Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA tổ LIÊN kết

TỔ LIÊN KẾT CHĂN NUÔI GÀ SẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÓM CAN I
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH - TLK

Xóm Can I , ngày

tháng

năm 2018

KẾ HOẠCH
Hoạt động của tổ liên kết chăn nuôi gà sạch
Thực hiện kế hoạch số 95/KH-BTV, ngày 5/7/2017 của Ban thường vụ Hội
LHPN Huyện về triển khai một số hoạt động hỗ trợ kinh tế tập thể, Hợp tác xã
trong các cấp Hội và thành lập Hợ tác xã năm 2012, Kế hoạch số 60/ KH – BTV
ngày 20/6/2018 của BTV Hội LHPN xã Độc Lập về kế hoạch thành lập Tổ liên kết/
Tổ hợp tác sản xuất năm 2018.
Nhằm thúc đẩy hội viên phụ nữ tích cực phát triển sản xuất kinh doanh theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn

mới, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật phát
triển bền vững “ Tổ liên kết chăn nuôi gà sạch” Xóm Can I – xã Độc Lập xây dựng
kế hoạch hoạt động của tổ năm 2018 như sau :
I.TINH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ TRÊN ĐỊA BÀNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×