mạng và sáng tạo của
tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân
tộc ở Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam
tiến lên, cùng nhân loại biến thế kỷ XX thành thế
kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
• Trong công cuộc đổi mới hiện nay Phải biết khơi
dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần
dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và
bảo vệ đất nước Nhận thức và giải quyết vấn đề
dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân Chăm
lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết
tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và trong
cộng đồng dân tộc Việt Nam


Kết luận:
Làm phong phú học thuyết Mác –Lênin:
• Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc
• Về phương pháp tiến hành cách mạng
giải phóng dân tộc


CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×