Tải bản đầy đủ

BAN THANH TICH LIEN

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ
TRƯỜNG NGUYỄN BÁ NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Xuân, ngày 29 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
I. SƠ LƯỢC LÍ LỊCH :
Họ và tên
: HỒ THỊ KIM LIÊN
Giới tính : Nữ
Ngày sinh
: 04-03-1981
Quê quán
: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trú quán
: Đăk Xuân – Nam Xuân – Krông Nô – Đắk Nông
Đơn vị công tác
: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Nhiệm vụ được giao : Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Cao Đẳng sư phạm Thể sinh
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao :
Tôi được nhà trường giao nhiệm vụ dạy môn Thể dục
2. Thành tích đạt được :
Năm học 2012 – 2013, bản thân đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
a) Về chất lượng giảng dạy :
+ Học sinh hoàn thành 100% môn học
Năm 2012 -2013, đạt 1 giải nhất đôi nam nữ ,1 giải nhất đơn nữ, 1 giải nhì
đôi nữ môn đá cầu cấp huyện.
Năm 2013 – 2014, 1 giải nhất đơn nữ, 1 giải nhất đôi nữ, 1 giải nhì đôi nam
nữ môn đá cầu cấp huyện; 1 giải nhất đơn nữ, 1 giải nhì đôi nữ và 1 giải nhì đôi
nam nữ môn đá cầu cấp tỉnh.
Năm 2015 – 2016, đạt 1 giải nhì đôi nam, 1 giải ba đôi nam nữ môn đá cầu
cấp huyện.
b) Về công tác khác:
- Năng nổ trong công tác công đoàn, phối hợp tốt với hoạt động đoàn thanh
niên.
- Tham gia hướng dẫn câu lạc bộ nhiệt tình, phối hợp với Ban Giám hiệu nhà
trường tổ chức tốt Hội khỏe phù đổng cấp trường trong đó nhiều em có thành tích
tốt trong các phong trào thể dục thể thao ở trường và ở huyện.
- Gần gũi, đoàn kết phối hợp cùng chị em thực hiện tốt các kế hoạch của nữ
công không có chị em nào vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG :
1. Danh hiệu thi đua :
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công
Năm
Danh hiệu thi đua
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành
quyết định.
2009– Hoàn thành Xuất sắc 24/QĐ- UBND, ngày 19 tháng 05 năm 2010,


2010
20102011
20112012
2012 –
2013


nhiệm vụ
Hoàn thành Xuất sắc
nhiệm vụ
Hoàn thành Xuất sắc
nhiệm vụ
Hoàn thành Xuất sắc
nhiệm vụ

của UBND xã Nam Xuân
1/09/QĐ- UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2011,
của UBND huyện Krông Nô
15/QĐ-CT.UBND,ngày 24 tháng 5 năm
2012,của UBND xã Nam Xuân
1389/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 07 năm
2013, của UBND huyện Krông Nô

2013 –
2014
2015
-2016

Hoàn thành Xuất sắc
nhiệm vụ
Hoàn thành Xuất sắc
nhiệm vụ

2119/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2014,
của UBND huyện Krông Nô
1642/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 07 năm
2014, của UBND huyện Krông Nô

2. Hình thức khen thưởng :

Năm
2009–
2010
20102011
20112012
2012 –
2013
2013 –
2014
2015
-2016

Hình thức khen
thưởng
Giấy khen
Giấy khen
Giấy khen
Giấy khen
Giấy khen
Giấy khen

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành
quyết định.
24/QĐ- UBND, ngày 19 tháng 05 năm 2010,
của UBND xã Nam Xuân
1/09/QĐ- UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2011,
của UBND huyện Krông Nô
15/QĐ-CT.UBND,ngày 24 tháng 5 năm
2012,của UBND xã Nam Xuân
1389/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 07 năm 2013,
của UBND huyện Krông Nô
2119/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 07 năm 2014,
của UBND huyện Krông Nô
1642/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 07 năm 2014,
của UBND huyện Krông Nô

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Hồ Thị Kim Liên
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×