Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VÀ THỰC TRẠNG SINH VIÊN VẬN DỤNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
VÀ THỰC TRẠNG SINH VIÊN VẬN DỤNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG
CON NGƯỜI MỚI HIỆN NAY
I.Những vấn đề chung
1.Khái niệm con người mới
Con người mới trong thời kì cách mạng hiện nay là con người sống có lí tưởng cao
đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức , có sức khoẻ và lao động giỏi,
sống có văn hoá và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính,
có hoài bão lớn, tự cường dân tộc, năng động, sáng tạo. làm chủ được khoa học và
công nghệ mới
2.Vai trò
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ ra rằng con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội là một con đường dài, khúc khuỷu, quanh co và không ít khó khăn,
thử thách; để vượt qua con đường ấy cần phải có những con người mới, con người
cách mạng. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng bằng sức mạnh của những con người
mới và con người mới cũng là mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: "Muốn xã hội chủ nghĩa, phải có: người xã hội
chủ nghĩa"1.
3.Biểu hiện
Con người phát triễn toàn diện,có tinh thần yêu nước,long tự hào dân tộc,đạo
đức,lối sống và nhân cách.

Con người có thế giới quan khoa học,hướng tới cái chân- thiện- mỹ.
Con người sống có ý thức tự trọng tự chủ,sống và làm việc theo pháp luật,bảo vệ
môi trường.
Con người đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa.


Con người biết đấu tranh phê phán,đẩy lùi cái xấu,cái ác,thấp hèn,lạc hậu,chống
các quan điểm,hành vi sai trái tiêu cực,ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng con
người,làm tha hoá con người.

4.Biện pháp xây dựng con người mới
Phê phán, đấu tranh, chống lại những tư tưởng, tác phong xấu, những tàn dư của
đạo đức và lối sống cũ,lỗi thời
Giáo dục, rèn luyện.
Phát triễn những điều mới
Coi trọng sự tu dưỡng của bản thân.

II.Những quan điểm cơ bản HCM về xây dựng con người mới
1.Quan niệm của HCM về con người
a.Con người được nhịn nhận như một chỉnh thể
HCM đã xem xét
-Con người như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thể lực, trí lực và các hoạt
động đa dạng của nó luôn vươn tới Chân-Thiện-Mỹ
- Con người trong sự thống nhất của hai mặt đối lập: thiện ác, hay dở, tốt và xấu,
hiền và dữ,bao gồm cả mặt xã hội và mặt sinh vật. Tuy nhiên, “dù là tốt hay xấu,
văn minh hay dã man đều có tình”.
b.con người cụ thể lịch sử
Hồ Chí Minh cũng dùng khái niệm “con người” theo nghĩa rộng trong một số
trường hợp (“phẩm giá con người”, “giải phóng con người”, “người ta”, “con
người”, “ai”,…), nhưng đặt trong một bối cảnh cụ thể và một tư duy chung, còn
phần lớn, Người xem xét con người trong các mối quan hệ cụ thể: quan hệ xã hội,
quan hệ giai cấp; theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp; trong khối thống nhất của


cộng đồng dân tộc và trong quan hệ quốc tế. Đó là con người hiện thực, cụ thể,
khách quan.
c.Bản chất con người mang tính xã hội
- Để sinh tồn con người phải lao động sản xuất. Trong quá trình lao động, sản xuất,
con người dần nhận thức được các hiện tượng, quy luật của tự nhiên, của xã hội;


hiểu về mình và hiểu biết lẫn nhau..,xác lập các mối quan hệ giữa người với người.
- Con người là sản phẩm của xã hội. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, con người
là sự tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng, chủ yếu các quan hệ:Anh, em;
họ hàng; bầu bạn; đồng bào; loài người.
2.quan điểm HCM về vai trò con người
a.Con người là vốn quý, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng
+ Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị, cả vật chất và tinh thần, và mọi của
cải. Người khẳng định: “Vô luận việc gì, đều do con người làm ra, và từ nhỏ đến
to, từ gần đến xa, đều thế cả”.
+ Không chỉ thấy rõ vai trò của con người, Hồ Chí Minh còn nhìn thấy sức mạnh
của con người khi được tổ chức lại. Người viết: “Trong bầu trời không có gì quý
bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân
dân” và “Dễ mấy lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
+ Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của cách mạng: “Lòng yêu nước và sự
đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi”..
b.con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng,phải coi trọng,chăm
sóc,phát huy nhân tố con người
Hồ Chí Minh khẳng định, mục tiêu của cách mạng là giải phóng con người, mang
lại tự do, hạnh phúc cho con người. Suốt cuộc đời mình, Người đã luôn đấu tranh
vì mục tiêu đó. Người nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong Di chúc, Người cũng
dành mối quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”.


3.Quan điểm HCM về chiến lược trồng người
a.Trồng người “là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng.
+ Xuất phát từ quan niệm coi con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định đối
với sự thành bại của cách mạng, là mục tiêu và động lực của cách mạng, Hồ Chí
Minh hết sức coi trọng chiến lược con người.
+ Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, nhằm phát huy
cao nhất mọi tiềm năng của con người.
+ Chiến lược “trồng người” vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, vừa mang tính
cơ bản lâu dài, phải làm công phu, tỉ mĩ như người làm vườn vậy.
b.Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ
nghĩa.
+ Chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa, những con người
xã hội chủ nghĩa lại là chủ thể của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Không phải chờ cho kinh tế, văn hoá phát triển cao rồi mới xây dựng con người
xã hội chủ nghĩa, cũng không phải xây dựng xong con người xã hội chủ nghĩa rồi
mới xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng con người phải đặt ra từ đầu
và quan tâm suốt quá trình.
+ “Trước hết, cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, có nghĩa là không phải
tất cả mọi người phải và có thể trở thành người xã hội chủ nghĩa thật đầy đủ, thật
hoàn chỉnh ngay một lúc, mà chỉ có nghĩa là, trước hết cần có những con người
tiên tiến, có được những nét tiêu biểu của người xã hội chủ nghĩa để có thể làm
gương và lôi cuốn người khác cũng như toàn xã hội xây dựng con người mới; đồng
thời, họ cũng không ngừng được hoàn thiện, được nâng cao.
+ Xây dựng con người mới là đào tạo, xây dựng con người phát triển toàn diện:
Đức, Trí, Thể, Mỹ.
Tiêu chuẩn của con người xã hội chủ nghĩa,theo HCM
-có tư tưởng xã hội chủ nghĩa


Có đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa
Có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ
Có tác phong xã hội chủ nghĩa
Có long nhân ái vị tha độ lượng
Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo
quan điểm:
“Vì lợi ích mười năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

c. Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến
lược phát triển kinh tế-xã hội.
+ “Trồng người”, xây dựng con người mới phải được thường xuyên đẩy mạnh
trong suốt tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội và phải đạt được kết quả cụ thể qua
từng chặng đường của thời kỳ quá độ. Bởi vì, nếu sao nhãng việc trồng người, nhất
định sẽ dẫn đến những bất cập, hơn nữa còn là những suy thoái về con người có thể
gây những hậu quả khôn lường. R.Tagore nói: “một ngày mà quên giáo hoá, ta lùi
gần về thú tính hơn”.
+ “Trồng người”, xây dựng con người mới phải được đặt ra trong suốt cuộc đời
mỗi người. Đây là quyền lợi, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người với sự
nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời nó cũng thể hiện sự trưởng thành, vươn lên
của mỗi cá nhân.
+ Những người có trách nhiệm trồng người cũng phải được vun trồng bởi quần
chúng nhân dân, bởi tập thể những người đi trồng và được trồng, bởi cuộc sống
thực tiễn và sự tự vun trồng trong suốt cuộc đời của chính họ.

III.Thực trạng sinh viên vận dụng vấn đề xây dựng con người mới
1.Ưu điểm


Sinh viên Việt Nam hiện nay có những ưu điểm căn bản là:
Nhiệt tình cách mạng, có nhiều ước mơ, hoài bão cao đẹp, muốn làm những công
việc ích nước lợi dân.
Là bộ phận có trình độ học vấn phổ thông, có vốn nhất định về chính trị, đạo đức,
văn hoá, sức khoẻ do được giáo dục dưới mái trường XHCN.
2.Nhược điểm
Sinh viên còn ít được rèn luyện, thử thách trong cuộc sống, trong hoạt động cách
mạng nên các quan điểm, lập trường chính trị, các đức tính và các chuẩn mực đạo
đức mới chưa được củng cố, chưa được bền chặt, chưa được phát triển đầy đủ. Vì
thế, họ dễ bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu của xã hội cũ, mặt trái của mô
hình kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta.

III.Kết luận
1.Quan điểm nhóm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới có giá trị lý luận và thực tiễn
rất quan trọng. Hồ Chí Minh đã đề cao giá trị con người, chủ trương xây dựng con
người mới với những chuẩn mực cụ thể.
Đó là tư tưởng phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của con người, của dân tộc
và của nhân loại. Nói cách khác, tất cả vì con người, do con người.
2.Câu hỏi trắc nghiệm
1.Khái niệm con người mới ?
A. Là con người sống có lí tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri
thức, có sức khoẻ và lao động giỏi, sống có văn hoá và tình nghĩa.
B. Là con người sống bảo thủ lạc hậu,k tiếp thu sự phát triễn,ý thức kém.
C. Là con người giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính, có hoài bão
lớn, tự cường dân tộc, năng động, sáng tạo. làm chủ được khoa học và công nghệ
mới.


D. Cả A và C.
2.HCM khẳng định rằng: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết ???……”
A. Cần có những con người xã hội chủ nghĩa.
B. Cần có những con người không yêu nước.
C. Cần có những con người có tài nhưng không có đức.
D. Cần có những con người chỉ biết lợi ích của bản thân mình.
3.Biểu hiện con người mới ?
A. Đáp án B và D đúng.
B.Tham nhũng, lừa dối lòng tin mọi người.
C. Con người có thế giới quan khoa học,hướng tới cái chân thiện mỹ.
D. Sống không có văn hoá, tình nghĩa.

4.Quan điểm HCM về chiến lược trồng người ?
A. Trồng người “là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng.
B. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ
nghĩa.
C. Đáp án A,B,D đều đúng.
D. Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến
lược phát triển kinh tế-xã hội.
5.Chọn câu sai: “Là sinh viên chúng ta nên:….?”
A. Cố gắng học tập tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sinh viên.
B. Rèn luyện đạo đức tốt, có một ít vốn nhất định về chính trị, văn hoá.


C. Có nhiều ước mơ, hoài bão cao đẹp.
D.Học tập những thói hư tật xấu của xã hội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×