Tải bản đầy đủ

DE LOP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ
LỚP 1
Năm học 2017 - 2018
(Từ câu 1 đến câu 4 chỉ viết đáp số vào chỗ chấm.Câu 5 viết lời giải đầy đủ)
Câu 1
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
14 + 4 – 6 < 15 – ...... + 2 < 18 – 6 + 2
18 – …... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0
15 + 4 – 1 > ..... – 5 + 3 > 6 + 4 + 6
Câu 2:
Trước đây một năm, số tuổi của Minh bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi sau 5
năm nữa Minh bao nhiêu tuổi?
Trả lời:
Sau 5 năm nữa Minh ............. tuổi
Câu 3:
Quân có 40 cái bánh,Quân cho Hoàng 20 cái bánh. Mẹ cho Quân thêm 6 cái bánh.
Vậy Quân còn lại ........ cái bánh.
Câu 4:
Số liền sau của 36 cộng 23 là ….
Câu 5:

Lớp 1A có 33 học sinh.Lớp 1B có nhiều hơn lớp 1 A 2 học sinh.Hỏi cả hai
lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN
Câu 1
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
14 + 4 – 6 < 15 – ...4... + 2 < 18 – 6 + 2
18 – …5... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0
15 + 4 – 1 > ...19.. – 5 + 3 > 6 + 4 + 6
Câu 2:
Trước đây một năm, số tuổi của Minh bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi sau 5
năm nữa Minh bao nhiêu tuổi?
Trả lời:
Sau 5 năm nữa Minh .....15........ tuổi
Câu 3:
Quân có 40 cái bánh,Quân cho Hoàng 20 cái bánh. Mẹ cho Quân thêm 6 cái bánh.
Vậy Quân còn lại ....26.... cái bánh.
Câu 4:
Số liền sau của 36 cộng 23 là …60..
Câu 5:
Bài giải:
Lớp 1B có số học sinh là: 33 + 2 = 35 (học sinh)
Cả hai lớp có số học sinh là: 33 + 35 = 68 (học sinh)
Đáp số: 68 học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×