Tải bản đầy đủ

thiết kế bài giảng hóa 12 cao cự giác

B. CHU N B C A GV VÀ HS
GV: Máy tính, máy chi u, h th ng bài t p và các câu h i g i ý.
HS: Ôn t p các ki n th c thông qua ho t ng gi i bài t p.
C. TI N TRÌNH D Y H C
GV t ch c các nhóm HS th o lu n các n i dung c n ôn t p l p 11 d i d ng
các bài t p tr c nghi m khách quan.
Ho t ng 1
S
I N LI
1. Cho 2 dung d ch HCl và CH3COOH có cùng n ng
CM. So sánh pH c a 2
dung d ch nh n th y:
A. HCl < CH3COOH
B. HCl > CH3COOH
C. b ng nhau
D. không so sánh
c
áp án A
2. Cho 9,6 gam Cu và 100ml dung d ch h n h p HNO3 1,5M và HCl 2M thì
sinh ra V lít NO ( ktc). Giá tr c a V là
A. 1,97 lít

B. 2,24 lít
C. 2,68 lít
D. 4,48 lít
áp án B
3. Kh ng nh nào sau ây là úng?
A. Ch t i n ly là ch t tan
c trong n c
B.
i n li α càng l n thì h ng s cân b ng K càng t ng và ch t i n li càng
m nh
C.
i n li α càng l n khi dung d ch ch t i n li càng loãng
D. Trong dung d ch ch t i n li ch t n t i các ion
áp án C
4. Ch t ph i thêm vào dung d ch n c
làm pH thay
i t 12 xu ng
10 là
A. N c c t
B. Natri hi roxit
C. Hi ro clorua
D. Natri axetat
áp án C
5. Khi cô c n ho c pha loãng dung d ch:
A. N ng
mol các ch t t l thu n v i th tích
B. N ng
mol các ch t t l ngh ch v i th tích
C. Kh i l ng ch t tan và kh i l ng dung d ch không thay i
D. N ng
các ch t không thay i
áp án B
5


6.

i v i dung d ch axit y u HNO2 0,1M n u b qua s
ánh giá nào sau ây là úng?
A. pH > 1,0


+

C. [H ] >

i n li c a n

c thì

B. pH =1,0

[NO2−]

D. [H+] < [NO2−]

áp án A
7.
i n li α c a axit y u t ng theo
pha loãng dung d ch. Khi ó giá tr
h ng s phân li axit Ka thay i nh th nào?
A. T ng

B. Gi m

C. Không

áp án C
8.
i n li α c a CH3COOH s thay
d ch NaOH vào dung d ch axit axetic?
A. T ng

B. Gi m

i

D. Không xác

nh

i nh th nào khi nh vài gi t dung

C. Không

i

D. Không xác

nh

áp án A
9. Tr n V1 lít dung d ch HCl (pH = 5) v i V2 lít dung d ch NaOH (pH = 9) thu
c dung d ch có pH = 8. T l V1/V2 là
A. 1/3

B. 3/1

C. 9/11

D. 11/9

áp án C
10. Xác nh pH c a dung d ch CH3COOH 0,01M?
A. pH = 2,0

B. pH > 2,0

C. pH < 2,0

D. Không xác

nh

áp án B
11. Có các dung d ch i n li m nh cùng n ng
mol: NaHCO3, NaOH, Na2CO3,
Ba(OH)2. Hãy s p x p các dung d ch ó theo chi u pH c a dung d ch t ng
d n?
A. NaHCO3 < NaOH < Ba(OH)2 < Na2CO3
B. NaHCO3 < Na2CO3 < Ba(OH)2 < NaOH
C. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH = Ba(OH)2
D. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH < Ba(OH)2
áp án D
12. Có bao nhiêu gam KClO3 tách ra kh i dung d ch khi làm l nh 350 gam dung
d ch KClO3 bão hòa 80oC xu ng 20oC? Bi t
tan c a KClO3 80oC và
o
20 C l n l t là 40g/100g n c và 8g/100g n c.
A. 95 gam
áp án B
6

B. 80 gam

C. 60 gam

D. 115 gam


13. Mu i nào sau ây b th y phân?
A. NH4Cl

B. Ba(NO3)2

C. CaCl2

D. MgSO4

áp án A
14. Ch t nào sau ây là l

ng tính?

A. NaHSO4, Na2CO3, CH3COONa
B. NaHSO4, NaHCO3,NaHS
C. NaHCO3, (NH4)2CO3, CH3COONH4
D. Zn(OH)2, Al2O3, Al
áp án C
15. M t dung d ch có ch a các ion: Na+: 0,1 mol; K+: 0,05 mol; Ba2+: 0,05 mol;
Cl−: 0,1 mol; NO3−: x mol. Kh i l ng mu i có trong dung d ch X là:
A. 23,95 gam

B. 18,25 gam

C. 42,00 gam

D. 36,25 gam

áp án A
16.

b o qu n dung d ch mu i Fe2(SO4)3 tránh b th y phân, ng
thêm vào ó vài gi t:
A. Dung d ch NaOH

B. Dung d ch BaCl2

C. Dung d ch NH3

D. Dung d ch H2SO4

i ta th

ng

áp án D
17. Dung d ch i n li d n

c i n là do:

A. S chuy n d ch c a các electron
B. S chuy n d ch c a các cation
C. S chuy n d ch c a các phân t hòa tan
D. S chuy n d ch c a các ion
áp án D
18. Ph n ng nào sau ây t o ra

c k t t a?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH

áp án D
19. Tr n 100 ml dung d ch có pH = 1 g m HCl và HNO3 v i 100 ml dung d ch
NaOH n ng
a (mol/l) thu
c 200 ml dung d ch có pH = 12. Giá tr c a
a là
A. 0,15
B. 0,30
C. 0,03
D. 0,12
áp án D
7


20. Nh ng ch t nào sau ây có th t n t i ng th i trong m t dung d ch
A. Al3+, Na+, K+, Cl−, CO32−
B. Ba2+, Cl−, K+, NO3−, SO42−
C. Na+, Cl−, H+, NO3−, CO32−

D. Na+, NH4+, Ca2+, NO3−, Cl−

áp án D
Ho t ng 2
NIT − PHOTPHO
1. C u hình electron l p ngoài cùng c a các nguyên t nhóm VA
t ng quát là
A. ns2np4

B. ns2np3

C. (n – 1)d10 ns2np3

D. (n – 1)d10 np5

c bi u di n

áp án B
2. Trong nhóm Nit (VA), khi i t nit
úng?
A.

n bitmut, phát bi u nào sau ây

âm i n c a các nguyên t t ng d n

B. Bán kính nguyên t c a các nguyên t gi m d n
C. Bitmut th hi n tính kim lo i tr i h n tính phi kim
D. Asen th hi n tính kim lo i tr i h n tính phi kim
áp án C
3. Trong công nghi p khí nit

c s n xu t theo ph

ng pháp nào sau ây?

A. Ch ng c t phân o n không khí l ng
B. Nhi t phân dung d ch NH4NO2 bão hòa
C. Dùng photpho

t cháy oxi không khí

D. Cho không khí i qua b t

ng nung nóng

áp án A
4.

nhi t

cao (1000oC), N2 tác d ng v i Al (d ng b t) t o thành h p ch t X.

Công th c úng c a X là:
A. Al2N3

B. Al3N2

C. AlN

D. Al5N3

áp án C
5. Thành ph n chính có ch a P c a qu ng Apatit là
A. Ca3(PO4)2
áp án A
8

B. NH4H2PO4

C. Ca(H2PO4)2

D. CaHPO4


6. Cho ph

ng trình hoá h c c a ph n ng t ng h p amoniac
t 0 , xt

N2 (k) + 3H2 (k)
Khi t ng n ng

c a hi ro lên 2 l n, t c

2NH3 (k)
ph n ng thu n

A. t ng lên 8 l n

B. t ng lên 6 l n

C. t ng lên 2 l n

D. gi m i 2 l n

áp án A
7. H p th x mol NO2 vào dung d ch ch a x mol NaOH thì dung d ch thu

A. pH = 7

B. pH > 7

C. pH < 7

c

D. pH = 0

áp án B
8. Khi th c hi n ph n ng
t cháy NH3 trong O2 có m t xác tác Pt
850 – 900oC, ph n ng nào sau ây x y ra?
A. 4NH3 + 3O2

2N2 + 6H2O

B. 4NH3 + 4O2

2NO + N2 + 6H2O

C. 4NH3 + 5O2

4NO + 6H2O

D. 2NH3 + 2O2

N2O + 3H2O

áp án C
9. T ng h s (các s nguyên, t i gi n) c a t t c các ch t trong ph
ph n ng gi a Cu v i dung d ch HNO3 c, nóng là
A. 10

B. 9

C. 8

ng trình

D. 11

áp án A
10. Kim lo i Cu tan

c trong dung d ch nào sau ây?

A. dung d ch NH3

B. dung d ch KNO3

C. dung d ch KNO3 + NH3

D. dung d ch KNO3 + HCl

áp án D
11. Khi nh t t dung d ch NH3
màu xanh th m c a:

n d vào dung d ch CuSO4 thì s n ph m có

A. Cu(OH)2

B. [Cu(NH3)4]SO4

C. [Cu(NH3)4](OH)2

D. [Cu(NH3)4]2+

áp án D
9


12. Cho khí NH3 vào n

c dung d ch thu

c là:

A. NH4OH

B. NH4+,NH3, OH−

C. NH4OH, NH3

D. NH4+,NH4OH, OH−

áp án B
13.

i u ch HNO3 trong phòng thí nghi m, các hóa ch t c n s d ng là:
A. Dung d ch NaNO3 và dung d ch H2SO4

c

B. Tinh th NaNO3 và dung d ch H2SO4

c

C. Dung d ch NaNO3 và dung d ch HCl

c

D. Tinh th NaNO3 và dung d ch HCl

c

áp án B
14.

nh n bi t ion PO43− trong dung d ch mu i, ng

i ta th

ng dùng thu c

th AgNO3 b i vì:
A. Ph n ng t o khí màu nâu
B. Ph n ng t o dung d ch có màu vàng
C. Ph n ng t o k t t a có màu vàng
D. Ph n ng t o khí không màu hóa nâu trong không khí
áp án C
15. Có 4 dung d ch riêng bi t AlCl3, ZnCl2, FeCl3, CuCl2. N u thêm dung d ch
KOH d r i thêm ti p dung d ch NH3 d vào 4 dung d ch trên thì s ch t k t
t a thu
c là
A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

áp án D
16. Nung m t kh i l ng Cu(NO3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i, r i cân
th y kh i l ng gi m 0,54 gam. V y kh i l ng Cu(NO3)2 ã b nhi t phân là
A. 0,54 gam

B. 0,74 gam

C. 0,94 gam

D. 0,47 gam

áp án C
17. Khi làm thí nghi m v i photpho tr ng c n chú ý nào sau ây
A. C m P tr ng b ng tay có eo g ng
B. Tránh cho P tr ng ti p xúc v i n
C. Có th
10

P tr ng ngoài không khí

c


D. Dùng c p g p nhanh m u P tr ng ra kh i l và ngâm ngay vào ch u
n c khi ch a dùng n

ng

áp án D
18. Ph n ng nhi t phân không úng là
t0

A. 2KNO3
C. NH4Cl

t0

2KNO2 + O2
NH3 + HCl

B. NH4NO2

t0

N2 + 2H2O

D. NaHCO3

t0

NaOH + CO2

áp án D
19. Cho 0,1 mol P2O5 vào dung d ch ch a 0,35 mol KOH. Dung d ch thu
các ch t:
A. K3PO4, K2HPO4

B. K2HPO4, KH2PO4

C. K3PO4, KOH

D. H3PO4, KH2PO4

c có

áp án B
20. Nhi t phân hoàn toàn 34,65 gam h n h p g m KNO3 và Cu(NO3)2, thu
h n h p khí X (t kh i c a X so v i khí hi ro b ng 18,8). Kh i l
Cu(NO3)2 trong h n h p ban u là
A. 20,50 gam

B. 11,28 gam

C. 9,40 gam

c
ng

D. 8,60 gam

áp án C
Ho t ng 3
CACBON − SILIC
1. S oxi hóa cao nh t c a silic th hi n
A. SiO

B. SiO2

h p ch t nào sau ây?

C. SiH4

D. Mg2Si4

áp án B
2. Dung d ch A làm qu tím ng màu xanh, dung d ch B không làm i màu qu
tím. Tr n A và B th y xu t hi n k t t a. Hai dung d ch A và B có th là
A. NaOH và K2SO4

B. NaOH và FeCl3

C. K2CO3 và Ba(NO3)3

D. Na2CO3 và KNO3

áp án C
3. Na2CO3 l n t p ch t NaHCO3. Dùng cách nào sau ây
c Na2CO3 tinh khi t?
A. Hòa tan vào n

cr il c

C. Cho tác d ng v i HCl

lo i b t p ch t thu

B. Cho tác d ng v i NaOH
D. Nung

n kh i l

ng không

i

áp án D
11


4. Khí nào sau ây gây c m giác chóng m t, bu n nôn khi s d ng b p than
n i thi u không khí?
A. CO

B. CO2

C. SO2

D. H2S

áp án A
5.

thu
c CO2 tinh khi t t ph n ng CaCO3 v i dung d ch HCl ng
cho s n ph m khí i qua l n l t các bình nào sau ây?
A. NaOH và H2SO4
C. H2SO4

c

B. H2SO4

c và NaHCO3

áp án D
6. Lo i than nào sau ây
A. Than chì

c và NaOH

D. NaHCO3 và H2SO4
c dùng

B. Than c c

i ta

ch t o thi t b l c n
C. Than ho t tính

c
c, l c khí?

D. Than á

áp án C
7. Ph n ng nào sau ây sai?
A. SiO2 + 4HF
C. SiO2 + 2C

SiF4 + 2H2O
t

0

Si + 2CO

B. SiO2 + 4HCl
D. SiO2 + 4Mg

SiCl4 + 2H2O
t

0

Si + 2MgO

áp án B
8. Cho lu ng khí CO i qua ng ng 14,4 gam FeO nung nóng. Sau ph n ng
th y kh i l ng trong ng s là 12 gam. Ph n tr m FeO ã b
kh là
A. 80%

B. 60%

C. 55%

D. 75%

áp án D
9. Nung 19,0 gam h n h p X g m NaHCO3, Na2CO3 t i kh i l
thu
c 15,9 gam ch t r n. S mol m i mu i trong X là

ng không

i

A. 0,1 mol NaHCO3 và 0,2 mol Na2CO3
B. 0,1 mol NaHCO3 và 0,1 mol Na2CO3
C. 0,2 mol NaHCO3 và 0,1 mol Na2CO3
D. 0,2 mol NaHCO3 và 0,2 mol Na2CO3
áp án B
10. M t lo i á vôi ch a 80% CaCO3 còn l i là t p ch t tr . Nung m gam á m t
th i gian thu
c ch t r n n ng 0,78m gam. Hi u su t phân h y CaCO3 là
A. 78%
áp án D
12

B. 37,8%

C. 75,9%

D. 62,5%


11. Nghi n th y tinh th ng thành b t, r i cho vào n
phenolphtalein, thì n c s có
A. Màu tím

B. Màu xanh

C. Màu h ng

c c t ã có vài gi t
D. Màu

áp án C
12. M t lo i th y tinh có thành ph n: 70,559% SiO2; 10,980% CaO; 18,340%
K2O. Công th c hóa h c c a th y tinh này d i d ng oxit là
A. K2O.2CaO.6SiO2

B. K2O.CaO.5SiO2

C. K2O.CaO.4SiO2 D. K2O.CaO.6SiO2
áp án D
13. Ph n ng nào sau ây dùng
các hang ng t nhiên?

gi i thích hi n t

A. CO2 + Ca(OH)2

CaCO3 + H2O

B. CaO + CO2

CaCO3

C. Ca(HCO3)2

t0

ng t o thành th ch nh trong

CaCO3 + CO2 + H2O

D. CaCO3 + CO2 + H2O

Ca(HCO3)2

áp án D
14. Kh hoàn toàn 24 gam h n h p CuO và Fe2O3 có t l mol 1:1 c n 8,96 lít
CO( ktc). Ph n tr m kh i l ng c a CuO và Fe2O3 trong h n h p l n l t là
A. 33,33% và 66,67%

B. 66,67%và 33,33%

C. 25,33% và 74,67%

D. 74,67% và 25,33%

áp án A
15. Cho h n h p NaHCO3, CaCO3 tác d ng h t dung d ch HCl d . Khí thu
c
cho tác d ng h t v i dung d ch Ba(OH)2 d thu
c 1,97 gam k t t a. S
mol c a h n h p hai mu i là
A. 0,10 mol

B. 0,01 mol

C. 0,05 mol

D. 0,5 mol

áp án B
16. Hòa tan hoàn toàn 4 gam h n h p MCO3 và RCO3 vào dung d ch HCl th y
thoát ra V lít khí ( ktc). Dung d ch thu
c em cô c n thu
c 5,1 gam
mu i khan. V có giá tr là
A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

áp án B
13


17. Tác nhân ch y u gây m a axit là
A. SO2 và NO2

B. CH4 và NH3

C. CO và CH4

D. CO và CO2

áp án A
18. Ph n ng nào sau ây không x y ra?
A. CO2 + dung d ch Na2CO3

B. CO2 + C

C. CO2 + CaCO3 + H2O

D. CO2 + BaSO4 + H2O

áp án D
19. Rót t t n c vào c c cho s n m gam Na2CO3.10H2O cho
250 ml. Khu y
u cho mu i tan h t thu
c dung d ch có n ng
0,1M. Giá tr m là
A. 6,51gam

B. 7,15 gam

C. 8,15 gam

D. 9,15 gam

áp án B
20. Cho vào ng nghi m 1−2ml dung d ch Na2SiO3
ng nghi m th y k t t a H2SiO3 xu t hi n:

c. S c khí CO2 vào t n áy

A. D ng tinh th

B. D ng keo

C. D ng vô

D. D ng l ng không tan

nh hình

áp án B
IC

Ho t ng 4
NG V HOÁ H C H U C

1. H p ch t nào sau ây là h p ch t h u c ?
A. CH3CN

B. CaC2

C.NaN

D. HCN

áp án A
2. H p ch t Z có công th c n gi n nh t là CH3O và có t kh i so v i hi ro
b ng 31,0. Công th c phân t c a Z là
A. CH3O

B. C2H6O2

C. C2H6O

D. C3H9O3

áp án B
3. Ch t nào sau ây ch có liên k t
A. CH4

B. C2H4

áp án A
4.

ng phân là nh ng ch t:
A. Có cùng phân t kh i

14

n?
C. C6H6

D. CH3COOH


B. Có cùng công th c phân t
C. Có thành ph n phân t h n kém nhau m t s nhóm CH2
D. Có c u t o hóa h c gi ng nhau
áp án B
5.

imetylxiclopropan có bao nhiêu
A. 2

B. 3

ng phân m ch vòng?
C. 4

D. 5

áp án A
6. H p ch t C4H8 có bao nhiêu
A. 2

ng phân?

B. 3

C. 5

D. 6

áp án D
7. Oxi hóa hoàn toàn m gam m t ch t h u c A b ng CuO và cho h p th toàn
b s n ph m khí và h i vào m t bình có ch a 0,5 lít dung d ch Ca(OH)2 0,1M
thì th y kh i l ng bình t ng lên 3,72 gam, có 4 gam k t t a và kh i l ng
CuO gi m 1,92 gam. Giá tr m là
A. 1,5 gam

B. 1,8 gam

C. 3,6 gam

D. 3,0 gam

áp án B
8. K t lu n nào sau ây là úng?
A. Ph n ng c a các ch t h u c th

ng x y ra r t nhanh

B. Ph n ng c a các ch t h u c th
khác nhau

ng x y ra r t ch m và theo nhi u h

ng

C. Ph n ng c a các ch t h u c th
h ng xác nh

ng x y ra r t ch m và ch theo m t

D. Ph n ng c a các ch t h u c th
h ng xác nh

ng x y ra nhanh và không theo m t

áp án B
9. D u m là m t h n h p nhi u hi rocacbon.
có s n ph m nh x ng, d u
h a, mazut,... trong nhà máy l c d u ã s d ng ph ng pháp tách nào?
A. Ch ng c t th
C. Ch ng c t

ng

áp su t th p

B. Ch ng c t phân o n
D. Ch ng c t lôi cu n h i n

c

áp án B
15


10. Ph

ng pháp ch ng c t phân o n dùng

A. Có

tan trong n

tách các ch t?

c khác nhau

B. Có kh i l

ng mol khác nhau

C. Có nhi t

sôi x p x nhau

D. Có nhi t

sôi cách nhau

áp án D
11. Phân t nào sau ây có các nguyên t cacbon n m trên cùng m t
A. Propan

B. Butan

C. Propen

ng th ng

D. Propin

áp án D
12. Ki u lai hóa nào úng cho cacbon c a h p ch t sau
sp2

sp 2

sp 2

sp

sp2

A. CH 2 = C = CH 2
sp 2

C. CH 2 = C = CH 2

sp

sp

sp2

sp 2

sp

B. CH 2 = C = CH 2
sp

D. CH 2 = C = CH 2

áp án C
13. Khi cho brom tác d ng v i m t hi rocacbon thu

c m t s n ph m ch a

brom có t kh i h i so v i không khí b ng 5,207. Công th c phân t c a
hi rocacbon là:
A. C5H12

B. C5H10

C. C5H8

D. C6H12

áp án A
14.

t cháy hoàn toàn 4,48 lít ( ktc) CH4 sau ó d n toàn b s n ph m cháy vào
bình

ng n

c vôi trong d thì kh i l

ng dung d ch trong bình:

A. T ng 6 gam

B. Gi m 4 gam

C. T ng 4 gam

D. Gi m 6 gam

áp án B
15.

t cháy hoàn toàn 0,09 gam h p ch t ch a C, H, O cho 0,132 gam CO2 và
0,054 gam H2O. T kh i h i c a ch t này so v i hi ro b ng 30. Công th c
phân t c a h p ch t là
A. C3H8O
áp án B

16

B. C2H4O2

C. C2H6O

D. C4H8O2


16. Ch t nào sau ây có nhi t
A. pentan

sôi th p nh t?

B. isopentan

C. neopentan

D. xiclopentan

áp án C
17. Ph n ng clo hóa metan có m t ánh sáng x y ra theo c ch nào?
A. C ch th g c

B. C ch c ng h p

C. C ch th nucleophin

D. C ch th electrophin

áp án A
18. Butan C4H10 có th có các d ng

ng phân nào sau ây?

A.

ng phân c u t o v nhóm ch c

B.

ng phân c u t o v m ch cacbon

C.

ng phân c u t o v v trí nhóm ch c

D.

ng phân hình h c

áp án B
19. Ph n ng c a tert−butylbromua v i H2O ch y theo c ch nào, bi t m t s d
li u th c nghi m sau ây:
(CH3)3CBr + H2O
Thí nghi m

[(CH3)3CBr]

(CH3)3COH + HBr

[H2O]

T c

t

1

0,01

0,01

1

2

0,02

0,01

2

3

0,02

0,02

2

B. SN2

C. E1

A. SN1

ng

i

D. E2

áp án A
20. Nguyên t cacbon trong phân t ch t nào sau ây lai hóa sp2 ?
A. Metan

B. Axetilen

C. Etilen

D. Etan

áp án C
Ho t ng 5
HI ROCACBON NO
1. Khi brom hóa m t ankan ch thu
c m t d n xu t monobrom duy nh t có t
kh i h i i v i hi ro là 75,5. Tên c a ankan ó là
A. 2,2,3−trimetylpentan

B. 2,2− imetylpropan

C. 3,3− imetylhecxan

D. isopentan

áp án B
17


2. Khi crackinh hoàn toàn m t th tích ankan X thu
c ba th tích h n h p Y
(các th tích khí o cùng i u ki n nhi t
và áp su t); t kh i c a Y so v i
H2 b ng 12. Công th c phân t c a X là
A. C5H12

B. C3H8

C. C4H10

D. C6H14

áp án A
3. Cho isopentan tác d ng v i Cl2 theo t l s mol 1: 1, s s n ph m monoclo
t i a thu
c là
A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

áp án B
4. Hi rocacbon m ch h X trong phân t ch ch a liên k t σ và có hai nguyên t
cacbon b c ba trong m t phân t .
t cháy hoàn toàn 1 th tích X sinh ra 6
th tích CO2 ( cùng i u ki n nhi t , áp su t). Khi cho X tác d ng v i Cl2
(theo t l s mol 1: 1), s d n xu t monoclo t i a sinh ra là
A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

áp án C
5. Công th c n gi n nh t c a m t hi rocacbon là CnH2n+2. Hi rocacbon ó
thu c dãy ng ng c a
A. anken

B. ankin

C. anka ien

D. ankan

áp án D
6.

t cháy hoàn toàn m t hi rocacbon X thu
c 0,11 mol CO2 và 0,132 mol
H2O. Khi X tác d ng v i khí clo (theo t l s mol 1:1) thu
c m ts n
ph m h u c duy nh t. Tên g i c a X là
A. 2 metylbutan

B. 2 metylpropan

C. 2,2

D. etan

imetylpropan

áp án C
7. Khi cho ankan X (trong phân t có ph n tr m kh i l ng cacbon b ng
83,72%) tác d ng v i clo theo t l s mol 1:1 (trong i u ki n chi u sáng) ch
thu
c 2 d n xu t monoclo ng phân c a nhau. Tên c a X là
A. 3−metylpentan B. butan
C. 2,3− imetylbutan
áp án C

18

D. 2−metylpropan


8.

t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan
b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu
c 7,84
lít khí CO2 ( ktc) và 9,9 gam n c. Th tích không khí ( ktc) nh nh t
c n dùng
t cháy hoàn toàn l ng khí thiên nhiên trên là
A. 84,0 lít

B. 78,4 lít

C. 56,0 lít

D. 70,0 lít

áp án D
9.

t cháy hoàn toàn h n h p hai hi rocacbon ng ng thu
c 7,84 lít CO2
( ktc) và 8,1 gam H2O. T ng s mol hai hi rocacbon em t là
A. 0,1 mol

B. 0,05 mol

C. 0,2 mol

D. 0,15 mol

áp án A
10. Crackinh 20 lít butan thu
c 36 lít h n h p khí g m C4H10, C2H4, C2H6,
C3H6, CH4 (các khí o
cùng i u ki n) theo 2 ph ng trình
hóa h c
C4H10
C2H4 + C2H6
C4H10

CH4 + C3H6

Hi u su t quá trình crac kinh là:
A. 60%

B. 70%

C. 80%

áp án C
11. Hi rocacbon X tác d ng v i dung d ch brom thu
X là:

D. 90%
c 1,3− ibrombutan.

A. but−1−en

B. but−2−en

C. 2−metyl propen

D. metyl xiclopropan

áp án D
12.

t cháy hoàn toàn 0,02 mol ankan A trong khí clo v a . S p ph m cháy
s c qua dung d ch AgNO3 d th y t o thành 22,96 gam k t t a tr ng. Công
th c phân t c a A là:
A. CH4

B. C3H8

C. C2H6

D. C4H10

áp án B
13.

t cháy hoàn toàn hi rocacbon X b ng m t l ng oxi v a . S n ph m khí
và h i
c d n qua bình ng H2SO4 c thì th tích gi m h n m t n a. X
thu c dãy ng ng nào?
A. Ankan

B. Anken

C. Xicloankan

D. Ankin

áp án A
19


14. H p ch t 2,3− imetylbutan khi ph n ng v i clo (ánh sáng) theo t l mol 1:1
thu
c bao nhiêu s n ph m monoclo?
A.1

B. 2

C. 3

D. 4

áp án B
15. Cho các phát bi u sau:
a) Các nguyên t cacbon trong phân t butan n m trên m t

ng th ng

b) Trong ph n ng th c a metan v i clo, s n ph m t o ra có c etan
c) Phân t xiclopropan d tham gia ph n ng th h n là ph n ng c ng
d) Có d ng xen k c a etan b n h n c u d ng che khu t c a nó.
Có bao nhiêu phát bi u úng?
A.1

B. 2

C. 3

D. 4

áp án B
16. Khi clo hóa hoàn toàn m t ancol A thu
MA = 207. A là ankan nào sau ây?
A. CH4

B. C2H6

c d n xu t B ch a clo. Bi t MB –

C. C3H8

D. C4H10

áp án B
17. Crackinh 560 lít C4H10 ( ktc) x y ra các ph n ng
C4H10
CH4 + C3H6

(1)

C4H10

C2H6 + C2H4

(2)

C4H10

H 2 + C 4H 8

(3)

Thu

c 1010 lít ( ktc) h n h p khí X. Th tích C4H10 ( ktc) ch a ph n ng là

A. 110 lít

B. 55 lít

C. 165 lít

D. 80 lít

áp án A
18. Trong s các xicloankan có s cacbon t C5
A. Xiclopentan

B. Xiclohexan

n C8, vòng nào là b n nh t?

C. Xicloheptan

D. xiclooctan

áp án B
19. Trong ph n ng clo hóa CH4 b ng Cl2 (as), ph n ng nào sau ây là ph n ng
t t m ch?

Cl + Cl

CH 3 + HCl

B. Cl2

C. CH 3 + Cl2

CH3Cl + Cl

D. CH 3 + CH 3

áp án D
20

as

A. CH4 + Cl

C2H6


20. Cho bi t nhi t

sôi c a các d n xu t clometan thay

i nh th nào?

A. CCl4 > CHCl3 > CH2Cl2 > CH3Cl
B. CHCl3 > CCl4 > CH2Cl2 > CH3Cl
C. CHCl3 > CH2Cl2> CH3Cl > CCl4
D. CCl4 > CHCl3 > CH3Cl > CH2Cl2
áp án A
Ho t ng 6
HI ROCACBON KHÔNG NO
1. Hi rat hóa 2 anken ch t o thành 2 ancol. Hai anken ó là
A. 2−metylpropen và but−1−en

B. eten và but−1−en

C. propen và but−2−en

D. eten và but−2−en

áp án D
2. H n h p g m hi rocacbon X và oxi có t l s mol t ng ng là 1:10.
t
cháy hoàn toàn h n h p trên thu
c h n h p khí Y. Cho Y qua dung d ch
H2SO4 c, thu
c h n h p khí Z có t kh i i v i hi ro b ng 19. Công
th c phân t c a X là
A. C3H4

B. C3H6

C. C4H8

D. C3H8

áp án C
3. D n V lít ( ktc) h n h p X g m axetilen và hi ro i qua ng s
ng b t
niken nung nóng, thu
c khí Y. D n Y vào l ng d AgNO3 trong dung
d ch NH3 thu
c 12 gam k t t a. Khí i ra kh i dung d ch ph n ng v a
v i 16 gam brom và còn l i khí Z.
t cháy hoàn toàn khí Z thu
c 2,24 lít
khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam n c. Giá tr c a V b ng
A. 5,60

B. 13,44

C. 11,2

D. 8,96

áp án C
4. H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi
cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i l ng c a CO2 và H2O thu
c là
A. 20,40 gam

B. 18,96 gam

C. 16,80 gam

t

D. 18,60 gam

áp án B
5.

un nóng h n h p khí g m 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau
m t th i gian thu
c h n h p khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua
21


bình ng dung d ch brom (d ) thì còn l i 0,448 lít h n h p khí Z (
t kh i so v i O2 là 0,5. Kh i l ng bình dung d ch brom t ng là
A. 1,20 gam

B. 1,04 gam

C. 1,64 gam

ktc) có

D. 1,32 gam

áp án C
6. Ba hi rocacbon X, Y, Z là
ng ng k ti p, kh i l ng phân t c a
Z b ng 2 l n kh i l ng phân t c a X. Các ch t X, Y, Z thu c dãy ng ng
A. ankan

B. anka ien

C. anken

D. ankin

áp án C
7.

t cháy hoàn toàn 20,0 ml h n h p X g m C3H6, CH4, CO (th tích CO g p
hai l n th tích CH4), thu
c 24,0 ml CO2 (các th tích khí o cùng i u
ki n nhi t và áp su t). T kh i c a X so v i khí hi ro là:

A. 25,8
B. 12,9
C. 22,2
D. 11,1
áp án B
8.
t cháy hoàn toàn h n h p M g m m t ankan X và m t ankin Y, thu
c
s mol CO2 b ng s mol H2O. Thành ph n ph n tr m s mol c a X và Y
trong h n h p M l n l t là
A. 35% và 65%
B. 75% và 25%
C. 20% và 80%
D. 50% và 50%
áp án D
9. Cho các ch t xiclopropan, xiclobutan, 2−metylpropen, but−1−en, cis−but−2−en,
but−1−in. Nh ng ch t nào sau khi b kh hóa hoàn toàn b i H2 cho cùng m t
s n ph m
A. but−1−en, but−1−in
B. xiclobutan, cis−but−2−en, 2−metylpropen, but−1−en, but−1−in
C. cis−but−2−en, 2−metylpropen, but−1−en
D. xiclobutan, cis−but−2−en, but−1−en, but−1−in
áp án C
10. un h n h p g m 0,1 mol C2H2 và 0,1 mol H2 v i ch t xúc tác thích h p thu
c h n h p X t hoàn toàn X thu
c:
A. 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O
B. 0,1 mol CO2 và 0,1 mol H2O
C. 0,15 mol CO2 và 0,15 mol H2O
D. 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O
áp án A
22


11. M t h n h p g m C2H2 và H2 có V = 13,44 lít ( ktc). Cho h n h p i qua Ni
nung nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra h n h p Y g m ankan và H2 d . VY =
8,96 lít ( ktc). Xác nh th tích C2H2 (V1) và H2(V2) trong h n h p
A. V1=4,48 lít, V2=8,96 lít

B. V1=1,12 lít, V2=12,32 lít

C. V1=2,24 lít, V2=11,2 lít

D. V1=11,2 lít, V2=2,24 lít

áp án C
12. Cho h n h p X g m 0,02 mol C2H2 và 0,03mol H2 i qua b t Ni, to. D n s n
ph m t t qua dung d ch brom d , có 0,02 mol h n h p khí Z i ra kh i
bình. T kh i c a Z i v i hidro b ng 4,5. Kh i l ng bình brom t ng:
A. 0,4 gam

B. 0,58 gam

C. 0,62 gam

D. 0,76 gam

áp án A
13. Cho h n h p propen và but−2−en tác d ng v i H2O có xúc tác thì s ancol t o
ra là:
A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

áp án C
14.

t cháy hoàn toàn 3 ankin A. B. C thu
H2O. V y t ng s mol c a 3 ankin là:
A. 0,15

B. 0,25

c 3,36 lít CO2 ( ktc) và 1,8 gam

C. 0,08

D. 0,05

áp án D
15. K t lu n nào sau ây là úng?
A. Ankin và anken ch có
B. Ankin có

ng phân liên k t b i

ng phân hình h c

C. Ankin không có

ng phân m ch cacbon

D. Anka ien có th có

ng phân hình h c nh anken

áp án D
16. H p ch t X m ch h có công th c phân t C4H8 khi tác d ng v i HBr cho m t
s n ph m duy nh t. Công th c c u t o c a X là
A. CH2=CHCH2CH3

B. CH3CH=CHCH3

C. CH2=CH(CH3)2

C. CH3CH=CH(CH3)2

áp án B
17.

nh ngh a nào sau ây là úng: Anka ien là h p ch t
A. có c u t o g m hai liên k t ôi
23


B. hi rocacbon m ch h có hai liên k t ôi liên h p
C. hi rocacbon m ch h có hai liên k t ôi trong phân t
D. hi rocacbon có công th c chung là CnH2n−2
áp án C
18. Khi cho C2H4 l i qua dung d ch KMnO4 loãng, ngu i thì thu
h u c nào?
A. HO− CH2−CH2OH

B. HOC−CHO

C. HOOC− COOH

D. KOOC−COOK

c s n ph m

áp án A
19. Quy t c Mac-côp-nhi-côp áp d ng cho tr
A. Ph n ng c ng c a Br2 v i anken

ng h p nào sau ây?

i x ng

B. Ph n ng c ng c a Br2 v i anken b t
C. Ph n ng c ng c a HCl v i anken

i x ng
i x ng

D. Ph n ng c ng c a HCl v i anken b t

i x ng

áp án D
20.

t cháy m t lít hi rocacbon X c n 6 lít O2 t o ra 4 lít khí CO2. N u em
trùng h p t t c các ng phân m ch h c a X thì s lo i polime thu
c là:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

áp án C
Ho t ng 7
HI ROCACBON TH M, NGU N HI ROCACBON THIÊN NHIÊN,
H TH NG HOÁ V HI ROCACBON
1. S

ng phân hi rocacbon th m ng v i công th c phân t C8H10 là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

áp án A
2. M t polime có kh i l ng phân t 208000 .v.C do 2000 m t xích liên k t
v i nhau. Bi t polime ch có hai nguyên t là C và H, v y monome t o ra
polime là
A. propilen
áp án C

24

B. stiren

C. buta−1,3− ien D. etilen


3. T l th tích CO2 và h i n c (có giá tr là T) bi n
cháy hi rocacbon là ng ng c a benzen?
A. 1 < T < 2
4.

5.

6.

7.

8.

B. 1

T<2

C. 1 < T

3

i nh th nào khi
D. 1 < T

t

2

áp án D
Ch t không tác d ng v i dung d ch KMnO4 un nóng:
A. Benzen
B. C2H4
C. SO2
D. Toluen
áp án A
t cháy hoàn toàn h n h p hai hi rocacbon là ng ng c a nhau, thu
c
4,4 gam CO2 và 2,16 gam H2O. Dãy ng ng c a hi rocacbon là:
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Aren
áp án A
Trong các ch t: CH2=CH2, CH C−CH3, CH2=CH−C CH, CH2=CH−CH=CH2,
CH3−C C−CH3, benzen, toluen. S ch t tác d ng v i Ag2O/NH3 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
áp án B
Trong các ch t C6H5OH, C6H5COOH, C6H6, C6H5CH3 ch t khó th brom
nh t là:
A. C6H5OH
B. C6H5COOH C. C6H6
D. C6H5CH3
áp án B
Trong ph n ng ankyl hóa benzen d i ây có th nh n
c s n ph m là
ch t nào?
0

C6H6 + R− Cl AlCl3 ,t
?
A. Monoankyl benzen.
B. iankyl benzen.
C. Triankyl benzen.
D. C A, B, C.
áp án D
9. Các c p ch t sau có quan h v i nhau nh th nào?
(1) C6H6 và C6H5CH3 (2) C6H6 và C6H5NO2
(3) o− CH3C6H4CH3 và m− CH3C6H4CH3
A. 1− ng ng; 2− ng phân; 3− d n xu t.
B. 1− ng ng; 2− d n xu t; 3− ng phân.
C. 1− ng phân; 2− ng ng; 3− d n xu t.
D. 1− d n xu t; 2− ng ng; 3− ng phân.
áp án B
25


10. H p ch t th m A có công th c phân t là C8H10. Cho A tác d ng v i dung
d ch KMnO4 t o ra m t axit có c u t o i x ng. A có tên g i nh th nào?
A. Etylbenzen.

B. o− metyltoluen.

C. m− metyltoluen.

D.p− metyltoluen.

áp án D
11. Clo hóa toluen b ng clo có m t ánh sáng thu

c s n ph m nào d

A. Benzylclorua.

B. o− clotoluen.

C. m− clo toluen.

D. p− clotoluen

i ây?

áp án A
12. S n ph m chính c a ph n ng hi ro hóa benzen b ng H2, xúc tác Ni d
su t 10 atm, 1500oC là ch t nào sau ây?
A. Xiclohexadien− 1,3.

B. Xiclohexen.

C. Xiclohexan.

D. Hexan.

i áp

áp án C
13.

i u ch m−clonitrobenzen t benzen ta th c hi n nh sau:
A. Halogen hóa benzen r i nitro hóa s n ph m.
B. Nitro hóa benzen r i clo hóa s n ph m.
C. Nitro hóa benzen r i hi ro hóa s n ph m.
D. Clo hóa benzen r i nitro hóa s n ph m.
áp án B

14. Thu c th nào sau ây có th d ng
trong ba bình m t nhãn.

nh n bi t benzen, toluen, stiren

A. Dung d ch brom

B. Dung d ch AgNO3/NH3

C. Dung d ch KMnO4

D. Dung d ch HNO3

ng

áp án C
15. Hi rocacbon X th l ng có ph n tr m kh i l ng H x p x 7,7%. X tác d ng
c v i dung d ch brom. Ch t nào sau ây là công th c phân t c a ch t X?
A. Axetilen

B. Vinylaxetylen

C. Benzen

D. Stiren

áp án D
26


16. Thành ph n chính c a khí thiên nhiên là:
A. CO

B. H2

C. C2H6

D. CH4

áp án D
17. Trong s n ph m thu
c khi ch ng c t than
có h p ch t hi rocacbon A là
ch t r n d bay h i, t kh i c a A so v i oxi b ng 4, A không làm m t màu
dung d ch n c Br2 nh ng có th tham gia ph n ng c ng H2 t o thành h p
ch t no A là
A. Toluen

B. Etylbenzen

C. Naphtalen

D. Stiren

áp án C
18. Ch n câu úng trong các câu sau:
A. Nhà máy "l c d u" là nhà máy ch l c b các t p ch t có trong d u m .
B. Nhà máy "l c d u" là nhà máy ch s n xu t x ng d u
C. Nhà máy "l c d u" là nhà máy ch bi n d u m thành các s n ph m khác
nhau
D. S n ph m c a nhà máy "l c d u"

u là ch t l ng

áp án C
19. Khi un nóng benzen v i hi ro d có Ni hay Pt thì thu
có công th c phân t là:
A. C6H6

B. C6H8

C. C6H12

c s n ph m h u c
D. C6H14

áp án C
20. Trong công th c c u t o c a stiren thì các nguyên t C
B. sp2

A. sp

C. sp3

tr ng thái lai hóa là
D. sp2 và sp3

áp án B
Ho t ng 8
D N XU T HALOGEN−ANCOL − PHENOL
1. X là m t ancol no, m ch h .
t cháy hoàn toàn 0,05 mol X c n 5,6 gam oxi,
thu
c h i n c và 6,6 gam CO2. Công th c c a X là
A. C3H5(OH)3

B. C3H7OH

C. C3H6(OH)2

D. C2H4(OH)2

áp án A
2. Dãy g m các ch t

u ph n ng v i phenol là:

A. dung d ch NaCl, dung d ch NaOH, kim lo i Na
27


B. n

c brom, anhi rit axetic, dung d ch NaOH

C. n

c brom, an ehit axetic, dung d ch NaOH

D. n

c brom, axit axetic, dung d ch NaOH

áp án B
3. S ch t ng v i công th c phân t C7H8O (là d n xu t c a benzen)
d ng
c v i dung d ch NaOH là:
A. 4

B. 3

C. 1

u tác

D. 2

áp án B
4. Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hi roxit. S
c p ch t tác d ng
c v i nhau là
A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

áp án D
5. Có bao nhiêu ancol b c 2, no, n ch c, m ch h là ng phân c u t o c a
nhau mà phân t c a chúng có ph n tr m kh i l ng cacbon b ng 68,18%?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

áp án A
6.

t cháy hoàn toàn m t ancol X thu
c CO2 và H2O có t l s mol t ng
ng là 3: 4. Th tích khí oxi c n dùng
t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí
CO2 thu
c (
cùng
i u ki n). Công th c phân t
c a
X là
A. C3H8O

B. C3H8O3

C. C3H8O2

D. C3H4O

áp án A
7. Cho các ch t có công th c c u t o nh sau: HOCH2−CH2OH (X);
HOCH2−CH2−CH2OH
HOCH2−CHOH−CH2OH
CH3−CH2−O−CH2−CH3
(R);
CH3−CHOH−CH2OH
Nh ng ch t tác d ng
A. X, Y, Z, T
áp án D
28

(Y);
(Z);
(T).

c v i Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh lam là

B. X, Y, R, T

C. Z, R, T

D. X, Z, T


8. Khi th c hi n ph n ng tách n c i v i ancol X, ch thu
c m t anken
duy nh t. Oxi hoá hoàn toàn m t l ng ch t X thu
c 5,6 lít CO2 ( ktc)
và 5,4 gam n c. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
áp án A
9. Khi tách n c t ancol 3−metylbutan−2−ol, s n ph m chính thu
c là
A. 2−metylbut−3−en
B. 2−metylbut−2−en
C. 3−metylbut−2−en
D. 3−metylbut−1−en
áp án B
10. Cho s
chuy n hoá sau:
+ Br 1 :1 , Fe, t

+ NaOH du, t

0
2
0
Toluen
X
Y + HCl du Z
Trong ó X, Y, Z u là h n h p c a các ch t h u c . Z có thành ph n chính
g m
A. m−metylphenol và o−metylphenol
B. benzyl bromua và o−bromtoluen
C. o−bromtoluen và p−bromtoluen
D. o−metylphenol và p−metylphenol
áp án D
11. un nóng h n h p g m hai ancol n ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy
ng ng v i H2SO4 c 140oC. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu
c6
gam h n h p g m ba ete và 1,8 gam n c. Công th c phân t c a hai ancol
trên là
A. CH3OH và C2H5OH
B. C2H5OH và C3H7OH
C. C3H5OH và C4H7OH
D. C3H7OH và C4H9OH
áp án A
12. Khi un nóng h n h p ancol g m CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 c,
140oC) thì s ete thu
c t i a là
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
áp án B
13. Khi phân tích thành ph n m t ancol n ch c X thì thu
c k t qu : t ng
kh i l ng c a cacbon và hi ro g p 3,625 l n kh i l ng oxi. S
ng phân
ancol ng v i công th c phân t c a X là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

áp án C
29


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×