Tải bản đầy đủ

KH THAN LAP MO HINH TO LIEN KET xã

HỘI LHPNPN XÃ ĐỘC LẬP
BAN THƯỜNG VỤ

Số: 61 /KH - BTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Độc Lập, ngày 20 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thành lập mô hình tổ liên kết/tổ hợp tác sản xuất năm 2018
Thực hiện Chương trình Công tác Hội năm 2018; Công văn số…. của Hội LHPN
huyện về thực hiện tiêu chí thi đua năm 2018; kế hoạch số 95/KH-BTV, ngày 5/7/2017
của Ban thường vụ Hội LHPN Huyện về triển khai một số hoạt động hỗ trợ kinh tế tập
thể, Hợp tác xã trong các cấp Hội và thành lập Hợ tác xã năm 2012. Nhằm tích cực vận
động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phát triển sản xuất theo
hướng hàng hóa, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho Hội viên, phụ nữ, góp phần thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về "Xây dựng nông thôn mới". Ban Thường vụ Hội
LHPN xã Độc Lập xây dựng kế hoạch Thành lập mô hình Tổ liên kết , tổ hợp tác sản
xuất cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tích cực tham gia kinh tế tập thể góp phần thúc
đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
Tham mưu cho Cấp Ủy, Chính quyền và Hội cấp trên thành lập được 01 mô hình
kinh tế tập thể và duy trì hoạt động hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG
- Hội viên, phụ nữ;
- Sáng lập viên, Ban chủ nhiệm các hợp tác xã, tổ hợp tác;
- Thành viên của tổ hợp tác/ Tổ liên kết;
- Cán bộ Hội LHPN các xã, thị tấn.
Ưu tiên các đối tượng trong cùng xóm và hoạt động trên lĩnh vực phát triển nông
nghiệp, nông thôn.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng
- Đề xuất với Chính quyền và Hội cấp trên tạo điều kiện thuận lợi để thành viên
của Tổ hợp tác/tổ liên kết dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, được đào
tạo nghề, phát triển cơ sở hạ tầng…..
- Được tham gia các buổi toạ đàm giữa ban chủ nhiệm Tổ Hợp tác/Tổ liên kết với
lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, các đơn vị liên quan để hướng dẫn, giải đáp
những vướng mắc về chính sách và thực hiện chính sách tại địa phương nhằm góp phần
thay đổi nhận thức, tạo niền tin giữa Ngân hàng, tổ chức tín dụng và Tổ Hợp tác/Tổ liên
kết.
2. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia mô hình kinh tế
tập thể:


- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, hội viên và cộng đồng về vai trò, vị trí
của kinh tế tập thể trong nền kinh tế, các chính sách pháp luật, chính sách ưu đãi của
Nhà nước đối với kinh tế tập thể.
- Hướng dẫn, vận động hội viên, phụ nữ hiểu rõ lợi ích của việc tham gia kinh tế
tập thể, chuyển giao khoa học công nghệ mới, chuyển đổi nghề, học nghề phù hợp với
khả năng và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
- Tổ chức các cuộc chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích nhân rộng mô hình hay,
hiệu quả.
- Cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả
cho các thành viên ban chủ nhiệm Tổ Hợp tác/Tổ liên kết do Hội hỗ trợ thanh lập,
chuyển giao khoa học công nghệ mới trong chăn nuôi, trồng trọt.
4. Hỗ trợ kết nối mạng lưới thị trường, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm


- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc liên kết với doanh nghiệp ở từng
lĩnh vực ngành nghề khác nhau để cung ứng các dịch vụ đầu vào như: Vật tư, thuốc thú
y, giống cây trồng, vật nuôi, dịch vụ vốn, nguồn lao động có tay nghề.
- Liên kết phối hợp tổ chức các hội chợ giao lưu sản phẩm để giới thiệu sản phẩm,
nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Lựa chọn sản phẩm đặc trưng đại diện cho phụ nữ địa phương, chất lượng sản
phẩm có thể cạnh tranh và được nhiều khách hàng yêu thích đề xuất với chính quyền,
các ban ngành từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm của Tổ Hợp tác/Tổ liên kết
do Hội hỗ trợ thành lập.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN xã
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các nội dung thành lập mô hình kinh tế tập thể, Tổ
Hợp tác/Tổ liên kết.
- Phối hợp với các ngành trên địa bàn để xác định loại hình sản xuất kinh doanh
phù hợp trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương.
- Tham mưu cho Ủy Ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Mô hình Tổ Hợp
tác/Tổ liên kết.
2. Chi hội Phụ nữ cơ sơ
- Căn cứ kế hoạch của hội LHPN xã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham
gia vào mô hình kinh tế tập thể theo chủ trương phát triển kinh tế của địa phương; chủ
động phối hợp với các ngành trên địa bàn triển khai thành lập Tổ Hợp tác/Tổ liên kết.
Trên đây là kế hoạch thành lập Tổ Hợp tác/ Tổ liên kết sản xuất của Ban Thường
vụ Hội LHPN xã Độc Lập./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

- Hội LHPN huyện
- UBND xã
- Chi Hội;
- Lưu PN.

Nguyễn Thị Thu Hằng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×