Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT OLEFIN TỪ ANCOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH NƯỚC

KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
BỘ MÔN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
OLEFIN TỪ ANCOL BẰNG
PHƯƠNG PHÁP TÁCH NƯỚC
UOP/Hydro MTO Process (Nguồn: Anonym 2013
Hydrocarbon Engineering)

Tp. HCM, tháng 4 năm 2018


NỘI DUNG

PHẢN ỨNG
TÁCH NƯỚC

ZEOLITE


PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC


Cơ chế phản ứng tách nước của ancohol do Ipatieff đề nghị


PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC

Cơ chế chuyển vị của phản ứng tách nước do Ipatieff đề nghị


PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC

Cơ chế phản ứng tách nước do Eucken và Wicke đề nghị


PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC

• Tách nước diễn ra trong các mao quản còn tách hydro diễn ra trên bề mặt của xúc tác
• Giảm tỉ lệ natri sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng
• Dùng AIP sẽ làm hiệu suất tăng gấp đôi và có ảnh hưởng lớn đến sự chuyển vị của
nối đôi
• Sử dụng các loại xúc tác mới như Al-Si, zeolite, zeolite tẩm B, P, Fe hay các oxit kim

loại nhóm B.


ZEOLITE

Ví dụ về một mẫu zeolite


ZEOLITE

Ví dụ sự hình thành cấu trúc zeolite A, X,Y từ các TO4


ZEOLITE

Sự hình thành acid Bronsted của zeolite



ZEOLITE
• Độ tinh khiết cao

• Hệ thống các mao dẫn giống nhau
• Các lỗ hoặc lồng rỗng
• Diện tích nội bề mặt lớn

• Khả năng ổn định nhiệt cao
• Khả năng trao đổi ion
• Có tính axit

• Không độc hại
• An toàn cho môi trường


ZEOLITE
• Hấp phụ

• Trao đổi ion
• Chất xúc tác



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×