Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUỐC TẾ NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC, KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ, VÀ QUẢN LÝ THIÊN TAI

WATER RESOURCES UNIVERSITY

INTERNATIONAL MASTER PROGRAMMES IN
INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT,
COASTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT,
AND DISASTER MANAGEMENT
CHƢƠNG TRÌNH CAO HỌC QUỐC TẾ NGÀNH
QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƢỚC,
KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ,
VÀ QUẢN LÝ THIÊN TAI

ĐẠI HỌC THỦY LỢI


GENERAL
INFORMATION

The International Master Programmes in Integrated Water
Resources Management (IWRM), Coastal
Engineering and
Management (CEM) and

Disaster Management (DM) were
established under the framework of the project “Improvement of
Higher Education in Water Management in view of Climate
Change in Vietnam” funded by the Netherlands Government
(through NUFFIC).

Vietnam is witnessing an increase in the number of local and international
firms operating in water resources management and related fields.
Recognizing the growing demand of these organizations for high-quality local
professionals, these Master programmes aim at providing an internationalstandard education for students in order to support their work performance as
well as to open up various directions for further research.
These programmes offer 3 selections of specialized courses and disciplines
across its study areas, with the right balance of practical knowledge and
academic excellence, designed to meet the current and future needs of the
job market both locally and internationally.
On top of that, exposure to an international study environment, world-class
professors, state-of-the-art materials and an interactive curriculum will help
students to broaden their academic horizon and career possibilities.

International Study
Environment
With the aim of exposing the students to advanced teaching and
research methodologies in the world as well as familiarizing them with
the communication and professional practices in an international
environment, all courses are conducted completely in English. All of
the lecturers and instructors have been trained abroad. In addition,
with the involvement and support from distinguished academic
institutions all over the world, especially from the Netherlands, the
lectures and practical activities are designed to give students the best
international experience without leaving the country.


THÔNG TIN CHUNG
Chƣơng trình cao học ngành
Quản lý tổng hợp tài nguyên
nƣớc (IWRM), Kỹ thuật và quản
lý tổng hợp vùng bờ (CEM) và
Quản lý thiên tai (DM) đƣợc xây
dựng trong khuôn khổ Dự án
“Tăng cường năng lực cho Đại


học Thủy Lợi và Đại học Tài
nguyên và môi trường Hà Nội
trong bối cảnh biến đổi khí hậu”
do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Các thành viên Dự án “Tăng cƣờng năng lực cho Đại học
Thủy Lợi và Đại học Tài nguyên và môi trƣờng Hà Nội
trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số lƣợng các công ty, tổ chức trong
và ngoài nƣớc hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nƣớc và các chuyên ngành
liên quan. Nắm bắt đƣợc xu hƣớng này và nhu cầu ngày càng cao của thị trƣờng đối
với các chuyên gia có chuyên môn cao, trƣờng Đại học Thủy Lợi giới thiệu chƣơng
trình cao học chất lƣợng quốc tế, đảm bảo trang bị cho học viên những kiến thức và
kỹ năng thực hành hoàn chỉnh, phục vụ cho công việc chuyên môn và mở ra những
định hƣớng nghiên cứu ở cấp cao hơn.
Đƣợc chia ra 3 ngành học chuyên môn giúp học viên có đƣợc các kỹ năng và kiến
thức chuyên sâu cần thiết cho công việc và hoạt động nghiên cứu, chƣơng trình cao
học này đƣợc thiết kế để đáp ứng cho các yêu cầu thực tế về nhân lực của thị trƣờng
Việt Nam và cả quốc tế.
Bên cạnh đó, chƣơng trình cao học này còn cung cấp cho sinh viên cơ hội đƣợc tiếp
xúc với môi trƣờng học tập và nghiên cứu mang tính quốc tế, đƣợc giảng dạy bởi các
giảng viên và chuyên gia đầu ngành trên toàn thế giới, đƣợc trang bị các thiết bị và
tài liệu chuyên sâu.

Môi trƣờng học mang tính Quốc tế
Với mục tiêu giúp học viên tiếp cận với các
phƣơng pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến
của thế giới, đồng thời để học viên đƣợc làm
quen với việc giao tiếp và thực hành chuyên
môn trong môi trƣờng mang tính quốc tế, toàn
bộ các khóa học đƣợc thực hiện hoàn toàn bằng
tiếng Anh. Mọi giảng viên của chƣơng trình cao
học quốc tế đều đã đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài,
với sự hợp tác của các trƣờng đại học chuyên
ngành trên toàn thế giới.


Modern
Facilities

Lecture rooms of the International Master Programmes are equipped with modern
facilities such as air-conditioners, projectors, internationally standardized sound and
light systems, ensuring the best conditions for students to develop their study and
research capacity. Labs of international standard are available, equipped with state-ofthe-art equipment. Students enrolled in one of these Master Programmes are also given
priority in receiving supporting materials such as reference books, case-studies and
software applications.

Stimulating
and useful
fieldtrips

All International Master Programmes include fieldtrips to the “hot spots” in the country,
exposing students to the current real issues which closely relate to their disciplines.
These trips aim to help the students figure out research directions as well as enrich
their practical experience.

Incentive
policies

All students of the International Master Programmes are offered many chances of
- Participating in exchange research programmes between WRU and its international
partners
- Taking part in WRU’s international research projects
- Attending domestic and international workshops and seminars
- Receiving scholarships for outstanding achievements.


Cơ sở vật chất hiện đại
Phòng học dành cho Chƣơng trình cao học quốc tế đều đƣợc trang bị cơ sở vật chất hiện
đại nhƣ máy lạnh, máy chiếu, hệ thống âm thanh ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm
bảo những điều kiện thuận lợi nhất để học viên phát triển năng lực học tập và nghiên
cứu. Học viên đƣợc sử dụng các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, với hệ thống
trang thiết bị tối tân, đƣợc ƣu tiên trang bị tài liệu tham khảo và các phần mềm mới
nhất.

Những chuyến đi thực
địa lý thú và bổ ích
Tất cả các khóa học cao học quốc tế đều có
chƣơng trình đƣa sinh viên đi thực địa tại
những điểm nóng trong nƣớc, tạo điều kiện
để học viên tiếp xúc trực tiếp với những vấn
đề hiện nay liên quan đến ngành học. Điều
này giúp các học viên tự định hƣớng nghiên
cứu phù hợp với bản thân, đồng thời làm
giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Chính sách ƣu đãi
Học viên tham gia các chƣơng trình cao học quốc tế đƣợc ƣu tiên:
- Tham gia các chƣơng trình trao đổi nghiên cứu với các trƣờng đối tác trên thế giới
- Tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu với nƣớc ngoài của Nhà trƣờng
- Tham gia các hội thảo hội nghị trong nƣớc và quốc tế
- Cơ hội nhận học bổng dành cho sinh viên suất xắc.


PROGRAMMES DESCRIPTION
Thanks to the long-standing close collaboration of leading professors and experts from:
Delft University of Technology (TU Delft), University of Twente (ITC), UNESCO-IHE,
Deltares (all from the Netherlands) and Water Resources University (Vietnam), the
content of the courses has been designed based on the framework of relevant Master
Programmes conducted in universities across the Netherlands, adapted to international
standards as well as specific context and conditions of Vietnam.
The program consists of 3 specializations, tailoring to each student's needs and
aspirations.

1. INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT

The programme is designed for young and mid-career professionals from
both government institutions as well as the private sector (engineering,
management, consultancy, …) who are related in water and
environmental science, engineering, planning, and who are dealing with
water resources management.
The Master programme in Integrated Water Management enables the students
to develop and apply an integrated approach to address a wide range of water
management issues. The programme provides students with advanced
knowledge, skills and experience for conducting a holistic and integrated analysis
of water resources systems with focus on a river basin approach. This is
underpinned by the sound understanding of the interplay between bio-physical
processes, water availability and demand, water allocation to competing uses and
users, water quality, climate variability and change, water governance and
sustainable development. The students are equipped with advanced knowledge
and skills on various data collection and experimental techniques, hydrological
and water resources modeling, water resources planning, conducting independent
research and working in multi-disciplinary groups/teams, translating their
observations
into
meaningful
conclusions
and
practically
applicable
recommendations.
After you have successfully completed the programme and you have received
your MSc degree you will be an expert in Integrated Water Resources
Management, have a good understanding of the information requirements for
water resources assessment, water management
and provide relevant
information required for informed decision making for water resources
management and water governance.


MÔ TẢ KHÓA HỌC
Nhờ sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm giữa các giáo sư và chuyên gia đầu ngành của
Trường Đại học Kỹ thuật Delft, ITC, Trường UNESCO-IHE của Hà Lan và Trường Đại học
Thủy Lợi Việt Nam, các khóa học được thiết kế dựa trên khung chương trình cao học của
các trường Đại học Hà Lan, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về nội dung, đồng thời phù
hợp với bối cảnh và điều kiện đặc thù ở Việt Nam.
Khóa học được chia thành 3 chuyên ngành chính, để đảm bảo trang bị cho học viên
những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu phù hợp với từng yêu cầu và mục tiêu của từng
học viên.

1. QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƢỚC

Chương trình được thiết kế cho các chuyên gia trẻ tuổi từ các tổ chức nhà
nước và tư nhân (kỹ thuật, quản lý, tư vấn...) có liên quan đến khoa học,
kỹ thuật về nước và môi trường, đang làm công tác quản lý tài nguyên
nước.
Chƣơng trình cao học Quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc giúp sinh viên phát
triển và áp dụng các giải pháp tổng hợp nhằm giải quyết nhiều vấn đề trong quản
lý nƣớc. Chƣơng trình sẽ cung cấp cho các sinh viên kiến thức, kỹ năng và kinh
nghiệm chuyên sâu về phân tích hệ thống tài nguyên nƣớc, tập trung vào lƣu vực
sông. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết về tƣơng tác gữa các quá trình sinh vật lý,
nguồn nƣớc sẵn có và nhu cầu, sự phân bổ nƣớc giữa những ngƣời sử dụng, chất
lƣợng nƣớc, sự đa dạng và quá trình thay đổi khí hậu, quản trị nƣớc và phát triển
bền vững. Các sinh viên đƣợc trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng tổng hợp
dữ liệu và kỹ thật thí nghiệm, dựng mô hình thủy văn và nguồn nƣớc, hoạch định
nguồn nƣớc, nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm, chuyển thể các quan sát
của mình thành những kết luận thực tiễn và đề xuất mang tính ứng dụng cao.
Sau khi học viên đã hoàn thành chƣơng trình và nhận đƣợc bằng thạc sĩ, học viên
sẽ trở thành một chuyên gia trong Quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc, có sự am
hiểu tƣờng tận về các yêu cầu thông tin cho việc đánh giá nguồn nƣớc, quản lý
nƣớc và cung cấp các thông tin có liên quan để đƣa ra các quyết định về quản lý
nguồn nƣớc.


2. COASTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

In Vietnam developments in coastal zones go very fast and often lead to
ecologically unhealthy and unsustainable situations. Also coasts are very
vulnerable to disasters; although disaster management is necessary,
preventing disasters is to be preferred. Coastal engineering provides
understanding of coastal protection methods, and improves them (like
improvement of sea dikes). These developments together with the
complexity of coastal processes, ask for tailored solutions where in depth
knowledge is needed for solving problems and developing sustainable
solutions.
The Master Programme in Coastal Engineering and Management has been
developed specifically for young and mid-career professionals from both government
institutions as well as the private sector (engineering, management, consultancy).
After a joint introductory part, in which students get acquainted with the essential
natural and societal processes and engineering aspects in coastal zones and islands,
two specializations are offered: Coastal Engineering and Coastal Zone Management.
The Coastal Engineering specialization provides students with specialized and modern
knowledge on coastal engineering including surveying, planning, designing, building
and operating coastal and island structures (dikes, breakwaters, groynes, etc.).
The Coastal Zone Management specialization will equip students with expertise in
coastal and island management, including natural processes, ecosystems, institutions,
policies, socio-economic activities and their impacts on coastal environment,
regulations and effective management techniques and tools for managing coastal and
island resources and socio-economic activities.
In addition, the program will provide students with opportunities for improving
research, project management and communication skills, working in interdisciplinary
teams and the chance to work with regional and international experts.
After you have successfully completed the programme and you have received your
MSc degree you will be an expert in Coastal Engineering and Management. You will
have a good understanding of the requirements for coastal engineering projects in the
context of sustainable coastal zone management. Depending on your specialization,
you will be able to provide relevant information required for informed decision making
for coastal zone management, or will be able to design and implement coastal
engineering projects.


2. KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ
Tại Việt Nam, khu vực bờ biển đang phát triển với tốc độ chóng mặt, dẫn đến
các ảnh hưởng đối với tính bền vững và sự ổn định của hệ sinh thái. Bên cạnh
đó, khu vực bờ biển cũng phải thường xuyên hứng chịu tác động của thiên tai,
bão lũ, và mặc dù quản lý thiên tai là cần thiết, phòng chống thiên tai mới là
nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Bộ môn Kỹ thuật bờ biển giúp học viên hiểu
về các phương pháp bảo vệ bờ biển và phát triển, hoàn thiện chúng (ví dụ
như phát triển đường đê ven biển). Do sự phức tạp của hệ thống bờ biển, cần
phải có các giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa hình, khu vực, được thiết kế
dựa trên sự hiển biết chuyên sâu để có thể phát triển lâu dài, bền vững.
Chƣơng trình cao học Kỹ thuật và quản lý vùng bờ đƣợc thiết kế dành riêng cho các
chuyên gia đang công tác trong lĩnh vực này, tại các cơ quan chính phủ hay các tổ
chức, công ty tƣ nhân (xây dựng kỹ thuật, quản lý, tƣ vấn). Sau khi tham gia chƣơng
trình tổng quát để học viên đƣợc làm quen với các quy luật cơ bản của tự nhiên và xã
hội cũng nhƣ các phƣơng diện kỹ thuật của khu vực bờ biển và vùng đảo, học viên sẽ
đƣợc lựa chọn trong 2 chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển, và Quản lý tổng hợp
vùng bờ.
Chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu
và hiện đại về kỹ thuật biển, bao gồm việc khảo sát, qui hoạch, thiết kế, xây dựng và
vận hành các công trình ven biển, trên các đảo (đê điều, chắn sóng, đê dài...)
Chuyên ngành Quản lý tổng hợp vùng bờ trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn
về quản lý khu vực bờ biển và vùng đảo, bao gồm tìm hiểu các quá trình tự nhiên
vùng ven biển, các hệ sinh thái, thể chế, chính sách, các hoạt động kinh tế xã hội và
ảnh hƣởng của nó tới môi trƣờng biển, luật biển và luật môi trƣờng và các kỹ thuật,
công cụ để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên và các hoạt động kinh tế xã hội trên
vùng biển, đảo và đới bờ.
Bên cạnh đó, chƣơng trình này cho học viên cơ hội để hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu,
quản lý dự án và giao tiếp, đƣợc làm việc với các đội ngũ kỹ sƣ đa ngành nghề và cơ
hội để đƣợc làm việc với các chuyên gia đầu ngành của khu vực và trên toàn thế giới.
Sau khi hoàn thành khóa học và đƣợc cấp bằng Thạc sỹ, học viên sẽ đƣợc công nhận
là một chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng
bờ. Học viên sẽ có đƣợc sự hiển biết chuyên sâu về các yêu cầu cần thiết của các dự
án kỹ thuật công trình biển trong bối cảnh quản lý bền vững tổng hợp vùng bờ. Dựa
trên chuyên ngành đƣợc lựa chọn, học viên sẽ có đƣợc kỹ năng tổng hợp các thông tin
cần thiết để đƣa ra quyết định chính xác trong việc quản lý vùng bờ biển, hay sẽ có
thể thiết kế và thực hiện các dự án kỹ thuật công trình biển.


3. DISASTER MANAGEMENT

This new English MSc is for students who want to become experts in applying
the latest methods for the modeling and assessment of natural hazards and
disaster risk and to use this information in disaster management. The
programme is designed for young and mid-career professionals from both
government institutions as well as the private sector (engineering,
consultancy, insurance…)who are active in water and environmental science,
engineering or planning, and who are dealing with natural hazards, risk
mitigation or civil protection.
The Master Programme in Disaster Management exposes you to different types of
hazards and the disasters that they can cause. You will gain insight in methods to
evaluate how (hydrological) hazards may change in the future due to e.g. climate
change, land-use change, socio-economic developments and urbanization. You will
learn how to quantify hazards in terms of severity – their magnitude – and to assess
how much damage and casualties such an event may cause in case it affects a
community of a certain size and vulnerability. You will see what hazard and disaster
risk information is used for the evaluation of risk reducing measures, disaster
preparedness planning and post-disaster redevelopment.
Disaster Management is multi-disciplinary and requires understanding of the hazards
on one hand and of socio-economic processes on the other. The programme offers a
mix of theory and practice and you will be offered a series of choice topics to allow you
to specialize in one direction or another.
After you have successfully completed the programme and you have received your MSc
degree you will be competent in modeling hydro-meteorological and hydraulic hazards,
have a good understanding of the information requirements for hazard and risk
assessment, evaluate assessments made by other experts, and provide relevant
hazard and risk information required for informed decision making, e.g. for spatial
planning, disaster risk reduction and early warning.


3. QUẢN LÝ THIÊN TAI

Chương trình cao học mới này dành cho các sinh viên muốn trở thành
chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng các phương pháp mới nhất về xây
dựng mô hình và đánh giá thiên tai và rủi ro thiên tai, cũng như sử dụng
các thông tin này trong việc quản lý thiên tai. Chương trình được thiết kế
cho các chuyên gia trẻ tuổi từ các tổ chức nhà nước và tư nhân (kỹ thuật,
tư vấn, bảo hiểm...) đang hoạt động tích cực trong ngành nước và môi
trường, và đang làm những công việc có liên quan đến thiên tai, giảm
thiểu rủi ro hoặc dân phòng.
Chƣơng trình cao học Quản lý thiên tai sẽ cho học viên đƣợc tiếp cận với nhiều
loại rủi ro môi trƣờng và các thảm họa chúng có thể gây ra. Bạn sẽ có đƣợc cái
nhìn sâu sắc về các phƣơng pháp đánh giá các rủi ro (thủy văn) có thể thay đổi
nhƣ thế nào trong tƣơng lai do thay đổi khí hậu, thay đổi cách sử dụng đất, phát
triển kinh tế xã hội và đô thị hóa. Học viên sẽ học đƣợc cách định lƣợng các rủi
ro theo mức độ nghiêm trọng và đánh giá mức độ tổn thất và thiệt hại của một
sự kiện nhƣ vậy có thể gây ra trong trƣờng hợp sự kiện đó ảnh hƣởng tới một
cộng đồng với một kích thƣớc nhất định. Học viên sẽ đƣợc biết thông tin về rủi ro
và thảm họa đƣợc sử dụng nhƣ thế nào để đánh giá các phƣơng pháp giảm thiểu
rủi ro, lập kế hoạch phòng bị thiên tai và tái phát triển hậu thiên tai.
Quản lý thiên tai là một lĩnh vực đa ngành, yêu cầu kiến thức rộng về cả các rủi
ro và các quy trình kinh tế xã hội. Chƣơng trình cung cấp một giáo trình với sự
kết hợp hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, và học viên sẽ đƣợc lựa chọn chuyên
ngành, để nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có đƣợc kỹ năng xây dựng mô hình
thủy-khí tƣợng và rủi ro thủy lực, có hiểu biết chuyên sâu về các thông tin yêu
cầu để đánh giá rủi ro và thiên tai, phân tích đánh giá của các chuyên gia khác,
và cung cấp các thông tin rủi ro thiên tai cần thiết cho việc đƣa ra các quyết định
về hoạch định không gian, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cảnh báo sớm.


ADMISSION
Applicants should have a Bachelor degree in a relevant discipline, such as: Water
Resources Engineering, Coastal Engineering, Marine Engineering, Oceanography,
Disaster Management, Hydrology and Water Resources, Environmental Engineering,
Infrastructure Engineering, Water Supply and Sewerage, Natural and Environmental
Economics and Construction Economics, Natural Disaster Engineering, Civil Engineering,
Construction Technology Engineering, Hydropower and Renewable Energy Engineering,
Agriculture, and Forestry.

Training duration
18 months (full-time) or 24 months (weekends). Enrollment in March every year.

How to apply

Please visit: NICHE.wru.edu.vn for more information

Entrance
examination
s
1) Foreign language: English (Applicants with IELTS score at 5.0 or above, or TOEFL score
at 500 or above are exempt from this test)
2) Basic subject: Mathematics
3) Foundational subject: Fluid mechanism (Hydraulics), or Material Strength, or
Engineering Hydrology, or Introduction to Coastal Engineering


ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Ứng viên phải tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành
đăng ký dự thi: Kỹ thuật tài nguyên nƣớc, Kỹ sƣ ngành kỹ thuật bờ biển, Kỹ
thuật biển, Hải dƣơng học, Quản lý giảm nhẹ thiên tai, Thủy văn tài nguyên
nƣớc, Kỹ thuật môi trƣờng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nƣớc, Kinh tế tài
nguyên thiên nhiên và Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật công trình, Công nghệ Kỹ
thuật Xây dựng, Kỹ thuật Thủy điện và Năng lƣợng tái tạo, Nông nghiệp, Lâm
nghiệp.

Thời gian đào tạo

18 tháng (tập trung) hoặc 24 tháng (học vào cuối tuần). Tuyển sinh vào tháng 3
hàng năm.

Cách đăng ký

Vui lòng truy cập: NICHE.wru.edu.vn để đăng ký

Các môn thi tuyển sinh

1) Ngoại ngữ:Tiếng Anh (Các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0, TOEFL
500 hoặc tƣơng đƣơng trở lên đƣợc miễn thi)
2) Môn cơ bản: Toán cao cấp
3) Môn cơ sở: Cơ học chất lỏng (Thuỷ lực), hoặc Sức bền vật liệu, hoặc Kỹ thuật
Thủy văn, hoặc Kỹ thuật Bờ Biển Đại Cƣơng


CURRICULUM

Disaster
Management (DM)

Coastal Engineering
And Management
(CEM)

Semester 1

Integrated Water
Resources
Management (IWRM)

PHILOSOPHY
ACADEMIC SKILLS 1 (writing)
Fundamental of
Disaster
Management

Fundamentals of
Coastal Processes

Principles of IWRM

Advanced River
Hydraulics

Introduction to CZM

Water Resources
Systems

Data acquisition in CZ
Semester 2

GIS AND RS*
Advanced River
Hydraulics

Estuary and Coastal
Hydrodynamics

Water Governance

ACADEMIC SKILLS 2 (research skills)
FIELD VISIT and
GROUP WORK
Semester 3

Disaster Risk Assessment

Water Economics

Electives (program)

Electives (program)

Coastal Structures
Electives (program)
ELECTIVES (open)

Semester 4

ACADEMIC SKILLS 3 (research methodology and proposal writing)
MSc RESEARCH


CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Quản lý thiên tai
(DM)

Kỹ thuật và quản lý
vùng bờ (CEM)

Quản lý tổng hợp
tài nguyên nƣớc
(IWRM)

TRIẾT HỌC

Semester 1

KỸ NĂNG HỌC THUẬT 1 (kỹ năng viết)
Giới thiệu tổng quan
về DM

Giới thiệu tổng quan về
CEM

Các nguyên tắc
chung của IWRM

Thủy lực sông ngòi
nâng cao

Giới thiệu về quản lý
tổng hợp vùng bờ

Hệ thống thủy lợi

Kỹ năng thu thập số
liệu vùng bờ
Semester 2

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ và VIỄN THÁM
Thủy lực sông ngòi
nâng cao

Thủy động lực học cửa
sông và vùng bờ

Quản trị tài nguyên
nƣớc

KỸ NĂNG HỌC THUẬT 2 (kỹ năng nghiên cứu)
THỰC ĐỊA
và THỰC HÀNH NHÓM
Semester 3

Đánh giá rủi ro thiên tai
Môn tự chọn (theo
chƣơng trình)

Kinh tế nƣớc
Công trình ven biển
Môn tự chọn (theo
chƣơng trình)

Môn tự chọn (theo
chƣơng trình)

MÔN TỰ CHỌN (giáo trình mở)
Semester 4

KỸ NĂNG HỌC THUẬT 3 (phƣơng pháp nghiên cứu và viết đề án)
NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ


SPONSORED BY

NICHE Project - Office
Room 103, A1 Building – WRU
Add: 175 Tay Son – Đong Đa – Hanoi
Tel: (04) 38533083
Email: ico@wru.edu.vn
For more information, please visit
website: NICHE.wru.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×