Tải bản đầy đủ

SKKN bien phap xay dung doi ngu GV

Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1- Lý do chọn đề tài
Đảng ta đã xác định rõ vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của đất
nước “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. (Điều 35 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam)
“Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa.
Đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo”. (Chỉ
thị 40/CT-TW ngày 15/6/2004)
“Đội ngũ giáo viên vừa thiếu lại vừa yếu, nhìn chung chất lượng đội ngũ
giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới”.
Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay, đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng,
quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nghị quyết lần 2 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VIII xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất
lượng và hiệu quả giáo dục, là người biến mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực. Xây
dựng đội ngũ giáo viên là yêu cầu mang tính tất yếu, khách quan, là chìa khóa cho sự
phát triển giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung học cở sở, trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009.

Năm học 2010 – 2011 tiến hành thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo
viên trung học và đánh giá giáo viên theo chuẩn.
Thực hiện chủ trương đổi mới quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
ngành giáo dục tỉnh xác định một trong những giải pháp đột phá để nâng cao chất
lượng và hiệu quả giáo dục địa phương là xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất
và năng lực theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp để làm tốt sứ mạng người thầy
trong các nhà trường.
Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng, phát triển và nâng cao phẩm
chất, năng lực đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước
mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Đồng thời là một cán bộ quản lý của
trường THCS ........... Nên tôi tâm đắc và chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp xây
dựng đội ngũ giáo viên trường THCS ............. theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo
dục và đào tạo” một mặt để tham gia tích cực vào việc thực hiện giải pháp đột
phá của ngành giáo dục tỉnh nhà. Mặt khác, đây cũng là cơ hội giúp tôi nhận
thức đầy đủ thực trạng đội ngũ giáo viên ở đơn vị công tác và có các biện pháp
khả thi để xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

-1-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

2- Mục đích nghiên cứu
Tìm ra những biện pháp khả thi để xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy – học và hiệu
quả giáo dục – đào tạo của đơn vị.
3- Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1- Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý, phát triển đội ngũ trong trường
THCS ......... thuộc huyện ............, tỉnh ....................
3.2- Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý để xây dựng đội ngũ giáo viên
trường THCS .................. theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4- Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1- Khái quát những vấn đề lý thuyết về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và
công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
4.2- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng về phẩm chất, năng lực đội ngũ giáo viên
trường THCS .................. theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
4.3- Đề xuất một số biện pháp quản lý để xây dựng đội ngũ giáo viên trường
THCS ..................... đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
5- Giả thuyết nghiên cứu


Đội ngũ giáo viên tốt về phẩm chất, vững về chuyên môn, giỏi về kỹ năng sư
phạm là đòn bẩy cho việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường.
Các giải pháp về nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao kiến thức chuyên
môn và kỹ năng sư phạm cho giáo viên sẽ giúp cho trường THCS ............ tiến gần
hơn đến mục tiêu chất lượng và hiệu quả. Đồng thời cũng nhằm giúp cho hiệu trưởng
làm tốt nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo của mình.
6- Phạm vi nghiên cứu
Đề tài phản ánh kết quả nghiên cứu trong phạm vi công tác quản lý và phát triển
đội ngũ giáo viên ở trường THCS ............... trong ba năm học: 2007 - 2008, 2008 2009, 2009 - 2010 để đề xuất giải pháp tổng thể cho những năm tiếp theo.
7 - Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng một số phương pháp chủ yếu sau:
7.1- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các vấn đề lý thuyết có
liên quan. chuẩn nghề nghiệp giáo viên và công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo
viên theo chuẩn nghề nghiệp. Nghiên cứu các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và
Nhà nước, các tài liệu và sách báo có liên quan.
7.2- Phương pháp điều tra: Kết hợp điều tra Angket với điều tra bằng phỏng
vấn để đánh giá thực trạng về phẩm chất, năng lực đội ngũ giáo viên trường THCS ......
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

-2-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

7.3- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu các văn bản quản lý của
ngành giáo dục và của trường về chủ trương, giải pháp quản lý công tác xây dựng đội ngũ
giáo viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
7.4- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm quản lý
của trường về xây dựng, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp.
8- Hướng đóng góp của đề tài
8.1- Về mặt khoa học: Xây dựng những cứ liệu khoa học để đánh giá
chuẩn xác phẩm chất và năng lực đội ngũ giáo viên THCS theo yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp.
8.2- Về mặt thực tiễn: Đưa ra được các biện pháp quản lý để xây dụng đội
ngũ giáo viên trường THCS ..................... đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp. Xem đó là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của
nhà trường.
9- Kế hoạch thời gian
Thời gian
Tháng 09/2010

Công việc
- Chọn đề tài.
- Tìm tài liệu tham khảo.
- Đăng ký đề tài.

Tháng 10, 11/2010

- Tiến hành các phương pháp nghiên cứu thu thập kết
quả.
- Viết nháp đề tài.

Tháng 12/2010 đến

- Kiểm tra,sửa chữa,bổ sung dề tài.

tháng 01/2011

- Nộp đề tài.

 Ngoài kế hoạch thời gian nêu trên, tôi còn góp nhặt những kinh nghiệm,
những tư liệu qua 3 năm làm công tác quản lí tại trường THCS ................
PHẦN II: NỘI DUNG
Chương I
Những vấn đề lý thuyết về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
và công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
I.1- Quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên
I.1.1- Khái niệm quản lý
Quản lý là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lí
lên khách thể quản lý bằng việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý,
-3-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng và cơ hội của tổ chức để đạt được
mục tiêu đặt ra.
Hay nói khác hơn quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng
cách vận hành hoạt động (chức năng) kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra.
I.1.2- Khái niệm phát triển
Có nhiều quan điểm khác nhau về “Phát triển”:
- Theo quan điển Duy vật biện chứng, phát triển là một quá trình biến đổi từ
thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đó là quá trình tích lũy dần về lượng
dẫn đến sự thay đổi về chất, là quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở cái cũ, do sự
đấu tranh giữa các mặt đối lập nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.
- Từ điển tiếng Việt “Phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến
nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp”. Như vậy, mọi sự vật
hiện tượng, con người, xã hội hoặc là biến đổi để tăng tiến số lượng, thay đổi
chất lượng hoặc dưới tác động của bên ngoài làm cho biến đổi tăng tiến đều
được coi là phát triển.
I.1.3- Khái niệm về đội ngũ, đội ngũ giáo viên
Đội ngũ được hiểu là tập hợp số đông người tạo thành lực lượng có cùng chức
năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp, cùng hướng đến mục tiêu chung.
Đội ngũ giáo viên là nguồn nhân lực của ngành quý báu và có vai trò quyết
định chất lượng và đào tạo trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên là đội ngũ đông
đảo được đào tạo chuyên ngành và được quy định rõ tiêu chuẩn ở điều 70, trình
độ chuẩn được đào tạo ở điều 77 (Luật giáo dục 2005) Đã gọi là đội ngũ thì yêu
cầu bắt buộc đặt ra là tập hợp những con người ấy phải gắn kết thành một tập thể có tổ
chức, có sự lãnh đạo, cùng thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu phát triển
nhà trường nói riêng.
I.1.4- Khái niệm quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên
Quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên được hiểu là sự tác động có tổ chức, có
hướng đích của người quản lý đến đội ngũ giáo viên trong các nhà trường nhằm:
+ Làm cho đội ngũ giáo viên ngày càng gắn bó thành một tập thể sư phạm
vững mạnh, cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung.
+ Làm cho đội ngũ giáo viên ngày càng ổn định về số lượng, đồng bộ về cơ
cấu .
+ Làm cho đội ngũ giáo viên ngày càng vững vàng về chuyên môn, giỏi về
nghiệp vụ.
+ Làm cho đội ngũ giáo viên an tâm, gắn bó lâu dài với nhà trường, toàn tâm,
toàn ý với nhiệm vụ được phân công.
Thực tiễn quản lý đã chỉ ra rằng, quá trình xây dựng đội ngũ trong nhà trường đạt
được danh hiệu vững mạnh là một quá trình phải thực hiện từng bước, đầy khó khăn,
đòi hỏi những nhà quản lý phải có một kế hoạch mang tầm chiến lược. Ngày nay với
-4-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

định hướng đổi mới dạy học lấy học sinh – người học làm trung tâm thì quan
điểm phát triển đội ngũ được lựa chọn tối ưu là quan điểm phát triển đội ngũ
trên cơ sở kết hợp phát triển cá nhân trong đội ngũ với các mục tiêu phát triển
nhà trường
I.1.5- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối
với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ.
I.2- Xây dựng đội ngũ giáo viên trong các nhà trường là một yêu cầu mang
tính tất yếu, khách quan.
I.2.1- Do xu thế phát triển giáo dục thế kỷ XXI quy định
- Thế kỷ thứ XXI là thế kỷ của nền văn minh thông tin và nền kinh tế tri thức. Tổ
chức văn hóa khoa học giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã nêu lên 4 đặc điểm
của nền văn minh thông tin và nền kinh tế tri thức:
+ Sự bùng nổ của tri thức khoa học và tri thức công nghệ.
+ Sự xuất hiện một thế giới phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia.
+ Sự đối mặt với những vấn đề lớn có tính chất toàn cầu.
+ Con người là trung tâm của mọi sự phát triển.
- UNESCO cũng cho rằng 4 đặc điểm vừa nêu trên đòi hỏi giáo dục của mỗi quốc
gia phải thực hiện tốt sứ mạng:
+ Đào tạo những công dân “ Đủ lông, đủ cánh”.
+ Huấn luyện con người theo phương châm: “Học để biết, học để làm việc,
học để tồn tại, học để chung sống với nhau”.
- Để làm tốt sứ mạng vừa nêu, giáo dục của mỗi quốc gia phải tập trung vào 4
nhiệm vụ:
+ Đổi mới nội dung giáo dục.
+ Đổi mới phương pháp giáo dục.
+ Đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giáo dục.
+ Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
I.2.2- Do yêu cầu của xã hội ngày càng hiện đại quy định
- Thực tiễn giáo dục đã chứng minh rằng giáo dục ở bất kỳ một xã hội nào cũng
liên hệ mật thiết với đời sống xã hội ấy. Xã hội càng phát triển thì giáo dục càng phải
không ngừng đổi mới. Giáo dục phải đi trước một bước để tạo tiền đề cho sự phát triển
xã hội.
- Xã hội ngày nay là xã hội hiện đại, giáo dục cũng phải được hiện đại, phải tạo ra
sự phát triển tự nhiên và hài hòa về nhân cách của con người hiện đại.
-5-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

- Muốn hiện đại hóa giáo dục, phải hiện đại hóa nhà trường, hiện đại hóa cách dạy,
cách học. Muốn hiện đại hóa nhà trường, hiện đại hóa cách dạy, cách học, phải hiện đại
hóa đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, tức phải thực hiện tốt công tác quản lý và xây
dựng đội ngũ trong các nhà trường.
I.2.3- Do vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục trong
sự nghiệp đổi mới giáo dục quy định
- Nghị quyết TW II (khóa VIII – 1997) của Đảng khẳng định và thực tiễn giáo dục
hơn 60 năm qua đã minh chứng rằng: Đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục có vai trò
quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Là lực lượng cốt cán, góp phần biến mục
tiêu giáo dục trở thành hiện thực; là người giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả
giáo dục.
- Để thực hiện tốt vai trò ấy, mỗi giáo viên và CBQL giáo dục phải có các khả
năng:
+ Chuyên môn
+ Khơi gợi sự học, khích lệ sự ham học của học sinh.
+ Tổ chức điều khiển quá trình dạy - học.
+ Nêu gương tốt đối với học sinh.
Những khả năng ấy được tích lũy dần thông qua quá trình phấn đấu lâu dài của
mỗi giáo viên, mỗi CBQL trong một chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ của
ngành giáo dục.
Những điều trình bày trên đây cho phép khẳng định: Công tác quản lý và phát
triển đội ngũ là vấn đề mang tính tất yếu, khách quan. Chìa khóa cho sự phát triển giáo
dục của các quốc gia chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các
nhà trường.
I.3- Giáo viên THCS trong một xã hội hiện đại và công tác bồi dưỡng phát
triển đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
- Trong giáo dục, đội ngũ giáo viên là một bộ phận quan trọng, là nguồn
trực tiếp thực thi các ý đồ, dự định, kế hoạch của Hiệu trưởng, là nguồn trực tiếp
quản lý và giáo dục học sinh, là lực lượng quyết định trực tiếp chất lượng học
sinh.
- Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm hoàn thiện và nâng cao
nhân cách và nhất là trình độ nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên. Trình độ
nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên được hình thành trong giai đoạn đào tạo
ban đầu ở trường sư phạm, được củng cố và phát triển trong việc bồi dưỡng và
tự bồi dưỡng của giáo viên trong quá trình sư phạm.
- Giáo viên THCS trong một xã hội hiện đại cần phải rèn luyện cho mình
vững vàng về chuyên môn, phải bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức,
kỹ năng công nghệ hiện đại. Có như thế mới đáp ứng được nhu cầu kiến thức
của học sinh ngày nay. Ngoài ra, giáo viên cần quan tâm và thực hiện nghiêm
-6-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

túc nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản
xuất, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” –
Điều 3 Luật Giáo dục 2005.
- Điều 15 Luật Giáo dục 2005, đã ghi: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định
trong việc đảm bảo chất lượng. Nhà giáo phải không ngừng nâng cao học tập,
rèn luyện, nêu gương tốt cho người học...”.
- Chỉ thị số 38/2003/CT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhấn
mạnh sáu nhiệm vụ của toàn ngành, trong đó có nhiệm vụ về công tác bồi dưỡng
nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên.
- Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 về việc tập trung kiểm tra,
chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và ngày 01/11/2007 Công đoàn Giáo dục
Việt Nam đã có Nghị quyết về việc triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành từ nay đến năm
2012 nhằm tiếp tục thực hiện các yêu cầu của cuộc vận động “Hai không” và để
chấm dứt những vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo, đảm bảo thực hiện các quy
định về đạo đức nhà giáo trong toàn ngành, tăng cường công tác xây dựng đội
ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp,
có lối sống và phong cách ứng xử chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của sự nghiệp giáo dục trong một xã hội hiện đại.
- Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, ghi rõ giải pháp
“Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn
hóa về chất lượng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng về quy mô, vừa tăng về chất lượng
và hiệu quả giáo dục. Nâng tỉ lệ giáo viên THPT có trình độ Thạc sĩ trở lên 10%
vào năm 2010. Giáo viên thường xuyên tham gia các lớp nâng cao trình độ”.
- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 01/10/2007 của Tỉnh ủy về phát triển giáo
dục và đào tạo giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2015; chương
trình hành động số 11/CTr-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh về việc thực
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy đã nêu:
+ Đến năm 2010, 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; có 100% cán bộ
đương chức, 30% giáo viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên
nghiệp trên chuẩn; 100% cán bộ quản lý đương chức, 90% cán bộ giáo viên diện
quy hoạch kế cận được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh về chính trị,
quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, tin học, ngoại ngữ. Chú trọng bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà trường theo cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm.
+ Đến năm 2015, có 20% giáo viên trung học phổ thông, trung cấp
chuyên nghiệp đạt trình độ sau đại học.
Do vậy, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa – hiện đại hóa cho địa phương trong thời gian tới là một vấn đề
quan trọng và là yêu cầu cấp bách.
-7-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa chuyên nghiệp
trong công tác, chưa đáp ứng yêu cầu trong thời hội nhập với trình độ kỹ năng
còn hạn chế, chậm tiếp thu và đổi mới phương pháp giáo dục.
Chuẩn nghề nghiệp ra đời sẽ là thước đo và là đích tới để người giáo viên
tự đánh giá về năng lực phẩm chất cá nhân đồng thời là cơ sở để đánh giá xếp
loại, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học hàng
năm.

Chương II
Thực trạng về phẩm chất, năng lực đội ngũ giáo viên
trường THCS .............. theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.
II.1- Cơ cấu đội ngũ giáo viên từ năm 2007 đến năm 2011
- Về cơ cấu giáo viên:
Năm
học
07-08
08-09
09-10
10-11

TSGV/
Toán Lý
nữ
37/24
03 01
38/25
03 01
37/24
03 01
40/23
04 01

Hóa

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GD
CD

Khác

01
01
02
02

02
03
04
04

06
06
05
05

02
02
03
03

01
01
01
02

04
04
04
04

02
02
02
02

15
15
12
13

- Về trình độ chuyên môn:
Năm học

TSGV/
nữ

Chuẩn
SL

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

37/24

33

38/25

34

37/24

32

40/23

31

TL%

89.
2
89.
5
86.
5
77.
5

Trên
chuẩn
SL

TL%

03

9.1

03

8.1

04

10.
8
20.
0

08

Trình độ
A Tin
học

Trình độ
A Ngoại
ngữ

TL%

SL

SL

TL%

2.7

27

01

2.7

2.6

30

01

2.6

2.7

34

02

5.4

2.5

38

03

7.5

Dưới
chuẩn
SL

01
01
01
01

TL%

73.
0
78.
9
91.
9
95.
0

Nhìn chung, đội ngũ giáo viên của trường đáp ứng đủ số lượng trong gian
đoạn hiện nay. Về mặt trình độ đã theo chuẩn qui định là tốt nghiệp cao đẳng sư
phạm. Những giáo viên trước đây có trình độ 10+3, trung cấp sư phạm đã được
tiếp tục bồi dưỡng chuẩn hóa để đạt trình độ chuẩn như số lượng đã nêu. Tuy
nhiên, vẫn còn 01 giáo viên chưa đạt chuẩn qui định.
-8-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

II.2- Hiện trạng đội ngũ giáo viên trường THCS ........... so với yêu cầu của
chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II.2.1- Về phẩm chất nhà giáo
Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã
hội. Tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, các buổi họp; có ý thức tổ chức
kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các
hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong
giáo dục.
Ngoài ra, họ luôn công bằng trong giảng dạy; không trù dập, chèn ép và có
thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với học sinh; không tiếp tay, bao
che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người
học và đồng nghiệp; không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm
của người học, đồng nghiệp, người khác; yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công
tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học
sinh.
Mặt khác, khi lên lớp hoặc ngay khi bước vào trường, giáo viên có trang
phục, trang sức giản dị, gọn gàng, lịch sự; không sử dụng điện thoại di động và
làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi...
Bên cạnh đó, họ luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt
nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định
nghề nghiệp. Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh.
II.2.2- Về kiến thức và năng lực nhà giáo
- Giáo viên chỉ được tập huấn đổi mới phương pháp trong thời gian rất ngắn
từ 4 – 5 ngày trong dịp hè do đó có những giáo viên chưa nắm bắt kịp các
phương pháp mới nên khi lên lớp sử dụng đổi mới phương pháp chưa nhuần
nhuyễn.
- Giáo viên ít được trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn qua các tiết hội
giảng, hay các chuyên đề, ...
- Các tiết dự giờ, thao giảng còn qua loa, chiếu lệ trong việc đánh giá rút
kinh nghiệm tiết dạy.
- Các buổi họp tổ chuyên môn còn mang nặng về mặt hành chính, chưa đi
sâu vào việc trao đổi kiến thức chuyên môn.
- Một số giáo viên vẫn còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong tiết dạy. Nhất là việc sử dụng tiết dạy bằng bài giảng điện tử còn gặp
nhiều khó khăn, lúng túng.
- GVCN chưa thực sự quan tâm sâu sát đến từng đối tượng học sinh. Mặt
khác, chưa làm tốt công tác phối hợp với PHHS, nên tỉ lệ học sinh bỏ học hằng
năm cao.
-9-


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

- Làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, luôn phát huy tốt truyền
thống nhà trường. Lồng ghép lịch sử địa phương vào các môn học có liên quan
để giáo dục học sinh.
- Xây dựng kế hoạch dạy học luôn theo hướng phát huy tính tích cực của
học sinh. Tuy nhiên còn một số hạn chế như xây dựng kế hoạch chưa cụ thể còn
chung chung.
II.3- Những vấn đề cần quan tâm về chất lượng đội ngũ giáo viên trường
THCS ....................
- Hoạt động dạy học của giáo viên chưa thật sự phát huy được tính tích cực
của học sinh.
- Vì đây là một trường ở vùng nông thôn nên việc tiếp cận các phương tiện
thông tin hiện đại của giáo viên còn hạn chế. Việc thu thập và xử lí các thông tin
còn chậm.
- Cơ cấu giáo viên giữa các môn không cân đối như thừa giáo viên Sử Địa, thiếu giáo viên Toán - Lý. Cần có kế hoạch tuyển thêm biên chế hay điều
các biên chế ở trường khác.
- Vẫn còn 01 giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn bậc THCS. Tỉ lệ giáo viên
đạt trình độ trên chuẩn còn thấp.
- Hơn 2/3 giáo viên lớn tuổi nên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tích
lũy được nhiều kiến thức chuyên môn nhưng lại không thuận lợi trong việc nâng
cao trình độ trên chuẩn.
- Việc sử dụng phương tiện dạy học và tự làm đồ dùng dạy học của giáo
viên còn nhiều hạn chế.
- Phong trào viết SKKN của giáo viên chưa cao. Mỗi năm học chỉ có được
từ 1 đến 3 SKKN dự thi cấp huyện, tỉnh.
Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên vẫn đảm bảo đúng chương trình môn học, thực
hiện nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành. Đại đa số giáo viên luôn có ý thức nâng cao tinh thần tự học và tự rèn
luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể là hằng
năm, tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngày càng được nâng cao.

Chương III
Đề xuất biện pháp quản lý để xây dụng đội ngũ giáo viên
trường THCS ............. đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp
III.1- Giải pháp về nhận thức
Nâng cao nhận thức về công tác quản lý để xây dựng đội ngũ giáo viên là
việc làm rất cần thiết và không thể thiếu, vì có nhận thức đầy đủ tầm quan trọng
- 10 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

và vai trò của đội ngũ giáo viên đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục thì mới thực
hiện tốt mục tiêu giáo dục Trung học đã đề ra.
Làm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà
nước, của ngành về yêu cầu cấp bách việc nâng cao phẩm chất và năng lực để
cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và tối thiểu đạt trình độ chuẩn quy
định.
III.2- Giải pháp về thực tiễn.
III.2.1- Thực hiện tốt chức năng quản lý và chu trình quản lý đội ngũ
Chức năng quản lý và chu trình quản lý đội ngũ thực hiện theo sơ đồ sau:
Lập kế hoạch

Kiểm tra

Chú thích

Thông tin
quản lý

Tổ chức

Chỉ đạo
Biểu thị mối liên hệ và tác động trực tiếp
Biểu thị mối liên hệ ngược hoặc thông tin phản hồi
trong quá trình quản lý

Thông tin rất cần thiết và quan trọng trong quá trình quản lý. Thông tin là
cơ sở để hình thành các quyết định quản lý. Chất lượng, hiệu quả của quyết định
quản lý phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin. Việc quản
lý bắt đầu từ việc thu thập thông tin, kết thúc là việc xử lý thông tin đó và ra
quyết định quản lý. Người quản lý phải biết xây dựng hệ thống thông tin, thu
thập và xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả, lắng nghe, chắt lọc hệ thống thông tin
chính xác, sử dụng thông tin đã xử lý để điều hành quá trình quản lý đội ngũ
giáo viên.
III.2.2- Giải pháp nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống
- Triển khai đến đội ngũ giáo viên học tập, thảo luận các chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành về công tác giáo dục. Từ đó
đề ra mục tiêu giáo dục của đơn vị dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và nhiệm vụ
từng năm học. Qua đó đội ngũ giáo viên xác định rõ nhiệm vụ và xây dựng kế
hoạch tác nghiệp cho mình.
- Xây dựng khối đoàn kết: Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đoàn kết có
sự lãnh đạo sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo cho sự thành công của tổ
chức. Trong trường học, đoàn kết của tập thể sư phạm vừa tạo nên sức mạnh của
- 11 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

tập thể, vừa là nhiệm vụ tâm lý xã hội đặc biệt quan trọng của người quản lý.
Thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, ngược lại một tập thể không có sự đoàn kết
thống nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín đội ngũ nhà giáo và hiệu quả giáo
dục của đơn vị.
- Bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý
hành chính Nhà nước, môi trường, dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, an
toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế học đường, ...
- Thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” với những yêu cầu về đạo đức đòi hỏi mỗi thầy cô giáo
phải luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên tự học
nâng cao trình độ chính trị.
- Cần nghiên cứu kỹ, học tập sâu và quán triệt tốt Chỉ thị số 8077/CTBGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tập trung kiểm tra,
chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo”;
- Toàn ngành đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tránh vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
- Đối với các đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tốt Quy định số 115QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không
được làm” (19 điều cấm).
Như vậy, nếu thực hiện tốt và làm đúng theo hướng dẫn những cuộc vận
động, những chỉ thị đó thì chắc chắn chúng ta sẽ là một tấm gương sáng cho học
sinh.
III.2.3- Giải pháp nâng cao kiến thức chuyên môn
- Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và
công nghệ mới, kiến thức kỹ năng dạy học cho học sinh theo tinh thần đổi mới.
- Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm như tâm lý học, sư phạm của độ
tuổi THCS.
- Bồi dưỡng cho giáo viên có kỹ năng vận dụng tốt các phương pháp dạy
học sáng tạo, kỹ năng giảng dạy bài thực hành, am hiểu các thao tác sử dụng các
phương tiện dạy học mới, hiện đại, sử dụng và khai thác tốt các phương tiện
thông tin điện tử như: email, mạng internet.
- Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động trọng tâm của đơn vị, nó diễn ra
thường xuyên, liên tục. Nhà trường đã tổ chức tốt nội dung, nề nếp sinh hoạt
chuyên môn định kỳ 2 lần/tháng, đã có tác dụng nâng cao năng lực sư phạm,
chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và tinh thần đoàn kết với tổ, với đơn vị.
Tuyệt đối tránh trường hợp sinh hoạt tổ chuyên môn một cách qua loa, chiếu lệ,
hình thức dẫn đến trường hợp giáo viên cho rằng không cần thiết. Lưu ý các tổ
- 12 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

trưởng tổ chuyên môn phải luôn đổi mới các hình thức sinh hoạt chuyên môn,
chú trọng chất lượng sinh hoạt sẽ làm cho giáo viên thấy cần thiết, tiết kiệm thời
gian và mang lại hiệu quả cao.
- Các tổ chuyên môn sinh hoạt cần đi vào nề nếp từ khâu: soạn giảng,
chấm, trả bài kiểm tra, nội dung sinh hoạt tổ, chất lượng dạy của giáo viên đến
kết quả học tập của học sinh.
- Việc dự giờ, thăm lớp: đánh giá giáo viên không chỉ đơn thuần là xem hồ
sơ sổ sách hay tiếp xúc giáo viên, mà phải xem giáo viên đó thể hiện trình độ
chuyên môn của mình như thế nào trong công tác giảng dạy. Vì vậy việc dự giờ,
kiểm tra nội bộ không thể thiếu được. Chỉ đạo giáo viên dự giờ lẫn nhau, tổ
trưởng dự giờ tổ viên, Ban giám hiệu dự giờ tổ trưởng, tổ viên với hình thức có
kế hoạch báo trước hoặc không báo trước. Dự giờ phải đánh giá, để giáo viên
thấy được những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục. Dự giờ
có rút kinh nghiệm chân tình là hình thức bồi dưỡng có hiệu quả để nâng cao tay
nghề cho đội ngũ.
- Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm: giáo viên chủ nhiệm là nhân vật trung
tâm, là linh hồn của lớp và có thể thay mặt BGH làm công tác quản lý và giáo
dục học sinh của một lớp được BGH phân công. GVCN nếu làm hết chức năng
và trách nhiệm của mình phải là nhà sư phạm, nhà chính trị, nhà tâm lý, nhà
quản lý, ...
- GVCN phải biết phối hợp các mối quan hệ để cùng mục đích là giáo dục
toàn diện cho học sinh lớp mình phụ trách. Chất lượng giáo dục của đơn vị
muốn được tốt thì chất lượng từng học sinh, từng lớp phải tốt. Do đó, là một nhà
quản lý tôi đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng GVCN qua các chuyên
đề “Giáo dục học sinh cá biệt”, “Xây dựng tập thể lớp điển hình tiên tiến”,
“Hiệu quả của một tiết sinh hoạt chủ nhiệm”, “Hiệu quả của một tiết giáo dục
ngoài giờ lên lớp”, ...
- Bồi dưỡng việc sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, các phần mềm của
công nghệ thông tin cho giáo viên: thiết bị dạy học là phương tiện quan trọng để
chuyển tải những nội dung, kiến thức cần thiết của tiết dạy đến người học. Do
đó, cần phải quan tâm chỉ đạo giáo viên phải tích cực học tập, hiểu biết kỹ năng
thực hành thành thạo các phương tiện, công nghệ thông tin hiện đại nhất là các
phần mềm đặc trưng của từng bộ môn qua việc đưa giáo viên đi tập huấn. Từ đó,
giúp cho đội ngũ giáo viên nắm bắt được kiến thức về khoa học kỹ thuật, sử
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy – học, đã tích cực đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao được chất lượng giáo dục.
- Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, đòi hỏi mỗi thầy cô
giáo phải là tấm gương tự học và học suốt đời. Học để đạt chuẩn và trên chuẩn,
học và sử dụng thành thạo các công nghệ thông tin áp dụng trong quản lý và dạy
học. Hằng năm, mỗi giáo viên cần phải đăng ký kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng.
Hiệu trưởng cần sắp xếp TKB hợp lý để giáo viên có thể tham gia học tập.
- 13 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

- Giúp cho giáo viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc về vấn đề
tự học, tự bồi dưỡng. Tạo điều kiện bố trí thời gian làm việc ở trường một cách
hợp lý, khoa học, tinh giản và nâng cao chất lượng hội họp để cho giáo viên có
thời gian tự học, tự bồi dưỡng.
III.2.4- Giải pháp nâng cao năng lực giáo viên
- Coi trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn đội ngũ giáo
viên:
+ Để làm một công việc có hiệu quả và khoa học thì trước hết người lãnh
đạo phải lập kế hoạch. Lập kế hoạch là khâu đầu tiên, then chốt và quan trọng trong
chu trình quản lý. Để có được một kế hoạch khả thi, phải căn cứ vào kế hoạch của
cấp trên và dựa vào tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương. Trên cơ sở đó
lập ra kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên một cách cụ thể.
+ Nhà trường cũng cần phải có kế hoạch quy hoạch chuẩn hóa đội ngũ
giáo viên theo từng năm, từng giai đoạn.
+ Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, Hiệu
trưởng cần phải có quy hoạch nhân sự dài hạn, trung hạn và ngắn hạn dưới hình
thức đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng chuẩn. Từ đó quy hoạch lực lượng kế cận lãnh
đạo, giáo viên nồng cốt của các tổ bộ môn. Hiệu trưởng tạo điều kiện để cho giáo
viên được đi học các lớp đại học hệ chuyên tu, tại chức, từ xa, ...
+ Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao hơn nữa trình
độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để mỗi giáo viên đều là những người đạt
chuẩn và trên chuẩn.
+ Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện
kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học,
công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm. Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người
học. Xây dựng nòng cốt là đảng viên, đoàn viên làm lực lượng tiên phong,
gương mẫu trong công tác bồi dưỡng, tự học, tự rèn.
- Tăng cường bồi dưỡng năng lực sư phạm
+ Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên, đây là nội dung cơ bản
quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ. Để có năng lực đó, giáo viên nhà
trường cần có những tri thức khoa học, tâm lý giáo dục. Giáo viên phải tích cực chủ
động, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trường mình. Ngoài ra,
giáo viên cần phải nâng cao năng lực hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo
dục hướng nghiệp, hoạt động xã hội, đặc biệt là phối hợp tốt với gia đình trong việc
giáo dục toàn diện cho học sinh.
+ Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Đây là việc làm khó khăn, do
giáo viên đã quên với phương pháp dạy học truyền thống “Thầy đọc, trò chép”
hoặc phương pháp thuyết giảng thuần túy. Cần đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Kiên quyết không để xảy ra
tình trạng “dạy chay”. Xây dựng giáo án mẫu và dạy mẫu để giáo viên trao đổi, góp
- 14 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

ý kiến, điều chỉnh, làm quen, tiếp cận việc đổi mới và lấy học sinh làm trung tâm.
Áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm.
Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi,
đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.
+ Phải luôn tạo cho mình một tâm thế năng động, sáng tạo trong mọi
lúc, mọi nơi và mọi tình huống. Luôn suy nghĩ và hiến kế ra những phương pháp
dạy học mới, phương pháp giáo dục mới đối với học sinh rồi đưa vào thực
nghiệm để thu thập những kinh nghiệm cho bản thân; đồng thời truyền đạt
những kinh nghiệm quý báu đó cho đồng nghiệp để cùng nhau chung tay giáo
dục học sinh có hiệu quả.
+ Bồi dưỡng phương pháp dạy học sử dụng công nghệ thông tin. Tăng
cường trang thiết bị và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Tổ
chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi bằng bài giảng điện tử” cấp cơ sở. Bồi dưỡng kỹ
năng sử dụng các thiết bị dạy học một cách thành thục trong quá trình dạy học, kỹ
năng sử dụng các phần mềm bộ môn để thiết kế giáo án điện tử theo mục tiêu bài
học.
+ Phải luôn sáng tạo để tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và
quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Sáng tạo
trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Tăng cường các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên
theo các chương trình tiên tiến, các chương trình hợp tác với nước ngoài để đáp
ứng được nhiệm vụ nhà giáo trong tình hình mới.
- Tăng cường bồi dưỡng các nội dung bổ trợ cho giáo viên. Đội ngũ giáo
viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để phục vụ
cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà
giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao, theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Tăng cường bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin ở tất cả
các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Đưa tin học vào chỉ tiêu thi đua cuối năm.
+ Cán bộ lãnh đạo, các tổ trưởng chuyên môn cố gắng phấn đấu phải
có chứng chỉ A, B ngoại ngữ.
+ Khuyến khích giáo viên tổ chức nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến
kinh nghiệm.
+ Đưa cán bộ, giáo viên đi tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,
quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, sức khỏe sinh sản vị thành niên,...
- Xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng. Ngoài các tiêu chuẩn quy định về thi
đua khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm, nhà trường cần bổ sung
những tiêu chuẩn sát với thực tế của đơn vị để kích thích thi đua, phát triển nâng
cao năng lực của đội ngũ giáo viên như: khuyến khích làm đồ dùng dạy học, viết
SKKN, học ngoại ngữ, tham gia các hoạt động, phong trào do đơn vị hoặc ngành
- 15 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

tổ chức,... Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, nêu gương “Người tốt, việc
tốt”, gương về “Đạo đức, tự học và sáng tạo” trong tập thể sư phạm.
- Người quản lý phải có tâm, có tầm, được tập thể giáo viên “tâm phục khẩu
phục”, công tâm, nhiệt tình, hết lòng vì nhà trường, vì học sinh.
- Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng
dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người
học.
- Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.
- Giáo viên phải thường xuyên tự đánh giá hiệu quả giảng dạy để điều chỉnh
phương pháp dạy học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả
dạy học, đồng thời giúp học sinh tự đánh giá đúng năng lực học tập nhằm làm
thay đổi nhận thức về mục đích, động cơ học tập của các em. Sự tiến bộ của học
sinh trong quá trình học tập bộ môn là một tiêu chí quan trọng được xem xét để
đánh giá xếp loại chuyên môn cho giáo viên.
- Đánh giá kết quả hai mặt giáo dục theo đúng năng lực và đạo đức thật sự
của người học.
- Sự đoàn kết thống nhất trong BGH, Chi bộ, BCH CĐCS, Đoàn TNCS
HCM, các tổ trưởng, ... là yếu tố đầu tiên quyết định sự đoàn kết trong tập thể sư
phạm của đơn vị. Muốn có sự đoàn kết đó, Hiệu trưởng ra quyết định ban hành
quy định chức năng nhiệm vụ của từng thành viên, từng tổ chức ở đơn vị ngay
từ đầu năm học và thông qua hội nghị CBCC. Sự phân công, phân nhiệm phải
cụ thể, rõ ràng, phù hợp với năng lực chuyên môn và sở trường của từng người;
mọi người cùng thống nhất hướng về mục tiêu, nhiệm vụ năm học; kêu gọi sự
phối hợp hỗ trợ và thiện cảm với nhau trong công tác cũng như đời sống thường
ngày. Yêu cầu mỗi người đều phải chủ động, sáng tạo, nhiệt tình với công việc
được giao và không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực
mình hoạt động. Mọi người phải hiểu nhau, tôn trọng tài năng và tính cách cá
nhân của nhau, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ, giữa họ cần có sự dung hòa về mặt
tâm lý. Hiệu trưởng đơn vị phải là linh hồn, là trung tâm của sự đoàn kết nhất trí
đó.

Chương IV
Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm
về công tác quản lý để xây dụng đội ngũ giáo viên
trường THCS ............... đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp
IV.1- Kết quả
IV.1.1- Về công tác tư tưởng chính trị
- 16 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

Từ khi thành lập đến nay trường không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật,
không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập thể đoàn kết gắn bó, có tinh thần trách nhiệm
cao trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
IV1.2- Kết quả thanh tra sư phạm của giáo viên qua các năm học
Năm
học
0708
0809
0910

Thanh tra sư phạm
của cấp trên
TS

Tốt

Khá

10

09

08
11

Đạt

Kiểm tra sư phạm
của nội bộ


Kiểm tra chuyên đề
của nội bộ
TS

Tốt

Kh
á

02

16

06

10

10

02

12

08

04

05

00

16

12

04

TS

Tốt

Khá

01

06

04

05

03

12

11

00

05

ĐạtĐạtIV.1.3- Các danh hiệu đã đạt
Tính đến năm học 2009 – 2010, Trường THCS .............. đã đạt được một số danh
hiệu như sau:
- Năm học 2008 – 2009: trường được UBND Tỉnh tặng bằng khen đạt danh hiệu
tiên tiến xuất sắc.
- Công đoàn cơ sở “Vững mạnh xuất sắc” cấp Huyện.
- Có 01 giáo viên đã đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
- Có 04/38 cán bộ, giáo viên nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở.
IV.2- Bài học kinh nghiệm
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về
giáo dục. Hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà
trường về công tác xây dựng đội ngũ giáo viên.
- Hiệu trưởng phải nắm vững chủ trương quy hoạch phát triển giáo dục của tình,
của Sở Giáo dục và Đào tạo, của địa phương và điều kiện thực tế của nhà trường. Từ đó
xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về công tác xây dựng đội ngũ giáo
viên.
- Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên chỉ mang lại hiệu quả thiết thực khi Hiệu
trưởng có nhận thức đầy đủ, có trách nhiệm với công việc, thường xuyên quan tâm đôn
đốc, nhắc nhở, kiểm tra đồng thời kết hợp với quy chế dân chủ thì nhà trường mới thực
hiện được mục tiêu đã đề ra.
- Phải tuân thủ thực hiện tốt chu trình quản lý và vận dụng sáng tạo, mềm dẻo hệ
thống các biện pháp quản lý. Đánh giá một con người phải khách quan, vô tư, trân trọng
sự cố gắng, tiến bộ của từng thành viên nhà trường.
- Người lãnh đạo phải thật sự tiêu biểu về tấm gương đạo đức, gương tự học và tối
thiểu phải đạt chuẩn về lý luận chính trị, về chuyên môn và về quản lý.
- 17 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Kết luận
Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và
Đào tạo là một yêu cầu quan trọng bức xúc và thường xuyên trong thời gian tới. Với
những biện pháp đã nêu, người lãnh đạo cần vận dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo,
đồng bộ các biện pháp. Trong quá trình xây dựng không nên chủ quan, coi trọng hay
xem nhẹ một biện pháp nào, vì theo tôi biện pháp nào cũng rất quan trọng và rất cần
thiết. Mặt khác, phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở
Đảng, sử quản lý điều hành của chính quyền, sự vận động của các tổ chức đoàn thể và
điều quan trọng là sự cố gắng, nỗ lực, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên thì
công tác xây dựng đội ngũ giáo viên mới đạt được hiệu quả theo mục tiêu đề ra.
Những đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên muốn đem lại hiệu
quả thiết thực trước hết cần được sự đồng tình ủng hộ của “những người trong
cuộc” vì họ là những người sát thực tế nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn giáo viên trung học
cơ sở làm cơ sở để các nhà giáo rèn luyện, có lối sống và cách ứng xử chuẩn
mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.
2. Khuyến nghị
Để công tác xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng có chất lượng và hiệu quả, từ
thực trạng và các biện pháp đã nêu, tôi xin khuyến nghị một số vấn đề như sau:
- Cấp trên phải mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho hiệu trưởng các trường.
- Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực
chuyên môn, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên.
-Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trong thời gian sắp
tới.
- Chú ý đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. Chăm lo đời sống vật chất tinh
thần cho đội ngũ.
- Cần xây dựng kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên một cách khả thi đồng
thời đảm bảo các điều kiện thực hiện như kinh phí, giáo viên dạy thay, thi đua, khen
thưởng.
- Mỗi cán bộ, giáo viên phải thực sự ý thức việc học tập là nhiệm vụ và
phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt và thể hiện
hiệu quả công tác rõ rệt.
 Đề tài trên chỉ mang tính chất cá nhân. Tôi đã đúc kết trong quá trình làm
công tác quản lý ở các năm vừa qua. Vì thế không khỏi có những thiếu sót, rất
- 18 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

mong sự góp ý xây dựng nhiệt tình của đồng nghiệp. Để tôi có thể học hỏi thêm
kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn.

- 19 -


Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1- Chu Mạnh Nguyên (Chủ biên), Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng
trường trung học cơ sở Tập2&3, Nxb Hà Nội, 2005.
2- Chính Phủ, Luật Giáo dục năm 2005.
3- Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ IX. NXB Chính trị Quốc gia. HN.2001.
4- Phan Thị Tố Oanh, Giáo trình bồi dưỡng cán bộ quản lý tập 2.
Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh.2003.
5- Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp
giáo viên trung học cở sở, giáo viên trung học phổ thông.
6- Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá,
xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp.

- 20 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×