Tải bản đầy đủ

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI TẠI DOANH NGHIỆP

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KPI
TẠI DOANH NGHIỆP
MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG QUAN TÂM
QUA KHẢO SÁT Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NHÂN SỰ HRA
PHÂN TÍCH DO NHÓM CHUYÊN GIA CÔNG TY OCD THỰC HIỆN
TRÊN DỮ LIỆU DO NHÓM KHẢO SÁT HRA THỰC HIỆN
TRƯỚC THỀM HỘI THẢO NĂM 2017
1


THÔNG TIN CHUNG VỀ KHẢO SÁT
Mục đích
Nhận định sơ bộ
tình trạng triển khai
KPI tại doanh
nghiệp của hội viên
HRA

Cung cấp một góc
nhìn về triển khai

KPI tại các doanh
nghiệp

Thời gian
Từ tháng 5/2017 –
7/2017

Đối tượng
khảo sát
72 doanh nghiệp

Thuộc 07 lĩnh vực
ngành nghề

Với nhiều quy mô
khác nhau

2


Đặc điểm theo quy mô

Quy mô lao động của các doanh nghiệp tham gia khảo sát
3


Đặc điểm theo lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp tham gia khảo sát
4


Mức độ triển khai KPI trong các
doanh nghiệp được khảo sát

5


Rào cản doanh nghiệp triển khai KPI


“Chưa muốn tạo áp lực.
Chưa muốn mất thời
gian quản lý theo KPI”

Nguồn lực chưa sẵn sàng, tâm lý e ngại
khó khăn và nỗi băn khoăn về tác động
tiêu cực mà KPI mang lại đã cản trở DN
quyết định triển khai công cụ này.

“Ban lãnh đạo chưa
muốn triển khai vì
cồng kềnh”

“Chưa có đủ điều kiện,
nhân lực và ngân sách
để triển khai”

“KPI có thể tạo ra sự
cạnh tranh không lành
mạnh giữa các bộ phận
vì áp dụng cho từng cá
nhân, gây ra sự thiếu
đoàn kết”

“KPI cần có các dữ liệu
thống kê, các con số mà
không phải vị trí nào
cũng có thể áp dụng”

16,67%
DN
chưa
triển
khai
KPI

“KPI không chú ý đến
năng lực hành vi, mang
tính tương tác, chú ý
nhiều đến kết quả mà
không nhìn vào quá
trình”

6


Chu kỳ triển khai đánh giá KPI trong doanh
nghiệp được khảo sát

Lưu ý: Tính toán trên nhóm DN đã triển khai hệ thống KPI
7


Quan điểm về KPI

Phần lớn các phản hồi không đồng ý với ý kiến “KPI là việc của sếp, không phải việc của
nhân viên” mà cho rằng KPI nên áp dụng ở các cấp, là công cụ để giám sát các hoạt động
ở các cấp trong DN và phải gắn với hoạt động của nhân viên
8


Tầm quan trọng của KPI
(đối với 60 doanh nghiệp đã triển khai KPI)

Trên một nửa người trả lời thấy KPI thực sự có tác dụng mà công cụ này sinh ra để
thực hiện, đặc biệt chỉ trên dưới 50% người đã triển khai KPI thấy rằng công cụ này
hỗ trợ phát triển được năng lực nhân viên và tăng năng suất làm việc
9


Tầm quan trọng của KPI
(đối với 60 doanh nghiệp đã triển khai KPI)
Môi trường làm việc được cải thiện tích cực nhờ DN mạnh dạn
triển khai KPI, tạo ra nguồn động lực cho mỗi cá nhân trong công ty.
“Tạo động lực cho nhân viên
hơn nếu có chế độ khen
thưởng phù hợp”
“Có KPI mọi người chủ động
công việc. Từng nhân viên đều
có kế hoạch, báo cáo, đánh
giá, xếp loại”
“Hàng tháng đều ngồi lại với nhau
để hiểu rõ thuận lợi, khó khăn của
nhau. Cùng nhau thống nhất kết
quả đánh giá. Cuối năm chỉ cần
lấy kết quả đê xét thưởng, tăng
lương dễ dàng”

“Hệ thống cơ cấu, chức
năng nhiệm vụ rõ ràng,

“Quản lý không còn cảm thấy áp lực
khi phải đánh giá nhân viên nữa, vì
mọi thứ gần như được cụ thể hết
bằng kết quả trong báo cáo cuối
tháng theo kế hoạch đầu tháng/năm”
10


TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KPI TRONG DN

Bản chất của KPI là vấn đề chiến lược của doanh nghiệp, xây dựng theo ý chí của người
dẫn dắt doanh nghiệp không được phản ánh trong thực tiễn triển khai thông qua câu trả
lời của số đông người khảo sát. Chỉ có trên 25% doanh nghiệp thực sự triển khai theo bản
chất này

11


Các khó khăn khi triển khai KPI

“KPI của các bộ phận không kết nối với KPI
chung của công ty”

Ý thức và hiểu biết về KPI của lãnh đạo
và nhân viên công ty, việc xây dựng chỉ
tiêu và lượng hóa KPI là các khó khăn
được các DN nhắc tới nhiều nhất.

“Thiếu sự nhất quán trong mục tiêu phát triển
doanh nghiệp của lãnh đạo”
“KPI mang tính định tính hơi nhiều và thiếu rõ
ràng”; “Khó lượng hóa KPI để đánh giá chính xác”
“Việc đánh giá final rating gặp khó khăn, nhất là
trong giai đoạn face evaluation và calibration”
“Sếp không quyết tâm, nhân viên không muốn
làm” “Ban lãnh đạo không mặn mà”
“Mức độ hiểu biết của cán bộ nhân viên”; “Nhân
viên không thực sự hiểu và không được tham gia
quá trình xây dựng KPI”

Không có sự khác biệt giữa DN tự triển
khai hay DN thuê tư vấn khi nói về khó
khăn khi triển khai KPI. Điều này cho
thấy, các khó khăn tự thân cần được nội
bộ tháo gỡ thay vì chờ tư vấn giải quyêt.

12


Các khó khăn khi công ty tự xây dựng KPI

Sự nhiệt tình và ý thức đối với việc triển khai KPI của các phòng ban và
nhân viên trong công ty không cao vẫn là rào cản lớn đối với nhiều đơn vị

13


Những thuận lợi khi công ty tự xây dựng KPI
Sự ủng hộ và quyết tâm của lãnh đạo là yếu
tố tích cực thúc đấy triển khai xây dựng KPI

14


KPI có nâng cao hiệu suất làm việc?
Trong 60 DN đã
triển khai KPI

Có 43 DN tự
xây dựng KPI
26 DN đồng
ý/hoàn toàn
đồng ý rằng
KPI giúp nâng
cao hiệu suất
làm việc
(chiếm 60%
các DN tự xây
dựng KPI)
15


Mối liên hệ giữa quy mô doanh nghiệp
và các vấn đề gặp phải khi triển khai KPI
Nhóm DN
dưới 50
nhân viên
KPI chưa tạo ra sự thay đổi
tích cực khi triển khai trong
doanh nghiệp
KPI khó triển khai do người
lao động không muốn áp
dụng
KPI tạo áp lực lớn với nhân
viên
KPI gặp khó khăn do chưa
gắn với quyền lợi của người
lao động
KPI chỉ gắn với trách nhiệm
của người lao động
KPI chưa đủ rõ ràng và
lượng hóa để đo lường chính
xác
KPI gặp khó khăn khi người
lao động chưa được phân
quyền đầy đủ

Nhóm DN từ Nhóm DN từ Nhóm DN từ Nhóm DN từ
50 tới 100
101 tới 300 301 tới 500 500 đến 1000
nhân viên
nhân viên
nhân viên
nhân viên

Nhóm DN
trên 1000
nhân viên

1.75

2.75

2.82

2.50

2.20

2.50

3.00

2.70

2.29

2.17

2.40

2.29

4.00

2.30

2.53

2.33

2.00

2.53

2.25

2.50

2.59

3.50

2.40

2.47

2.75

2.22

2.12

1.80

2.00

2.41

2.50

3.11

2.82

3.67

2.80

2.53

3.25

3.11

3.00

2.83

2.60

2.35

Xét theo ý kiến đồng ý trung bình về các loại khó khăn mà DN gặp phải khi triển khai
KPI của từng nhóm DN phân theo quy mô lao động, các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn
(trên 300 NV) sẽ it gặp khó khăn hơn trong triển khai KPI

16


Mối liên hệ giữa lĩnh vực hoạt động
và các vấn đề gặp phải khi triển khai KPI
Nhóm DN Nhóm DN Nhóm DN Nhóm DN Nhóm DN Nhóm DN Nhóm DN
CNTT Đầu tư
Dịch vụ
Sản xuất Tài chính - Thương Xây dựng
Viễn thông
Ngân hàng
mại
- Bảo hiểm
KPI chưa tạo ra sự thay đổi
tích cực khi triển khai trong
doanh nghiệp
KPI khó triển khai do người
lao động không muốn áp
dụng
KPI tạo áp lực lớn với nhân
viên
KPI gặp khó khăn do chưa
gắn với quyền lợi của người
lao động
KPI chỉ gắn với trách nhiệm
của người lao động
KPI chưa đủ rõ ràng và
lượng hóa để đo lường chính
xác
KPI gặp khó khăn khi người
lao động chưa được phân
quyền đầy đủ
KPI khó triển khai do các bộ
phận không hiểu để triển khai

2.71

2.33

2.20

2.89

2.71

2.67

3.00

1.88

2.67

2.20

2.50

2.63

3.17

2.50

2.13

2.67

2.50

2.40

2.88

2.83

2.50

2.00

1.67

3.10

2.10

2.75

3.00

2.25

2.00

1.00

2.50

1.70

2.43

3.00

2.00

3.00

1.67

2.85

3.40

2.75

2.83

2.25

2.57

1.67

2.80

3.30

2.88

3.00

2.25

2.71

1.67

2.75

3.40

2.50

3.00

2.25

Khi triển khai KPI, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT-VT và đầu tư gặp ít khó khăn hơn so với
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác. DN sản xuất gặp nhiều vấn đề hơn cả
17


NHỮNG THÔNG ĐIỆP CỦA KHẢO SÁT


Ý kiến của số đông người trả lời
1. KPI nên được áp dụng ở các cấp và gắn với hoạt
động của nhân viên
2. KPI được đánh giá là có vai trò quan trọng trong
việc thực hiện mục tiêu chiến lược của DN

3. KPI cần dựa trên mô tả công việc và nên xây dựng
trên cơ sở định lượng và dựa trên kế hoạch DN

Cho thấy bản chất KPI là vấn đề triển khai chiến
lược cạnh tranh của doanh nghiệp chưa được thấm
nhuần trong cách nhìn của số đông
19


Đối với các DN đã triển khai KPI

1. Những đặc điểm chung của quá trình triển khai
a. Việc đánh giá được thực hiện chủ yếu định kỳ theo
tháng, tiếp đó là định kỳ theo quý, 6 năm và 1 năm.
b. Rào cản lớn là sự nhiệt tình và ý thức đối với việc
tự triển khai KPI của các phòng ban và nhân viên
trong công ty không cao

c. Khi DN tự triển khai KPI
i.

Thuận lợi lớn là có được lãnh đạo ủng hộ và cam kết
thực hiện, sự đồng thuận của các bộ phận/phòng ban
trong công ty

ii.

Khó khăn trong định lượng và đo lường KPI.
20


Đối với các DN đã triển khai KPI
1. Doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn (trên 300 nhân
viên) gặp ít vấn đề triển khai KPI hơn DN quy mô nhỏ
2. Tương quan của lĩnh vực hoạt động và vấn đề gặp phải:
a.

b.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và CNTT-VT phải đối
mặt với ít vấn đề hơn so với DN nghiệp khác, nhưng vấn đề
lại nằm chủ yếu ở việc tạo được sự thay đổi tích cực trong
DN. Vấn đề lượng hóa chỉ tiêu là lớn nhất đối với DN CNTTVT nhưng lại không đáng kể đối với DN đầu tư
Doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều vấn đề hơn cả, nhưng lớn
nhất nằm ở việc lượng hóa chỉ tiêu, phân quyền cho nhân
viên và tạo được đủ hiểu biết cho trưởng bộ phận khi triển
khai.

21


PHỤ LỤC 1
CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TRIỂN
KHAI KPI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI
QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP


Các vấn đề gặp phải khi triển khai KPI
tại doanh nghiệp có quy mô dưới 50 nhân viên

Đối với DN dưới 50 nhân viên, việc triển khai KPI gặp nhiều khó khăn so với các nhóm DN
khác. Nhóm DN dưới 50 nhân viên đứng đầu các nhóm DN trong 3/8 vấn đề DN gặp phải:
KPI tạo áp lực lớn với nhân viên, KPI chỉ gắn với trách nhiệm của người lao động và KPI gặp
khó khăn khi người lao động chưa được phân quyền đầy đủ

23


Các vấn đề gặp phải khi triển khai KPI
tại doanh nghiệp có trên 50 tới 100 nhân viên

KPI chưa đủ rõ ràng và lượng hóa để đo lường chính xác là vấn đề nhiều doanh nghiệp
nằm trong nhóm DN từ 50 tới 100 nhân viên gặp phải.

24


Các vấn đề gặp phải khi triển khai KPI tại
doanh nghiệp có trên 100 tới 300 nhân viên

KPI chưa tạo ra sự thay đổi tích cực khi triển khai trong DN là vấn đề nhóm DN từ 101 tới
300 nhân viên gặp nhiều nhất so với các nhóm DN khác. Tuy nhiên, KPI gặp khó khăn khi
người lao động chưa được phân quyền đầy đủ mới là vấn đề đáng quan tâm nhất của họ.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×