Tải bản đầy đủ

Bản đăng ký điển hình dân vận khéo Kế toán

UBND HUYỆN THAN UYÊN
PHÒNG VH- TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Than Uyên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BẢN ĐĂNG KÝ
Điển hình dân vận chính quyền khéo

Họ và tên: Phạm Văn Hiếu
Chức vụ: Kế toán
Đơn vị: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Than Uyên
1. Lý do chọn điển hình dân vận khéo
Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí là nguyên tắc căn bản trong quản lý, sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Là một cán bộ làm công tác kế toán trong đơn
vị hành chính sự nghiệp cá nhân tôi xin đang ký phấn đấu thực hiện mô hình điển
hình dân vận chính quyền khéo "Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí"
nhằm nâng cao khả năng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
2. Cách làm:

Hướng dẫn và Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để thực
hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, vận động cá nhân
trong cơ quan cùng hưởng ứng tích cực việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong cơ quan và gia đình.
Cụ thể hóa một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí
trong nghiệp vụ chuyên môn và áp dụng trong đơn vị thông qua dự thảo quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan đang công tác.
Một số việc làm cụ thể:
- Tiết kiệm điện trong cơ quan: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng và
cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Sử dụng
tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong
phòng ít.
- Quản lý sử dụng tài sản công: Tài sản cơ quan chỉ sử dụng cho mục đích
phục vụ nhu cầu công tác, không sử dụng vào mục đích cá nhân.Việc sử dụng
điện thoại liên tỉnh chỉ được sử dụng đăng ký tập trung một số máy để dễ theo dõi


và quản lý nội dung. Các trang thiết bị khác như máy tính, máy in... đều sử dụng
đúng mục đích và hiệu quả không sử dụng các trò chơi điện tử trên máy vi tính.
- Trang bị văn phòng phẩm trên cơ sở nhu cầu hàng tháng của từng bộ
phận, có tính toán cân nhắc, trong in ấn tài liệu sử dụng 02 mặt ngoại trừ những
văn bản quan trọng, cần in một mặt giấy.
3. Dự kiến hiệu quả đạt được:
Xây dựng được phong cách làm việc tiết kiệm, hiệu quả, đoàn kết trong tập
thể; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan, đơn vị và ngoài xã hội.
Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa
- xã hội của địa phương.
Tạo sự đồng thuận của mỗi cán bộ làm lên một tập thể đoàn kết, vững mạnh
và từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được các cấp các ngành giao.
4. Dự kiến sức lan tỏa, tính bền vững
Với sự quyết tâm thực hiện điển hình dân vận khéo của bản thân, được sự
đồng tình ủng hộ của các cá nhân và cơ quan công tác, Việc thực hiện tiết kiệm
chống lãng phí sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Khơi dậy và phát huy
tính sáng tạo của mỗi cá nhân nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí.
Trên đây là nội dung đăng ký thi đua "Dân vận chính quyền khéo" năm
2016 của cá nhân. Đề nghị các cá nhân trong cơ quan và các cơ quan cấp trên
theo dõi tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nội dung đăng ký trên.
NGƯỜI ĐĂNG KÝPhạm Văn HiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x