Tải bản đầy đủ

CẨM NANG GIÁO TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI (LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC TRUNG HỌC QUỐC TẾ IGCSE)

AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

CẨM NANG GIÁO TRÌNH
TRUNG HỌC CẤP HAI
(LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
QUỐC TẾ IGCSE)

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 1

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future


NỘI DUNG
GIỚI THIỆU................................................................................................ 5
PHÂN BỔ MÔN HỌC................................................................................. 5
LỚP 7, 8 VÀ 9................................................................................................................................5
LỚP 10...........................................................................................................................................6
LỚP 11...........................................................................................................................................6

KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC.......................................................... 7
LỊCH THI VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC................................................................................................7
LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH..........................................................................................................7
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ........................................................................................................................7
HỌC BẠ CHÍNH THỨC..................................................................................................................7
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ.......................................................................................................................7
QUẢN CHẾ HỌC LỰC...................................................................................................................8

BÀI TẬP VỀ NHÀ....................................................................................... 8
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ....................................................................................................8
BÀI TẬP VỀ NHÀ NIÊN CẤP.........................................................................................................9

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM TIẾNG ANH (EAL).................................... 9
MÔ TẢ MÔN HỌC LỚP 7-10................................................................... 10
TIẾNG ANH..................................................................................................................................10
TOÁN HỌC...................................................................................................................................10
KHOA HỌC..................................................................................................................................12
NHÂN HỌC .................................................................................................................................13
NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ.......................................................................................................13
ÂM NHẠC.....................................................................................................................................13
THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT.............................................................................................................14
NGÔN NGỮ.................................................................................................................................14
TIẾNG TRUNG MANDARIN.........................................................................................................14
GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM.............................................................................................14
VĂN HỌC HÀN QUỐC.................................................................................................................14
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.......................................................................16
GIÁO DỤC THỂ CHẤT.................................................................................................................16
BƠI LỘI........................................................................................................................................16
IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU.................................................................................................16

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 2www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

HƯỚNG DẪN IGCSE & LỰA CHỌN MÔN HỌC..................................... 17
NHỮNG MÔN HỌC CƠ BẢN......................................................................................................17
CÁC SỰ LỰA CHỌN....................................................................................................................17
SỰ LỰA CHỌN CÁC MÔN HỌC YÊU THÍCH.............................................................................17
NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC..................................................................................................18

LỚP 11 HƯỚNG DẪN MÔN HỌC........................................................... 18
GCSE IGCSE TIẾNG ANH BẢN ĐỊA............................................................................................18
IGCSE TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ................................................................................................19
IGCSE VĂN HỌC ANH................................................................................................................20
IGCSE TOÁN HỌC......................................................................................................................21
THỂ DỤC THỂ THAO CƠ BẢN...................................................................................................22
IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU.................................................................................................23
GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION)...................24
TIẾNG HÀN (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION)........................................................24
IGCSE NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION)................25
IGCSE NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ ..........................................................................................26
IGCSE SINH HỌC........................................................................................................................29
IGCSE HÓA HỌC.........................................................................................................................30
IGCSE THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT.................................................................................................31
IGCSE KINH TẾ...........................................................................................................................32
IGCSE ĐỊA LÝ..............................................................................................................................33
IGCSE ÂM NHẠC.........................................................................................................................34
IGCSE VẬT LÝ.............................................................................................................................35

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 3

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Leading to a Bright Future

Page 4

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

GIỚI THIỆU
Chương trình các lớp 7-10 tại Trường Quốc tế Úc (AIS) phản ánh cộng đồng học sinh đa văn hóa của chúng
tôi và mở rộng phương pháp giáo dục khuyến khích tìm tòi mà Chương Trình Phổ Cập Tiểu Học sử dụng, đồng
thời cũng trang bị học sinh cho những khắc khe, thách thức và đòi hỏi của giáo trình Trung Học Cấp Hai Quốc
Tế Cambridge, của thẩm định Kiểm Tra định kỳ Cambridge và quan trọng nhất là kỳ thi sát hạch Chứng Chỉ Giáo
Dục Trung Học Quốc Tế. Vì chương trình Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Quốc Tế được dạy trong một năm tại
AIS, Chương Trình Trung Học Cấp Hai do đó kéo dài từ Lớp 7 tới Lớp 10.
AIS hoạt động trong một văn hóa kết hợp môi trường học tập tích cực, quan tâm và hỗ trợ với tinh thần mong
đợi chất lượng cao và tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi nhìn nhận những phẩm chất và nhu cầu đặc biệt của mỗi
cá nhân học sinh. Hợp tác với cha mẹ và học sinh, chúng tôi tìm cách cung cấp một chương trình khắt khe để
nâng cao và mở rộng hiểu biết, kỹ năng và thái độ. Việc giáo dục “toàn diện học sinh” là sứ mệnh trọng tâm, và
học sinh cũng được cho cơ hội khám phá và làm giàu kỹ năng nghệ thuật, thể chất và xã giao trong một môi
trường Anh Ngữ.
Tầm nhìn và Giá trị của trường đã hình thành nền tảng cho giáo trình của chúng tôi. Điều này được đóng góp
bởi nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau để học sinh có cơ hội ở mọi lĩnh vực trong môi trường toàn cầu đang thay đổi
và đầy thách thức của chúng ta.
Chúng tôi đánh giá cao những cơ hội độc nhất khi sống ở Việt Nam và Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng trân trọng
các mối quan hệ tích cực và đặc biệt đã được thiết lập trong một mái trường mà học sinh và gia đình đến từ
nhiều quốc gia khác nhau. Học sinh của chúng tôi có thể trải nghiệm những quan hệ độc đáo của một cộng
đồng đa quốc gia thực thụ và hãnh diện về văn hóa của mình cũng như là văn hóa của người khác. Chúng tôi
khuyến khích sự hiểu biết và nhận thức về sự phong phú trong văn hóa và truyền thống Việt Nam trong nhiều
bộ môn.

PHÂN BỔ MÔN HỌC
LỚP 7, 8 VÀ 9
Môn Chính
Anh Ngữ (Ngôn ngữ thứ 1 và 2)

Nhân Văn

Toán Học

Khoa Học

Ngoại Ngữ:
—— Tiếng Việt Bản Địa cho học sinh người Việt
—— Tiếng Hàn Bản Địa cho học sinh người Hàn
—— Tiếng Hoa là ngoại ngữ cho tất cả các học sinh
Lưu ý: Giáo Dục Công Dân là môn bắt buộc cho học sinh người Việt và được dạy sau giờ học ở trường.

Môn Phụ
Nghệ Thuật

Thiết Kế Kỹ Thuật

Sân khấu

Công Nghệ Thông Tin

Âm Nhạc

Thể Dục Thể Thao & Bơi Lội

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 5

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

LỚP 10
Môn Chính
Anh Ngữ (Bản Địa hoặc Ngoại ngữ)

Quan điểm toàn cầu

Toán Học

Khoa Học

Ngoại Ngữ:
—— Tiếng Việt Bản Địa cho học sinh người Việt
—— Tiếng Hàn Bản Địa cho học sinh người Hàn
—— Tiếng Hoa là ngoại ngữ cho tất cả các học sinh
Lưu ý: Giáo Dục Công Dân là môn bắt buộc cho học sinh người Việt và được dạy sau giờ học ở trường.

Môn Phụ
Nghệ Thuật

Thiết kế kỹ thuật

Âm Nhạc

Thể Dục Thể Thao & Bơi lội

Công nghệ thông tin

LỚP 11
Các môn bắt buộc
IGCSE Anh Ngữ/Văn Học Anh
hoặc IGCSE Ngoại Ngữ Anh

IGCSE Toán Học

Chọn một trong số sau:

Hoặc:

—— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng
Việt

Thể Dục Thể Thao (không nằm
trong chương trình IGCSE)

—— IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu

—— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng
Hàn
—— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Ngoại
Ngữ Tiếng Hoa
Lưu ý: Học sinh người Việt không lựa chọn Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng Việt phải học môn Giáo Dục Công
Dân Việt Nam sau giờ học ở trường.

Các Lựa Chọn:
Học sinh chọn ba môn IGCSE sau:
Nghệ Thuật

Thiết kế Kỹ Thuật

Công Nghệ Thông Tin Truyền
Thông

Sinh Học

Kinh Tế

Âm Nhạc

Hóa Học

Địa Lý

Vật Lý

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 6

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC
Kiểm tra là một qua trình liên tục có cả thành phần chính thức và không chính thức để có thể thúc đẩy học sinh
và cung cấp thông tin về kiến ​​thức, điểm mạnh và nhu cầu của các em và cho giảng viên, học sinh và gia đình
thông tin về thành tích và tiến bộ.
—— Một loạt các cách thức kiểm tra cung cấp thông tin để việc học tập có thể được đánh giá và các bước tiếp
theo có thể được phát triển phù hợp.
—— Các bài kiểm tra có hoặc không có tiêu chuẩn được sử dụng để xác định tiềm năng, tình trạng và tiến bộ
của học sinh.
—— Các tiêu chuẩn đánh giá được dựa trên giáo trình của trường và các tiêu chuẩn do các chương trình thẩm
định sát hạch mà trường tuân theo.
—— Phía gia đình nhận thông tin bằng văn bản về sự tiến bộ của con em mình theo đúng một chu kỳ báo cáo
chính thức.
Kiểm tra là một quá trình liên tục trong suốt năm học. Quá trình này giúp làm rõ chu kỳ lập kế hoạch (kiểm tra,
lên kế hoạch, giảng dạy, kiểm tra). Nó cũng cung cấp cho tất cả các bên liên quan thông tin về điểm mạnh và
nhu cầu của mỗi học sinh.

LỊCH THI VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC
Kiểm tra thường xuyên diễn ra trong suốt cả năm học tại AIS. Việc này có nhiều hình thức để cho học sinh với
phong cách học tập riêng có được cách để trình bày những gì các em biết. Như vậy, việc này cho cả học sinh và
giáo viên thấy những lĩnh vực mà các em đang đạt thành tích và những lĩnh vực cần phát triển tiếp.

LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH
Cha mẹ có thể truyền đạt những quan ngại cho giáo viên qua email, điện thoại hoặc thư từ. Có thể một cuộc
hẹn sau giờ học sẽ hữu ích cho việc thảo luận về các quan ngại của mình.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Báo Cáo Tiến Độ được gửi về nhà cho phụ huynh và học sinh vào cuối Học kỳ 1 và Học Kỳ 3. Điểm trong báo
cáo sẽ phản ánh thành tích học tập của học sinh trong học kỳ.

HỌC BẠ CHÍNH THỨC
Các báo cáo chính thức bằng văn bản bao gồm các lời nhận xét của giáo viên các môn.

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Trong Học kỳ 3, học sinh Lớp 9 thi Định Kỳ Checkpoint các môn Anh Ngữ, Toán Học và Khoa Học. Kỳ thi
Checkpoint không phải là một hình thức thẩm định cấp chứng chỉ, tuy nhiên sẽ có một giấy Chứng Nhận Thành
Tích. Kỳ thi Cambridge Checkpoint là cách lý tưởng cho những ai bắt đầu các khóa học chuẩn bị thi Chứng Chỉ
Giáo Dục Trung Học Quốc Tế Cambridge IGCSE cho các môn Anh Ngữ, Toán Học và Khoa Học. Những khóa
này cũng cung cấp chuẩn mực cho học sinh và giáo viên về học lực tổng thể.
Kiểm tra Định Kỳ Cambridge Checkpoint:
—— Được đánh giá cao và chấp nhận trên toàn thế giới về tiêu chuẩn thẩm định cao
—— Được phân phối trên toàn thế giới nhờ mạng lưới các trường học, trường cao đẳng và các cơ sở

đào tạo

—— Cho biết dấu hiệu tốt về tiềm năng đạt kết quả trong kỳ thi Cambridge IGCSE
—— Được thiết kế cho người sử dụng trên toàn thế giới, do đó sẽ phù hợp với học sinh từ mọi bối
Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 7

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

cảnh văn hoá và ngôn ngữ
—— Cho giáo viên thông tin chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của học sinh để tập trung vào việc

giảng dạy của mình

—— Có thể thực hiện vào lúc thuận tiện để không làm gián đoạn bài học.

Có hai bài luận văn cho mỗi môn, mỗi bài dài khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là những bài kiểm tra
trang bị xuất sắc cho kỳ thi Cambridge IGCSE, vì học sinh được trải nghiệm một kỳ thi nội bộ.
Tất cả các câu hỏi đã được Cambridge kiểm định để đảm bảo phù hợp với học sinh 14 tuổi và cung
cấp thông tin và phản hồi hữu ích. Điểm được phân tích cẩn thận và có báo cáo về thành tích của học
sinh. Quá trình này tốn khoảng 4 tuần.
Mỗi học sinh sẽ nhận được Chứng Nhận Thành Tích và một bản báo cáo chi tiết thêm về thành tích
cá nhân của mình. Kết quả là điểm Checkpoint giữa 0.0 (thấp nhất) và 6.0 (cao nhất). Điểm trung bình
từ 3.0 đến 4.0. Bảng báo cáo sẽ ghi điểm cho tổng thể bô môn và cho các môn chính. Giáo viên sau
đó có thể xác định được những điểm mạnh và điểm yếu quan trọng.

QUẢN CHẾ HỌC LỰC
Nếu một học sinh tiếp tục gặp khó khăn nghiêm trọng trong học tập cùng với vấn đề về động lực, em sẽ được
theo chương trình Quản Chế Học Lực. Khi trường hợp này xảy ra, phụ huynh học sinh và nhà trường sẽ nhất trí
về một kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn quản chế. Kế hoạch này có thể bao gồm việc kiểm tra chuyên
ngành mà phụ huynh tự chi phí, các buổi họp hoặc một chương trình học kèm.
Vào cuối mỗi học kỳ, học sinh, phụ huynh, giáo viên, và Hiệu Phó của trường sẽ xem lại kế hoạch quản chế.
Quyết định dựa vào ích lợi tốt nhất cho học sinh sẽ tiến hành cho học kỳ tiếp theo. Trong một số tình huống
hiếm hoi, quyết định của trường có thể là yêu cầu phụ huynh tìm các dịch vụ giáo dục khách, thích hợp hơn cho
con mình. Quyết định này chỉ tiến hành khi mọi cách hiện có đã áp dụng nhưng nhu cầu của học sinh đòi hỏi
một môi trường giáo dục khác. Thư giới thiệu và đề nghị về việc học sau đó cũng sẽ dựa vào ích lợi tốt nhất của
học sinh nói trên.

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Trường AIS tin rằng bài tập về nhà là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm giáo dục. Bài tập về nhà củng
cố kiến thức và kỹ năng đạt được trong ngày đi học tại trường và là một cách quan trọng để thông tin cho gia
đình về tiến độ của con mình và chương trình hướng dẫn của nhà trường. Bài tập về nhà khích lệ việc phát huy
thói quen học tập tốt, quản lý thời gian hiệu quả và trang bị cho học sinh trước những yêu cầu bài tập về nhà ở
cấp hai và cấp ba.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ
—— Bài tập về nhà sẽ củng cố kỹ năng và kiến thức đã học và do đó học sinh có thể tự mình làm xong bài.
—— Giáo viên sẽ thay đổi yêu cầu bài tập về nhà cho những học sinh đang được giáo viên dạy thêm Tiếng Anh
EAL giúp.
—— Bài tập về nhà sẽ được giao từ thứ Hai tới thứ Sáu. Bài về nhà cuối tuần sẽ cho thêm nếu bài tập hằng
ngày trong lớp chưa hoàn tất.
—— Thời gian làm bài tập về nhà là “ước lượng” vì học sinh học với tốc độ khác nhau và sẽ thấy các bài tập có
mức độ khó khác nhau.
—— Tất cả các câu hỏi và thắc mắc về bài tập về nhà của học sinh nên đặt ra trực tiếp cho Giáo viên chủ nhiệm
khối hoặc giáo viên bộ môn.
—— Giáo viên sẽ dùng phần mềm ManageBac để ra đề bài tập về nhà và yêu cầu hàng ngày.
—— Học sinh bắt buộc phải hoàn tất đầy đủ bài tập về nhà.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 8

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

BÀI TẬP VỀ NHÀ NIÊN CẤP
Bài tập về nhà cho Trường Trung Học sẽ bao quát toàn bộ các lĩnh vực môn. Bài tập về nhà chiếm một khoản
thời gian đáng kể và có vai trò củng cố kỹ năng và những tiếp thu trong lớp cũng như trang bị cho các bài học
kế tiếp.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM TIẾNG ANH
(EAL)
Tất cả học sinh sẽ được kiểm tra trước khi nhập học để xác định xem các em có cần hỗ trợ ngôn ngữ để tiếp
cận giáo trình học chính thống hay không. Mức thẩm định của trường AIS sẽ phân định học sinh theo học khóa
nào;
—— Chương trình chính thống không cần hỗ trợ
—— Chương trình chính thống với Chương Trình Học Thêm Tiếng Anh (EAL)
—— Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IELP)

Chương Trình Học Thêm Tiếng Anh EAL
Chương trình EAL nhắm đến việc hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo trình chính thống.
Trọng tâm là phát triển các kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh của các em như là đọc, viết, nói và nghe. Các bài học
EAL cũng chú trọng hiểu biết ngữ vựng của học sinh trong các lĩnh vực như là Khoa Học và Nhân Văn. Các bài
học rơi vào Tiết thứ 9 của ngày học, và yêu cầu học sinh phải học 3 tiết học một tuần.

Chương Trình IELP
Chương Trình IELP nhắm đến việc phát triển các kỹ năng Tiếng Anh của học sinh đến một cấp độ đủ để các
em có thể tiếp cận giáo trình chính thống. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ phải học từ hai mươi tiết Tiếng Anh
trở lên một tuần với giáo viên ngành EAL. Các bài học được hệ thống và theo sát Chương Trình Ngoại Ngữ
Cambridge. Chương trình này giúp học sinh có căn bản vững chắc cho các kỹ năng Tiếng Anh phổ cập. Những
học sinh này không học các môn Khoa Học và Nhân Văn trong thời gian các em đang học IELP.

Kiểm Tra Học Lực
Các học sinh EAL được kiểm tra ở cuối Học Kỳ 2 và 4. Phụ huynh sẽ nhận được báo cáo tiến độ của học sinh
và thư thông báo về việc con em của mình đã học xong EAL hay cần tiếp tục được hỗ trợ.
Các học sinh IELP được kiểm tra ở cuối Học Kỳ 2, 3 và 4. Phụ huynh sẽ nhận được báo cáo tiến độ vào cuối
Học Kỳ 2 và 3. Nếu học sinh vượt qua mức thẩm định thành công, các em sẽ vào lớp Khoa Học chính thống và
học kỳ tiếp theo sẽ vào lớp Nhân Văn.

Thang Điểm Đầu Vào và Ra cho chương trình Hỗ trợ Anh Ngữ tại AIS
TRÌNH ĐỘ LỚP

BÀI KIỂM TRA
Cambridge

THỜI GIAN

TIẾNG ANH
CHUYÊN SÂU

TIẾNG ANH LÀ
NGOẠI NGỮ

CHÍNH THỐNG

7/8

KET

1:30

45-50%

51-75%

76% +

9/10

PET

1:30

45-50%

51-75%

76% +

11

Chứng Chỉ
Tiếng Anh FCE

1:30

45-50%
Lớp 10 IELP

51-75%

76% +

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 9

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thành Công trong Các Chương Trình Hỗ Trợ
Ngôn Ngữ
Học sinh vào trong các Chương Trình Hỗ Trợ Ngôn Ngữ sẽ trải nghiệm được thành công lớn hơn nếu các em
có động lực để sử dụng Tiếng Anh sau lớp học. Học sinh cần phải đọc truyện tranh, sách, tạp chí và báo chí
Tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng cũng như hiểu biết Tiếng Anh bên ngoài lớp học. Quan trọng là các em xem
phim và truyền hình bằng Tiếng Anh để nghe và hiểu người bản xứ nói. Xã giao bằng Tiếng Anh sẽ giúp kỹ năng
nghe và nói của các em.
Học sinh cần phải mạo hiểm và học thêm về Tiếng Anh từ những lỗi sai đã tạo. Khích lệ và khen ngợi những
thành công nhỏ sẽ dẫn học sinh đến một thái độ học tập tích cực.
Độ dài thời gian mà một học sinh tham gia vào Chương Trình Hỗ Trợ Ngôn Ngữ sẽ có khác nhau và nhân tố
chính sẽ là động lực của các em.

MÔ TẢ MÔN HỌC LỚP 7-10
TIẾNG ANH
“Ngữ pháp là một chiếc đàn dương cầm tôi chơi tùy hứng. Tất cả những gì tôi biết về ngữ pháp là sức mạnh
của nó” — Joan Didion
Chương Trình Ngôn Ngữ Tiếng Anh AIS dành cho các học sinh lớp 7-9. Chương trình này mang đến các chỉ dẫn
Tiếng Anh rõ ràng qua việc nghiên cứu các chủ đề và đề tài Quốc Tế. Mục tiêu của chương trình này là giúp trau
dồi ngôn ngữ Tiếng Anh thông thạo và cấp độ kỹ năng học tập của các em qua việc phát huy bốn mảng chính:
đọc, viết, nói và nghe.
Học sinh tiến xa hơn vào Giáo án Tiếng Anh Lớp 10-11. Lúc này các em phát triển khả năng diễn đạt chính xác,
phát biểu và viết bài phù hợp và hiệu quả. Cùng với việc nhấn mạnh các kỹ năng đọc và viết, nói và nghe cũng
là trọng tâm chính để phát huy khả năng diễn đạt hiệu quả trong chương trình học và tiến xa hơn vào cộng đồng
quốc tế.
Giáo án sẽ giúp học sinh hiểu và trả lời một cách thích hợp với điều các em thấy, nghe và trải nghiệm, cũng như
thưởng thức sự đa dạng tổng thể của Tiếng Anh. Học sinh sẽ được khích lệ sử dụng từ vựng thích hợp, vận
dụng đúng ngữ pháp, đánh vần và dùng dấu chấm câu, và thể hiện phong cách và khán giả. Thêm vào đó, điều
này sẽ bổ sung cho những phạm vi học tập khác của các em qua việc phát triển khả năng thông thường như
phân tích, kết luận, sắp xếp dữ liệu và trình bày ý kiến. Học sinh sẽ phát triển khả năng nhìn nhận các văn bản
trong ba thể loại chính (Văn Xuôi, Văn Thơ và Kịch Bản) và hiểu được cách mà các nhà văn uốn nắn ý nghĩa
qua những lựa chọn về thể loại, cấu trúc và ngôn ngữ. Khả năng đưa ra ý kiến và phân tích có nghiên cứu độc
lập về những mẫu văn, cũng như cách diễn đạt kiến thức, hiểu biết và khám phá một cách rõ ràng trong văn
chương cũng được phát huy.
Qua việc học văn chương, học sinh được khích lệ việc đọc sách, diễn giải và đánh giá các tác phẩm văn học.
Các em sẽ tăng trưởng hiểu biết tác phẩm về mặt ý nghĩa văn chương, các ngữ cảnh có liên quan và các chủ
đề hoặc quan điểm sâu sắc hơn. Việc học văn chương cho phép học sinh khám phá ra các lĩnh vực quan ngại
của nhân loại nói chung, do đó dẫn tới sự hiểu biết sâu rộng hơn về bản thân các em và người khác.

TOÁN HỌC
Một nhà Toán Học không học toán bởi vì nó hữu ích, học vì thỏa thích với nó, và thỏa thích với nó vì nó đẹp” —
J.H. Poincare
Việc nghiên cứu toán học đã có một bề dày lịch sử 4000 năm phong phú và đa dạng. Không có nền giáo dục
nào có thể hoàn thiện mà không có môn khổ luyện tư duy vượt thời gian này, thậm chí nó là một thuật ngữ
riêng. Mặc dù có nhiều ứng dụng thực tế của Toán Học, nhưng nó cũng có các thành phần triết lý và các kỹ
năng mà học sinh nắm được có thể sử dụng ở nhiều tình huống khác nhau. Những kỹ năng đó bao gồm kỹ

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 10

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Leading to a Bright Future

Page 11

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

năng phân tích một cách lô-gíc; nhận ra một tình huống có thể được diễn đạt bằng toán khi nào và ra sao; xác
nhận và diễn giải những thành tố liên quan; và lựa chọn cách giải thích hợp khi cần. Học sinh cũng sẽ học cách
sử dụng toán để làm phương tiện diễn đạt, nhấn mạnh việc sử công thức rõ ràng và chính xác. Các em sẽ có
căn bản toán cần thiết khi học toán nâng cao hoặc các môn có liên quan. Học sinh được khuyến khích phải xây
dựng kiến thức và kỹ năng toán của mình theo phương pháp khích lệ và mang lại sự thỏa lòng và thích thú. Các
em sẽ biết yêu và biết quý các con số và mô hình và tương quan trong môn toán. Chú trọng sẽ là giải toán, thực
hiện nghiên cứu và làm mẫu và diễn đạt va diễn giải kết quả.
Chương trình Toán Học Lớp 10 cung cấp căn bản cho chương trình Tóan IGCSE mà hầu hết các học sinh đều
thi vào cuối năm Lớp 11. Những học sinh Lớp 10 có khả năng có thể được nhảy lớp và thi Toán IGCSE vào cuối
năm. Vào Lớp 11 các em có thể tiến lên chương trình Toán Nâng Cao ICGSE khó hơn.

KHOA HỌC
(Sinh Học, Hóa Học, Vật Lý)
“Khoa học không phải là điều gì khác mà là sự nhận thức được phát triển, ý đồ được phân tích, điều hiển nhiên
làm tròn đầy và được nói ra một cách tinh vi” - George Santayana
Học sinh năm Lớp 7-10 theo học chương trình khoa học kết hợp, giúp các em được tiếp cận với nhiều môn học
chính khác cũng như chỉ ra các mối tương quan với nhau. Chương trình này cũng phát triển các kỹ năng khoa
học thực dụng song song với kỹ năng suy nghĩ và phân tích khoa học để chuẩn bị cho việc học chuyên sâu vào
năm lớp 11 và sau đó.

Sinh Học
Việc học Sinh Học mang đến một sự kết hợp giữa các nghiên cứu lý thuyết và thực tế mang đến một sự hiểu
biết về các mối liên hệ và nguyên lý cơ bản của sinh học, với trọng tâm nằm ở sinh học về con người. Học sinh
sẽ phát triển các khả năng và kỹ năng khoa học phù hợp với việc học của các em, liên quan đến bốn phần chính
của nội dung giáo trình. Những phần đó là: đặc tính và phân loại của các cơ quan sống, sự tổ chức và bảo tồn
các cơ quan sống, sự phát triển của các cơ quan sống và sự duy trì sự sống, và mối quan hệ giữa các cơ quan
sống với nhau và với môi trường của chúng.
Khóa học này sẽ kích thích sự yêu thích, và mối quan tâm đối với môi trường. Khóa học sẽ chuẩn bị học sinh để
trở thành những công dân tự tin trong một thế giới kỹ thuật, và có niềm đam mê nghiêm túc đến những vấn đề
khoa học; Khóa học này cũng sẽ tạo nên một nền tảng cho việc học nâng cao. Sinh Học đặt trọng tâm đáng chú
ý đến việc hiểu và sử dụng những ý tưởng và nguyên lý khoa học trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm
cả những tình huống được biết đến rộng rãi giữa vòng học sinh và những tình huống mới đối với các em. Khóa
học này mang đến nhiều kinh nghiệm học khác nhau được thiết kế để củng cố sự phát triển về kỹ năng và sự
hiểu biết. Học sinh phát triển những kỹ năng có thể hoán đổi lâu dài phù hợp với môi trường kỹ thuật phát triển
mà con người có thể tìm thấy chính mình trong đó.

Hóa Học
Vào năm 1886, John Wesley Hyatt, tổng hợp nhựa đầu tiên tại Mỹ. Ông đã cố gắng để giành giải thưởng quán
quân $10,000 cho một vật liệu thay thế cho hàng loạt ngà voi biến mất cách nhanh chóng vì được sử dụng trong
việc chế tạo nên các quả bóng bida. Ngày nay, hàng chục ngàn chất liệu tổng hợp gây ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống của chúng ta-hầu hết đều cho lợi ích của chúng ta, mặc dầu đáng tiếc là có những trường hợp
ngoại lệ khét tiếng. Sẽ rất khó khăn để tưởng tượng một cuộc sống không có thuốc men, xăng dầu, nhựa và
chất khử trùng, chỉ liệt kê ra vài tiện nghi chính yếu trong lối sống của chúng ta. Hóa học là một nhánh chủ đạo
của khoa học giúp chúng ta hiểu được các vật liệu là một phần thiết yếu cho cuộc sống và thú tiêu khiển hằng
ngày của chúng ta. Thông qua việc học Hóa Học, chúng ta có thể biết trân trọng và giải thích sự tạo nên cơ bản
của một vật liệu và cách các thành phần tương tác. Việc học Hóa Học có thể mang đến các nghề nghiệp trong
nhiều lĩnh vực khác nhau, bao hồm y dược, địa chất học, môi trường học, kỹ thuật, khoa học dinh dưỡng, lâm
nghiệp, dạy học tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, khoa học pháp y, nha khoa, khoa học
nông nghiệp và phân tích hóa học. Trong khi Hóa Học là một môn học học thuật, môn học này cơ bản dựa vào
các hoạt động trong phòng thí nghiệm. Lý thuyết được bổ sung bởi những thí nghiệm giúp các em phát triển cá
kỹ năng thực tế như là việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm hiện đại, năng lực trong việc quan sát và khả năng
giao tiếp các kết quả và kết luận.
Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 12

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Vật Lý
Giáo Trình Vật Lý mang đến sự kết hợp giữa viêc nghiên cứu lý thuyết và thực tế dẫn đến sự hiểu biết về các
nguyên lý cơ bản của Vật Lý. Học sinh sẽ đạt được sự nhận biết về việc học và thực hành khoa học, và sẽ hiểu
rằng các ứng dụng khoa học có cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với cá nhân và môi trường. Khóa
học này sẽ chuẩn bị cho các học sinh để trở thành những công dân tự tin trong một thế giới kỹ thuật, và có một
sự đam mê nghiêm túc đến những vấn đề khoa học. Học sinh sẽ phát triển khả năng và các kỹ năng có ích cho
cuộc sống hằng ngày và phát triển các thái độ phù hợp với khoa học như là mối quan tâm đến độ đúng đắn và
tính chính xác, tính khách quan, chất vấn, tính chủ động và sáng tạo. Khóa học phát triển sự đam mê, mối quan
tâm đối với môi trường liên quan đến sự ảnh hưởng lên môi trường của Vật Lý và các ứng dụng của nó. Điều
này nâng cao sự nhận thức rằng việc nghiên cứu và thực hành Vật Lý là các hoạt động mang tính kết hợp và
phát triển, và chịu trách nhiệm trước các tác động lên xã hội, kinh tế, kỹ thuật và văn hóa và các giới hạn. Việc
sử dụng công nghệ thông tin được nâng cấp lên như một sự hỗ trợ cho các thí nghiệm và là một công cụ cho
việc phân tích các kết quả thí nghiệm và lý thuyết.

NHÂN HỌC
Địa Lý, Lịch Sử
“Sự kêu gọi của loài người là khiến chúng ta trở nên con người thật sự đúng nghĩa nhất trên thế giới” – J. Irwin
Miller.
Việc nghiên cứu Nhân Học ở lớp 7-10 cho phép học sinh phát triển kiến thức và kinh nghiệm của các em về xã
hội và hành tinh của chúng ta. Việc nghiên cứu Nhân Học được thiết kế để gắn kết học sinh đến với việc học về
xã hội và môi trường ở cả quá khứ và hiện tại. Học sinh phát triển nhận biết về vị trí của mình trên thế giới và
giúp các em có thể mở rộng kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm để các em có thể tham gia và đóng góp tích cực
đến các cộng đồng ở khu vực và toàn cầu khi được phổ cập, và là các công dân tự tin và có trách nhiệm. Nhân
Học nâng cao sự hiểu biết về văn hóa và di sản, sự duy trì và thay đổi, nguyên nhân và kết quả, sự giống và
khác nhau, tài nguyên và hoạt động kinh tế, môi trường, tổ chức xã hội. Học sinh có thể phát triển các kỹ năng
nghi vấn, khám phá ra các giá trị và đưa ra các quyết định xã hội. Khóa học này cũng sẽ hỗ trợ sự phát triển của
các kỹ năng xuyên giáo trình, như là giao tiếp, hợp tác, kỹ năng tính toán, văn học, kỹ năng học và tự quản lý.

NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ
“Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để duy trì một nghệ sĩ khi anh ta lớn lên.” – Pablo Picasso.
Tại trường AIS chúng tôi tin rằng Nghệ Thuật Trực Quan là một phần quan trọng của một nền giáo đục rộng lớn
và cân bằng, mang đến kinh nghiệm khuyến khích sự sáng tạo, tự bộc lộ bản thân, giao tiếp, nhận thức thẩm
mỹ và sự phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Việc học Nghệ Thuật Trực Quan nhấn mạnh đến cả sự phát triển
ý kiến cá nhân và sự phản ứng cũng như là các kỹ năng và quá trình. Các kỹ năng trong Nghệ Thuật Trực Quan
kích thích khả năng chấp nhận rủi ro, tiềm năng sáng tạo và nhận thức về các nền văn hóa khác trên thế giới
chúng ta đang sống.
Có hàng loạt số lượng máy tính tăng lên theo cấp số nhân được tạo ra và điều khiển bằng hình ảnh trong những
năm vừa qua. Học sinh học cách sử dụng Internet một cách khôn ngoan và sáng tạo trong việc điều tra nghiên
cứu về Nghệ Thuật. Học sinh học cách sử dụng các phần mềm xem nhìn và điều khiển hình ảnh một cách sáng
tạo để phát triển các tác phẩm nghệ thuật của các em.
Vào cuối năm Lớp 9, những học sinh thành công sẽ có được sự lựa chọn để tiếp tục học nghệ thuật nâng cao
từ năm Lớp 10 trở đi. Những nghiên cứu này có thể mang đến những bằng cấp được chứng nhận quốc tế trong
Nghệ Thuật Học: Chương trình ICGSE và IBDP.

ÂM NHẠC
“Âm Nhạc mang đi những tâm hồn của bụi bẩn của cuộc sống hằng ngày”- Berthold Auerbach
Lắng nghe, trình bày và soạn nhạc nuôi dưỡng sự phát triển cảm xúc và nghệ thuật của học sinh, kỹ năng tự kỷ
luật và sáng tạo. Học sinh được khuyến khích để trân trọng và thưởng thức âm nhạc trong các bối cảnh ở địa
phương và thế giới cũng là lúc các em phát triển phản ứng cảm thụ, nhạy cảm và phê bình đối với âm nhạc của
Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 13

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

nghệ thuật cao cấp, dân gian và các phong cách phổ biến. Mỗi phong cách được đặt trong bối cảnh lịch sử và
văn hóa của chính nó.
Phần chính của kỳ kiểm tra IGCSE năm Lớp 11 liên quan đến cả truyền thống âm nhạc Châu Âu phương Tây
và âm nhạc của các nền văn hóa khác luôn được đại diện. Học sinh sẽ phát triển hiểu biết sâu hơn về âm nhạc
trong bối cảnh văn hóa rộng lớn hơn và có thể truyền tải sự hiểu biết, các phê bình mang tính xây dựng thông
qua sự tranh luận dựa trên các bằng chứng.

THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT
“Người ta làm ngơ trước những thiết kế làm ngơ trước con người”- Frank Chimero
Việc học môn Thiết Kế và Kỹ Thuật mang đến học sinh cơ hội để sử dụng suy nghĩ sáng tạo kết hợp với các
kỹ năng thực tế và kỹ thuật để thiết kế và tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của con người. Khuyến
khích các bối cảnh mang đến hàng loạt các cơ hội cho học sinh để nhận thức ra nhu cầu thật sự và những cơ
hội và hưởng ứng với những ý tưởng và sản phẩm/phương cách giải quyết nhằm quan tâm và phát triển hiểu
biết của các em đối với thẩm mỹ, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, các vấn đề công nghiệp và môi trường. Học sinh có
cơ hội để khám phá ra hàng hoạt các vật liệu, dụng cụ, thiết bị và các công nghệ sáng tạo, bao gồm CAD (sử
dụng máy tính trong quá trình thiết kế và lập bản vẽ) và CAM (phần mềm tích hợp chung với hệ thống CAD), ở
cả phương diện cá nhân và là các thành viên của một nhóm. Thông qua việc học Thiết Kế và Kỹ Thuật học sinh
sẽ học để sáng tạo, và có khả năng áp dụng suy nghĩ sáng tạo, phát triển sự tự tin trong việc sử dụng các kỹ
năng thực tế và nhận thức được các tác động của kỹ thuật ở hiện tại và trong tương lai.

NGÔN NGỮ
“Một ngôn ngữ đặt bạn vào trong hành lang cho cả đời. Hai ngôn ngữ mở ra tất cả những cánh cửa trên hành
lang đó”- Frank Smith
Việc học một môn ngoại ngữ bổ sung cho các phần học khác bằng cách khích lệ việc sử dụng các kỹ năng với
ứng dụng chung nhiều hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kỹ năng toán học và nói sẽ được trau dồi với mỗi
năm thêm lên trong chương trình học ngoại ngữ. Việc học một ngoại ngữ cũng sẽ trau dồi khả năng phân tích
và phiên dịch.
Học sinh sẽ đi sâu vào kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, và văn học. Học sinh sẽ thấy được cách nhìn
của một người trong cuộc về một văn hóa khác và một cách nhìn mới của chính các em. Học một ngôn ngữ
mới, đọc câu chuyện của những người khác, và kết nối với người khác bằng ngôn ngữ của chính họ có thể là
cội nguồn cho những điều lý thú và bất ngờ.

TIẾNG TRUNG MANDARIN
Mục tiêu cho học sinh trong việc học Tiếng Trung Mandarin như là một ngoại ngữ là để phát triển khả năng sử
dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả cho mục đích giao tiếp thực tế. Các khóa học được dựa trên các kỹ năng
ngôn ngữ được kết nối với nhau như là nghe, đọc, nói và viết, và những kỹ năng này được xây dựng trên tiến
trình của học sinh qua việc học của các em. Những khóa học ở trường Trung Học mang đến những hiểu biết
sâu sắc về văn hóa và nền văn minh của các quốc gia Tiếng Trung được sử dụng, cho nên khuyến khích thái độ
tích cực đối với việc học ngôn ngữ và với những người nói các ngoại ngữ khác.

GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM
Giáo Dục Công Dân Việt Nam được dạy cho tất cả những học sinh Việt nam ở năm Lớp 7-9. Học sinh học bốn
mảng chính trong suốt một năm học bao gồm: Văn Hóa Việt Nam, Lịch Sử, Địa Lý và Văn Học. Ngôn ngữ giảng
dạy là Tiếng Việt.

VĂN HỌC HÀN QUỐC
Văn Học Hàn Quốc được dạy cho tất cả học sinh Hàn Quốc ở Lớp 7-9 với những lớp học đa trình dộ. Học sinh
học bốn mảng chính trong suốt một năm học gồm: Văn Học, Đọc, Viết và Văn Hóa Học. Ngôn ngữ giảng dạy là
Tiếng Hàn.
Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 14

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Leading to a Bright Future

Page 15

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
“Việc xem thấy những gì máy tính có thể làm được, chúng ta bây giờ có thể biết rằng chúng sẽ thực sự có thể
tạo nên tương lai của chúng ta”- Bill Gates
Mục tiêu của khóa học về Máy Tính là giúp phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc chính trong việc giải quyết
vấn đề thông qua việc sử dụng máy tính, hàng loạt ứng dụng của máy tính và tác động trong việc sử dụng
chúng, sự tổ chức của các hệ thống máy tính bao gồm phần mềm, dữ liệu, phần cứng, giao tiếp và con người,
và để đạt được những kỹ năng cần thiết để áp dụng sự hiểu biết này vào việc phát triển các cách giải quyết các
vấn đề dựa trên máy tính.
Thông qua việc học ICT, học sinh sẽ phát triển nhận thức về cách các ứng dụng được sử dụng trong nơi làm
việc và sẽ xem xét tác động của những kỹ thuật mới về phương thức hoạt dộng và về các vấn đề xã hội, kinh
tế, nguyên tắc xử thế và đạo đức. Học sinh sẽ nhận thấy các kỹ năng đang phát triển của các em rất hữu ích
đối với các em trong việc học xuyên giáo trình. Giáo trình ICT chứa sự kết hợp giữa việc nghiên cứu lý thuyết
và thực tế nhấn mạnh đến khả năng sử dụng những ứng dụng phần mềm thông thường, bao gồm xử lý văn
bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, phần mềm trình bày tương tác, thư điện tử, trình duyệt web và thiết kế trang web.
Phần kiểm tra thực tế bao gồm kiểm tra phần cứng và phần mềm độc lập.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
“Riêng việc luyện tập mang đến các lợi ích tâm lý và thể chất. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng một chiến lược để
gắn kết tâm trí mình trong khi luyện tập, bạn có thể nhận được tất cả những lợi ích tâm lý khá nhanh chóng”James Rippe, M.D.
Giáo Dục Thể Chất là một phần tích phân của cả quá trình giáo dục, nơi mà các khái niệm và hoạt động góp
phần tạo nên sự phát triển thể chất, trí tuệ, tâm lý xã hội là tâm linh của mỗi học sinh. Mục tiêu của môn Giáo
Dục Thể Chất là phát triển những người học tự giác và lâu dài tham gia điều đặn vào các hoạt động thể chất
thường xuyên. Mỗi cá nhân tham sự sẽ phát triển các đặc tính nhìn chung có liên quan đến việc đặt ra mục tiêu,
trách nhiệm xã hội và thành tích cá nhân. Mục tiêu của chương trình giáo dục thể chất là đem lại sự tham gia
thể chất lâu dài.

BƠI LỘI
Tất cả học sinh từ năm 7-10 tham gia vào chương trình Bơi Lội. Chương Trình bơi lội nhắm đến sự tự tin ở
dưới nước, sự tham dự, phát triển kỹ năng bơi, hoạt động theo nhóm và yêu thích nước. Khóa học này đáp ứng
được tất cả các nhu cầu của học sinh, từ những người bơi lội độc lập cơ bản đến những người bơi được nhiều
vòng với nhiều cách bơi khác nhau. Mục tiêu là để trau chút những động tác bơi cơ bản và phát triển kỹ năng
đúng trong khi nâng cao sự dẻo dai và khỏe mạnh chung. Học sinh cũng sẽ được học về an toàn dưới nước và
kỹ năng cứu nạn cũng sẽ được sử dụng trong những môi trường bơi lội khác nhau.

IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU
“Chìa khóa của sự phát triển là việc giới thiệu những tầm vóc nhận thức cao hơn đến sự hiểu biết của chúng
ta”- Lao Tzu
Vào đầu năm lớp 10, chương trình IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu là một môn học xuyên giáo trình, mở rộng vượt
qua các giới hạn môn học truyền thống. Khóa học này đánh vào tâm lý ham học hỏi của các học sinh ngày naybao gồm làm việc theo nhóm, hội thảo, dự án, và làm việc cùng nhiều học sinh khác ở khắp nơi trên thế giới.
Trọng tâm của khóa học này là phát triển khả năng suy nghĩ phê bình về hàng loạt các vấn đề toàn cầu, những
vấn đề này luôn có nhiều quan điểm khác nhau. IGCSE Quan Điểm toàn cầu khuyến khích nhận thức về các
vấn đề mang tính toàn cầu và đem đến những cơ hội để khám phá ra những cách giải quyết khả thi thông qua
sự hợp tác và cộng tác. Khóa học này trân trọng những suy nghĩ mang tính xây dựng và phân rẽ, và những suy
nghĩ cởi mở đối với sự phức tạp lớn lao về thế giới, và suy nghĩ lẫn cảm xúc của con người. Các chủ đề có thể
bao gồm: Các hệ thống niềm tin, sự mất đi hệ sinh thái và đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, chiến tranh và
hòa bình, dịch bệnh và sức khỏe, giáo dục đối với tất cả mọi người, nghề nghiệp, gia đình và sự thay đổi nhân
khẩu học, nhiên liệu và năng lượng, con người và những giống loài khác, ngôn ngữ và giao tiếp, luật pháp và tội
phạm, đói nghèo và sự phân biệt giai cấp, thể thao và giải trí, công nghệ và sự phân chia nền kinh tế, thương
mại và hỗ trợ, thuyền thống, văn hóa và đặc tính nhận dạng, giao thông và cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, nước,
thức ăn và nông nghiệp.
Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 16

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

HƯỚNG DẪN IGCSE & LỰA CHỌN MÔN
HỌC
Học sinh bước vào năm Lớp 11 sẽ được hướng dẫn về nội dung của môn học và các môn học yêu thích cho
IGCSE. Mỗi năm vào Kỳ Học thứ 3 sổ tay thông tin về các môn học yêu thích sẽ được phát hành cho học sinh
lớp 10, những em đang trong quá trình bước vào lớp 11 và tham gia chương trình IGCSE trong năm học sắp
đến. Thêm vào đó, thông tin sẽ được phổ biến tại Đêm Phổ Cập Thông Tin cho Phụ Huynh, các giáo viên bộ
môn và cố vấn học thuật luôn sẵn long hướng dẫn học sinh tại thời điểm quan trọng này.
Sổ tay cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau và giải thích những môn học nào là bắt buộc và nhưng
môn nào là tự chọn. Học sinh sẽ theo học với trường sau khi bắt đầu năm học có thể gặp phải một vài lớp học
đã đủ số lượng và tất cả những môn học yêu thích không còn nữa.
Thông tin theo đó là sổ tay cho học sinh lớp 11 năm 2017-18. Trong khi sổ tay này có thể được dùng như là một
hướng dẫn cho học sinh ở những năm tiếp theo, sự kết hợp của các môn học có thể sẽ thay đổi.

NHỮNG MÔN HỌC CƠ BẢN
—— Tiếng Anh IGCSE (Ngôn Ngữ Bản Địa hoặc Ngôn Ngữ Thứ Hai)
—— Toán IGCSE (Toán học hoặc Toán Nâng Cao)
—— Một trong những môn Tiếng Việt* hoặc Tiếng Hàn* hoặc Tiếng Trung là ngôn ngữ thứ 2 (Tất cả đều là
Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Dự Bị- IB Foundation) HOẶC ICGSE Quan Điểm Toàn Cầu.
—— Giáo Dục Thể Chất (Không phải IGCSE)
—— Giáo Dục Công Dân Việt Nam (Văn Học, Lịch Sử và Địa Lý Việt Nam) là những môn bắt buộc đối với các
học sinh Việt Nam.
—— Nếu Tiếng Việt không được chọn là môn học yêu thích trong ngày học ở trường thì học sinh sẽ được tự
động chuyển vào các lớp sau giờ học tại trường (không phải IGCSE)

CÁC SỰ LỰA CHỌN
—— IGCSE Nghệ Thuật
—— IGCSE Sinh Học*
—— IGCSE Hóa Học*
—— IGCSE Kỹ Thuật Thiết Kế*
—— IGCSE Kinh Tế*
—— IGCSE Địa Lý
—— IGCSE Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông (ICT)
—— IGCSE Âm Nhạc
—— IGCSE Vật Lý*

SỰ LỰA CHỌN CÁC MÔN HỌC YÊU THÍCH
—— Học sinh chọn ba môn học trong danh sách chọn lựa
—— Không phải tất cả học sinh sẽ có thể được theo học ba sự lựa chọn đầu tiên của các em, bởi vì một số môn
học sẽ bị trùng giờ với những môn khác.
—— AIS sẽ sắp xếp thời khoá biểu để càng nhiều học sinh được theo học ba sự lựa chọn yêu thích trên cùng
càng tốt.
—— Nếu học sinh có một sự lựa chọn kết hợp các môn khác thường, học sinh đó có ít khả năng là sẽ được
theo học những môn học là những sự lựa chọn ưu tiên.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 17

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC
—— Một số môn học PHẢI được theo học tại IGCSE để có thể được theo học vào năm lớp 12 tại IBDP. Những
môn này được đánh dấu hoa thị*.
—— Việc theo học một môn học tại IGCSE là luôn tốt hơn nếu học sinh mong muốn theo học môn đó tại IBDP,
thậm chí nếu môn học đó không phải là môn bắt buộc.

LỚP 11 HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
Các thông tin khác về các chương trình IGCSE có ở trang web công cộng CIE http://www.cie.org.uk/
programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/subjects/

GCSE IGCSE TIẾNG ANH BẢN ĐỊA
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Tiếng Anh

Số giáo án

0500

% Tài liệu giáo khoa

0%

% Kiểm tra miệng

0%

% Thi cuối khóa

100%

Mô tả khóa học

Chương trình Cambridge IGCSE Tiếng Anh Bản Địa được thiết kế cho
các học sinh có ngôn ngữ bản địa là Tiếng Anh. Khóa học này cho phép
học sinh:
• phát triển khả năng giao tiếp một cách rõ ràng, chính xác và hiệu quả
khi nói và viết
• học cách sử dụng vốn từ vựng lớn, và ngữ pháp, đánh vần và phát âm
đúng
• phát triển phong cách cá nhân và có sự nhận biết về khán giả mình
đang hướng đến.
Học sinh được khuyến khích đọc nhiều, cả vì sở thích và cũng như mở
rộng tầm nhận biết về cách sử dụng Tiếng Anh. Cambridge IGCSE Tiếng
Anh Bản Địa cũng phát triển kỹ năng phân tích tổng quát nhiều hơn, và
các kỹ năng giao tiếp như là tổng hợp, suy luận, khả năng sắp xếp dữ
kiện, và trình bày quan điểm một cách hiệu quả.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này cho
IGCSE?

Khóa học này có yêu cầu cao, là khóa học dựa trên 100% điểm thi. Học
sinh học các chủ đề ngôn ngữ cho hai bài thi:
Bài thi 1: Đọc

2 giờ

50%

Bài thi 2: Viết và sáng tác theo hướng dẫn

2 giờ

50%

Học sinh nào sẽ học tốt môn
này?

Học sinh có dự định thi môn IGCSE Tiếng Anh Bản Địa phải là người
siêng đọc, có khả năng tham gia tranh luận, hiểu biết nhiều về thế giới
của mình và cởi mở với những ý tưởng khác biệt với quan điểm hiện tại
của mình. Những học sinh này phải được chuẩn bị trích dẫn và học thêm
tài liệu và viết luận nháp thường xuyên.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Những học sinh không đủ điểm C hoặc cao hơn đối với Tiếng Anh Lớp
10

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 18

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Những hoạt động thường xuyên bao gồm: Bài thuyết trình cá nhân, viết
luận văn, nghiên cứu trên mạng, đánh giá bản thân và bạn cùng lớp,
động não, dự án và thuyết trình theo nhóm, viết luận và đọc hiểu.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Giải đố, diễn xuất, xem truyền thông, tranh luận

Học sinh thích gì nhất trong
khóa học này?

Khóa học này khuấy động tư duy và thích hợp với những vấn đề xã hội,
văn hóa và chính chị đối với thế giới hiện nay.

Học sinh ít thích gì nhất trong
khóa học này?

Đây là môn học một năm tại AIS và tài liệu phải được hoàn tất trong vòng
một năm khiến môn học rất khắc khe đối với lượng nội dung cần được
truyền tải. Việc đọc thường phải được thực hiện độc lập để theo kịp với
yêu cầu của khóa học.

Những thông tin khác

Đăng ký cho môn này dựa trên lời giới thiệu vủa một Điều Phối Viên
Tiếng Anh.

IGCSE TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Tiếng Anh Ngoại Ngữ – Chứng Nhận Vấn Đáp – Lựa Chọn Thêm

Số giáo án

0510

% Tài Liệu Giáo Khoa

0%

% Thi Vấn Đáp

100% Bài thi. Bài thi này được thực hiện bởi giám khảo đào tạo chuẩn nhận
tại Việt Nam, và được chương trình quốc tế Cambridge xét duyệt. Học sinh
nhận điểm riêng cho phần thi vấn đáp.

% Thi cuối khóa

70% Đọc và Viết
30% Nghe

Một số chủ đề bao gồm

Đọc Hiểu, viết thư trang trọng và thân mật, viết báo, viết tóm tắt, ghi chú,
nghe hiểu, giao tiếp khẩu ngữ, điền đơn.

Mô tả khóa học

Khóa học này dạy các kỹ năng hành văn viết và nói, và các kỹ năng tiếp thu
đọc và viết cho mục đích Tiếng Anh giao tiếp.
Đây không phải là môn Văn Học. Môn này dạy cách nhìn quốc tế và học
sinh sẽ được làm quen với nhiều phong tục phương Tây để giúp ích cho
các em ở các tình huống sử dụng Tiếng Anh. Khóa học này sẽ bao gồm các
phương thức giao tiếp từ trang trọng đến thân mật. Các phong cách giao
tiếp trong môn sẽ phù hợp cho giao tiếp với các cơ quan tư pháp và các cơ
quan chức năng, cho việc học tập hay nghề nghiệp, tại nơi làm việc hoặc
được sử dụng trong ngành dân chính.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

Tài liệu giáo khoa đến từ nhiều bối cảnh khác nhau liên quan đến nhu cầu
của học sinh, nơi các em có thể sử dụng Tiếng Anh như là một ngoại ngữ
hai. Những bối cảnh này bao gồm giáo dục, thế giới nghề nghiệp, các vấn
đề đương thời, sức khỏe và an sinh, và du lịch.

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Học sinh nào có ngoại ngữ là Tiếng Anh, mong muốn theo đuổi Tiếng Anh
cho lựa chọn Ngôn Ngữ B của Chứng Chỉ Tú tài Quốc tế (IB Diploma).
Trước khi học môn này học sinh cần có một số kinh nghiệm trong kỹ năng
nói, đọc và viết Tiếng Anh.

Học sinh nào sẽ thấy môn
này khó?

Những học sinh chưa đạt được đủ điểm C ở năm lớp 10 có thể sẽ cảm thấy
môn này khó.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 19

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Các hoạt động nào thường
xuyên thực hiện trong lớp?

Ghi chú, trả lời hỏi đáp, thảo luận theo nhóm nhỏ, ghi nhớ ngữ pháp, thực
hành các bài thi thử cho môn đọc và viết, thực hành môn nghe, thực hành
nói.

Những hoạt động nào đôi
khi được thực hiện trong
lớp?

Dự án nghiên cứu.

IGCSE VĂN HỌC ANH
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Văn Học Anh

Số giáo án

0486

% Tài Liệu Giáo Khoa

0%

% Kiểm tra miệng

0%

% Thi cuối khóa

100%

Một số chủ đề bao gồm

Môn học bao gồm nghiên cứu một số tiểu thuyết, kịch bản và thơ ca cổ điển
và đương đại tuyển chọn.

Mô tả khóa học

Các kỹ năng bao gồm phân tích kỹ các tác phẩm Văn Học cổ điển và đương
tại trên lớp, lên kế hoạch và xây dựng lý luận chặt chẽ, lý thuyết về phản
ứng của người đọc và quan hệ giữa văn học và xã hội. Cách diễn tả bằng
lời được chú trọng khi học sinh phải theo yêu cầu diễn đạt những suy nghĩ
của mình về tác phẩm bằng ngôn ngữ phù hợp. Học sinh cũng cần phải đạt
được kỹ năng biết trong một khung thời gian nghiêm ngặt.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

Đây là một môn học khắc khe, dựa trên 100% điểm thi. Học sinh học các
chủ đề văn học cho hai bài thi viết sau:
—— Thi viết số 4: Tác phẩm đã chọn - 3 bài luận: 2 giờ 15 phút 75%
—— Thi viết số 5: Tác phẩm đã chọn - 1 bài luận: 45 phút

25%

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Học sinh có dự định học môn IGCSE Văn Học Anh phải là người siêng đọc,
có khả năng tham gia vào các cuộc tranh luận, hiểu biết nhiều về thế giới
của mình và cởi mở với những ý tưởng khác biệt với quan điểm hiện tại của
mình. Những học sinh này phải chuẩn bị trích dẫn và học thêm tài liệu và
viết luận nháp thường xuyên.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Những học sinh không đủ điểm C hoặc cao hơn đối với Tiếng Anh Lớp 10

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Những hoạt động thường xuyên bao gồm: thuyết trình cá nhân bằng lời, viết
luận văn, nghiên cứu bằng mạng, đánh giá bản thân và bạn bè, động não,
chú thích văn bản, đóng vai nhân vật, dự án và thuyết trình theo nhóm.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Giải đố, diễn kịch, xem biểu diễn truyền thông về các tác phẩm đã học.

Học sinh thích gì nhất
trong khóa học này?

Khóa học này khuấy động tư duy và thích hợp với những vấn đề xã hội, văn
hóa và chính chị đối với thế giới hiện nay.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 20

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Học sinh ít thích gì nhất
trong khóa học này?

Đây là môn học một năm tại AIS và tài liệu phải được hoàn tất trong vòng
một năm khiến khóa học rất khắc khe đối với lượng nội dung cần được
truyền tải. Việc đọc thường phải được thực hiện độc lập để theo kịp với yêu
cầu của khóa học.

Những thông tin khác

Đăng ký cho môn này dựa trên lời giới thiệu của một Điều Phối Viên Tiếng
Anh.

IGCSE TOÁN HỌC
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Toán Học

Số giáo án

0580

% Tài Liệu Giáo Khoa

0%

% Kiểm tra miệng

0%

% Kiểm tra cuối khóa

100%
—— Hoặc: Chương trình mở rộng
Cơ Bản

Hoặc Chương Trình

—— - Giấy 1 (35%)

- Giấy 2 (35%)

—— - Giấy 3 (65%)

-Giấy 4 (65%)

Một số chủ đề bao gồm

Số, Đại Số, Hình Học và Không Gian Học, Thống Kê & Xác Xuất

Mô tả khóa học

Toán học IGCSE là khóa học được đánh giá kiểm tra hoàn toàn. Khóa học
này khuyến khích sự phát triển kiến thức toán học như là một kỹ năng quan
trọng trong cuộc sống, và là căn bản để học nâng cao. Chương trình học
này nhắm tới việc xây dựng sự tự tin của học sinh bằng cách giúp các em
phát triển cảm nhận đối với các con số, khuôn mẫu và các mối quan hệ, và
nhấn mạnh trọng tâm vào việc giải quyết vấn đề, trình bày và phân tích kết
quả.
Có hai sự lựa chọn ở cấp độ này: mở rộng và cơ bản. Tất cả tài liệu ở trong
chương trình cơ bản được bao gồm trong chương trình mở rộng. Khóa
học Toán Học Mở Rộng chuẩn bị học sinh cho Chương Trình Toán Học Cơ
Bản và Nâng Cao Tú Tài Quốc Tế (the IBDP higher and standard Maths).
Chương Trình Toán Cơ Bản chuẩn bị học sinh cho chương trình Toán Học
Tú Tài Quốc Tế.

Học sinh cần biết những
điều gì về khóa học này
trước khi chọn nó cho
IGCSE?

Toán Học là một môn học bắt buộc. Học sinh sẽ được sắp xếp vào trong lớp
học Cơ Bản hoặc Nâng Cao tùy thuộc vào kết quả thực hành Toán trước
đó.

Những học sinh nào sẽ
học tốt khóa học này?

Học sinh có suy nghĩ lô-gíc, chăm chỉ

Những học sinh nào sẽ
cảm thấy khó khăn với
khóa học này

Những học sinh không có động lực và không biết cách tổ chức

Những hoạt động nào diễn
ra thường xuyên trong lớp
học?

Những vấn đề đưa ra theo sách giáo khoa, giải câu đố, đồ thị, bảng tính,
các hoạt động khởi đầu.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 21

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

Những hoạt động nào đôi
khi diễn ra trong lớp học?

Nghiên cứu máy tính, lắp ghép

Học sinh thích điều gì nhất
trong khóa học này

Sử dụng máy tính, đại số, đo các góc

Học sinh ít thích điều gì
nhất trong khóa học này?

Phép đo lượng giác, các câu hỏi ba chiều, bảng vẽ quy mô, phép đo lường

Những thông tin khác

Học sinh muốn học Toán Nâng Cao cấp độ Tú tài Quốc Tế cần phải vượt
qua bài kiểm tra Toán IGCSE nâng cao và đạt được điểm tối thiểu là điểm A.

THỂ DỤC THỂ THAO CƠ BẢN
Tên đầy đủ của môn học

Thể Dục Thể Thao (không thuộc môn IGCSE)

Số giáo án

Không áp dụng

% Tài liệu giáo khoa

Không áp dụng

% Thi cuối khóa

Không áp dụng

Một số chủ đề bao gồm:

Thể Thao Chiến Lược, Thể Thao Ghi Điểm, môn đồng đội và cá nhân, các
môn thể thao và hoạt động truyền thống và hiện đại.

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho học sinh để có cơ hội tham gia vào các tiết
học hoạt động thể chất ít nhất hai lần một tuần

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

Thể Dục Thể Thao cơ bản là môn học bắt buộc cho tất cả học sinh lớp 11.

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Các học sinh có tinh thần hăng hái đối với hoạt động thể chất, và có các kỹ
năng thực tiễn cho thể thao và kỹ năng dưới nước.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Các học sinh hạn chế kỹ năng thể thao và/hoặc hạn chế tham gia các môn
thực hành.

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Các học sinh tham gia vào một số hoạt động thực tiễn và thể thao khác
nhau nhằm trau dồi các kỹ năng thể chất, xã giao và chiến thuật. Các hoạt
động bao gồm hoạt động trong môi trường đồng đội và cá nhân, trao đổi
thông tin với người khác, lãnh đạo các học sinh khác và trau dồi các kỹ
năng thực tế và xã giao.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Phần học chuyên về kỹ năng lãnh đạo sẽ được liên kết với một số bài học
thực tế.

Học sinh thích gì nhất
trong khóa học này?

Cơ hội tham gia vào các bài học thực tế và thể chất năng động tại trường.

Học sinh ít thích gì nhất
trong khóa học này?

Nếu cảm thấy mệt mỏi, học sinh có thể thường khó tham gia hết sức vào
các bài học.

Những thông tin khác

Các giờ học Thể Dục Thể Thao Lớp 11 là bắt buộc và sẽ bao gồm hai tiết
học thực hành mỗi tuần - một tiết là ‘thể thao’ và tiết kia là tiết học bơi lội.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 22

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu

Số giáo án

0457

% Tài liệu giáo khoa

40% Dự án nghiên cứu
30% Dự án theo nhóm

% Kiểm tra miệng

0%

% Thi cuối khóa

30%

Một số chủ đề bao gồm:

Các hệ thống niềm tin, sự mất đi sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái, biến
đổi khí hậu, chiến tranh và hòa bình, dịch bệnh và sức khỏe, giáo dục cho
mọi người, gia đình và thay đổi nhân khẩu, nhiên liệu và năng lượng, con
người và các giống loài khác, ngôn ngữ và giao tiếp, luật pháp và tội phạm,
nghèo đói và bất bình đẳng, thể thao và giải trí, công nghệ và sự phân chia
nền kinh tế, giao thương và hỗ trợ, truyền thống, văn hoá và nhận diện, giao
thông và cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, nước, thức ăn và nông nghiệp.

Mô tả khóa học:

IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu là môn đột phá mới xuyên giáo trình, nới rộng
vượt giới hạn các môn học truyền thống. Môn này đáp ứng đúng cách tiếp
thu học sinh ngày nay - bao gồm làm việc học nhóm, hội thảo, dự án, và
làm học cùng nhiều học sinh khác khắp nơi trên thế giới. Trọng tâm là phát
triển khả năng suy nghĩ có phán đoán về hàng loạt các vấn đề toàn cầu luôn
có nhiều quan điểm khác nhau.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu khuyến khích nhận thức về các vấn đề toàn
cầu và mang lại cơ hội để khám phá cách giải quyết khả thi thông qua sự
hợp tác và cộng tác. Môn này không phải là để đồng hóa suy nghĩ của mọi
người giống như nhau; mà ngược lại, vấn đề nằm ở chỗ suy nghĩ cởi mở
đối với sự phức tạp lớn lao của thế giới và tư duy con người, và mở lòng
cho sự đa dạng về trải nghiệm và cảm xúc của con người.

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Những học sinh có tư duy thoáng về quốc tế thì thích thú với các cuộc thảo
luận và tranh luận sôi nổi, và thích học biết cách nhìn của người khác trên
thế giới.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Những học sinh khó tôn trọng quan điểm của người khác và những học sinh
cứng nhắc trong suy nghĩ của mình về cái đúng và cái sai.

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Thảo luận, tranh luận, nghiên cứu chủ đề, thuyết trình bằng lời.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Trao đổi với các học sinh khác ở thành phố Hồ Chí Minh, tại Việt Nam và ở
những nơi khác trên thế giới.

Học sinh thích gì nhất
trong khóa học này?

Học về thế giới và cách các em có thể mang đến ảnh hưởng tích cực trong
việc thay đổi số phận của hành tinh và xã hội chúng ta.

Học sinh ít thích gì nhất
trong khóa học này?

Viết luận.

Những thông tin khác

Môn học này là bắt buộc đối với tất cả học sinh. Đây là một hành trang xuất
sắc cho môn Tri Thức Luận của Chương Trình Chứng Chỉ Tú Tài Quốc Tế.

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 23

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Leading to a Bright Future

GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ
- IB FOUNDATION)
Tên đầy đủ của môn học

Giáo dục công dân Việt N am (không thuộc môn IGCSE)

Số giáo án

Không áp dụng

% Tài liệu giáo khoa

Không áp dụng

% Kiểm tra miệng

Không áp dụng

% Thi cuối khóa

Không áp dụng

Một số chủ đề bao gồm:

Truyện thần thoại, các anh hùng, chiến thắng, truyện cổ tích

Mô tả khóa học:

Đây là môn bắt buộc đối với tất cả học sinh có hộ chiếu Việt Nam đăng ký
với nhà trường. Môn này cũng được tổ chức sau giờ học. Khóa học này
khuyến khích học sinh tự tin hơn khi phát biểu trong lớp, diễn đạt một cách
trôi chảy, sáng tạo và nhạy cảm hơn.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

Cách phân tích một văn bản, suy luận một văn bản và mô tả nó.

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Những học sinh ham thích học hỏi về di sản của mình và quý ngôn ngữ của
mình vì là một phần của bản thân. Ngoài ra đây cũng là những học sinh sẵn
sàng luyện tập chăm chỉ để học văn viết phức tạp của Tiếng Việt.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Những học sinh không biết quý ngôn ngữ của mình như là một ngôn ngữ
quốc tế thường khó giữ được động lực trong môn này. Học sinh nào không
hoàn tất bài tập về nhà với một tiêu chuẩn cao cũng sẽ thấy khó.

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Thảo luận, viết luận, đọc tác phẩm Văn Học, làm việc theo nhóm, làm việc
theo cặp, cá nhân tự học và thuyết trình.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Các dự án nghiên cứu và thuyết trình, đóng vai, xem phim và các tham
quan.

Học sinh thích gì nhất
trong khóa học này?

Các hoạt động và kiến thức về văn hóa, anh hùng, và lịch sử. Học về các di
sản văn hóa của đất nước mình.

Học sinh ít thích gì nhất
trong khóa học này?

Kỹ thuật ngôn ngữ học. Học ngữ pháp Tiếng Việt chuẩn và viết văn chính
xác.

Những thông tin khác

Môn học này có thể được học trong các ngày học ở trường. Điều này có
nghĩa là học sinh sẽ học ít hơn một môn IGCSE so với các học sinh không
phải là người Việt Nam, hoặc có thể học sau giờ học ở trường.

TIẾNG HÀN (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION)
Khóa học này được dựa trên chương trình học IGCSE Hàn Quốc. Học sinh theo sự hướng dẫn của
giáo viên, có thể chọn lựa tham gia vào kỳ thi IGCSE.
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Tiếng Hàn

Số giáo án

0521

% Tài liệu giáo khoa

0%

% Kiểm tra miệng

0%

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 24

www.aisvietnam.com


AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL
% Thi cuối khóa

Leading to a Bright Future

Đọc 50%
Viết 50%

Một số chủ đề bao gồm:

Các chủ đề thay đổi mỗi năm bởi vì học sinh thảo luận các vấn đề hiện tại.
Đối với văn xuôi, học sinh đọc các tác phẩm đa dạng vì các đề thi chỉ có các
đoạn văn chưa bao giờ học.

Mô tả khóa học:

Môn này dành cho học sinh nói tiếng Hàn bản địa. Môn này huấn luyện học
sinh viết luận chính thức và phân tích văn xuôi, cũng như cấp chứng chỉ cho
học sinh trong ngôn ngữ bản địa của mình.

Điều gì học sinh cần biết
trước khi chọn môn này
cho IGCSE?

Học sinh cần đọc một loạt tác phẩm đa dạng và biết cách phân tích chúng.
Điều này không chỉ giới hạn trong nội dung dạy ở lớp. Môn này có nhiều bài
tập viết văn, bởi vì phần lớn bài thi là thi viết. Môn này khuyến khích mạnh
mẽ học sinh nên tham gia nếu có dự định chọn Ngôn Ngữ A là Tiếng Hàn
cho trình độ IBDP năm sau.

Học sinh nào sẽ học tốt
môn này?

Những học sinh cố gắng hết sức, hoàn thành tất cả bài tập và làm theo
nhận xét của giáo viên và thang điểm để trau dồi thêm.

Học sinh nào sẽ cảm thấy
môn này khó?

Những học sinh không dành đủ thời gian để chuẩn bị cho các bài tập của
mình.

Các hoạt động nào thường
xuyên diễn ra trong lớp?

Phân tích văn bản, viết văn so sánh, tranh luận, mô tả và kể chuyện.

Các hoạt động nào đôi khi
diễn ra trong lớp?

Thảo luận và tranh luận

Học sinh thích gì nhất
trong khóa học này?

Môi trường học, mối quan hệ với giáo viên, được nói Tiếng Hàn.

Học sinh ít thích gì nhất
trong khóa học này?

Viết luận thường xuyên.

Những thông tin khác

Học sinh cần phải học môn này để đảm bảo cho sự thành công của môn
Tiếng Hàn Chứng Chỉ Tú Tài Quốc Tế IBDP năm sau.

IGCSE NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC
TẾ - IB FOUNDATION)
Môn này dựa trên giáo án Tiếng Trung Phổ Thông IGCSE. Theo đề nghị của giáo viên, học sinh có thể
dự thi IGCSE môn này.
Tên đầy đủ của môn học

IGCSE Tiếng Trung Phổ Thông (môn ngoại ngữ)

Số giáo án

0547

% Tài liệu giáo khoa

0%

% Kiểm tra miệng

0%

% Thi cuối khóa

Bài kiểm tra giấy 1: Nghe 25%
Bài kiểm tra giấy 2: Nói 25%
Bài kiểm tra giấy 3: Đọc 25%
Bài kiểm tra giấy 4: Viết 25%

Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai

Page 25

www.aisvietnam.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×