Tải bản đầy đủ

Slide Nút Giao báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh

Dự án ĐTXD
ĐƯờng nối cao tốc nội bài lào cai
sapa,
tỉnh lào cai theo hình thức bot

công ty Cổ phần TVTK đƯờng bộ


Néi dung b¸o c¸o
I.PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN
II.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN
III.HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VÀ CÁC QH LIÊN QUAN
1. MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG KHU VỰC DỰ ÁN >>
2. HIỆN TRẠNG QUỐC LỘ 4D
3. CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN

IV.QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
V.SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
VI.NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN
VII.CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ KẾT QUẢ
VIII.TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯPh¹m vi nghiªn cøu

Đ. Cuối
Km194
Đ. Đầu
Km0

QL4D
QL4D: Bắt đầu từ Pa So (giao
QL12) - Lai Châu, kết thúc tại cửa
khẩu Sín Tẻn, Mường Khương tỉnh Lào Cai; L=194 km.
 Cấp kỹ thuật: cấp IV– cấp V
miền núi, MĐ BTN hoặc láng
nhựa.

Phạm vi nghiên cứu
Điểm đầu: Nút giao Kim Tân (QL4E & 4D) .
Phạm vi tuyến đi qua: Tp L.Cai, B. Xát, Sapa
Điểm cuối dự kiến: Km105+500 – QL4D.
Tổng chiều dài: 31,6km.
Lý trình dự án sẽ tính từ Lào Cai đi Sapa.


®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc dù ¸n

Dân cư sống tập trung ở đầu
và cuối tuyến. Giữa tuyến thưa
thớt canh tác ở hai bên sườn núi.
Ruộng bậc thang được UNESCO
công nhận là di sản thế giới.

Vị trí địa lý: Khu
vực tuyến nghiên cứu
nằm phía Tây Nam của
TP Lào Cai. Qua địa
phận TP Lào Cai, h.
Bát Xát, h. Sa Pa
Khí hậu đặc


trưng vùng Tây Bắc
như sương mù, ẩm ướt,
băng tuyết,...
Địa hình đồi núi,
dốc dọc và dốc ngang
lớn.
Địa chất phức
tạp, tầng phủ dày. Có
nhiều điểm sụt cổ.
Suối Ngòi Đum
chạy song song với
QL 4D, có nhiều chi
lưu.


VÞ TRÝ §ÞA Lý KHU VùC Dù ¸N


M¹ng l¦íi giao th«ng khu vùc dù ¸n

TL 153

QL 100

TL 154

TL 156
TL132
TL158

QL 12

TL 156B

QL 4E

TL155

TL 128
Quốc lộ 4D

Nội Bài – Lào
Cai

Quốc lộ 70


M¹ng l¦íi giao th«ng khu vùc dù ¸n

KM137+150

KM136
KM89

KM123

Cao tèc HN- LC
KM103


HIÖN TR¹NG TUYÕN §¦êng 4d

Khu vực sụt cổ

Đèo lò xo

 Tổng chiều dài: 31,6Km
 Đường cấp IV - V miền núi,
Rmin=25m.
Nhiều điểm đen giao thông.
 Mặt cắt ngang Bn/Bm =
7,5/5,5m.
 Độ dốc dọc lớn nhất 10,3%,
độ dốc trung bình 8%.
 Mặt đường bê tông nhựa.

Hiện trạng QL4D

Khuất tầm nhìn


HiÖn tr¹ng tuyÕn ®¦êng QL4D
Khu vực ruộng bậc
thang
Thắng cảnh đẹp được
Unesco công nhận


XÃ TÒNG
TÒNG SÀNH
SÀNH

Khu vực tai nan
thảm khốc
01/9/2014
Km123 – QL4D

Hiện trường tai nạn 01/9/2014


XÃ TRUNG
TRUNG CHẢI
CHẢI

Đèo lò xo

Ruộng bậc thang

Khu vực sụt
cổ


HiÖn tr¹ng giao th«ng ql 4d

Đoạn từ Km103-Km130 thường xuyên suất hiện sương mù và mưa gây sạt lở
đường gây ảnh hưởng lớn tới an toàn giao thông


HiÖn tr¹ng giao th«ng QL4D
MỘT SỐ VỊ TRÍ CUA GẤP KHUẤT TẦM NHÌN


HiÖn tr¹ng giao th«ng QL4D
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HIỆN TRẠNG MẶT ĐƯỜNG CŨ


Tai n¹n giao th«ng trªn ql 4d
Xuất hiện tại Km127+200 (QL4D)

Xe đang xuống dốc tại Km131+350

Tại vị trí góc cua hẹp đường dốc Km126+700 (QL4D)


Quy ho¹ch cã liªn quan

QH TP Lào Cai

QH TT Sapa

QH Thủy điện Chu
Linh


Quy ho¹ch Giao Th«ng tt. sapa


Quy ho¹ch TP Lµo Cai


Quy m« & Tiªu chuÈn kü thuËt chÝnh
TT

Hạng mục

Đơn vị

1 Cấp đường
Mặt cắt ngang
2 -Quy mô 2 làn (Bn/Bm)
-Quy mô 4 làn (Bn/Bm)

Các chỉ tiêu
Cấp IV, Miền núi

m

7,5/5,5
(17,5 – 19,5)/15

Km/h

40

4 Bán kính cong bằng tối thiểu

m

60

5 Độ dốc dọc tối đa

%

8 (châm chước 9%)

Mpa

140

3 Vận tốc thiết kế

6 Mặt đường bê tông nhựa (Eyc)

*: Quy mô 4 làn có B nền từ 17,5 cho các đoạn ngoài đô thị.


Dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i

Tư vấn dự kiến đến năm 2030 sẽ có khoảng
2463pcu/ng.đêm lưu lượng thu hút trên cơ sở tốc độ tăng
trưởng khách du lịch, tổng lưu lượng xe trên QL4D năm 2030
khoảng 12.804pcu/ ng.đêm. Kết quả này cũng phù hợp với
nghiên cứu trong Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lào Cai
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (năm 2030 :
13.026pcu/ngày).
Kết quả dự báo luồng xe trên QL4D (pcu/ngđ):


Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t¦

Phù hợp với QH phát triển mạng lưới đường bộ Quốc gia.
Phù hợp với QH của Lào Cai, của TT. Sa Pa và TP. Lào
Cai.
Xóa các điểm đen về GT, giảm nguy cơ tai nạn GT.
Nâng cao hiệu quả khai thác của c.tốc, đồng thời cũng rút
ngắn được thời gian từ Lào Cai đến Sa Pa khoảng 20 phút.
Thu hút khách du lịch đến với các địa danh nổi tiếng của
Lào Cai
Phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai, xóa đói giảm nghèo
cho đồng bào dân tộc khu vực tuyến đi qua.
Phù hợp với các dự án giao thông trong khu vực đã được
xong như đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng.


ph¦¬ng ¸n tuyÕn
Đoạn đầu tuyến
Do
điều
kiện địa hình
khu
vực,
tuyến
nằm
trên sườn đồi
có độ dốc
ngang
lớn,
tuyến cắt qua
nhiều chi lưu
của suối Đum
do đó có
nhiều công
trình cầu và
tường chắn

Quy mô cắt ngang 2 làn

Quy mô cắt ngang 4 làn


ph¦¬ng ¸n tuyÕn
Đoạn đi tránh khu ruộng bậc thang

Công trình trên tuyến

Đoạn đi gần đường cũ


CÁC CÔNG TRÌNH CẦU TRÊN TUYẾN


PHƯƠNG ÁN 1: CẦU VÒM CÓ NHỊP CHÍNH 80M


PHƯƠNG ÁN 2: CẦU VÒM CÓ NHỊP CHÍNH 65M


ph¦¬ng ¸n tuyÕn
Đoạn cuối tuyến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×